Formatera datum- och tidsfältet i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder datatypen Datum/tid datatyp i Microsoft Access kan du välja att behålla standardformaten, använda ett fördefinierat format eller skapa ett anpassat format. I den här artikeln förklarar kortfattat datatypen Datum/tid typ, hur du lägger till ett fält för datum och tid i en tabell och hur du kan använda ett fördefinierat eller anpassat format.

Vad vill du göra?

Översikt över datum- och tidsformat

Lägga till ett datum/tid-fält i en tabell

Formatera datum/tid-fältet

Begränsa format för datum och tid post med hjälp av en indatamask

Ytterligare information

Översikt över datum- och tidsformat

Visas automatiskt datum och tid i allmänt datum och långt tidsformat. Datum visas som/mm/åååå i USA och som, dd/mm/åååå utanför USA har mm är månaden, dd är dagen och åååå är året. Tiden visas som hh: mm: ss fm/em, där hh är timme, mm är minuter och ss är sekunder men du kan visa datum och tid i flera olika format.

Följande automatiska format för datum och tider varierar beroende på den geografiska plats som anges i inställningen Microsoft Windows nationella inställningar och språkinställningar på datorn. Till exempel i Europa och många delar av Asien, beroende på din plats visas datum och tid som 28.11.2018 12:07:12: 00 eller 28/11/2018 12:07:12: 00. I USA visas 11/28/2018 12:07:12: 00. Det går att ändra de här automatisk formatering med hjälp av anpassade format. Det visningsformat som du väljer påverkar inte hur data anges eller hur dessa data lagras i Access. Du kan till exempel ange ett datum i formatet Europeiska, till exempel 28.11.2018 och ha tabellen, formuläret eller rapporten visas värdet som 11/28/2018.

I Access finns automatiskt en viss nivå av dataverifiering avseende datum och tid formatering. Till exempel om du anger ett ogiltigt datum, till exempel 32.11.2018, visas ett meddelande och skulle har möjlighet att ange ett nytt värde eller konvertera fältet från datatypen Datum/tid typ till datatypen Text. Giltiga datumvärden-657 434 (januari 1, 100 e. kr.) till 2 958 465 (December 31, 9999 e. kr.). Giltiga tidsvärden från.0 till.9999, eller 23:59:59.

Mer information om datatypen Datum/tid finns i artikeln Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

Överst på sidan

Lägga till ett datum/tid-fält i en tabell

 1. Öppna den tabell där du vill infoga datum/tid-fält i databladsvyn.

 2. Klicka på nedpilen bredvid Klicka på Lägg till kolumn och välj datum och tid i nedrullningsbara listrutan fält.

 3. Byta namn på din fält och spara tabellen.

Om du vill lägga till datum i fältet klickar du på ikonen datumväljare eller kalendern och gör något av följande:

 • Om du vill ange dagens datum klickar du på idag.

 • Om du vill markera en dag i den aktuella månaden, klickar du på datumet.

 • Använd knapparna framåt eller bakåt om du vill välja en annan månad och dag.

Överst på sidan

Formatera datum/tid-fältet

Det finns flera fördefinierade format i Access för datum- och tidsdata, men om dessa format inte uppfyller dina behov kan du ange ett anpassat format. Som standard används det allmänna datumformatet: åååå-mm-dd hh:mm:ss.

Tillämpa ett fördefinierat format

 1. Om du inte redan har ett fält för datum och tid kan du lägga till fältet. Öppna tabellen i databladsvyn, klickar du på nedpilen bredvid Klicka på Lägg till kolumn och välj datum och tid i nedrullningsbara listrutan fält.

 2. Högerklicka på tabellrubriken och växla till designvyn.

 3. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 4. Klicka på pilen i egenskapsrutan Format i avsnittet Fältegenskaper och välj ett format i listrutan.

  Egenskaper för datum och tid

 5. När du har valt ett format visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap och du kan tillämpa det nya formatet på andra tabellfält och kontroller som borde ärva den. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera format överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

 6. Om du vill använda ändringarna för hela databasen klickar du på Ja när dialogrutan Uppdatera egenskaper visas med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet.

 7. Spara ändringarna och byt till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Använda ett eget format

När du skapar ett anpassat format kan ange du olika tecken i egenskapen Format för ett tabellfält. Tecknen består av platshållare (till exempel 0 och #) avgränsare (till exempel perioder och kommatecken), strängtecken och färger. Anpassade format för datum/tid-fält kan innehålla två delar – en för datumet och ett annat för tid – och du avgränsar styckena med ett blanksteg.

