Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

När du har skapat en innehållsförteckning i Word kan du anpassa hur den visas. Du kan till exempel ändra layout, ändra textformateringen, välja hur många rubriknivåer som ska visas och om streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren.

Grundläggande instruktioner om att anpassa en innehållsförteckning finns i Ändra layouten för din innehållsförteckning nedan.

Här följer några andra sätt du kan använda för att redigera innehållsförteckningen.

Formatera texten:

Ändra nivån för en post:

Lägga till punktutfyllnader:

Ändra antalet nivåer som visas:

Ändra layouten för din innehållsförteckning

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet och klicka på Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Anpassad innehållsförteckning
 2. Gör dina ändringar i dialogrutan Innehållsförteckning. I områdena Förhandsgranska och Förhandsgranska webbsida kan du se hur ändringarna påverkar dokumentet.

  • Om du vill lägga in punktutfyllnad, det vill säga prickade linjer, mellan posterna och deras respektive sidnummer klickar du i listan Tabbutfyllnad och sedan på den prickade linjen. Du kan också välja att använda streckade linjer eller att ta bort utfyllnaden helt.

   Ändra tabbutfyllnad i innehållsförteckningen till streck eller punkter.
  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende klickar du i listan Format och klickar på det format som du vill använda.

  • Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen klickar du på Visa nivåer och sedan på önskat antal nivåer.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  Tips: ”Nivåer” avser dina rubriknivåer i det här sammanhanget. Du kanske använder Rubrik 1 för större rubriker och Rubrik 2 för delavsnitt under de rubrikerna. Du kan ha ännu fler undernivåer i innehållsförteckningen om du vill.

 3. Klicka på OK.

Vad mer vill du göra?

Om du vill ändra hur texten i innehållsförteckningen ser ut ändrar du formatet för respektive nivå i innehållsförteckningen.

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet och klicka på Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Innehållsförteckning. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

  Använd dialogrutan Innehållsförteckning till att anpassa utseendet på innehållsförteckningen.
 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

  I dialogrutan Ändra formatmall kan du ändra hur texten i innehållsförteckningen ser ut.
 4. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Word kommer ihåg de här anpassningarna varje gång du uppdaterar innehållsförteckningen i det här dokumentet.

Om du vill ändra nivån för en post i innehållsförteckningen ändrar du bara rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

 1. Klicka på den rubrik som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, gruppen Format och klicka på önskad rubriknivå.
  Rubrik 1 i formatgalleriet

 3. På fliken Referenser klickar du på Uppdatera tabell.
  Uppdatera innehållsförteckningen

 4. Klicka på Uppdatera hela tabellen och sedan på OK.

Om du redan har lagt till en innehållsförteckning i dokumentet kan du med följande procedur ersätta den med en ny innehållsförteckning med samma information och som har punktutfyllnader, eller streckade linjer, mellan posterna och sidnumren.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Anpassad innehållsförteckning

 2. I dialogrutan Innehållsförteckning i listan Tabbutfyllnad klickar du på alternativet prickad linje.

  Alternativet för punkter som utfyllnadstecken i dialogrutan Innehållsförteckning

Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen ersätter du den befintliga tabellen med en som innehåller de nivåer du vill ha. Ett snabbare, men mer tekniskt avancerat sätt är att redigera fältkodsinformationen.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Anpassad innehållsförteckning

 2. Välj önskat antal nivåer i listan Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning, och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  Om du till exempel klickar på 2 visas all text som formaterats med formatet Rubrik 1 eller Rubrik 2 i innehållsförteckningen.

 3. När du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Word infogar fält automatiskt när du använder vissa kommandon. När du till exempel använder kommandot Infoga sidnummer infogar Word ett sidfält. När du använder kommandot Skapa en innehållsförteckning infogar Word fältet Innehållsförteckning.

Du kan redigera fältkodsinformationen för att snabbt ändra antalet nivåer som ska visas i innehållsförteckningen.

 1. Klicka någonstans i innehållsförteckningen och tryck sedan på Alt+F9. Fältkodsinformationen omges av klammerparenteser och ser ut så här:

  Fältkod för innehållsförteckning

 2. Ändra siffrorna inom citattecknen. Om du till exempel bara vill visa två nivåer ändrar du "1-3" till "1-2".

