Office
Logga in

Felsöka Project Online arbetsflöden

Det är vanligt som Project Web App-administratör att felsöka projektarbetsflöden. Beroende på hur arbetsflödet har definierats för organisationen kan det finnas fall där en administratör måste göra något för att arbetsflödesinstansen ska fortsätta. Det finns fält som en användare kan lägga till Projektcenter, fråga OData eller Project Online Rest-slutpunkten för att bättre förstå statusen för varje projektarbetsflöde. Med informationen i dessa fält kan en Project Web App-administratör vidta lämpliga korrigeringsåtgärder för att ta bort blockeringen av förloppet för projektarbetsflödet.

Det finns tre steg för felsökning av Project Online-arbetsflöden:

 1. Konfigurera vyer och rapporter för att visa fel

 2. Granska felen

 3. Hantera fel och vidta åtgärder

Konfigurera vyer och rapporter för att visa fel

En administratör kan se projektarbetsflödesfel på två sätt:

 • Skapa en Projektcenter-vy för att visa ett arbetsflödestillstånd

 • Fråga Project OData-tjänsten eller Project REST API

Skapa en Projektcenter-vy för att visa ett arbetsflödestillstånd

Vi rekommenderar att du skapar en ny Projektcenter-vy för att felsöka projektarbetsflöden. För att skapa vyn eller redigera en Projektcenter-vy måste användaren ha global behörighet att hantera Project Web App-vyer

Obs!: Mer information om att hantera säkerhet finns i videoserien: Hur säkerhetsbehörigheter fungerar i Project Server

Skapa vyn

 1. I Project Web App klickar du på kugghjulsikonen och sedan på PWA-inställningar.

 2. På inställningssidan klickar du på Hantera vyer. En lista med vyer visas.

 3. Klicka på Ny vy.

 4. I avsnittet Namn och typ, i listan Vytyp, väljer du Projektcenter.

 5. I rutan Namn skriver du namnet på den nya vyn. Exempel: ”projektarbetsflöden”.

 6. Ange en beskrivning av den nya vyn i rutan Beskrivning.

 7. I avsnittet Tabell och fält, i listan Visade fält, tar du bort standardfälten Start och Slut. Lägg till följande fält i listan Tillgängliga fält:

  • Felkod för arbetsflöde

  • Arbetsflödesfel

  • Arbetsflöde skapat

  • Arbetsflödes-ID

  • Arbetsflödets senaste körning

  • Arbetsflödets ägare

  • Namn på arbetsflödesfas

  • Namn på arbetsflödessteg

  • Arbetsflödesstatus

  • Utcheckat

  • Utcheckat av

 8. Bläddra ned till slutet av sidan och klicka på Filter.

 9. Lägg till filtret med hjälp av fältet ”Felkod för arbetsflödes är större än 1” och klicka på OK

 10. Klicka på Spara.

  Obs!: När du klickat på Spara får du följande meddelande: ”Du har inte tilldelat någon säkerhetskategori för den här vyn. Om du inte gör det kan ingen se vyn i den nedrullningsbara listan, och ingen kan heller använda vyn. Vill du spara ändå? ”Klicka på OK då endast medlemmar i gruppen PWA-administratörer kommer att kunna visa Project Center-vyn i Project-arbetsflödet.

Fråga Project OData-tjänsten eller Project REST API

Du kan alternativt fråga efter den här informationen från Project OData-tjänsten eller via Project REST API.

Project OData-tjänsten

Projektcenterfält

Entitet

Egenskap

Felkod för arbetsflöde

Projekt

WorkflowErrorResponseCode

Arbetsflödesfel

Projekt

WorkflowError

Arbetsflöde skapat

Projekt

WorkflowCreatedDate

Arbetsflödes-ID

Projekt

WorkflowInstanceId

Arbetsflödets senaste körning

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Arbetsflödets ägare

Projekt

WorkflowOwnerName

Namn på arbetsflödesfas

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Namn på arbetsflödessteg

ProjectWorkflowStageData

StageName

Arbetsflödesstatus

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Obs!: Mer information om Project OData-tjänsten finns i följande artikel (på engelska): ProjectData - Project OData service reference.

