Office
Logga in

Förbereda katalogattribut för synkronisering med Office 365 med hjälp av IdFix-verktyget

Det här avsnittet innehåller detaljerad information om hur du kör verktyget, vanliga fel som du kan stöta på, förslag på korrigeringar, exempel samt rekommendationer om vad du kan göra om du har ett stort antal fel.

Åtgärda fel i katalogen med användargränssnittet för IdFix

Kör Office 365-verktyget IdFix för att söka efter problem i katalogen och åtgärda sedan felen i användargränssnittet enligt anvisningarna i det här avsnittet. Om verktyget returnerar en tom tabell identifierades inga fel. Om det finns många problem i katalogen kan situationen kännas överväldigande och ohanterlig när verktyget returnerar felen. Ett sätt att ta itu med det här är att åtgärda alla fel av en viss typ först och sedan gå vidare till nästa typ.

 1. Ta en titt på rekommendationerna som visas i IdFix innan du börjar göra ändringar.

  Titta igenom listan över fel som IdFix-verktyget returnerade. Du kan sortera felen efter feltyp genom att klicka på ERROR (FEL) högst upp i kolumnen med feltyper. Om fler än ett fel är kopplade till ett enstaka attribut kombineras felen på en rad. Om möjligt ges det en rekommendation i IdFix om en korrigering i kolumnen UPDATE (uppdatering). Korrigeringen baseras på en kontroll av andra attribut som är kopplade till ett objekt. Även om dessa i regel är bättre än det som redan finns i katalogen är det bara du som kan fastställa vad som verkligen är korrekt.

  Om IdFix har ett förslag på en korrigering för ett dupliceringsfel identifieras korrigeringen med någon av tre olika flaggor i början av värdet i kolumnen UPDATE (uppdatering), till exempel [E]john.doe@contoso.com. Om du accepterar förslaget infogas flaggan inte i katalogen när du använder ändringen. Bara värdet som följer efter förslagsflaggan används, till exempel john.doe@contoso.com. Om du vill acceptera förslaget väljer du den matchande åtgärden från kolumnen ACTION (åtgärd). Flaggorna indikerar åtgärder på följande sätt:

  • [C]    Föreslagen åtgärd COMPLETE (slutförd). Värdet behöver inte redigeras.

  • [E]    Föreslagen åtgärd EDIT (redigera). Värdet bör ändras för att undvika en konflikt med ett annat värde i katalogen.

  • [R]    Föreslagen åtgärd REMOVE (ta bort). Värdet är en SMTP-proxy på ett objekt som inte är aktiverat för e-post och kan antagligen tas bort utan problem.

 2. När du har läst och förstått vad felen innebär uppdaterar du posten i kolumnen UPDATE (uppdatera) med dina ändringar. Sedan väljer du vad du vill att IdFix ska göra för att implementera ändringarna i kolumnen ACTION (åtgärd). En proxyAddress kan till exempel ha identifierats som dubblett för två användare. Bara en användare kan använda proxyAddress för e-postleverans. Det här löser du genom att märka ACTION-kolumnen (åtgärd) COMPLETE (slutför) för användaren med rätt värde, och märka ACTION-kolumnen (åtgärd) REMOVE (ta bort) för den andra användaren. Då tas proxyAddress-attributet bort från användaren som denna proxyAddress inte tillhör medan det inte görs någon ändring för användaren som denna proxyAddress är korrekt för.

 3. I följande tabell beskrivs felen som upptäcks av IdFix, här anges de vanligaste föreslagna korrigeringarna från verktyget och i vissa fall visas exempel på hur du kan åtgärda dem.

  Vanliga fel och korrigeringar som upptäcks av IdFix

  FEL

  Beskrivning av feltyp

  Förslagen korrigering

  Exempel

  tecken

  Ogiltiga tecken. Värdet innehåller ett tecken som är ogiltigt.

  Den föreslagna korrigeringen för felet som visas i kolumnen UPDATE (uppdatering) visar värdet med det ogiltiga tecknet borttaget.

