Fördela projektarbete jämnt (utjämna resurstilldelningar)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om personer i ditt projekt arbetar med för många uppgifter på samma gång kan lösa du konflikter och överbeläggningar genom utjämning tilldelningarna automatiskt genom att gå till resurs > nivå alla. Utjämning fungerar genom att aktiviteter försenas eller dela dem så att de resurser som tilldelats aktiviteterna inte längre är överbelagda.

Resursutjämningsgrafik

När det Utjämning ändras inte projekt som tilldelas varje aktivitet. Endast arbetsresurser, allmänna resurser och bekräftat resurser utjämnas i Project. Materialresurser, kostnadsresurser eller föreslagna resurser Utjämna inte.

Obs!: Dessa ändringar i rutan aktiviteter fördröja Utjämning slutdatumet för vissa uppgifter och därför också projektets slutdatum.

Före utjämning, kanske du vill ändra några inställningar.

 • Aktivitetsprioritetuppgift om en aktivitet prioritet och dess tillgänglighet för utjämning.

 • Projektets prioritet, som bestämmer projektets tillgänglighet för utjämning.

 • Utjämningsalternativ, som hjälper dig att finjustera hur Project avgör vilka aktiviteter utjämnas och i vilken utsträckning.

Vad vill du göra?

Fördela projektarbete genom utjämning

Ändra inställningarna för Utjämning

Ange aktivitetsprioriteterna

Ställa in projektprioriteter

Få fler tips om Utjämning

Fördela projektarbete genom utjämning

Välj något av följande alternativ på fliken resurser i gruppen nivå .

Kommandot Jämna ut resurser

 • Nivåmarkering    Används för att jämna ut de uppgifter som är markerade. Markera den första aktiviteten i markeringen om du vill markera flera uppgifter som står intill varandra och sedan håller du ned SKIFT medan du markerar den sista aktiviteten i markeringen. Markera varje aktivitet genom att trycka på CTRL medan du markerar uppgiften om du vill markera flera uppgifter som inte ligger bredvid varandra.

  Detta är användbart när det kan vara bra för resurser är överbelagd för vissa aktiviteter i projektplanen men projektledarna som du vill lösa överbeläggning för andra specifika uppgifter

 • Jämna ut resurs    Används för att jämna ut dessa aktiviteter med specifika resurser som har tilldelats. Välj Jämna ut resursoch sedan markera resursen som har tilldelats aktiviteter. Använd CTRL för att markera flera resurser.

  Om den markerade resursen som arbetar med aktiviteter som har flera resurser, få andra uppgifter inte flyttas.

 • Utjämna alla    Används för att jämna ut alla resurser i alla aktiviteter i projektplanen.

 • Utjämningsalternativ    Används för att ändra inställningarna i Project används för utjämning. Se avsnittet på Modify Utjämning inställningar i den här artikeln.

 • Ta bort utjämning    Används för att ångra effekterna av föregående utjämning.

 • Nästa överbeläggning    Används för att gå till nästa uppgift med överbelagda resurser. Används för att enkelt se effekterna av utjämningen på enskilda uppgifter.

Ändra inställningarna för Utjämning

Du kan ändra Utjämning för att finjustera hur Project avgör vilka aktiviteter utjämnas och i vilken utsträckning.

 1. På fliken resurser i gruppen nivå väljer du Utjämningsalternativ.

 2. I dialogrutan Resursutjämning under resursutjämning beräkningar, väljer du hur utjämning ska ske.

  • Automatiskt    Avmarkera kryssrutan Rensa utjämningsvärden innan utjämning om du väljer automatisk utjämning. När den här kryssrutan är avmarkerad utjämnar Project bara nya tilldelningar och tilldelningar som inte utjämnats. Den här kryssrutan är markerad som standard men vid automatisk utjämning kan det fördröja ditt arbete i schemat eftersom alla aktiviteter utjämnas.

   I den Leta efter överbeläggningar en väljer du en tidsperiod eller bas för känslighet med vilken utjämningen ska känna igen överbeläggningar. Standardvärdet är Dag för dag. Den här inställningen anger när du vill att utjämningen ska börja fungera: när du har en överbeläggning inom en minut, en dag, en vecka eller en månad.

  • Manuellt    Manuell utjämning (standardalternativet) sker endast när du väljer Alla nivå. Automatisk utjämning sker direkt när du ändrar en aktivitet eller resurs. Använd automatisk utjämning om du vill schemalägga om aktiviteter när resurser tilldelas mer arbete än de har kapacitet för.

 3. Under Utjämningsperiod för väljer du att utjämna hela projektet eller att bara utjämna de aktiviteter som ligger inom ett visst tidsintervall.

 4. I rutan Utjämningsordning väljer du den utjämningsordning som du vill använda:

  • Välj Endast ID för att utjämna aktiviteter stigande efter ID-nummer innan andra villkor bearbetas.

  • Välj Standard för att först undersöka beroenden för föregående aktivitet, slack, datum, prioriteter och begränsningar för att ta reda på om och hur aktiviteter ska utjämnas. (Det här är standardinställningen.)

  • Välj Prioritet, Standard för att först kontrollera aktivitetsprioriteter och sedan undersöka standardvillkor.

 5. För att förhindra att projektets slutdatum förskjuts markerar du kryssrutan Förskjutning enbart inom slack.

  Obs!: Om du markerar den här kryssrutan kan felmeddelanden visas med information om att Project inte kan utjämna hela schemat. Project kan misslyckas med att utjämna schemat eftersom det oftast inte finns tillräckligt med slack i ett schema för att ändra tilldelningar utan att slack-tiden tar slut.

