Fliken Bildverktyg

När du infogar eller markerar en bild i Microsoft Publisher 2010 blir den sammanhangsberoende fliken Bildverktyg tillgänglig i menyfliksområdet. På den här fliken kan du snabbt formatera bilden och även justera den, formatera bildformatet från ett galleri, lägga till effekter, justera, gruppera och beskära bilden.

Fliken Bildverktyg i Publisher 2010

I den här artikeln:

Infoga

Justera

Ljusstyrka

Kontrast

Ändra färg

Snabbt ändra en bild till nyanser av samma färg

Fler variationer

Ställ in transparent färg

Återställa bildens originalfärger

Komprimera bilder

Ändra bild

Återställa bildobjekt

Byta

Byta plats

Byta formatering

Bildstilar

Bildstilsgalleri

Använda en stil

Radera en stil

Bildram

Bildform

Bildtext

Skuggeffekter

Ordna

Beskära

Storlek

Infoga

Om du vill infoga en annan bild klickar du på Bild och i dialogrutan Infoga bild navigerar du till den bild du vill infoga.

Gruppen Infoga på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Justera

Gruppen Justera ger dig möjlighet att kontrollera bildens ljusstyrka, kontrast och färg. Du kan också komprimera bilden och spara utrymme, byta ut den aktuella bilden mot en annan eller ta bort bilden helt. Slutligen kan du ta bort de justeringar du tillämpat på bilden.

Gruppen Justera på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Ljusstyrka

Du kan öka eller minska den markerade bildens ljusstyrka med 10 %, 20 %, 30 % eller 40 %. Hovra över en markering i taget så visas en förhandsgranskning av effekten på den markerade bilden.

Kontrast

Du kan öka eller minska den markerade bildens kontrast med 10 %, 20 %, 30 % eller 40 %. Hovra över en markering i taget så visas en förhandsgranskning av effekten på den markerade bilden.

Ändra färg

Du kan förenkla en färgbild i Microsoft Publisher 2010 genom att reducera antalet färger i bilden. Det kan minska bildfilens storlek och sänka tryckkostnaderna. Om du tillämpar en enhetlig färg och ett enhetligt format för alla bilder i publikation ger du den ett mer enhetligt utseende.

Snabbt ändra en bild till nyanser av samma färg

 1. Markera den bild du vill ändra, markera fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Markera något av de fördefinierade lägena för att ändra färg, till exempel sepia, gråskalor eller någon av de ljusa eller mörka variationerna. När du hovrar över en markering visas en förhandsgranskning av effekten på den markerade bilden.

Fler variationer

 1. Markera den bild du vill ändra, markera fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Markera Fler variationer.

 3. I dialogrutan Ändra färg på bild klickar du på pilen bredvid Färg och sedan på den färg du vill använda, eller klicka på Fler färger om du vill visa fler färgalternativ. Sedan markerar du de alternativ du vill använda och klickar på OK.

  Obs!: Om dekorfärger används i publikationen är inte alternativet Fler färger tillgängligt.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Ändra färg på hela bilden om du vill använda nyanser av den markerade färgen i hela bilden.

  • Klicka på Låt svarta delar vara svarta om du bara vill använda nyanser av den valda färgen på de delar som inte är svarta eller vita.

Ställ in transparent färg

Om du vill att en färg på bilden ska vara transparent:

 1. Markera den bild du vill ändra, markera fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. När du klickar på Ställ in transparent färg ändras markören till transparent markör. Markör för transparent färg

 3. Klicka med den transparenta markören på den färg i bilden du vill ska vara transparent.

Överst på sidan

Återställa bildens originalfärger

Information om bildens originalfärger sparas alltid tillsammans med bilden och därför kan du återställa originalfärgerna när du vill.

 1. Markera den bild som du vill ändra, markera fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Klicka på alternativet Ingen färgändring.

  Meddelanden: 

  • Om du vill återställa bildens originalinställningar klickar du på knappen Återställ originalfärgernai dialogrutan Ändra färg på bild.

  • Om du uppdaterar färgschemat kan de ändringar du gjort också komma att ändras.

Komprimera bilder

Med det här verktyget komprimeras den bild eller de bilder som markerats så att lagringsstorleken blir mindre i publikationen.

