Filtrera data i en pivottabell

Du kan filtrera data för att fokusera på en mindre del ur större mängd i din pivottabell och kunna göra djupare analyser. Det finns flera sätt att göra det. Du kan börja med att infoga ett eller flera utsnitt som ett snabbt och effektivt sätt att filtrera sina data. Utsnitten har knappar du kan klicka på för att filtrera data, och de håller sig synliga med dina data så att du alltid vet vilka fält som visas eller döljs i den filtrerade pivottabellen.

Utsnittsalternativ med aktiv knapp för att markera flera

Tips: I Excel 2016 kan du markera flera utsnitt genom att klicka på knappen på etiketten, så som visas ovan.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet med flikarna Analysera och Design

 2. Om du använder Excel 2016 eller 2013 klickar du på Analysera > Infoga utsnitt.

  Knappen Infoga utsnitt på fliken Analys

  Om du använder Excel 2010 eller 2007 klickar du på Alternativ > Infoga utsnitt > Infoga utsnitt.

  Bild av menyfliksområdet i Excel
 3. Markera rutorna för de fält du vill skapa utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält du kryssat för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 5. Klicka på elementen du vill visa i pivottabellen, i varje utsnitt.

  Om du vill markera mer än ett element håller du ned Ctrl och väljer sedan de element du vill ha.

Tips: Om du vill ändra utsnittets utseende klickar du på utsnittet för att visa Utsnittsverktyg på menyfliken och använder sedan en utsnittsstil eller ändrar inställningarna på fliken Alternativ.

Andra sätt att filtrera pivottabelldata

Använd någon av följande filtreringsfunktionerna istället för, eller i tillägg till att använda utsnitt för att visa de data du vill analysera.

Filtrera data manuellt

Använda ett rapportfilter för att filtrera objekt

Visa endast specifik text, värden eller datum

Visa de 10 översta eller nedersta elementen

Filtrera efter markering för att visa eller dölja enbart markerade objekt

Stänga av eller sätta på filtreringsalternativ

Filtrera data manuellt

 1. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter.

  Radetikettfilter

 2. Avmarkera rutan (Markera alla) överst på listan och markera sedan rutorna för de element du vill visa i din pivottabell.

  Rutan Markera alla i filtergalleriet

  Om du vill se fler element i listan drar du i handtaget i filtergalleriets nedre högra hörnet för att förstora.

 3. Klicka på OK.

  Filtreringspilen ändras till den här ikonen Använd filterikon för att indikera att ett filter används. Klicka på ikonen för att ändra eller rensa filter genom att klicka på Rensa filter <Fältnamn>.

  Om du vill ta bort all filtrering samtidigt, se nedan:

  • I 2016 eller 2013: Klicka någonstans i pivottabellen och klicka sedan på Analysera > Ta bort > Ta bort filter.

  • I 2010 eller 2007: Klicka någonstans i pivottabellen och klicka sedan på Alternativ > Ta bort > Ta bort filter.

  Knappen Ta bort på fliken Analysera

Använda ett rapportfilter för att filtrera objekt

Obs!: Ett rapportfilter är märkt som Filter i fönstret Pivottabellfält i Excel 2016 och Excel 2013. Se skärmbilderna nedan:

Området Filter i fönstret Pivottabellfält
Fönstret Pivottabellfält i Excel 2016
Rapportfilter i fönstret Lista med pivottabellfält
Fönstret Lista med pivottabellfält i Excel 2010

Genom att använda ett rapportfilter kan du snabbt visa en annan uppsättning värden i pivottabell. Objekt som du väljer i filtret visas i pivottabellen och objekt som inte markeras är dolda. Om du vill visa filtersidor (den uppsättning värden som matchar de markerade rapportfilterobjekten) i olika kalkylblad, kan du ange det alternativet.

Lägga till ett rapportfilter

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Fönstret Lista med pivottabellfält visas.

