Felsöka vanliga webbplatsproblem

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet finns felsökningsinformation som du har nytta av när du löser vanliga problem och fel som kan uppstå när du använder Windows SharePoint Services 3.0.

När jag försöker skapa en ny webbplats får jag ett meddelande om att webbplatsen används redan eller finns redan

När jag försöker skapa en ny lista eller ett bibliotek får jag ett meddelande om att det angivna namnet används redan

När jag försöker skapa en fil eller mapp får jag ett meddelande om att min fil eller mapp namn är för lång

Jag kan inte ta bort en webbplats. Jag får meddelandet ”du kan inte ta bort en webbplats som har underwebbplatser”

När jag försöker skapa en fil eller mapp får jag ett meddelande om att min fil eller mappnamnet innehåller ogiltiga tecken

Jag kan inte ta bort själv som ägaren av en webbplatssamling

När jag försöker ta bort en fil får jag ett meddelande om att filen är utcheckad eller låst för redigering av en annan användare

När jag visar startsidan för Min webbplats, får jag ett felmeddelande om webbdelen

Jag får ett meddelande om ”tjänsten är inte tillgänglig” när jag försöker visa min webbplats eller administrationssidorna för Min webbplats eller server

När jag försöker visa sidan rapport om webbplatsanvändning får jag ett meddelande om att användningsrapporter inte är tillgängliga

När jag försöker överföra en fil får jag ett meddelande om att filen har ”överskrider den maximala tillåtna”

När jag försöker överföra en fil får jag ett meddelande om att filen har blockerats av serveradministratören

Jag kan inte skicka e-post till en användare när har fått nya behörigheter för användaren

Jag kan inte skapa fler aviseringar

Jag får ett meddelande om att min webbplats har överskridit lagringskvoten

När jag försöker skapa en ny webbplats visas ett meddelande om att webbplatsen redan används eller redan finns

Problem

När du försöker skapa en ny webbplatssamling kan följande meddelande visas:

Det finns redan en annan webbplats på h TTP://sitename/Sites/subsitename . Ta bort den här webbplatsen innan du försöker skapa en ny webbplats med samma URL, Välj en ny URL eller skapa en ny ska användas på sökvägen du ursprungligen.

När du försöker skapa en ny underwebbplats kan följande meddelande visas:

Fältet webbplatsens adress /Sites/subsitename/subsubsitename används redan.

Lösning

URL för den webbplats som du försöker skapa finns redan på samma plats på webbplatsen. Klicka på knappen Bakåt i webbläsaren och ange sedan en annan URL för din webbplats.

Överst på sidan

När jag försöker skapa en ny lista eller ett nytt bibliotek visas ett meddelande om att det angivna namnet redan används

Problem

När du försöker skapa en ny lista eller ett nytt bibliotek kan följande meddelande visas:

Det angivna namnet används redan. En lista, undersökning, diskussionstavla eller ett dokumentbibliotek kan inte ha samma namn som en annan lista, undersökning, diskussionstavla eller dokumentbibliotek på den här webbplatsen. Använda yo din webbläsare tillbaka knappen och Skriv ett nytt namn.

Lösning

Du kan inte skapa en ny lista eller ett nytt bibliotek som har samma namn som en befintlig lista eller bibliotek. Ange ett annat namn för den nya listan eller biblioteket eller ta bort den gamla listan eller biblioteket innan du skapar den nya.

Obs!: Om detta meddelande visas, samtidigt som du inte kan hitta den befintliga listan eller biblioteket med samma namn, har du eventuellt inte tillräcklig behörighet för att kunna visa listan eller biblioteket. Be administratören om hjälp.

Överst på sidan

När jag försöker skapa en fil eller en mapp visas ett meddelande om att namnet på min fil eller mapp är för långt

Problem

När du försöker skapa en ny fil eller mapp kan följande meddelande visas:

Den angivna filen eller mappen namn är för lång. URL-sökvägen för alla filer och mappar måste vara 260 tecken eller mindre (och högst 128 tecken för enskilda fil- eller mappnamn i URL: en). Skriv in ett kortare fil eller mapp namn.