Project REST API

Projektcenterfält

Entitet

Egenskap

Felkod för arbetsflöde

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Arbetsflödesfel

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Arbetsflöde skapat

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Arbetsflödes-ID

ProjectWorkflowInstance

Id

Arbetsflödets senaste körning

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Arbetsflödets ägare

Projekt

ProjectOwnerName

Namn på arbetsflödesfas

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Namn på arbetsflödessteg

ProjectWorkflowStageData

StageName

Arbetsflödesstatus

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Kodexempel

Läs en filtrerad uppsättning projekt och hämta projektarbetsflödesinstanserna. Om begäran innehåller fler än 20 projekt måste du lägga till ytterligare filtrering, annars misslyckas begäran:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Läs alla arbetsflöden med felsvarskoder större än eller lika med 400, inklusive ägaren och minimal information om projektet:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Obs!: Mer information om hur du utvecklar mot Project Online finns i Project Dev Center.

Granska felen

Om administratören har skapat en Projektcenter-vy enligt beskrivningen ovan kan du komma åt vyn genom göra följande:

 1. Gå till Projektcenter i Project Web App genom att klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på Projekt i menyfliksområdet.

 3. Välj den vy som har skapats med hjälp av anvisningarna ovan i listrutan Vy:.

  Det här ger användaren en lista med alla projekt och den aktuella statusen för varje projekts arbetsflöde, inklusive fel.

Användaren kan alternativ granska felen via en anpassad rapport eller programmässigt enligt beskrivningen ovan.

Obs!: Arbetsflöde skapat och Arbetsflödets senaste körning visar datum och tid i UTC. 

Obs!: När åtgärder har vidtagits för felen tar det upp till 24 timmar innan statusen uppdateras i Projektcenter, Project OData-tjänsten och via Project REST AP.

Hantera fel och vidta åtgärder

Följande fel kan hända med ett projektarbetsflöde:

Fel

Åtgärd

Det går inte att uppdatera statusen för projektet PROJECT_GUID

Normalt löses det här felet om ingen åtgärd vidtas under en tid. Om du vill att felet ska lösas direkt provar du att återuppta SharePoint-arbetsflödet.

Det går inte att uppdatera statusen för steget STAGE_GUID i projektet PROJECT_GUID

Normalt löses det här felet om ingen åtgärd vidtas under en tid. Om du vill att felet ska lösas direkt provar du att återuppta SharePoint-arbetsflödet.

Steget STAGE_GUID är inte det aktuella steget för PROJECT_GUID

Det här felet inträffar vid försök att ange arbetsflödesstegstatus för ett arbetsflödessteg som inte är giltigt. I det här fallet måste du starta om projektarbetsflödet.

Det anpassade fältet CUSTOM_FIELD_GUID har inget angivet värde för projektet PROJECT_GUID

Ett anpassat fält anges inte korrekt och arbetsflödet kan inte fortsätta förrän det anpassade fältets värde uppdateras. Information om hur du fastställer namnet på det anpassade fältet som måste uppdateras finns i avsnittet Hämta ett anpassat fält från ett GUID för anpassat fält. När du har uppdaterat det anpassade fältet provar du att återuppta SharePoint-arbetsflödet.

Obs!: En rekommenderad metod är att anpassade sant/falskt-fält i ett arbetsflöde ska använda en uppslagstabell i motsats till ett anpassat flagg-fält för att förhindra det här problemet för anpassade fält av den här typen.

Det anpassade fältet CUSTOM_FIELD_GUID finns inte.

Det här inträffar när arbetsflödet försöker läsa eller skriva värdet för ett anpassat fält som har tagits bort från PWA. Du måste redigera arbetsflödet så att rätt anpassat fält kopplas till rätt arbetsflöde.