 2. I Lista med pivottabellfält klickar du på fältet i ett område och väljer Flytta till rapportfilter.

  Flytta till rapportfilter

Du kan upprepa det här steget för att skapa flera rapportfilter. Rapportfilter visas ovanför pivottabellen för enkel åtkomst.

 1. Om du vill ändra ordning på fälten i området Rapportfilter drar du fälten till önskad position. Ordningen på rapportfiltren avspeglas i pivottabellen.

Visa rapportfilter i rader eller kolumner

 1. Klicka på pivottabellen eller den associerade pivottabellen för ett pivotdiagram.

 2. Högerklicka någonstans i pivottabellen och klicka sedan på Pivottabellalternativ.

 3. Ange följande alternativ på fliken Layout och format:

 4. I listrutan Visa fält i rapportfilterområde, under Layout, gör du något av följande:

  • Om du vill visa rapportfilter i kolumner från vänster till höger väljer du Över, sedan nedåt.

  • Om du vill visa rapportfilter i rader uppifrån och ner väljer du Nedåt, sedan över.

 5. I rutan Rapportfilterfält per kolumn eller Rapportfilterfält per rad skriver eller väljer du antalet fält som ska visas innan du tar med en annan kolumn eller rad baserat på inställningen i Visa fält i rapportfilterområde.

Markera objekt i rapportfiltret

 1. Klicka på listrutepilen bredvid rapportfiltret i pivottabellen.

  Klicka på listrutepilen bredvid (Alla)
 2. Om du vill visa en kryssruta för alla objekt så att du kan avmarkera eller markera dem efter behov, markerar du kryssrutan Välj flera element.

  Markera flera objekt
 3. Nu kan du markera kryssrutorna bredvid de objekt som du vill visa i rapporten. Om du vill markera alla objekt klickar du på kryssrutan bredvid (Alla).

 4. Klicka på OK. Minst en kryssrutan ska vara markerad för att knappen ska aktiveras.

  De filtrerade objekten visas nu i rapportfiltret.

  Filtrerade objekt baserat på ett filtervärde i ett rapportfilter

Obs!: Om du använder en OLAP-datakälla i Microsoft SQL Server Analysis Services (version 2005 eller senare) kan du bara välja en beräknad medlem om det är ett enskilt objekt. Du kan inte markera flera objekt när ett eller flera av objekten är beräknade medlemmar.

Visa rapportfiltersidor i olika kalkylblad

 1. Klicka någonstans i pivottabellen (eller associerad pivottabell i ett pivotdiagram) som innehåller ett eller flera rapportfilter.

 2. Om du använder Excel 2016 eller 2013 klickar du på fliken Analysera i gruppen Pivottabell, klickar på pilen bredvid Alternativ och sedan på Visa rapportfiltersidor.

  Alternativet Visa rapportfiltersidor

  Om du använder Excel 2010 eller 2007 klickar du på fliken Alternativ i gruppen Pivottabell, klickar på pilen bredvid Alternativ och sedan på Visa rapportfiltersidor.

  Gruppen Pivottabell på fliken Alternativ under Verktyg för pivottabell

 3. I dialogrutan Visa rapportfiltersidor väljer du ett rapportfilterfält och klickar sedan på OK.

Visa endast specifik text, värden eller datum

 1. Högerklicka på valfri text-, värde- eller datumfältetikett och klicka sedan på Etikettfilter, Värdefilter eller Datumfilter.

 2. Klicka på det jämförelseoperators-kommando du vill använda.

  Om du exempelvis vill filtrera efter text som börjar med ett visst tecken väljer du Börjar med och om du vill filtrera efter text som innehåller ett visst tecken någonstans i texten väljer du Innehåller .

  Obs!: Etikettfilter är inte tillgängligt när radetiketter eller kolumnetiketter inte har textbaserade etiketter.

 3. Gör något av följande:

  • Skriv in den text du vill filtrera i dialogrutan Etikettfilter Fältnamn.

   Om du exempelvis vill filtrera baserat på text som börjar med bokstaven "J", skriver du J, och om du vill filtrera baserat på text som innehåller strängen "klock", skriver du klock.

