Formatera datum- och tidsfältet i Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du använder datatypen Datum/tid i Microsoft Access har du alternativet att behålla standardformaten, använda ett fördefinierat format eller skapa ett anpassat format. I den här artikeln förklaras kort hur du använder datatypen Datum/tid, hur du lägger till ett datum- och tidsfält i en tabell och hur du kan använda ett fördefinierat eller anpassat format.

Vad vill du göra?

Översikt över datum- och tidsformat

Lägga till ett datum/tid-fält i en tabell

Formatera datum/tid-fält

Begränsa format för datum och tid post med hjälp av en indatamask

Ytterligare information

Översikt över datum- och tidsformat

I Access visas datum och tid automatiskt med allmänt datumformat och långt tidsformat. I Sverige visas datum i formatet åååå-mm-dd, där åååå är året, mm är månaden och dd är dagen. Tiden visas som hh:mm:ss, där hh är timmarna, mm är minuterna och ss är sekunderna, men du kan visa datum och tid i flera olika format.

De automatiska formaten för datum och tid varierar efter vilket land som har angetts i de nationella inställningarna i Windows på din dator. I vissa länder i Europa och i vissa delar av Asien kan till exempel datum och tid visas som 28.11.2006 12:07:12 PM eller 28/11/2006 12:07:12 PM och variera mellan olika länder. I Sverige visas 2006-11-28 12:07:12. Du kan ändra de automatiska formatet genom att använda anpassade visningsformat. Visningsformatet som du väljer påverkar inte hur data anges eller hur data lagras i Access. Du kan till exempel ange ett datum i ett annat europeiskt format som 28.11.2006 men visa värdet som 2006-11-28 i tabellen, formuläret eller rapporten.

I Access finns en viss nivå av automatisk dataverifiering utifrån datum- och tidsformatering. Om du exempelvis skulle ange ett ogiltigt datum, till exempel 2006-11-32, visas ett meddelande och du har alternativet att ange ett nytt värde eller att konvertera fältet från datatypen Datum/tid till datatypen Text. Giltiga datumvärden är från -657 434 (1 januari år 100) t.o.m. 2 958 465 (31 december år 9999). Giltiga tidsvärden är från 0,0 till 0,9999 eller 23:59:59.

Mer information om datatypen Datum/tid Skriv finns i artikeln Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

Överst på sidan

Lägga till ett datum/tid-fält i en tabell

 1. Öppna tabellen där du vill infoga datum/tid-fältet i databladsvyn.

 2. Klicka på nedpilen bredvid kolumnen Klicka för att lägga till och välj Datum och tid i fältlistrutan.

 3. Byt namn på fältet och spara tabellen.

Om du vill lägga till datum i fältet klickar du bara på ikonen för datumväljaren eller kalendern och gör något av följande:

 • Om du vill ange dagens datum klickar du på idag.

 • Om du vill ange en dag i den aktuella månaden klickar du på datumet.

 • Om du vill välja en annan månad eller dag använder du framåt- respektive bakåtknapparna.

Överst på sidan

Formatera datum/tid-fältet

I Access finns flera fördefinierade format för datum och tid data, men om dessa format inte uppfyller dina behov kan du ange ett anpassat format. Standardformatet är formatet Allmänt datum – m/åååå h: mm: ss fm/em.

Tillämpa ett fördefinierat format

 1. Om du inte redan har ett datum- och tidsfält lägger du först till fältet. Öppna tabellen i databladsvyn, klicka på nedpilen bredvid kolumnen Klicka för att lägga till och välj Datum och tid i fältlistrutan.

 2. Högerklicka på tabellrubriken och byt till designvyn.

 3. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 4. Klicka på pilen i egenskapsrutan Format i avsnittet Fältegenskaper och välj ett format i listrutan.

  Egenskaper för datum och tid

 5. När du har valt ett format den smarta etiketten för Egenskapen uppdateringsalternativ visas och kan du använda det nya formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera Format överallt där fältnamnet används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 6. Om du vill använda ändringarna för hela databasen klickar du på Ja när dialogrutan Uppdatera egenskaper visas med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet.

 7. Spara ändringarna och byt till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Använda ett eget format

När du skapar ett anpassat format anger du olika tecken i egenskapen Format för ett tabellfält. Tecknen består av platshållare (till exempel 0 och #), avgränsare (till exempel punkter eller komman), strängtecken och färger. Anpassade format för fält med datatypen Datum/tid kan innehålla två avsnitt, ett för datum och ett för tid, och avsnitten avgränsas med semikolon.