Det gick inte att skicka incheckningsjobb för projektet PROJECT_GUID

Normalt löses det här felet om ingen åtgärd vidtas under en tid. Om du vill att felet ska lösas direkt provar du att återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Det gick inte att skicka publiceringsjobb för projektet PROJECT_GUID

Normalt löses det här felet om ingen åtgärd vidtas under en tid. Om du vill att felet ska lösas direkt provar du att återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Det gick inte att skicka jobbet Publicera sammanfattning för projektet PROJECT_GUID

Normalt löses det här felet om ingen åtgärd vidtas under en tid. Om du vill att felet ska lösas direkt provar du att återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Det gick inte att skapa ett projekt från listobjekt

Det här är ett fel som påverkar aktiviteten CreateProjectFromListItem. Prova först att återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår granskar du PWA-kön för att se om det finns ett misslyckat köjobb för projektskapandet.

Det gick inte att hitta listobjekt för att skapa ett projekt för webben WEB_ID, listan LIST_ID, objektet LIST_ITEM_ID

Listobjektet finns inte längre. Du kan försöka återställa listobjektet från Papperskorgen.

Det gick inte att hitta en idé kopplad till projektet PROJECT_GUID vid försök att uppdatera status

Det här inträffar när idén som först användes när projektet skapades har tagits bort. Du kan försöka återställa listobjektet från Papperskorgen.

Jobb-ID JOB_GUID är ogiltigt

Kontakta Microsoft Support om du får det här felmeddelandet.

Arbetsflödets ägaren har inte behörighet att checka in projektet PROJECT_GUID

Administratören måste ge arbetsflödets ägare incheckningsbehörighet. När du har tilldelat behörigheter försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Arbetsflödets ägaren har inte behörigheten Redigera sammanfattningsfält för projekt eller Spara projektet på Project Server eller Publicera projekt för projektet PROJECT_GUID

Administratören måste ge arbetsflödets ägare rätt behörighet. När du har tilldelat behörigheter försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Arbetsflödets ägaren har inte den globala behörigheten Nytt projekt

Det här händer vid försök att skapa ett projekt från ett SharePoint-listobjekt och användaren som startar arbetsflödesinstansen inte kan skapa nya projekt i PWA.

Administratören måste ge användaren rätt behörighet. När du har tilldelat behörigheter försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Arbetsflödets ägare har inte behörigheten Öppna och spara projekt på Project Server för projektet PROJECT_GUID

Administratören måste ge användaren rätt behörighet. När du har tilldelat behörigheter försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Arbetsflödets ägare har inte behörigheten Öppna projekt för projektet PROJECT_GUID

Administratören måste ge användaren rätt behörighet. När du har tilldelat behörigheter försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Arbetsflödets ägare har inte behörigheten Publicera projekt för projektet PROJECT_GUID

Administratören måste ge användaren rätt behörighet. När du har tilldelat behörigheter försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Projektarbetsflödet kan inte ha flera pågående steg

Det här felet visas om arbetsflödesinstansen försöker ange ett steg utan att stänga det föregående steget. Kontakta Microsoft Support om du vill ha mer hjälp med det här felet.

Projektarbetsflödet måste ha ett pågående steg

Det här felet visas om arbetsflödesinstansen försöker lämna ett steg utan att sätta nästa steg som pågående. Kontakta Microsoft Support om du vill ha mer hjälp med det här felet.

Projektet PROJECT_GUID kan inte ha ett arbetsflöde

Det här felet inträffar när du försöker starta en arbetsflödesinstans på en projekttyp som inte stöds. Kontakta Microsoft Support om du vill ha mer hjälp med det här felet.

Projektet PROJECT_GUID gick inte att checka in

Ett PWA-köjobb har misslyckats med att förhindra arbetsflödet att fortsätta. Granska det misslyckade köjobbet på sidan Hantera köjobb i PWA.

Projektet {0} har inte kunnat checkas in efter att värdet för det anpassade fältet {1} uppdaterades

Ett PWA-köjobb har misslyckats med att förhindra arbetsflödet att fortsätta. Granska det misslyckade köjobbet på sidan Hantera köjobb i PWA.

Projektet PROJECT_GUID har inte kunnat checkas in efter att värdet för egenskapen PROPERTY uppdaterades

Ett PWA-köjobb har misslyckats med att förhindra arbetsflödet att fortsätta. Granska det misslyckade köjobbet på sidan Hantera köjobb i PWA.