 1. Markera den eller de bilder som du vill ändra, välj fliken Bildverktyg och klicka på Komprimera bilder.

 2. I dialogrutan Komprimera bild visas information om bilden eller bilderna och komprimeringsalternativ för bilderna:

  • Komprimeringseffekt:
   Aktuell sammanslagen bildstorlek – Den aktuella sammanslagna bildstorleken för alla bilder i publikationen visas.
   Beräknad sammanslagen bildstorlek efter komprimering – Den beräknade sammanslagna bildstorleken för alla bilder i publikationen efter komprimering visas. (Det här värdet ändras beroende på andra alternativ som du markerar.)

  • Alternativ för komprimering:
   Ta bort beskurna områden i bilder – Markera den här kryssrutan om du vill ta bort bildpunktsinformation som vanligtvis lagras för beskurna områden i bilder. (Informationen som är associerad med beskurna områden är inte synlig och används inte.)
   Ta bort OLE-data – Markera den här kryssrutan om du vill ta bort den okomprimerade bitmappen på 24 bitar som är en del av bildens OLE-ström. Den lilla visningsbara bilden som ingår i OLE-strömmen tas bort men själva bilden ser likadan ut. (När du tar bort OLE-data från en bild kan du inte längre öppna bilden med det program som ursprungligen användes för att skapa bilden).
   Sampla om bilder – Markera den här kryssrutan om du vill göra en storleksändrad bild mindre genom att ta bort restdata från bildens originalstorlek. (Om en bild samplas om och sedan sträcks ut längre än med den storlek som den samplades om med, minskar bildkvaliteten.)
   Konvertera till JPEG när det passar – Markera den här kryssrutan om du vill konvertera bilden till en JPEG-fil.

   Obs!: 
   Beroende på vilken typ av bild det är – t.ex. om det är ett foto, hur mycket brus eller hur många toppar det är i bildens histogram och så vidare – varierar komprimeringsnivån. Komprimeringsnivån för PNG-bilder kan inte ändras.

   Bilder som är 100 kB eller mindre komprimeras inte.

  • Målutdata:
   Extern tryckning – Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 300 bildpunkter per tum (dpi). Ingen JPEG-komprimering utförs.
   Egen utskrift – Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 220 dpi och en kvalitetsnivå på 95 JPEG.
   Webb – Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 96 punkter per tum (dpi) och en bildkvalitet på 75 JPEG.

  • Använd inställningar för komprimering nu:
   Använd på alla bilder i publikationen – Klicka på det här alternativet om du vill använda komprimeringsinställningarna på alla bilder i publikationen.
   Använd bara på markerade bilder – Klicka på det här alternativet om du vill använda komprimeringsinställningarna endast på den bild eller de bilder som markerats.

Ändra bild

Om du vill ersätta den bild eller de bilder som markerats med andra bilder:

 1. Markera den bild eller de bilder du vill ändra.

 2. Klicka på Ändra bild och markera sedan Ändra bild.

 3. I dialogrutan Infoga bild navigerar du till den bild du vill infoga.

 4. Om du vill ta bort de markerade bilderna klickar du på Ändra bild och markerar sedan Ta bort bild så ersätts bilderna med tomma bildramar.

Återställa bildobjekt

Om du vill ta bort all formatering du har gjort på den markerade bilden klickar du på Återställ bildobjekt.

Överst på sidan

Byta

Med det här verktyget kan du ändra läge eller formatering för två markerade bilder.

Gruppen Byta på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Byta plats

 1. Du markerar båda bilderna genom att klicka på den första bilden och sedan hålla tangenten CTRL eller tangenten SKIFT nedtryckt samtidigt som du klickar på den andra bilden.

 2. Klicka på Byt och markera sedan Byt.

Byta formatering

 1. Du markerar båda bilderna genom att klicka på den första bilden och sedan hålla tangenten CTRL nedtryckt samtidigt som du klickar på den andra bilden.

 2. Klicka på Byt och markera sedan Byt endast formatering.

Bildstilar

I gruppen Bildstilar finns alternativ för bildens form, kantlinje och bildtext. Du kan använda fördefinierade bildstilar från ett galleri eller formatera bildens form och kantlinje manuellt.

