Filtrera i Power View

Med filter kan du ta bort allt förutom de data du vill arbeta med. Det finns flera typer av filter i Power View: Filterfönstrets filter, korsfilter och utsnitt. Utsnitt i Power View beskrivs i ett separat avsnitt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Skapa ett filter med filterområdet

Så här skiljer sig vy- och visualiseringsfilter åt

Vyfilter

Visualiseringsfilter

Grundläggande och avancerade filter

Söka i filter

Filterbeteende i en sparad Power View-fil

Korsfilter

Mer information finns i

Skapa ett filter med filterområdet

Power View innehåller området Filter med grundläggande och avancerade filter för hela vyn och för enskilda visualiseringar. I likhet med utsnitt sparas filter i området Filter med rapporten och påverkar bara ett blad eller en vy, inte hela arbetsboken eller rapporten. Till skillnad mot utsnitt finns dessa filter i ett eget område och inte i arbetsbladet eller vyn och tar därför inte upp något utrymme i rapporten.

Gör så här för att se filterområdet:

Hovra över en visualisering och klicka på ikonen Visa filter längst upp till höger. Dra sedan fält från fältavsnittet i fältlistan till filterområdet.

Filterområdet visas med visualiseringens fält och mått.

Tips:  Du kan inte skapa ett filter på utsnitt eller brickvisualiseringar.

I Excel går du till fliken Power View > Filterområde.

I Power View i SharePoint går du till fliken Start > Filterområde.

I filterområdet:

Om du vill ange filter för hela bladet eller vyn väljer du Visa.

Om du vill ange filter för en särskild visualisering klickar du på Diagram (eller Tabell eller någon annan typ av visualisering).

Dra fält från fältlistan till filterområdet. Du kan också klicka på pilen bredvid ett fält i fältlistan och sedan klicka på Lägg till i filtret.

Ange filtervärden. Mer information finns i grundläggande och avancerade filter.

Meddelanden: 

  • Om filterområdet är synligt i designläget när du visar en Excel-arbetsbok i webbläsaren i Excel Services eller en Power View i SharePoint-rapport i läs- och helskärmslägena kan du och andra som visar rapporten se och arbeta med filtren i filterområdet.

  • Om du har angett ett filter i filterområdet fortsätter rapporten filtreras även om du stänger filterområdet.

  • Du kan inte filtrera baserat på ett bildfält.

  • Dölj filterområdet genom att klicka på en tom del av arbetsytan och sedan på knappen Filterområde.

Så här skiljer sig vy- och visualiseringsfilter åt

Filter för hela bladet eller vyn skiljer sig stort från filter för individuella visualiseringar.

Filter på blad- eller vynivå   används på den mest detaljerade datanivån och filtrerar enligt värdena i varje cell.

Visualiseringsfilter   används på aggregeringsnivån. Om man till exempel filtrerar ett stapeldiagram efter produkter som har sålts för mer än 1 000 USD innebär det att man behåller produkter för vilka summan (eller annan aggregering) för varje stapel i diagrammet är större än 1 000 USD.

Vyfilter

Filter på vynivå används på hela Power View-bladet. Om Excel-filen innehåller andra Power View-blad påverkas inte de bladen av de filter du lägger till här. Filtret används på alla visualiseringar i vyn. Om visualiseringen innehåller data som påverkas av filtret filtreras den och data visas. Om visualiseringen inte innehåller data som påverkas av filtret påverkas inte visualiseringen.

  1. Kontrollera att Vy är valt i filterfönstret.

Du kan dra andra fält från fältlistan till filterområdet, även fält som inte finns i vyn.

Du kan också klicka på pilen bredvid ett fält i fältavsnittet i fältlistan och sedan klicka på Lägg till i vyfilter.

Om du vill ta bort ett filter klickar du på ikonen X i filterområdet. Om du vill rensa ett filter klickar du på radergummiikonen.

Ikonerna för Rensa och Ta bort i filterområdet i Power View

Visualiseringsfilter

Du kan ange filter på visualiseringsnivå för tabeller, matriser, kort och diagram, men inte för behållare för brickor eller utsnitt. Däremot kan du ange filter för tabeller, matriser och diagram som finns inuti en behållare för brickor.

  1. Du visar filter för en enskild visualisering genom att hovra över det övre högra hörnet och sedan klicka på filterikonen. När du gör det öppnas filterområdet, som redan innehåller fälten i visualiseringen.

    Om filterområdet är expanderat visas visualiseringstypen med grå rubrik i filterområdet när du väljer en visualisering. Om du till exempel väljer ett diagram visas en diagramrubrik i filterområdet. Klicka på rubriken om du vill visa filtren för diagrammet.

Du kan dra andra fält från fältlistan till filterområdet, även fält som inte finns i den visualiseringen eller någonstans i vyn.

Du kan också klicka på pilen bredvid ett fält i fältavsnittet i fältlistan och sedan klicka på Lägg till i filtret [visualisering].

