Finansiella funktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ACCRINT

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta

Funktionen ACCRINTM

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen

Funktionen AMORDEGRC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod

Funktionen COUPDAYBS

Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen

Funktionen COUPDAYS

Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet

Funktionen COUPDAYSNC

Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum

Funktionen COUPNCD

Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen

Funktionen COUPNUM

Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen

Funktionen COUPPCD

Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen

Funktionen CUMIPMT

Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen CUMPRINC

Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen DB

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning

Funktionen DDB

Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger

Funktionen DISC

Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper

Funktionen DOLLARDE

Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal

Funktionen DOLLARFR

Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk

Funktionen DURATION

Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar

Funktionen EFFECT

Returnerar den årliga effektiva räntesatsen

Funktionen FV

Returnerar det framtida värdet på en investering

Funktionen FVSCHEDULE

Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer

Funktionen INTRATE

Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper

Funktionen IPMT

Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IRR

Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen ISPMT

Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod

Funktionen MDURATION

Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 <nbsp />kr

Funktionen MIRR

Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor

Funktionen NOMINAL

Returnerar den årliga nominella räntesatsen

Funktionen NPER

Returnerar antalet perioder för en investering

Funktionen NPV

Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta

Funktionen ODDFPRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period

Funktionen ODDFYIELD

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period

Funktionen ODDLPRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period

Funktionen ODDLYIELD

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period

Funktionen PDURATION
Excel 2013

Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PMT

Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen PPMT

Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen PRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen PRICEDISC

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper

Funktionen PRICEMAT

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen PV

Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar

Funktionen RATE

Returnerar räntesatsen per period i en annuitet

Funktionen RECEIVED

Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper

Funktionen AVKPÅINVEST
Excel 2013

Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SLN

Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period

Funktionen SYD

Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period

Funktionen TBILLEQ

Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel

Funktionen TBILLPRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel

Funktionen TBILLYIELD

Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel

Funktionen VDB

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)

Funktionen XIRR

Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XNPV

Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen YIELD

Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen YIELDDISC

Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel

Funktionen YIELDMAT

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×