  Ett avslutande blanksteg i slutet av en giltig e-postadress är ett ogiltigt tecken, till exempel:

  "user@contoso.com "

  Ett inledande blanksteg i början av en giltig e-postadress är ett ogiltigt tecken, till exempel:

  " user@contoso.com"

  Tecknet ú är ett ogiltigt tecken.

  duplicera

  Duplicera inmatning. Värdet har en dubblett inom frågans omfattning. Alla dubblettvärden visas som fel.

  Eliminera dupliceringen genom att redigera eller ta bort värden. Verktyget tillhandahåller ingen föreslagen korrigering för dubbletter. I stället måste du välja den korrekta posten och ta bort den eller de andra dubbletterna.

  format

  Formateringsfel. Värdet uppfyller inte formatkraven för attributanvändningen.

  Den föreslagna uppdateringen visar värdet med alla ogiltiga tecken borttagna. Om det inte finns några ogiltiga tecken ser uppdateringen och värdet likadana ut. Du måste bestämma vad du verkligen vill ha i uppdateringen. Verktyget tillhandahåller inte någon föreslagen korrigering för alla formateringsfel.

  Till exempel måste SMTP-adresser följa RFC 2822 och mailNickName kan inte börja eller sluta med en punkt. Mer information om formatkraven för katalogattribut finns i "Directory object and attribute preparation" (förberedelse av katalogobjekt och -attribut) i Förbereda för att tillhandahålla användare via katalogsynkronisering till Office 365.

  topleveldomain

  Toppnivådomän. Det här gäller värden som omfattas av RFC 2822-formatering. Om toppnivådomänen inte är dirigerbar via Internet identifieras det som ett fel. En SMTP-adress som slutar med .local är till exempel inte dirigerbar via Internet och kan orsaka det här felet.

  Ändra värdet till en domän som är dirigerbar via Internet, till exempel .com eller .net.

  Ändra myaddress@fourthcoffee.local till fourthcoffee.com eller en annan domän som är dirigerbar via Internet.

  Anvisningar finns i Så här förbereder du en icke-dirigerbar domän som .local för katalogsynkronisering.

  domainpart

  Fel i domändelen. Det här gäller värden som omfattas av RFC 2822-formatering. Om domändelen av värdet är ogiltig och inte uppfyller RFC 2822 kommer detta att skapas.

  Ändra värdet till ett värde som uppfyller RFC 2822. Kontrollera till exempel att det inte innehåller blanksteg eller ogiltiga tecken.

  Ändra myaddress@fourth coffee.com till myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Fel i lokaldelen. Det här gäller värden som omfattas av RFC 2822-formatering. Om lokaldelen av värdet är ogiltig och inte uppfyller RFC 2822 kommer detta att skapas.

  Ändra värdet till ett värde som uppfyller RFC 2822. Kontrollera till exempel att det inte innehåller blanksteg eller ogiltiga tecken.

  Ändra my”work”address@fourthcoffee.com till myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Längdfel. Värdet överstiger längdbegränsningen för attributet. Det uppstår i regel när katalogschemat har ändrats.

  Uppdateringen som föreslås av IdFix trunkerar värdet till godtagbara längd.

  Observera att detta kan ge oönskade resultat. Du bör granska den förslagna korrigeringen och ändra den om det behövs innan du klickar på Använd.

  blank

  Tom eller null fel. Värdet överstiger null-begränsningen för attribut som ska synkroniseras. Bara ett fåtal attribut måste innehålla ett värde.

  Om möjligt bör den föreslagna uppdateringen utnyttja andra attributvärden för att generera en sannolik ersättning.

  mailmatch

  Det här gäller bara Office 365-dedikerad. Värdet matchar inte e-postattributet.

  Den föreslagna uppdateringen blir e-postattributvärdet med prefixet "SMTP:".

 4. Om du vill åtgärda ett fel väljer du ett alternativ i listrutan ACTION (åtgärd).

  I följande tabell beskrivs de ACTION-åtgärder du kan utföra för attribut med hjälp av IdFix-verktyget. Om du lämnar kolumnen ACTION (åtgärd) tom vidtar inte IdFix-verktyget några åtgärder för det specifika fel i katalogen.