Projektet PROJECT_GUID har checkats ut i en annan session

Administratören måste göra en tvångsincheckning av projektet eller be användaren att checka in projektet. När projektet har checkats in försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Projektet PROJECT_GUID har checkats ut till en annan användare

Administratören måste göra en tvångsincheckning av projektet eller be användaren att checka in projektet. När projektet har checkats in försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet. Om problemet kvarstår måste du starta om projektarbetsflödet.

Projektet PROJECT_GUID har inget arbetsflöde

Kontakta Microsoft Support om du får det här felmeddelandet.

Projektet PROJECT_GUID har inte checkats ut

Administratören måste granska arbetsflödesdefinitionen och verifiera att inga försök till projektuppdateringar görs innan projektet checkas ut.

Projektet PROJECT_GUID finns inte

Kontakta Microsoft Support om du får det här felmeddelandet.

Projektet PROJECT_GUID kan inte publiceras eftersom PROJ_PWA_SHORT_NAME är i skrivskyddat läge

Normalt löses det här felet om ingen åtgärd vidtas under en tid. Om du vill att felet löses direkt kontrollerar du att PWA-webbplatsen i är skrivskyddad genom att gå till webbplatsen och se om det finns ett meddelande högst upp på sidan. Om det inte finns något meddelande försöker du återuppta SharePoint-arbetsflödet.

Det gick inte att uppdatera projektet PROJECT_GUID

Ett PWA-köjobb har misslyckats med att förhindra arbetsflödet att fortsätta. Granska det misslyckade köjobbet på sidan Hantera köjobb i PWA.

Egenskapen PROPERTY har inget angivet värde för projektet PROJECT_GUID

Administratören måste granska arbetsflödesdefinitionen och verifiera att egenskaperna anges korrekt.

Egenskapen PROPRERTY finns inte

Kontakta Microsoft Support om du får det här felmeddelandet.

Det gick inte att utföra en publiceringsåtgärd för projektet PROJECT_GUID

Ett PWA-köjobb har misslyckats med att förhindra arbetsflödet att fortsätta. Granska det misslyckade köjobbet på sidan Hantera köjobb i PWA.

Det gick inte att utföra en Publicera sammanfattning-åtgärd för projektet PROJECT_GUID

Ett PWA-köjobb har misslyckats med att förhindra arbetsflödet att fortsätta. Granska det misslyckade köjobbet på sidan Hantera köjobb i PWA.

401 Användaren hittades inte/användaren är inaktiv

Du måste starta om Project-arbetsflödet.

System.InvalidOperationException: Ofullständig stängning upptäcktes vid inläsning av subrutiner för arbetsflödet WORKFLOW_GUID i omfattningen.

Du måste starta om Project-arbetsflödet.

Om ditt fel inte finns i listan eller om du vill ha mer information om felet du får läser du avsnittet Hämta det detaljerade felmeddelandet för ett SharePoint-arbetsflöde.

Berätta gärna för oss om du hittar några andra fel som inte visas ovan. Du kan kontakta oss på två olika sätt – genom vårt User Voice-forum eller genom att kontakta Microsoft Support. Ge oss följande information.

 • Projektnamn

 • Felkod för arbetsflöde

 • Arbetsflödesfel

 • Arbetsflöde skapat

 • Arbetsflödes-ID

 • Arbetsflödets senaste körning

 • Arbetsflödets ägare

 • Meddelande och tidsstämpel för misslyckad kö om tillämpligt

Hur du återupptar ett SharePoint-arbetsflöde

I vissa fall kan ett arbetsflöde behöva återupptas för att försöka göra om det aktuella steget i arbetsflödet.

Återuppta ett SharePoint-arbetsflöde

 1. Gå till Projektcenter i Project Web App genom att klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på projektnamnet.

 3. Klicka på projektnamnet i Snabbstart.

 4. Expandera avsnittet Alla arbetsflödessteg.

 5. Klicka på länken Ytterligare arbetsflödesinformation.

 6. Klicka på ”i”-ikonen bredvid Intern status.

 7. Klicka på länken Återuppta arbetsflödet.

Hur du startar om ett Project-arbetsflöde

Om du startar om ett Project-arbetsflöde börjar arbetsflödet om från början. Användarna måste sätta arbetsflödet tillbaka till dess aktuella steg. Innan du startar om Project-arbetsflödet kanske du vill försöka återuppta arbetsflödet för att försöka göra om de aktuella stegen. Se Hur du återupptar ett SharePoint-arbetsflöde för anvisningar om hur du återupptar ett arbetsflöde.

