Formatera ett datum, tid eller ett tal

Obs!: Några av de alternativ som beskrivs i den här artikeln gäller bara om du väljer Engelska (USA) i listan Språk i dialogrutorna Datumformat, Tidsformat eller Datum- och tidsformat.

I Microsoft Office InfoPath kan du lägga till dataformatering för kontrollerna textruta, resultatruta och datumväljare i formulärmallen för att ange hur datum, tider och tal ska visas när användare anger dem i formulär som är baserade på formulärmallen.

I den här artikeln

En översikt över dataformatering

Kompatibilitetsfrågor

Ange ett datum- eller tidsformat

Ange antalet decimaler

Ändra hur negativa tal visas

Lägga till eller ta bort procentformatering för ett tal

Lägga till eller ta bort en tusentalsavgränsare i ett tal

Lägga till eller ta bort en valutasymbol

En översikt över dataformatering

Du kan använda dataformatering för att ange hur data ska visas när användare anger data för kontrollerna textruta, resultatruta eller datumväljare. Du kan inte använda dataformatering med andra typer av kontroller. Genom att lägga till dataformatering i en kontroll kan du till exempel se till att:

 • Datum som användarna anger för en datumväljarkontroll har formatet dd/mm/åå, till exempel 14/03/07.

 • Tider som användarna anger i en textrutekontroll har formatet 00:00:00, till exempel 09:46:55.

När du vill använda dataformatering för en kontroll kan du välja från en lista med fördefinierade format, som skiljer sig beroende på om du arbetar med kontroller för textruta, resultatruta eller datumväljare. Dataformatering stöds endast för vissa datatyper för dessa kontroller.

Om du till exempel lägger till en textrutekontroll i formulärmallen kan du välja bland flera olika datatyper för kontrollen, inklusive text, hela tal, decimal, datum, tid och datum och tid. Om du däremot vill ange dataformatering för den textrutekontrollen kan du endast välja mellan heltal, decimal, datum, tid och datum och tid, eftersom de är de enda datatyperna för en textrutekontroll som stöder dataformatering.

Datatyper, associerade dataformat och kontroller som stöder dem

I följande tabell visas de datatyper i InfoPath som har stöd för dataformatering, dataformatalternativen för dessa datatyper och kontroller som stöder dem.

Datatyper

Tillgängliga dataformat

Stöds i dessa kontroller

Heltal

 • Inget

 • Tal

 • Valuta

 • Textruta

 • Resultatruta

Decimal

 • Inget

 • Tal

 • Procent

 • Valuta

 • Textruta

 • Resultatruta

Datum

 • Inget

 • 2007-03-14*

 • Onsdag 14 mars 2007*

 • Mars 2007*

 • Onsdag 14 mars 2007

 • 14 mars 2007

 • Onsdag 14 mars 2007

 • 14 mars 2007

 • 2007-03-14

 • 14032007

 • 14 mars 07

 • 14-03-2007

 • 14 mars 07

 • 20070314

 • 14-mar-07

 • Mars 2007

 • Textruta

 • Resultatruta

 • Datumväljare

Tid

 • Inget

 • 09:46:55*

 • 09:46*

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Textruta

 • Resultatruta

 • Datumväljare

Datum och tid

När du använder datatypen Datum och tid för en kontroll kan du ange samma dataformat som du skulle ange för datumformat och tidsformat separat. Du kan till exempel ange datumformat som 14 mars 2007 och tidsformat som 9:46.

 • Textruta

 • Resultatruta

 • Datumväljare

Meddelanden: 

 • Dataformat som har en asterisk uppdateras för att återspegla det aktuella format som angetts i användarens systeminställningar.

 • Om du väljer ett annat språk än engelska (USA) blir vissa datumformat otillgängliga när användarna fyller i formulär med hjälp av en webbläsare. Datumformat 14-mars-01 stöds till exempel inte i de nationella inställningarna för franska (Belgien).

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa dataformateringsalternativ inte tillgängliga.

Överst på sidan

Ange ett datum- eller tidsformat

Även om du kan ange dataformatering för flera datatyper kan du även ange hur datum och tid visas endast för datumväljarkontroller, textrutekontroller eller resultatrutekontroller som innehåller datatypen datum, tid eller datum och tid.