Gruppen Bildstilar på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Bildstilsgalleri

Galleriet med bildstilar innehåller fyra olika stilar, med sex olika kantlinjealternativ vardera, som du kan använda på bilderna. När du hovrar över något av alternativen i galleriet visas en förhandsgranskning av stilen för de markerade bilderna.

Använda en stil

 1. Markera den bild eller de bilder du vill välja stil för.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. I galleriet med bildstilar markerar du den stil du vill använda.

  Obs!:  Om du vill visa alla 24 tillgängliga stilar samtidigt klickar du på knappen Fler Knappen Mer .

Radera en stil

 1. Markera den bild eller de bilder du vill välja stil för.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. I galleriet med bildstilar klickar du på knappen Fler Knappen Mer .

 4. Markera Radera bildstil.

Bildram

Du kan manuellt välja linjens färg, tjocklek och mönster för den markerade bilden.

 1. Markera den bild eller de bilder du vill välja stil för.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på Kantlinje och välj de alternativ du vill använda:
  Färger – Välj den linjefärg du vill använda från paletten. Om du vill se fler färgalternativ markerar du Fler konturfärger så öppnas dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från den Microsoft Windows-färgpalett som är standard eller välja en anpassad färg som du anger med färgmodellen RGB eller CMYK. Du kan också välja en Pantone-färg.

  Obs!:  PANTONE®-färger som visas här motsvarar kanske inte PANTONE-standarderna. I PANTONE:s aktuella dokumentation finns information om exakta färger. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

  Tjocklek – Markera en linjetjocklek eller Fler linjer och ange en linjetjocklek i rutan Tjocklek.Streck – Markera en stil för streckad linje.Mönster – Dialogrutan Mönstrade linjer öppnas. På fliken Ton kan du välja en ny Grundfärg och använda en ton från grundfärgen. På fliken Mönster kan du använda ett mönster på kantlinjen.

Bildform

Du kan använda en form på den bild eller de bilder du valt. Mer information om att använda figurer på bilder finns i Använda en figur på en bild.

Obs!:  Om du väljer mer än en bild är inte alternativet Bildform tillgängligt.

Bildtext

Du kan använda en bildtext till bilderna från ett galleri med bildtextstilar.

 1. Markera den bild eller de bilder du vill välja stil för.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på Bildtext och välj sedan från galleriet med bildtextstilar. När du hovrar över något av alternativen i galleriet visas en förhandsgranskning av stilen för de markerade bilderna.

 4. I Publisher infogas en förformaterad textruta och där kan du ange bildtexten för bilderna.

Överst på sidan

Skuggeffekter

I gruppen Skuggeffekter kan du formatera en skugga i bilderna. I den första raden i galleriet med bildstilar finns skuggor med.

Gruppen Skuggeffekter på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

 1. Markera den bild eller de bilder där du vill lägga till en skugga.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på Skuggeffekter och välj sedan den effekt du vill använda i galleriet med skuggeffektstilar.

 4. Om du vill byta färg på skuggan markerar du Skuggfärg och väljer sedan de färgalternativ du vill använda.

 5. Du kan finjustera skuggavståndet genom att klicka på riktningsknapparna Verktyg för att förstärka skuggeffekterna på fliken Bildverktyg i Publisher 2010 .

 6. Du aktiverar och inaktiverar skuggeffekten genom att klicka på knappen i mitten.

Ordna

I gruppen Ordna kan du ställa in hur radbrytningen ska fungera runt bilden, flytta bilden framåt eller bakåt i relation till andra objekt på sidan, justera bildens placering på sidan, gruppera eller dela upp bilden med andra objekt samt vrida bilden. Mer information om hur du ordnar objekt finns i:

Gruppen Ordna på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Beskära

Beskärning används ofta för att dölja eller justera en del av en bild, antingen för att framhäva något eller för att ta bort oönskade delar. Mer information om beskärning finns i Beskära bilder.

Gruppen Beskära på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Storlek

I gruppen Storlek får du kontroll över Figurhöjd och Figurbredd i bilderna.

Gruppen Storlek på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×