 3. Tryck på Alt+F9 för att visa innehållsförteckningen igen.

 4. Du måste uppdatera innehållsförteckningen för att ändringarna ska synas (Referenser > Uppdatera tabell).

Mer information om fältkoder finns i Fältkoder i Word.

Grundläggande instruktioner om att redigera en innehållsförteckning finns i Infoga en anpassad innehållsförteckning nedan.

Här följer några andra sätt du kan använda för att redigera innehållsförteckningen.

Formatera texten:

Ändra nivån för en post:

Lägga till punktutfyllnader:

Ändra antalet nivåer som visas:

Infoga en anpassad innehållsförteckning

Om dokumentet redan innehåller en innehållsförteckning kan du med den här proceduren ersätta den med dina anpassningar.

 1. Gå till fliken Referenser, gruppen Innehållsförteckning och klicka på Innehållsförteckning. Klicka sedan på Infoga innehållsförteckning.

  Infoga innehållsförteckning

  Dialogrutan Innehållsförteckning öppnas.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga in punktutfyllnad, det vill säga prickade linjer, mellan posterna och deras respektive sidnummer klickar du i listan Tabbutfyllnad och sedan på den prickade linjen.

   Du kan också välja att använda streckade linjer.

  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende klickar du i listan Format och klickar på det format som du vill använda.

   Du kan se hur de olika formaten ser ut i rutan Förhandsgranska.

  • Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen klickar du på Visa nivåer och sedan på det antal nivåer du vill visa.

Vad mer vill du göra?

Här följer några fler sätt du kan använda för att redigera innehållsförteckningen. Välj ett alternativ i listan nedan och följ anvisningarna.

Om du vill ändra formateringen som skapas i innehållsförteckningen i Word måste du ändra formatet för respektive nivå i innehållsförteckningen. Det här skiljer sig från de formatmallar som du använt på rubrikerna i dokumentet.

När du har gjort önskade ändringar av formatet används formatet av Word varje gång innehållsförteckningen uppdateras.

 1. Gå till fliken Referenser, gruppen Innehållsförteckning och klicka på Innehållsförteckning. Klicka sedan på Infoga innehållsförteckning.

 2. I dialogrutan Innehållsförteckning klickar du på Ändra.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

  Knappen Ändra

 4. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Om du vill ändra nivån för en post i innehållsförteckningen ändrar du bara rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

 1. Klicka på den rubrik som du vill ändra.

 2. Öppna fliken Start. I gruppen Format klickar du på den rubriktyp som motsvarar den önskade nivån.

  Alternativtext

 3. Öppna fliken Referenser. I gruppen Innehållsförteckning klickar du på Uppdatera tabell.

  Alternativtext

 4. Klicka på Uppdatera hela tabellen och sedan på OK.

Om du redan har lagt till en innehållsförteckning i dokumentet kan du med följande procedur ersätta den med en ny innehållsförteckning med samma information och som har punktutfyllnader, eller streckade linjer, mellan posterna och sidnumren.

 1. Gå till fliken Referenser, gruppen Innehållsförteckning och klicka på Innehållsförteckning. Klicka sedan på Infoga innehållsförteckning.

  Alternativtext

 2. I dialogrutan Innehållsförteckning i listan Tabbutfyllnad klickar du på alternativet prickad linje.

  Alternativet för punkter som utfyllnadstecken i dialogrutan Innehållsförteckning

 1. I fliken Referenser, i gruppen Innehållsförteckning klickar du på Innehållsförteckning.

  Alternativtext

 2. Klicka på Anpassad innehållsförteckning.

 3. I dialogrutan Innehållsförteckning, i listan Visa nivåer klickar du på det antal nivåer som du vill ha i innehållsförteckningen.

  Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning

  Om du till exempel klickar på 2 visas all text som formaterats med formatet Rubrik 1 eller Rubrik 2 i innehållsförteckningen.

 4. När du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-forumet.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra innehållsförteckningar (eller någon annan funktion) i Word? Gå i så fall till Word User Voice och berätta det för oss!

Se även

Uppdatera en innehållsförteckning

Formatera eller anpassa en innehållsförteckning i Word 2016 för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×