Obs!: När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services, och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. Webbläsarkompatibla formulärmallar stöder inte visning av datum och tid i samma kontroll. Om du vill visa datum och tid i två separata kontroller kan du läsa "Visa datum och tid i separata kontroller" i slutet av den här proceduren.

 1. Dubbelklicka på datumväljar-, textrute- eller resultatrutekontrollen vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Klicka på fliken Data om du arbetar med en textrutekontroll eller en datumväljarkontroll.

  • Klicka på fliken Allmänt om du arbetar med en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textrutekontroll eller en datumväljarkontroll ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • För en resultatrutekontroll ska du kontrollera att listan Formatera som visar rätt datatyp och sedan klicka på Format.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Datatypformat:

  • Om du vill formatera kontrollen så att endast datum visas väljer du önskat visningsformat i listan Visa datumet så här.

  • Om du vill formatera kontrollen så att endast tid visas väljer du önskat visningsformat i listan Visa tiden så här.

  • Om du vill formatera kontrollen så att både datum och tid visas väljer du önskat visningsformat för datumet i listan Visa datumet så här och sedan önskat visningsformat för tiden i listan Visa tiden så här.

   Obs!: Visningsformat som har en asterisk uppdateras för att återspegla det aktuella formatet som angetts i användarens systeminställningar.

 5. Om du vill ändra språkinställningarna för datum och tid väljer du önskat land eller region i listan Språk.

Webbläsarkompatibla formulärmallar stöder inte visning av datum och tid i samma kontroll. Använd följande procedur för att visa datum och tid i separata kontroller:

Visa datum och tid i separata kontroller

Innan du börjar ska du kontrollera att din formulärmall innehåller två kontroller samt att båda kontrollerna är bundna till samma fält i datakällan.

 1. Dubbelklicka på datumväljaren, textrutan eller resultatrutan som du vill använda för att visa datum.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Klicka på fliken Data om du arbetar med en textrutekontroll eller en datumväljarkontroll.

  • Klicka på fliken Allmänt om du arbetar med en resultatrutekontroll.

 3. Kontrollera att listan Datatyp visar datatypen Datum och tid och klicka sedan på Format.

 4. Klicka på önskat visningsformat i listan Visa datumet så här i dialogrutan Datum- och tidsformat.

 5. I listan Visa tiden så här klickar du på (Visa inte tid).

 6. Klicka på OK två gånger.

 7. Dubbelklicka på den datumväljare, textruta eller resultatruta i formulärmallen som du vill använda för att visa tiden.

 8. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Klicka på fliken Data om du arbetar med en textrutekontroll eller en datumväljarkontroll.

  • Klicka på fliken Allmänt om du arbetar med en resultatrutekontroll.

 9. Kontrollera att listan Datatyp visar datatypen Datum och tid och klicka sedan på Format.

 10. Klicka på (Visa inte datum) i listan Visa datumet så här i dialogrutan Datum- och tidsformat.

 11. Klicka på det format som du vill använda i listan Visa tiden så här.

 12. Om du vill ändra språkinställningarna för datum och tid väljer du önskat land eller region i listan Språk.

  Obs!: Om du väljer ett annat språk än Engelska (amerikansk) kommer vissa datumformat inte att vara tillgängliga för de som fyller i formulär via webbläsare. Till exempel stöds inte datumformatet 14-mars-01 i språket Franska (Belgien). Du kan försäkra dig om att du använder ett datumformat som stöds genom att köra kompatibilitetskontrollen innan du publicerar formulärmallen.

Överst på sidan

Ange antalet decimaler

Du kan ange antalet decimaler som ska visas endast för textrutekontroller som har en decimaldatatyp eller för resultatrutekontroller som är formaterade som ett decimaltal. Om du ändrar antalet decimaler påverkar det bara det visade värdet och inte det värde som sparats i datakällan.

 1. Dubbelklicka på den textrute- eller resultatrutekontroll vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Om du använder en textrutekontroll klickar du på fliken Data.

  • Klicka på fliken Allmänt om du använder en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textruta ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • Kontrollera, när det gäller en resultatruta, att listan Formatera som visar rätt datatyp och klicka sedan på Format.