Lösning

Fil- och mappnamn får vara högst 128 tecken långa. Fullständig URL till filen får dessutom vara högst 260 tecken långt. Klicka på Bakåt i webbläsaren och skriv ett nytt namn.

Överst på sidan

Jag kan inte ta bort webbplatsen. Meddelandet "Du kan inte ta bort en webbplats som innehåller underwebbplatser" visas

Problem

När du försöker ta bort en webbplats kan följande meddelande visas:

Fel vid borttagning av webbplats ” /sitename/subsitename ". Du kan inte ta bort en webbplats som har underwebbplatser.

Lösning

Om du vill ta bort en webbplats måste du först ta bort eventuella underwebbplatser som finns under den.

Överst på sidan

När jag försöker skapa en fil eller mapp visas ett meddelande om att namnet på min fil eller mapp innehåller ogiltiga tecken

Problem

När du försöker skapa en ny fil eller mapp kan följande meddelande visas:

Filen eller mappen namnet ” Namn på fil/mapp ”innehåller ogiltiga tecken. Använd ett annat namn. Ogiltiga tecken omfattar följande: # % & *: < >? / \ { | } .

Lösning

Vissa tecken får inte användas i fil- och mappnamn i Windows SharePoint Services 3.0. Ange ett namn för filen eller mappen som inte innehåller något av de ogiltiga tecknen.

Överst på sidan

Jag kan inte ta bort mig själv som ägare till en webbplatssamling

Problem

När du försöker ta bort ägarna av en webbplatssamling visas eventuellt ett av följande meddelanden:

  • Du kan inte ta bort ägare av webbplatssamlingar.

  • Du kan inte ta bort ägare från listan över vi b administratörer för webbplatssamlingar.

Lösning

Du kan inte ta bort ditt eget konto från gruppen Administratörer för webbplatssamlingar. Kontakta en annan administratör för webbplatssamling eller serveradministratören och begär att ditt namn ska tas bort från gruppen Administratörer för webbplatssamlingar.

Överst på sidan

När jag försöker ta bort en fil visas ett meddelande om att filen för närvarande är utcheckad eller låst för redigering av en annan användare

Problem

När du försöker ta bort en fil kan följande meddelande visas:

Filen är utcheckad eller låst för redigering av en annan användare.

Lösning

Du kan inte ta bort en fil som för tillfället är utcheckad av en annan användare. Kontakta användaren som har checkat ut filen och be honom eller henne att checka in filen eller be ägaren av webbplatsen om hjälp.

Överst på sidan

När jag visar startsidan på min webbplats visas ett meddelande om webbdelsfel

Problem

När du visar startsidan på din webbplats kan ett av följande meddelanden visas:

  • Webbdelsfel: En av egenskaperna för webbdelen har ett felaktigt format. Det går inte att avserialisera webbdelen. Kontrollera egenskapernas format och försök igen.

  • Webbdelsfel: Det går inte att deserialisera (konvertera en XML-ström tillbaka till ett objekt) webbdelen på servern.

Lösning

Om du ser något av dessa meddelanden meddelar du serveradministratören.

Överst på sidan

Meddelandet "tjänsten är inte tillgänglig" visas när jag försöker visa min webbplats eller administrationssidorna för min webbplats eller server

Problem

När du försöker visa en webbplats kan ett av följande meddelanden visas:

Tjänsten är inte tillgänglig

Lösning

Om du ser meddelandet "Tjänsten är inte tillgänglig" har ett problem inträffat för programpoolen för webbprogrammet. Meddela serveradministratören.

Överst på sidan

När jag försöker visa sidan Rapport om webbplatsanvändning visas ett meddelande om att användningsrapporterna inte är tillgängliga

Problem

När du försöker visa sidan Rapport om webbplatsanvändning kan följande meddelade visas:

Det finns ingen användningsrapport för webbplatsen. Användningsstatistik kan vara inaktiverad på servern eller också har inga användningsdata bearbetats för webbplatsen än.