När du använder ett anpassat format för fältet Datum/tid kan du kombinera olika format genom att ha två avsnitt, ett för datum och ett annat för tid. Du avgränsar då avsnitten med ett semikolon. Du kan till exempel kombinera det allmänna datumformatet och det långa tidsformatet på följande sätt: åååå-mm-dd;hh:mm:ss. Följ anvisningarna nedan om du vill använda ett anpassat datum- eller tidsformat:

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på den tabell som du vill arbeta med och klickar sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på egenskapsrutan Format i den nedre delen och ange sedan det anpassa formatet med tecken från tabellen platshållare och avgränsare för ett anpassat format .

 4. När du har angett ett format visas den smarta etiketten för Egenskapen uppdateringsalternativ och kan du använda formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera Format överallt där fältnamnet används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 5. Om du använder ändringarna för hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet. Klicka på Ja om du vill använda formatet.

 6. Spara ändringarna och byt sedan till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Överst på sidan

Begränsa formatet för datum- och tidsinmatning med en indatamask

När du vill tvinga användare att ange datum och tid i ett visst format kan du använda en indatamask. Om du till exempel använder en indatamask för att ange datum i ett annat europeiskt format kan någon som anger data i databasen inte ange datum i några andra format. Indatamasker kan användas på fält i tabeller, frågeresultat och i kontroller på formulär och rapporter.

Du kan ange indatamasken i ett format, men samtidigt tillåta flera olika visningsformat, Du kan till exempel använda en indatamask så att datum måste anges som 2010-04-15, men visa datumet som 15 april 2010.

Lägga till en indatamask

 1. Markera datum/tid-fältet och klicka på egenskapen Indatamask på fliken Allmänt i rutnätets nedre del.

 2. Indatamaskguiden öppnas med anvisningar om hur du väljer ett format för indatamasken.

 3. Om du vill använda formatet klickar du på Ja och sedan på Spara.

Överst på sidan

Ytterligare information

Fördefinierade format och exempel

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datumvärden som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder. För båda typer av värden används de datum- och tidsavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows. Om värdet inte har någon tidskomponent, visas bara datumet. Om värdet inte har någon datumkomponent, visas bara tiden.

2008-06-30 10:10:42

Långt datum

Visar bara datumvärden, som anges med det långa datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

den 29 aug 2006

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

29/aug/06
29-aug-06

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

8/29/2006
2006-08-29

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:42

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Kort tidsformat

Visar bara timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Överst på sidan

Platshållare och avgränsare för anpassade format

Använd valfri kombination av följande komponenter när du skapar ett anpassat format. Om du exempelvis vill visa veckonummer och dag i veckan skriver du ww/w.

Viktigt!: Anpassade format som inte överensstämmer med datum/tid-inställningarna i de nationella inställningarna i Windows ignoreras. Mer information om de nationella inställningarna finns i Windows Hjälp.

Komponenter för datumformatet

Format

Beskrivning

d

Dagen i månaden med en eller två siffror, vid behov (1 till och med 31).

dd

Dagen i månaden med två siffror (01 till och med 31).

ddd

De första tre bokstäverna i veckodagen (mån till lör).

dddd

Veckodagens fullständiga namn (måndag till söndag).

w

Veckodag (1 till och med 7).

ww

Veckonummer (1 till och med 53).

m

Månaden med en eller två siffror, vid behov (1 till och med 12).

mm

Månaden med två siffror (01 till och med 12).

mmm

De tre första bokstäverna i månaden (Jan till och med Dec).

mmmm

Månadens fullständiga namn (januari till och med december).

q

Kvartalet under året (1 till 4).

y

Numret på dagen under året (1 till och med 366).

yy

De två sista siffrorna för året (01 till och med 99).

yyyy

Det fullständiga året (0100 till och med 9999).

Komponenter för tidsformat

Format

De s skrivning

H

Timme med en eller två siffror, vid behov (0 till och med 23).

hh

Timme med två siffror (00 till och med 23).

N

Minut med en eller två siffror, vid behov (0 till och med 59).

nn

Minut med två siffror (00 till och med 59).

s

Sekund med en eller två siffror, vid behov (0 till och med 59).

SS

Sekund med två siffror (00 till och med 59).

Komponenter för klockformat

Format

Beskrivning

FM/EM

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "AM" eller "PM". Till exempel 9:34 PM.

FM/EM

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "am" eller "pm". Till exempel 9:34 pm.

A / P

Tolvtimmarsklocka med den versala bokstaven "A" eller "P". Till exempel 9:34 P.

en / p

Tolvtimmarsklocka med den gemena bokstaven "a" eller "p". Till exempel 9:34 p.

\K\L

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows

Komponenter för avgränsare

Obs!: Avgränsare anges i de nationella inställningarna i Windows.

Något kort teckensträngar, inom citattecken ("") är en anpassad avgränsare. Citattecken visas inte. Till exempel visar "," ett kommatecken.

:  Tidsavgränsare. Till exempel hh:mm

/  Datumavgränsare. Till exempel mmm/yyy

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×