Funktionen DDESend

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda funktionen DDESend för att starta en konversation med dynamic data exchange (DDE) med ett annat program och skicka ett objekt för information till programmet från en kontroll i ett formulär eller en rapport.

Du kan till exempel använda funktionen DDESend i egenskapen ControlSource för en textruta om du vill skicka de data som visas i en textruta till en angiven cell i ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad.

Syntax

DDESend () program, ämne, objekt, data )

Syntaxen till funktionen DDESend har följande argument:

Argument

Beskrivning

program

Ett stränguttryck som identifierar programmet som kan delta i en DDE-dialog. Vanligtvis är argumentet program namnet på en körbar fil (utan filnamnstillägget .exe) för ett Microsoft Windows-baserat program, till exempel Excel. Om du till exempel vill initiera en DDE-dialog med Excel skriver du "Excel" som argumentet program.

avsnitt

Ett stränguttryck som är namnet på ett avsnitt som kan tolkas av argumentet program. Argumentet avsnitt är ofta en dokument- eller en datafil. Listor med möjliga objekt finns i dokumentationen till det andra program.

objekt

Ett stränguttryck som är namnet på ett dataobjekt som kan tolkas av argumentet program. Listor med möjliga objekt finns i dokumentationen till det andra programmet.

data

En sträng eller ett uttryck som innehåller de data som ska skickas till program.


Kommentarer

Funktionen DDESend initierar en DDE-dialog med program och avsnitt och identifierar objekt som det dataobjekt som ska ta emot data. Om till exempel program är Excel kan avsnitt vara "Sheet1" och objekt kan vara ett rad- och kolumn-ID, till exempel "R1C1" eller namnet på ett cellområde.

Argumentet data anger den information som du vill skicka. Det kan vara en teckensträng, till exempel "Report prepared by John" eller vara ett uttryck som innefattar resultatet av en funktion som skapar en sträng, till exempel "Prepared on " & Date(). Om objekt refererar till flera uppgifter, till exempel ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad som innehåller flera celler, skickar DDESenddata till den första posten.

I exemplet nedan skickar DDESend strängen "Some text" till cellen i rad 1, kolumn 1 i ett Excel-kalkylblad. Du kan skriva det här uttrycket för en textrutekontroll i ControlSource-egenskapsrutan i kontrollens egenskapslista:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Anta att du vill skicka data från en bunden kontroll i ett Microsoft Office Access 2007-formulär till en cell i ett Excel-kalkylblad. Egenskapen ControlSource för den bundna kontrollen innehåller redan ett fältnamn eller ett uttryck. Du kan skapa ytterligare en textruta eller kombinationsruta och ange dess ControlSource-egenskap till ett uttryck som innefattar funktionen DDESend, där data är namnet på den bundna kontrollen. Om du till exempel har en bunden textkontroll med namnet LastName kan du skapa ytterligare en textkontroll och ange dess ControlSource-egenskap till följande:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Den här mellanliggande kontrollen måsta vara antingen en textruta eller kombinationsruta. Det går inte att använda namnet på en bunden kontroll som data-argument för en kryssruta eller alternativgrupp.

Du kan använda funktionen DDESend i egenskapsinställningen kontrolSource av en textruta, gruppruta, kryssruta eller kombinationsruta i ett formulär. Du kan inte anropa funktionen DDESend från ett Visual Basic for Applications (VBA) modul.

När du använder funktionen DDESend blir kontrollen skrivskyddad i Formulärvyn och förhandsgranska. Eftersom egenskapen Kontrollkälla finns skrivskyddade i formulärvyn och förhandsgranska, måste ändringar av kontrollen göras i Designvyn.

Microsoft Windows och datorns minne och resurser bestämmer det maximala antalet DDE-konversationer som kan vara öppna samtidigt. Om konversationen inte kan initieras eftersom programmet inte körs eller känner inte igen ämne eller om det maximala antalet konversationer har redan nåtts, returnerar funktionen DDESend en Null.

Obs!: Det andra programmet kanske är konfigurerat att ignorera din begäran om en DDE-dialog. Om så är fallet returnerar DDESend ett null-värde. Du kan också konfigurera Access till att ignorera förfrågningar från andra program: Klicka på Access-alternativArkiv-menyn och klicka sedan på Avancerat i dialogrutan Programinställningar. Markera Ignorera DDE-frågor under DDE.

Tips!     Om du behöver manipulera andra programs objekt från Access, kanske du bör använda automation.

Tabellen nedan visar hur funktionen DDESend fungerar när du använder den med var och en av kontrollerna.

Kontroll

Kommentarer

Textruta eller kombinationsruta

Eftersom textrutan eller kombinationsrutan är tom i formulärvyn och förhandsgranskningsvyn kanske du vill ange dess Visible-egenskap till False.

Argumentet data kan referera till en annan kontroll. I följande exempel visas hur du kan skicka innehållet i en kontroll med namnet LastName till ett Excel-kalkylblad:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Gruppruta

Ingen av alternativknapparna i alternativgruppen väljs i formulärvyn eller förhandsgranskningsvyn. Du kan göra alternativgruppen (och dess knappar) synlig genom att ange dess Visible-egenskap till False.

Argumentet data måste innehålla numeriska data, till exempel "2". Om data inte är numeriskt skickar DDESend inte informationen och objekt ändras inte.

Kryssruta

Markera kryssrutan skuggad i formulärvyn och förhandsgranska. Du kanske vill göra det osynliga genom att ställa in egenskapen synligFalse.

Argumentet data måste innehålla numeriska data, till exempel "2". Om data inte är numeriskt skickar DDESend inte informationen och objekt ändras inte.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×