  Åtgärder som du kan utföra med hjälp av IdFix

  ACTION (åtgärd)

  Åtgärdsbeskrivning

  Exempel

  COMPLETE (slutför)

  Det ursprungliga värdet är godtagbart och bör inte ändras trots att det identifieras som ett fel.

  Två användare har en proxyAddress som identifieras som dubblett. Bara en användare kan använda värdet för e-postleverans. Markera användaren som har rätt värde som COMPLETE (slutfört).

  REMOVE (ta bort)

  Attributvärdet tas bort från källobjektet. När det gäller ett attribut med flera värden, till exempel proxyAddresses, tas bara det enskilda värdet som visas bort.

  Två användare har en proxyAddress som identifieras som dubblett. Bara en användare kan använda värdet för e-postleverans. Märk användaren som har dubblettvärdet som REMOVE (ta bort).

  EDIT (redigera)

  Informationen i kolumnen UPDATE (uppdatering) används för att ändra attributvärdet. Om ett giltigt UPDATE-värde (uppdatering) har föreslagits av IdFix väljer du EDIT (redigera) i kolumnen ACTION (åtgärd) och går till nästa fel. Om du inte gillar förslaget skriver du ett nytt i kolumnen UPDATE (uppdatering) och väljer EDIT (redigera) i kolumnen ACTION.

  UNDO (ångra)

  Det här alternativet är bara tillgängligt om du har återställt från en transaktionslogg. Om du väljer UNDO (ångra) återställs attributvärdet till det ursprungliga värdet.

  FAIL (fel)

  Det här värdet returneras bara om ett UPDATE-värde (uppdatering) har en okänd konflikt med Active Directory Domain Services-regler. I så fall kan du redigera värdet i kolumnen UPDATE (uppdatering), om du vet vad som är fel. Det kan vara nödvändigt att analysera värdena i objektet med ADSI-redigering. Mer information finns i ADSI-redigering (adsiedit.msc).

 5. När du har valt en ACTION (åtgärd) för ett fel eller en samling fel klickar du på Apply (använd). När du klickar på Apply (använd) gör verktyget ändringarna i katalogen. Du kan ordna korrigeringar för flera fel innan du klickar på Apply (använd). Då ändras alla på samma gång.

 6. Kör IdFix igen för att säkerställa att de åtgärder du genomfört inte har lett till nya fel. Du kan upprepa den här proceduren så många gånger du behöver. Det är en god idé att göra det åtminstone ett par gånger innan du synkroniserar katalogen.

Ändra regeluppsättningen som används av IdFix

Som standard används regeluppsättningen för flera innehavare när posterna i katalogen testas i IdFix. Den regeluppsättningen fungerar för de flesta Office 365-kunder. Om du däremot är dedikerad eller ITAR-Office 365-kund (ITAR: International Traffic in Arms Regulations) kan du konfigurera IdFix så att den dedikerade regeluppsättningen används i stället. Om du inte är säker på vilken typ av kund du är kan du helt enkelt hoppa över det här steget. Du väljer den dedikerade regeluppsättningen genom att klicka på kugghjulsikonen i menyraden och sedan klicka på Dedikerad.

Ändra omfattningen av sökningen som används i IdFix

Som standard söker IdFix i hela katalogen. Om du vill kan du konfigurera verktyget för att söka i ett visst underträd i stället. Det kan du göra genom att klicka på filterikonen i menyraden och ange ett giltigt underträd.

Återställa ändringarna med användargränssnittet för IdFix

Varje gång du klickar på Apply (använd) för att använda ändringarna skapas en separat fil i IdFix-verktyget som kallas transaktionslogg och som visar de ändringar du precis gjort. Om du gör något fel kan du använda transaktionsloggen för att återställa de ändringar som finns i den senaste loggen. Om du gör ett misstag när du uppdaterar kan du ångra de senast tillämpade ändringarna genom att klicka på Undo (ångra). När du klickar på Undo (ångra) används transaktionsloggen i IdFix för att återställa de ändringar som finns i den senaste loggen. Mer information om hur du kan använda transaktionsloggen finns i Referens: Office 365-IdFix-transaktionslogg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×