Lösning

Loggnings- och användningsstatistikfunktionerna måste vara aktiverade och användare måste ha besökt en sida på webbplatsen innan några data kan visas på sidan Rapport om webbplatsanvändning. Kontrollera hos webbplatsadministratören att loggnings- och användningsstatistikfunktionerna har aktiverats i Windows SharePoint Services 3.0. Om webbplatsen är ny (har skapats idag) eller inte har använts före idag, kommer inga data att visas förrän bearbetningen av användningsloggarna har slutförts (vanligtvis inom 24 timmar). Om ingen aktivitet har registrerats på webbplatsen under de senaste 31 dagarna kommer du att se meddelandet "inga data".

Överst på sidan

När jag försöker överföra en fil visas ett meddelande om att filen har "överskridit högsta tillåtna gräns"

Problem

När du försöker överföra en fil kan följande meddelande visas:

Det går inte att överföra data eftersom den maximala storlek som webbadministratören har angett har överskridits. Försök igen genom att överföra mindre data.

Lösning

Den maximala filstorleken för en fil som överförs till Windows SharePoint Services 3.0 är som standard 50 megabyte (Mb). Serveradministratörer kan efter behov öka eller minska filstorleken. Kontakta serveradministratören och begär att maxstorleken för filer som överförs ska ökas.

Överst på sidan

När jag försöker överföra en fil visas ett meddelande om att filen har blockerats av serveradministratörerna

Problem

När du försöker överföra en fil kan följande meddelande visas:

Filen som du försöker Spara eller hämta har blockerats från den här webbplatsen av serveradministratörer.

Lösning

Windows SharePoint Services 3.0 förhindrar genom standardinställningen att vissa filtyper överförs till servern. Serveradministratörerna kan vid behov lägga till eller ta bort filtyper från den här listan. Kontakta serveradministratören och kräv att filtypen ska tillåtas.

Överst på sidan

Jag kan inte skicka e-post till en användare efter att ha givit användaren nya behörigheter

Problem

När du försöker skicka ett e-postmeddelande till en användare efter att du givit användaren nya behörigheter kan följande meddelande visas:

Den eller de användare har lagts till, men det uppstod ett fel i e-postmeddelande skickas. Servern kan inte ställas in korrekt skicka e-post. Kontakta administratören för att verifiera att e-post har konfigurerats korrekt.

Lösning

Det här meddelandet visas om SMTP-servern inte är giltig eller inte svarar när du markerar kryssrutan Skicka ett välkomstmeddelande till alla nya användare medan du lägger till en ny användare på en webbplats, i en lista eller ett bibliotek. Meddela serveradministratören att det föreligger ett problem med SMTP.

Överst på sidan

Jag kan inte skapa fler aviseringar

Problem

När du försöker skapa en avisering för en lista eller ett bibliotek kan följande meddelande visas:

Du har skapat maximalt antal aviseringar för den här webbplatsen. Du kan hantera dina aviseringar på sidan Mina aviseringar på den här webbplatsen.

Lösning

Windows SharePoint Services 3.0 sätter en gräns för antalet aviseringar som en användare kan skapa. Det här antalet ställs automatiskt in som standard men kan ökas eller minskas av serveradministratören. Kontakta serveradministratören och begär att aviseringskvoten ska ökas.

Överst på sidan

Jag får ett meddelande om att min webbplats har överskridit lagringskvoten

Problem

När du försöker lägga till data på webbplatsen kan följande meddelande visas:

Dina ändringar kunde inte sparas eftersom den här SharePoint-webbplatsen har överskridit lagring oförändrad situation ta begränsa. Du måste spara ditt arbete till en annan plats. Kontakta administratören om du vill ändra kvoten begränsningar för webbplatsen.

Lösning

Serveradministratörer kan sätta gränser för mängden lagringsutrymme som webbplatserna kan använda på servern. Kontakta serveradministratören och begär att lagringskvoten för webbplatsen ökas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×