 4. Gör något av följande i listan Decimaler under Andra alternativ:

  • Om du vill visa ett fast antal decimaler väljer du önskat antal decimaler.

  • Om du vill visa antalet decimaler som användaren anger i kontrollen klickar du på Automatisk.

Överst på sidan

Ändra hur negativa tal visas

Du kan ange hur negativa tal ska visas för endast textrutekontroller som har en decimal- eller heltalsdatatyp, eller för resultatrutekontroller som är formaterade som ett decimaltal eller heltal.

 1. Dubbelklicka på den textrute- eller resultatrutekontroll vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Om du arbetar med en textrutekontroll klickar du på fliken Data.

  • Klicka på fliken Allmänt om du arbetar med en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textruta ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • Kontrollera, när det gäller en resultatruta, att listan Formatera som visar rätt datatyp och klicka sedan på Format.

 4. Välj det visningsformat som du vill använda i listan Visa negativa tal så här under Andra alternativ.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort procentformatering för ett tal

Du kan formatera en textrutekontroll eller en resultatrutekontroll så att tal som användare skriver i rutan visas som procenttal. Den här formateringen påverkar både hur värden visas i ett formulär och hur de sparas. Det innebär att alla värden som skrivs i en kontroll med procentformatering behandlas som ett procentvärde.

Meddelanden: 

 • Procentsymboler läggs inte till för tal som formateras som procenttal i InfoPath. Om du vill lägga till en procentsymbol i etiketten för en kontroll klickar du på den plats där procenttecknet ska visas och skriver sedan %.

 • Du kan bara lägga till procentformatering för textrutekontroller som har en decimaldatatyp eller för resultatrutekontroller som är formaterade som ett decimaltal.

 1. Dubbelklicka på den textrute- eller resultatrutekontroll vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Om du använder en textrutekontroll klickar du på fliken Data.

  • Klicka på fliken Allmänt om du använder en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textruta ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • Kontrollera, när det gäller en resultatruta, att listan Formatera som visar rätt datatyp och klicka sedan på Format.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Decimalformat:

  • Om du vill formatera talet som ett procenttal klickar du på Procent.

  • Ta bort procentformatering genom att klicka på Tal.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en tusentalsavgränsare i ett tal

Du kan bara lägga till en tusentalsavgränsare för textrutekontroller som har en decimal- eller heltalsdatatyp, eller för resultatrutekontroller som är formaterade som ett decimaltal eller heltal. Beroende på det språk som du väljer kan avgränsaren avgränsa fler eller färre än tre siffror. Om du lägger till eller tar bort en tusentalsavgränsare påverkar det bara det visade värdet, inte det värde som sparats i datakällan.

 1. Dubbelklicka på den textrute- eller resultatrutekontroll vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Om du använder en textrutekontroll klickar du på fliken Data.

  • Klicka på fliken Allmänt om du använder en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textruta ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • Kontrollera, när det gäller en resultatruta, att listan Formatera som visar rätt datatyp och klicka sedan på Format.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Datatypformat:

  • Om du vill lägga till en tusentalsavgränsare i talet markerar du kryssrutan Använd tusentalsavgränsare under Andra alternativ.

  • Om du vill ta bort en tusentalsavgränsare från ett talet avmarkerar du kryssrutan Använd tusentalsavgränsare under Andra alternativ.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en valutasymbol

Du kan bara lägga till valutasymboler för textrutekontroller som har en decimal- eller heltalsdatatyp, eller för resultatrutekontroller som är formaterade som ett decimaltal eller heltal. Om du lägger till eller tar bort en valutasymbol påverkar det bara det visade värdet, inte det värde som sparats i datakällan.

 1. Dubbelklicka på den textrute- eller resultatrutekontroll vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Om du använder en textrutekontroll klickar du på fliken Data.

  • Klicka på fliken Allmänt om du använder en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textruta ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • Kontrollera, när det gäller en resultatruta, att listan Formatera som visar rätt datatyp och klicka sedan på Format.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Datatypformat:

  • Om du vill lägga till en valutasymbol klickar du på Valuta och väljer sedan den valutatyp som du vill visa i listan Valuta.

  • Om du vill ta bort en valutasymbol klickar du på Tal.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×