Du kan ta bort filter som du lägger till i en visualisering, men du kan inte ta bort filtren för fält som finns i visualiseringen. Du kan däremot rensa dem så att de inte har någon effekt.

Om du lägger till ett filter för ett fält i en visualisering och sedan tar bort fältet från visualiseringen tillämpas filtret fortfarande på visualiseringen.

Om du vill ta bort filtret öppnar du filterområdet för visualiseringen och tar bort filtret.

Grundläggande och avancerade filter

Om du vill växla mellan grundläggande och avancerade filter klickar du på ikonen Avancerat filterläge, som är den första till höger om fältnamnet i filterområdet.

Ikonen för Avancerat filter i Power View

Avancerat filter

Detta är olika filteralternativ.

Grundläggande filter

Avancerat filter

Textfält

Kryssrutor som liknar Autofilter i Microsoft Excel

Rutor med fritt format där du kan skriva in värden som fältet innehåller, inte innehåller osv.

Numeriska fält

Ett skjutreglage från lägsta till högsta värde i fältet.

Rutor med fritt format där du kan skriva in värden som fältet är större än, mindre än osv.

Datumfält

Skjutreglage eller kryssrutor för datum

Rutor med fritt format där du kan skriva in värden som fältet är på eller efter, är före osv.

Tips:  . Numren efter varje kryssruta anger hur många poster som har det värdet. Om det finns mer än 500 värden i ett fält visas ett meddelande som anger att alla poster inte visas.

Söka i filter

Om du filtrerar ett fält som har en lång lista med värden kan du söka efter ett visst värde.

Under fältnamnet i filterområdet skriver du in texten som du vill söka efter i rutan Sök och klickar på förstoringsglaset.

Tips:  Endast fält som innehåller många värden har en sökruta

Du kan söka efter ett värde i ett filter på visualiseringsnivå eller vynivå för ett textfält och sedan välja att filtrera det eller inte. De delar av ett fälts värden som matchar söktexten markeras i listan med sökresultat. Sökningen är inte skiftlägeskänslig, t.ex. returnerar Äpple samma resultat som äpple. Sökningen begränsas till visualiseringen eller till bladet eller vyn beroende på filtret. Hela arbetsboken eller rapporten genomsöks inte.

Du kan också använda jokertecken – frågetecken (?) och asterisk (*). Ett frågetecken motsvarar ett enskilt tecken, och en asterisk motsvarar valfri teckensekvens. Om du vill söka efter ett frågetecken eller efter en asterisk skriver du ett tilde (~) före tecknet.

Om du till exempel skriver r?n i rutan Sök returneras två länder, France och Iran. Om du skriver r*n i sökrutan returneras tio länder, bland annat Germany, Ireland och Kyrgyzstan.

Obs!:  Om du använder jokertecken i sökningen markeras inte de matchande delarna i listan med sökresultat.

Överst på sidan

Filterbeteende i en sparad Power View-fil

De olika metoder som du använder när du filtrerar data i rapporten fungerar olika när rapporten eller arbetsboken sparas:

Om du anger ett filter eller ett utsnitt när du utformar Power View-blad eller vyer i Excel eller SharePoint sparas utsnittets eller filtrets status med filen.

Inga ändringar sparas i webbläsaren i Excel Services för en Excel-arbetsbok eller i läs- eller helskärmslägena för en Power View-rapport i SharePoint. Om du filtrerar i de här lägena sparas inte de ändringarna heller.

Överst på sidan

Korsfilter

Beroende på vilken visualisering som är källan (utför filtreringen) och vilken visualisering som är målet (filtreras) antingen filtreras eller markeras målvisualiseringen. Om den filtreras kallas det för 1. korsfiltrering.

Diagram kan fungera som filter tack vare relationerna i den underliggande modellen. Om du väljer värden direkt i diagrammet filtreras andra dataområden i en vy. Om du till exempel väljer en kolumn i ett stapeldiagram filtreras värdena i matrisen automatiskt i rapportvyn.

Korsfilter

Stapeldiagram som filtrerar en matris

Om du vill markera flera värden håller du ned Ctrl och klickar. Om du vill rensa filtret klickar du inuti filtret, men inte på ett värde.

Korsfiltrering kan även användas på diagram med flera serier. Om du klickar på en del av en stapel i ett staplat liggande stapeldiagram filtreras data efter det värdet. Om du klickar på en post i förklaringen filtreras alla delar i den serien.

Alla korsfiltreringar sparas när du flyttar från ett blad eller en vy till en annan. De sparas däremot inte med arbetsboken eller rapporten. När du sparar arbetsboken eller rapporten och sedan öppnar den igen visas alla diagram som de ursprungligen såg ut.

Överst på sidan

Mer information finns i

Filtrera och markera i Power View

Markera i Power View

Utsnitt i Power View

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×