Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT

Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet. Konfidensintervallet 95 % innebär att 95 % av framtida punkter förväntas falla inom denna radie från det resultat som PROGNOS.ETS prognostiserade (med normal distribution). Konfidensintervall kan underlätta bedömningen av noggrannhet för den prognostiserade modellen. Ett mindre intervall anger större noggrannhet i prognosen för just den här punkten.

Syntax

PROGNOS.ETS.KONFINT(måldatum, värden, tidslinje, [konfidensnivå], [säsongsvariation], [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT har följande argument:

  • Måldatum    Obligatoriskt. Datapunkten som du vill förutsäga värdet för. Måldatumet kan vara datum/tid eller numeriskt. Om måldatumet tidsmässigt ligger före slutet den historiska tidslinjens slut, returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #NUM!.

  • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

  • Tidslinje    Obligatoriskt. Den oberoende matrisen eller det oberoende området med numeriska data. Datumen på tidslinjen måste ha ett enhetligt steg som mellanrum som inte får vara noll. Tidslinjen måste inte sorteras eftersom PROGNOS.ETS.KONFINT implicit sorterar den för beräkningar. Om ett enhetligt steg inte kan identifieras i tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #NUM!. Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #VALUE!. Om områdena för tidslinjen och värden inte är samma storlek returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #N/A.

  • Konfidensnivå    Valfritt. Ett numeriskt värde mellan 0 och 1 (exklusivt), som anger en konfidensnivå för beräknade konfidensintervallet. Exempel: För ett konfidensintervall på 90 % beräknas en konfidensnivå på 90 % (90 % av framtida punkter faller inom denna radie från prognosen). Standardvärdet är 95 %. För tal utanför intervallet (0,1) returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #NUM! .

  • Säsongsvariation     Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsvariation för prognosen och använder positiva heltal för säsongsmönstrets längd. 0 anger att det inte finns någon säsongsvariation, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsvariation. För alla andra värden returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #NUM!.

    Högsta antal säsongsvariationer är 8 760 (antalet timmar på ett år). Fler säsongsvariationer än det antalet ger felvärdet #NUM! .

  • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter stödjer PROGNOS.ETS.KONFINT upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för dem. 0 anger att algoritmen ska hantera saknade punkter som noll. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

  • Aggregering    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter sammanställer PROGNOS.ETS.KONFINT flera punkter som har samma tidsstämpel. Sammanställningsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som används för att sammanställa flera värden med samma tidsstämpel. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×