   Om pivottabellen baserats på en datakälla som inte är från OLAP kan du använda följande jokertecken för att hitta data med specifika tecken.

Använd

Om du vill söka efter

? (frågetecken)

Ett enstaka tecken
b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

* (asterisk)

Valfritt antal tecken
*ost hittar "nordost" och "sydost"

~ (tilde) följt av ?, * eller ~

Ett frågetecken, en asterisk eller tilde (~)
Exempel: år06~? returnerar "år06?"

 • Skriv in de värden du vill filtrera efter i dialogrutan Värdefilter fältnamn.

 • Skriv in de datum du vill filtrera efter i dialogrutan Datumfilter fältnamn.

  Om en pivottabell baserats på en OLAP-datakälla kräver datafilter tidstypen i OLAP-kubfältets hierarki. Om ett datum anges som text i ett textfält är datumfiltret inte tillgängligt.

Tips: Om du vill ta bort en etikett, ett datum eller ett värdefilter klickar du på pilen Använd filterikon i rad- eller kolumnetiketten och klickar sedan på Etikettfilter, Datumfilter eller Värdefilter och sedan på Rensa filter.

Visa de 10 översta eller nedersta elementen

Du kan också använda filter för att visa de 10 högsta eller lägsta värdena eller de data som uppfyller de specifika villkoren.

 1. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter under Radetiketter eller Kolumnetiketter i pivottabellen och klicka sedan på Värdefilter och på Topp 10.

 2. Gör följande i dialogrutan Tio i topp-filter <fältnamn>.

  1. Klicka på De högsta eller De lägsta i den första rutan.

  2. I den andra rutan anger du ett värde.

  3. I den tredje rutan väljer du det alternativ du vill filtrera efter.

   • Om du vill filtrera efter antal element väljer du Element.

   • Om du vill filtrera efter procent väljer du Procenten.

   • Om du vill filtrera efter summa väljer du Summa.

  4. I den fjärde rutan väljer du det fält som du vill filtrera.

Filtrera efter markering för att visa eller dölja enbart markerade objekt

 1. I pivottabellen markerar du ett eller flera objekt i det fält som du vill filtrera efter markering.

  Du kan markera objekt som inte ligger intill varandra genom att hålla ned CTRL när du markerar objekt.

 2. Högerklicka på ett objekt i markeringen och klicka sedan på Filtrera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa markerade objekt klickar du på Behåll endast markerade objekt.

  • Om du vill dölja markerade objekt klickar du på Dölj markerade objekt.

   Tips:  Du kan visa dolda objekt igen genom att ta bort filtret. Högerklicka på ett annat objekt i samma fält, klicka på Filtrera och klicka sedan på Ta bort filter.

Stänga av eller sätta på filtreringsalternativ

Om du vill använda flera filter per fält eller om du inte vill visa filterknapparna i din pivottabell kan du följa instruktionerna nedan för att veta mer om hur du stänger av eller sätter på filtreringsalternativen:

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet med flikarna Analysera och Design

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Knappen Alternativ på fliken Analysera

 3. Klicka på Summor och filter på fliken Tabellalternativ.

 4. Gör något av följande under Filter:

  • Om du vill använda flera filter per fält markerar eller avmarkerar du rutan Tillåt flera filter per fält.

  • Om du vill inkludera eller exkludera filtrerade element i summor markerar eller avmarkerar du rutan Inkludera filtrerade element i summor och sedan markerar eller avmarkerar du rutan Märk summor med *. Om den här rutan är markerad visas en asterisk (*) i summorna för fält där funktionen visuella summor är avstängd. Det här alternativet är bara tillgängligt i pivottabeller som är kopplade till en OLAP-datakälla som stöder MDX Expression Language. Det här påverkar alla fält i pivottabellen.

  • Om du vill inkludera eller exkludera filtrerade element i summorna för namngivna uppsättningar markerar eller avmarkerar du rutan Ta med filtrerade element i uppsättningssummor. Det här valet är bara tillgängligt för pivottabeller som är kopplade till en OLAP-datakälla.