 6. För att tillåta att utjämning justerar när en resurs arbetar på en aktivitet oberoende av övriga resurser som arbetar med samma aktivitet markerar du kryssrutan Utjämning kan justera enskilda tilldelningar för en aktivitet.

 7. Om du vill tillåta att utjämning avbryter aktiviteter genom att dela upp återstående arbete för aktiviteter eller tilldelningar markerar du kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete. Om en resurs är tilldelad till samtidiga aktiviteter bortom vad resursens schema kan hantera kan en aktivitet som har kvarvarande arbete delas och utföras när resursens schema tillåter det.

 8. Du tar med föreslagna resurser genom att markera kryssrutan Utjämna aktiviteter med föreslagen bokningstyp.

 9. Om du vill tillåta Utjämning om du vill ändra manuellt schemalagda aktiviteter, markerar du kryssrutan Utjämna manuellt schemalagda aktiviteter .

 10. Om du vill ta bort det föregående Utjämning resultaten före utjämning igen väljer du Ta bort utjämning.

 11. Om du Utjämning manuellt väljer du Alla nivå. Om du Utjämning automatiskt väljer du OK.

  Obs!: Om du utjämnar aktiviteter i projekt som schemaläggs från ett slutdatum så tillämpas negativa fördröjningsvärden från slutet på aktiviteten eller tilldelningen, vilket får aktivitetens eller tilldelningens slutdatum att infalla tidigare.

Ange aktivitetsprioriteterna

Inställningen aktivitetsprioritet kan du ange prioritet för en aktivitet och dess tillgänglighet för utjämning. Värdet från prioritet som du anger är en subjektiv värde mellan 1 och 1000, där du kan ange hur mycket kontroll du har över Utjämning processen. Till exempel om du inte vill att jämna ut en viss aktivitet, skall vara dess prioritetsnivå 1000. Standardvärdet för prioritetsnivå är 500, vilket motsvara en medelnivå av kontroll. Aktiviteter som har lägre prioritet senareläggas eller dela upp innan de som har högre prioritet.

 1. Dubbelklicka på namnet på den uppgift som du vill ändra prioritet i fältet Aktivitetsnamn och välj sedan Aktivitetsinformation.

 2. Skriv eller välj en prioritet i rutan prioritet på fliken Allmänt .

Ställa in projektprioriteter

Du kan ange ett helt projekts tillgänglighet för Utjämning genom att ange projektets prioritet. Till exempel om du vill dela resurser med ett annat projekt som fungerar som en resurspool, och om du inte vill jämna ut aktiviteter i något av de dela filerna, sedan ange som delat filens prioritetsnivå till 1000.

 1. Välj Projektinformationi gruppen Egenskaper på fliken projekt .

 2. Skriv eller välj en prioritet i rutan Prioritet.

Några tips som du kan använda vid utjämning

Tips

Vad du kan göra

Granska överbelagda resurser

Överbelagda resurser är markerade i rött i resursvyer, inklusive grupplanering. I Gantt-schemat anges överbelagda resurser med en röd talet i kolumnen indikatorer.

Ta bort utjämning varje gång du jämnar ut

Varje gång du jämna ut ett projekt avmarkerad föregående effekterna av utjämning. Om du vill ändra det väljer du resurs > Utjämningsalternativ.

Ta bort utjämning

Om du vill ta bort utjämning omedelbart innan du utför några åtgärder, välja Ångra. Om du inte ångrar utjämningen kan välja du också Ta bort utjämning tydliga föregående Utjämning resultat.

Se vilka aktiviteter som utjämnats

Använda Utjämning Gantt-vy för att visa ändringar i aktiviteter genom utjämning. Välj vyer > andra vyer > Fler vyer.

Jämna ut inom en viss tidsperiod

Välj resurs > Utjämningsalternativoch ange ett datum för från och till .

Jämna inte ut manuellt schemalagda aktiviteter

Vanligtvis utjämnas alla aktivitetstyper. Om du vill ändra det väljer du resurs > Utjämningsalternativ.

Jämna ut utan att ändra slutdatum för projektet

Välj resurs > Utjämningsalternativoch markera sedan rutan nivå enbart inom slack .

Obs!: Om du markerar den här kryssrutan kan få du ett felmeddelande om Project det går inte att jämna ut hela projektet. Det kanske inte tillräckligt slack i schemat och flytta uppgifter utan att ändra slutdatum för projektet.

Lös överbeläggningar manuellt

Om du inte vill nivå, kan du prova andra sätt att ta bort överbeläggningar.

 • Ersätta en resurs mot en annan som är tillgänglig för arbete vid den tidpunkten.

 • Ersätta mer avancerade resurser på kritiska aktiviteter tidigt i projektet. En mer avancerade resurs är intresserade samma arbete snabbare.

 • Ändra en aktivitetslänk så att del aktiviteter börjar samtidigt.

 • Minska omfattningen av ditt schema genom att ta bort uppgifter.

 • Sprid ut arbetsbelastningen genom att förlänga varaktigheten för aktiviteter med överbelagda resurser.

 • Minska arbetsbelastningen genom att minska mängden arbete som krävs för att slutföra aktiviteten.

 • Ändra resursernas arbetstid för att minska aktiviteternas varaktighet för aktiviteter.

 • Minska aktiviteternas varaktighet, särskilt kritisk aktivitet s som direkt påverkar projektets slutdatum.

 • Kontrollera att resurserna inte fungerar under ledig tid. Om en resurs arbetar under icke-arbetstid, visas Project dem som överbelagd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×