Du kan kombinera olika format om du har två delar, en för datumet och ett annat för tiden när du använder ett anpassat format för datum/tid-fält. I sådana fall skulle du separata avsnitt med ett blanksteg. Till exempel kan du kombinera Allmänt datum och långt tidsformat enligt följande: m/åååå t.mm.ss. Om du vill använda ett anpassat datum- eller tidsformat, gör du så här:

 1. Högerklicka på tabellen som du vill arbeta med i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på egenskapsrutan Format i den nedre delen och ange sedan det anpassa formatet med tecken från tabellen platshållare och avgränsare för ett anpassat format .

 4. När du har angett ett format visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap och du kan tillämpa det nya formatet på andra tabellfält och kontroller som borde ärva den. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera format överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

 5. Om du använder ändringarna för hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet. Klicka på Ja om du vill använda formatet.

 6. Spara ändringarna och byt sedan till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Överst på sidan

Begränsa format för datum och tid post med hjälp av en indatamask

När du vill tvinga användare att ange datum och tid i ett särskilt format använder du en indatamask. Till exempel om du har använt en indatamask om du vill ange datum i formatet Europeiska kommer någon mata in data i databasen inte att kunna ange datum i andra format. Indatamasker kan användas till fält i tabeller, fråga resultatuppsättningar och kontroller i formulär och rapporter.

Du kan definiera en indatamask i ett format men ange olika visningsformat. Du kan till exempel har en indatamask kräver datum matas in som 2018.04.15, men har datumet Visa som 15 April 2018.

Lägga till en indatamask

 1. Markera datum/tid-fältet och klicka på egenskapen Indatamask på fliken Allmänt i rutnätets nedre del.

 2. Indatamaskguiden öppnas med anvisningar om hur du väljer ett format för indatamasken.

 3. Om du vill använda formatet klickar du på Ja och sedan på Spara.

Överst på sidan

Ytterligare information

Fördefinierade format och exempel

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datumvärden som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder. För båda typer av värden används de datum- och tidsavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows. Om värdet inte har någon tidskomponent, visas bara datumet. Om värdet inte har någon datumkomponent, visas bara tiden.

06/30/2018 10:10:42 AM

Långt datum

Visar bara datumvärden, som anges med det långa datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

Måndag 27 augusti 2018

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:42

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Kort tidsformat

Visar bara timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Överst på sidan

Platshållare och avgränsare för anpassade format

Använd valfri kombination av följande komponenter när du skapar ett anpassat format. Om du exempelvis vill visa veckonummer och dag i veckan skriver du ww/w.

Viktigt!: Anpassade format som inte överensstämmer med datum/tid-inställningarna i de nationella inställningarna i Windows ignoreras. Mer information om de nationella inställningarna finns i Windows Hjälp.

Komponenter för datumformatet

Format

Beskrivning

d

Dagen i månaden med en eller två siffror beroende på dag (1 till och med 31).

dd

Dagen i månaden med två siffror (01 till och med 31).

ddd

De första tre bokstäverna i veckodagen (mån till lör).

dddd

Veckodagens fullständiga namn (måndag till söndag).

w

Veckodag (1 till och med 7).

ww

Veckonummer (1 till och med 53).

m

Månaden med en eller två siffror beroende på månad (1 till och med 12).

mm

Månaden med två siffror (01 till och med 12).

mmm

De tre första bokstäverna i månaden (Jan till och med Dec).

mmmm

Månadens fullständiga namn (januari till och med december).

q

Kvartalet under året (1 till 4).

y

Numret på dagen under året (1 till och med 366).

yy

De två sista siffrorna för året (01 till och med 99).

yyyy

Det fullständiga året (0100 till och med 9999).

Komponenter för tidsformat

Format

De s skrivning

H

Timme med en eller två siffror beroende på timme (0 till och med 23).

hh

Timme med två siffror (00 till och med 23).

N

Minut med en eller två siffror beroende på minut (0 till och med 59).

nn

Minut med två siffror (00 till och med 59).

s

Sekund med en eller två siffror beroende på sekund (0 till och med 59).

ss

Sekund med två siffror (00 till och med 59).

Komponenter för klockformat

Format

Beskrivning

FM/EM

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "AM" eller "PM". Till exempel 9:34 PM.

am/pm

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "am" eller "pm". Till exempel 9:34 pm.

A / P

Tolvtimmarsklocka med den versala bokstaven "A" eller "P". Till exempel 9:34 P.

a/p

Tolvtimmarsklocka med den gemena bokstaven "a" eller "p". Till exempel 9:34 p.

AMPM

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows

Komponenter för avgränsare

Obs!: Avgränsare anges i de nationella inställningarna i Windows.

Något kort teckensträngar, inom citattecken (””) är en anpassad avgränsare. Citattecken visas inte. Till exempel visar ””, ett kommatecken.

:   Tidsavgränsare. Till exempel hh:mm

/   Datumavgränsare. Till exempel mmm/m åååå

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×