  • Om du vill inkludera eller exkludera filtrerade element i delsummor markerar eller avmarkerar du rutan Delsumma av filtrerade sidelement.

 5. Om du vill visa eller dölja fältbeskrivningar och listrutor för filter klickar du på fliken Visa och markerar eller avmarkerar kryssrutan Visa fältbeskrivningar och listrutor för filter.

 1. Klicka någonstans i pivottabellen för att visa pivottabellflikarna (Analysera för pivottabell och Design) i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Analysera för pivottabell > Infoga utsnitt.

 3. Markera rutorna för de fält du vill skapa utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält du kryssat för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 5. Klicka på elementen du vill visa i pivottabellen, i varje utsnitt.

Tips:  Om du vill ändra utsnittets utseende klickar du på utsnittet för att visa fliken Utsnitt i menyfliksområdet. Du kan använda ett utsnittsformat eller ändra inställningar med hjälp av de olika flikalternativen.

Andra sätt att filtrera pivottabelldata

Använd någon av följande filtreringsfunktionerna istället för, eller i tillägg till att använda utsnitt för att visa de data du vill analysera.

Filtrera data manuellt

Använda ett rapportfilter för att filtrera objekt

Visa de 10 översta eller nedersta objekten

Filtrera efter markering för att visa eller dölja enbart markerade objekt

Aktivera eller inaktivera filtreringsalternativ

Filtrera data manuellt

 1. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter.

 2. Avmarkera rutan (Markera alla) överst på listan och markera sedan rutorna för de element du vill visa i din pivottabell.

 3. Filtreringspilen ändras till den här ikonen Använd filterikon för att indikera att ett filter används. Klicka på ikonen för att ändra eller rensa filter genom att klicka på Rensa filter <Fältnamn>.

  Om du vill ta bort all filtrering på en gång klickar du på fliken Analysera för pivottabell > Rensa > Rensa filter.

Använda ett rapportfilter för att filtrera objekt

Genom att använda ett rapportfilter kan du snabbt visa en annan uppsättning värden i pivottabell. Objekt som du väljer i filtret visas i pivottabellen och objekt som inte markeras är dolda. Om du vill visa filtersidor (den uppsättning värden som matchar de markerade rapportfilterobjekten) i olika kalkylblad, kan du ange det alternativet.

Lägga till ett rapportfilter

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Fönstret Pivottabellfält visas.

 2. I Fältlista för pivottabell klickar du på fältet i ett område och väljer Flytta till rapportfilter.

Du kan upprepa det här steget för att skapa flera rapportfilter. Rapportfilter visas ovanför pivottabellen för enkel åtkomst.

 • Om du vill ändra ordningen på fälten kan du i området Filter dra fälten till önskad plats eller dubbelklicka på ett fält och välja Flytta upp eller Flytta ned. Ordningen på rapportfiltren återspeglas i enligt detta i pivottabellen.

Visa rapportfilter i rader eller kolumner

 1. Klicka på pivottabellen eller den associerade pivottabellen för ett pivotdiagram.

 2. Högerklicka någonstans i pivottabellen och klicka sedan på Pivottabellalternativ.

 3. I fliken Layout anger du följande alternativ:

  1. I området Rapportfilter, i listrutan Ordna fält, gör du något av följande:

   • Om du vill visa rapportfilter i rader uppifrån och ned väljer du Nedåt, sedan över.

   • Om du vill visa rapportfilter i kolumner från vänster till höger väljer du Över, sedan nedåt.

  2. I rutan Filtrera fält per kolumn skriver eller väljer du antalet fält som ska visas innan du tar upp en annan kolumn eller rad (beroende på inställningen för Ordna fält du angav i föregående steg).

Markera objekt i rapportfiltret

 1. Klicka på listrutepilen bredvid rapportfiltret i pivottabellen.

 2. Markera kryssrutorna bredvid de objekt som du vill visa i rapporten. Om du vill markera alla objekt klickar du på kryssrutan bredvid (Markera alla).

