Filtrera med avancerade villkor

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om de data som du vill filtrera kräver avancerade villkor (t.ex. Typ = "Spannmål" ELLER Försäljare = "Davolio") kan du använda dialogrutan Avancerat filter.

Öppna dialogrutan Avancerat Filter genom att klicka på Data > Avancerat.

Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

Avancerat filter

Exempel

Översikt

Flera villkor, en kolumn, något villkor uppfyllt

Försäljare = "Davolio" ELLER Försäljare = "Buchanan"

Flera villkor, flera kolumner, alla villkor uppfyllda

Typ = "Spannmål" OCH Försäljning > 1000

Flera villkor, flera kolumner, något villkor uppfyllt

Typ = "Spannmål" ELLER Försäljare = "Buchanan"

Flera uppsättningar med villkor, en kolumn i alla uppsättningar

(Försäljning > 60000 OCH Försäljning < 65000 ) ELLER (Försäljning < 5000)

Flera uppsättningar med villkor, flera kolumner i varje uppsättning

(Försäljare = ”Davolio” och försäljning >3000) ELLER
(Försäljare = ”Buchwald” och försäljning > 1 500)

Villkor med jokertecken

Försäljare = ett namn med "u" som andra bokstav

Översikt

Kommandot Avancerat har flera viktiga skillnader jämfört med kommandot Filtrera.

 • Dialogrutan Avancerat filter visas i stället för menyn Autofilter.

 • Du skriver de avancerade villkoren i ett separat villkorsområde i kalkylbladet, ovanför det cellområde eller den tabell som du vill filtrera. I Microsoft Office Excel används det separata villkorsområdet i dialogrutan Avancerat filter som källan för de avancerade villkoren.

Exempeldata

Följande exempeldata används för alla demonstrationer i den här artikeln.

Data innehåller fyra tomma rader ovanför listområdet som ska användas som en villkorsområdet (a1: C4) och en listområdet (a6: C10). Villkorsområdet har kolumnetiketter och innehåller minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

Om du vill arbeta med dessa data, markerar du den i följande tabell, kopiera den och klistra in den i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad.

Typ

Säljare

Försäljning

Typ

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Davolio

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Davolio

65 440 kr

Jämförelseoperatorer

Använd följande operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>=B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<=B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Använda likhetstecknet för att skriva text eller ett värde

Likhetstecknet (=) indikerar en formel när du skriver text eller ett värde i en cell, och gör att Microsoft Excel utvärderar vad du skriver. Detta kan emellertid ge upphov till oväntade filtreringsresultat. Om du vill använda en operator för en likhetsjämförelse för text eller för ett värde, skriver du villkoren som ett stränguttryck i lämplig cell i villkorsområdet:

=''= post ''

Där post  representerar den text eller det värde som du vill hitta. Till exempel:

Om du skriver

Returneras

="=Davolio"

=Davolio

="=30000"

=30000

Ta hänsyn till skiftlägeskänslighet

När du filtrerar textinformation i Excel görs ingen skillnad mellan gemener och versaler. Du kan emellertid använda en formel om du vill utföra en skiftlägeskänslig sökning. Ett exempel finns i avsnittet Jokerteckenvillkor.

Använda fördefinierade namn

Du kan ge ett område namnet Villkor, så att referensen till det området visas automatiskt i rutan Villkorsområde. Du kan också definiera namnet Databas för det listområde som ska filtreras och definiera namnet Urval för området som raderna ska klistras in i, så att dessa områden visas automatiskt i rutorna Listområde och Kopiera till.

Skapa villkor genom att använda en formel

Du kan använda ett beräknat värde som utgör resultatet av en formel som villkor. Tänk bara på följande:

 • Formeln måste beräknas till SANT eller FALSKT.

 • Eftersom du använder en formel skriver du formeln som vanligt och skriver inte uttrycket på följande sätt:

  =''= post ''

 • Använd ingen kolumnetikett för villkorsetiketter. Låt antingen villkorsetiketterna vara tomma eller använd en etikett som inte utgör en kolumnetikett i listområdet (i följande exempel, Beräknat medelvärde och Exakt matchning).

  Om du använder en kolumnetikett i formeln i stället för en relativ cellreferens eller ett områdesnamn visas ett felvärde, t.ex. #NAMN? eller #VÄRDEFEL! i cellen som innehåller villkoret. Du kan ignorera det här felet eftersom det inte påverkar hur listområdet filtreras.

 • Den formel som du använder för villkoren måste använda en relativ referens för att referera till motsvarande cell på den första dataraden.

 • Alla andra referenser i formeln måste vara absoluta referenser.

Flera villkor, en kolumn, något villkor uppfyllt

Boolesk logik:    (Försäljare = "Davolio" ELLER Försäljare = "Buchanan")

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste ha kolumnetiketter. Kontrollera att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor för en kolumn skriver du villkoren direkt under varandra på separata rader i villkorsområdet. Om du använder exemplet skriver du:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Olsson"

  ="=Buchwald"

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i området A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja rader som inte motsvarar villkoret klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera rader som motsvarar villkoret till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan i det övre vänstra hörnet i det område som du vill klistra in raderna i.

   Tips!    När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$C$3, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialogrutan Avancerat filter ur vägen medan du markerar villkorsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Kött

  Davolio

  4 500 kr

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Davolio

  65 440 kr

Flera villkor, flera kolumner, alla villkor uppfyllda

Boolesk logik:    (Typ = "Spannmål" OCH Försäljning > 10000)

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste ha kolumnetiketter. Kontrollera att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor i flera kolumner skriver du alla villkor på samma rad i villkorsområdet. I exemplet skriver du:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Spannmål"

  >10000

 3. Klicka på en cell i listområdet. I exemplet klickar du på någon av cellerna i området A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja rader som inte motsvarar villkoret klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera rader som motsvarar villkoret till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan i det övre vänstra hörnet i det område som du vill klistra in raderna i.