Starta om ett projektarbetsflöde

 1. Gå till Projektcenter i Project Web App genom att klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på projektnamnet.

 3. På fliken Projekt klickar du på Alternativ och sedan på Starta om arbetsflöde.

  Obs!: Projektet måste checkas in innan arbetsflödet kan startas om. Mer information om hur du checkar in ett projekt finns i Checka in projekt och resurser manuellt som har checkats ut av en annan användare.

 4. Klicka på OK

Starta om projektarbetsflöden för en uppsättning projekt

 1. I Project Web App klickar du på kugghjulsikonen och sedan på PWA-inställningar.

 2. Klicka på Ändra eller starta om arbetsflöden.

 3. Välj företagsprojekttyp i listan för projekten.

 4. Välj den uppsättning projekt som måste få arbetsflödena omstartade.

  Obs!: Projekt måste checkas in för att de ska visas i listan. Mer information om hur du checkar in ett projekt finns i Checka in projekt och resurser manuellt som har checkats ut av en annan användare.

 5. Välj Starta om aktuellt arbetsflöde för de valda projekten.

 6. Klicka på OK.

Alternativt kan projektarbetsflöden startas om programmatiskt. ProjectWorkflowInstance har två metoder för att starta om projektarbetsflöden:

 • RestartWorkflow()

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Obs!: Att starta om många projektarbetsflöden samtidigt kan orsaka begränsningar. Mer information finns i Arbetsflödesbegränsningar för SharePoint 2013 och prestanda i SharePoint Online och Project Online.

Hämta det detaljerade felmeddelandet för ett SharePoint-arbetsflöde

Om felmeddelandet som ges i Projektcenter inte innehåller tillräckligt mycket information så att du kan felsöka problemet kan du vilja läsa det detaljerade felmeddelandet för SharePoint-arbetsflödet.

Hämta det detaljerade felmeddelandet för ett SharePoint-arbetsflöde

 1. I Project Web App går du till Projektcenter genom att klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på projektnamnet.

 3. Klicka på projektnamnet i Snabbstart.

 4. Expandera avsnittet Alla arbetsflödessteg.

 5. Klicka på länken Ytterligare arbetsflödesinformation.

 6. Klicka på ”i”-ikonen bredvid Intern status för att se det detaljerade felmeddelandet.

Hämta ett anpassat fält från ett anpassat fält-GUID

 1. I Project Web App klickar du på kugghjulsikonen och sedan på PWA-inställningar.

 2. Klicka på Anpassade företagsfält och uppslagstabeller.

 3. Klicka på ett anpassat fält.

 4. Bläddra ned till slutet av sidan.

 5. Visa avsnittet Systemidentifieringsdata för att granska GUID för anpassat fält.

Hur du granskar PWA-köjobb

I vissa fall beror felet på ett misslyckat PWA-köjobb. PWA ger detaljerade felmeddelanden för misslyckade köjobb.

Granska PWA-köjobb

 1. I Project Web App klickar du på kugghjulsikonen och sedan på PWA-inställningar.

 2. Klicka på Hantera köjobb.

 3. Hitta det misslyckade köjobbet som är kopplat till arbetsflödesfelet och klicka på felet för mer information.

Obs!: Du måste ändra jobbhistoriken om arbetsflödesfelet är äldre än en vecka för att det ska visas i listan.  

Ytterligare steg

Arbetsflödets senaste körningsdatum är mycket länge sedan för ett aktivt projekt

Projektet kan checkas ut i en annan session och arbetsflödet kan inte fortsätta förrän projektet checkas in. Administratören kan vilja göra en tvångsincheckning av projektet så att arbetsflödet ska fortsätta. Mer information om hur du checkar in ett projekt finns i Checka in projekt och resurser manuellt som har checkats ut av en annan användare.

Obs!: Arbetsflödets senaste körningsdatum kallas för Skickades senast den i Project OData-tjänsten och Project REST API.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×