  De filtrerade objekten visas nu i rapportfiltret.

Visa rapportfiltersidor i olika kalkylblad

 1. Klicka någonstans i pivottabellen (eller associerad pivottabell i ett pivotdiagram) som innehåller ett eller flera rapportfilter.

 2. Klicka på Analysera för pivottabell (i menyfliksområdet) > Alternativ > Visa rapportfiltersidor.

 3. I dialogrutan Visa rapportfiltersidor väljer du ett rapportfilterfält och klickar sedan på OK.

Visa de 10 översta eller nedersta elementen

Du kan också använda filter för att visa de 10 högsta eller lägsta värdena eller de data som uppfyller de specifika villkoren.

 1. I pivottabellen klickar du på pilen Listrutepilen för Filter bredvid Radetiketter eller Kolumnetiketter.

 2. Högerklickar på ett objekt i markeringen och välj sedan Filtrera > 10 högsta eller 10 lägsta.

 3. I den första rutan anger du ett tal

 4. I den andra rutan väljer du det alternativ du vill filtrera efter. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Om du vill filtrera efter antal objekt väljer du Objekt.

  • Om du vill filtrera efter procent väljer du Procent.

  • Om du vill filtrera efter summa väljer du Summa.

 5. I sökrutan kan du om du vill söka efter ett visst värde.

Filtrera efter markering för att visa eller dölja enbart markerade objekt

 1. I pivottabellen markerar du ett eller flera objekt i det fält som du vill filtrera efter markering.

 2. Högerklicka på ett objekt i markeringen och klicka sedan på Filtrera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa markerade objekt klickar du på Behåll endast markerade objekt.

  • Om du vill dölja markerade objekt klickar du på Dölj markerade objekt.

   Tips:  Du kan visa dolda objekt igen genom att ta bort filtret. Högerklicka på ett annat objekt i samma fält, klicka på Filtrera och klicka sedan på Ta bort filter.

Stänga av eller sätta på filtreringsalternativ

Om du vill använda flera filter per fält eller om du inte vill visa filterknapparna i din pivottabell kan du följa instruktionerna nedan för att veta mer om hur du stänger av eller sätter på filtreringsalternativen:

 1. Klicka var som helst i pivottabellen för att visa pivottabellflikarna i menyfliksområdet.

 2. På fliken Analysera pivottabell klickar du på Alternativ.

  1. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Layout.

  2. I området Layout markerar eller avmarkerar du rutan Tillåt flera filter per fält beroende på vad du behöver.

  3. Klicka på fliken Visa och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fältbeskrivningar och filter för att visa eller dölja fältbeskrivningar och filtrera listrutor

Du kan visa och interagera med pivottabeller i Excel Online, som omfattar en del manuell filtrering, och använda utsnitt som skapats i Excel-programmet för att filtrera data. Du kan inte skapa nya utsnitt i Excel Online.

För att filtrera pivottabelldata gör du något av följande:

 • För att tillämpa ett manuellt filter klickar du på pilen på Radetiketter eller Kolumnetiketter och väljer sedan önskade filtreringsalternativ.

Filtreringsalternativ för pivottabelldata

 • Om din pivottabell har utsnitt klickar du bara på de objekt du vill visa i varje utsnitt.

Utsnitt med markerade objekt

Om du har Excel-programmet kan du använda knappen Öppna i Excel om du vill öppna arbetsboken och tillämpa ytterligare filter eller skapa nya utsnitt för din pivottabell där. Gör så här:

Klicka på Öppna i Excel och filtrera data i pivottabellen.

Knappen Redigera i Excel

Nyheter om de senaste Excel Online-uppdateringarna hittar du i Microsoft Excel-bloggen.

Du kan prova eller köpa hela serien med Office-program och Office-tjänster på Office.com.

Mer information finns i

Video: Filtrera objekt i en pivottabell

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

Sortera data i en pivottabell

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×