   Tips!    När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$C$2, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialogrutan Avancerat filter ur vägen medan du markerar villkorsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Davolio

  65 440 kr

Flera villkor, flera kolumner, något villkor uppfyllt

Boolesk logik:    (Typ = "Spannmål" ELLER Försäljare = "Buchwald")

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste ha kolumnetiketter. Kontrollera att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera uppsättningar villkor, där varje uppsättning innehåller villkor för flera kolumner, skriver du varje uppsättning villkor i separata kolumner och rader. I exemplet skriver du:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Spannmål"

  ="=Buchwald"

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja rader som inte motsvarar villkoret klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera rader som motsvarar villkoret till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan i det övre vänstra hörnet i det område som du vill klistra in raderna i.

  Tips: När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska inkluderas vid kopieringen. Innan du filtrerar kopierar du kolumnetiketterna för de kolumner som du vill inkludera till den första raden i det område som de filtrerade raderna ska klistras in i. När du filtrerar skriver du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna kommer endast att inkludera de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. Skriv referensen till villkorsområdet, inklusive villkorsetiketter, i rutan Villkorsområde. I exemplet skriver du $A$1:$B$3.

  Om du vill flytta dialogrutan Avancerat filter ur vägen medan du markerar villkorsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Davolio

  65 440 kr

Flera uppsättningar med villkor, en kolumn i alla uppsättningar

Boolesk logik:     ( (Försäljning > 60000 OCH Försäljning < 65000 ) ELLER (Försäljning < 5000) )

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste ha kolumnetiketter. Kontrollera att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkorsuppsättningar, där varje uppsättning inkluderar villkor för en kolumn, inkluderar du flera kolumner med samma kolumnrubrik. I exemplet skriver du:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Försäljning

  >60000

  <65000

  <500

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja rader som inte motsvarar villkoret klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera rader som motsvarar villkoret till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan i det övre vänstra hörnet i det område som du vill klistra in raderna i.

   Tips: När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska inkluderas vid kopieringen. Innan du filtrerar kopierar du kolumnetiketterna för de kolumner som du vill inkludera till den första raden i det område som de filtrerade raderna ska klistras in i. När du filtrerar skriver du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna kommer endast att inkludera de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. Skriv referensen till villkorsområdet, inklusive villkorsetiketter, i rutan Villkorsområde. I exemplet skriver du $A$1:$D$3.

  Om du vill flytta dialogrutan Avancerat filter ur vägen medan du markerar villkorsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Kött

  Davolio

  4 500 kr

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

Flera uppsättningar med villkor, flera kolumner i varje uppsättning

Boolesk logik:    (Försäljare = "Davolio" OCH Försäljning >30000) ELLER (Försäljare = "Buchanan" OCH Försäljning > 15000)

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste ha kolumnetiketter. Kontrollera att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera uppsättningar villkor, där varje uppsättning innehåller villkor för flera kolumner, skriver du varje uppsättning villkor i separata kolumner och rader. I exemplet skriver du:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Davolio"

  >30000

  ="=Buchanan"

  >15000

 3. Klicka på en cell i listområdet. I exemplet klickar du på någon av cellerna i området A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja rader som inte motsvarar villkoret klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera rader som motsvarar villkoret till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan i det övre vänstra hörnet i det område som du vill klistra in raderna i.

   Tips!    När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$C$3 enligt exemplet. Om du vill flytta dialogrutan Avancerat filter ur vägen medan du markerar villkorsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp .

 7. Med hänvisning till exemplet skulle det filtrerade resultatet för listområdet bli följande:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Davolio

  65 440 kr

Villkor med jokertecken

Boolesk logik:    Säljare = ett namn där andra bokstaven är ett u

 1. Om du vill returnera textvärden som har några gemensamma tecken, men andra som är olika, gör du något av följande:

  • Skriv ett eller flera tecken utan likhetstecken (=) om du vill returnera rader med ett textvärde i en kolumn som börjar med dessa tecken. Om du exempelvis skriver texten Dav som ett villkor, returneras "Davolio", "David" och "Davis".

  • Använd ett jokertecken.

   Använd

   Om du vill söka efter

   ? (frågetecken)

   Alla enskilda tecken
   Till exempel hittar sm?th ”smith” och ”smyth”

   * (asterisk)

   Valfritt antal tecken
   Till exempel * ost hittar ”nordost” och ”sydost”

   ~ (tilde) följt av ?, * eller ~

   Ett frågetecken, en asterisk eller tilde
   Till exempel år91 ~? söker efter ”fy91?”

 2. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste ha kolumnetiketter. Kontrollera att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 3. Ange de villkor som du vill matcha i raderna under kolumnetiketterna. Ange följande, enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Kö*"

  ="=?u*"

 4. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 5. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja rader som inte motsvarar villkoret klickar du på Filtrera listan på plats

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera rader som motsvarar villkoret till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan i det övre vänstra hörnet i det område som du vill klistra in raderna i.

   Tips: När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska inkluderas vid kopieringen. Innan du filtrerar kopierar du kolumnetiketterna för de kolumner som du vill inkludera till den första raden i det område som de filtrerade raderna ska klistras in i. När du filtrerar skriver du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna kommer endast att inkludera de kolumner vars etiketter du kopierade.

 7. Skriv referensen till villkorsområdet, inklusive villkorsetiketter, i rutan Villkorsområde. I exemplet skriver du $A$1:$B$3.

  Om du vill flytta dialogrutan Avancerat filter ur vägen medan du markerar villkorsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp .

 8. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Drycker

  Suyama

  51 220 kr

  Kött

  Davolio

  4 500 kr

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×