Följ kassaflödet: Beräkna NETNUVÄRDE och IR i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ligger du sömnlös och försöker räkna ut hur du bäst kan maximera lönsamheten och minimera risken i företagets investeringar? Då är det dags att kunna sova gott nu. Luta dig tillbaka och följ med flödet.

Kassaflödet alltså. Titta närmare på kassaflödet, d.v.s. det som kommer in till och försvinner ut från företaget. Det positiva kassaflödet är ett mått på pengar som kommer in (försäljning, intäktsräntor, aktieutdelningar och så vidare), medan det negativa kassaflödet är ett mått på pengar som betalas ut (inköp, löner, skatter och så vidare). Nettokassaflödet är skillnaden mellan det positiva och det negativa kassaflödet och är svaret på den mest grundläggande frågan hos alla som driver företag: hur mycket pengar blir det över?

Om du vill att företaget ska växa behöver du fatta viktiga beslut om hur pengarna ska investeras på lång sikt. I Microsoft Excel kan du få hjälp att jämföra alternativen och göra rätt val, så att du kan vara lugn – både dag och natt.

Ställa frågor om kapitalinvesteringsprojekt

Om du vill ta fram pengarna ur madrassen och få dem att jobba för dig genom att investera i projekt som gynnar företaget behöver du ställa dig några frågor om de här projekten:

  • Kommer ett nytt långsiktigt projekt att bli lönsamt? När?

  • Är det bättre att investera pengarna i ett annat projekt?

  • Ska jag investera ännu mer i ett pågående projekt eller är det dags att gå vidare?

Titta närmare på vart och ett av projekten och fråga dig själv:

  • Hur ser det negativa och positiva kassaflödet ut för det här projektet?

  • Vilken effekt får en stor investering, och hur mycket är för mycket?

I slutändan är det du egentligen behöver de faktiska siffrorna som du kan använda för att jämföra de olika projekten. Men för att komma dit måste du ta med pengars tidsvärde i beräkningen i analysen.

Min pappa sa en gång till mig: "Det är bättre att få tag på pengarna så fort som möjligt och hålla fast vid dem så länge som möjligt." Senare i livet förstod jag varför. Du kan investera pengarna med en effektiv ränta, vilket innebär att pengarna arbetar och blir till mer pengar – och ännu mer pengar. Kort sagt: när pengar betalas ut eller kommer in är minst lika viktigt som hur mycket pengar som försvinner ut eller kommer in.

Svara på frågor med hjälp av NVLF och IR

Det finns två ekonomiska metoder som du kan använda när du vill hitta svaren på alla de här frågorna: nettonuvärdet (NVLF) och internräntan (IR). Både NVLF och IR kallas för diskonterande kassaflödesmetoder eftersom de tar med pengars tidsvärde i beräkningen när du utvärderar projektet som kapitalet ska investeras i. Både NVLF och IR baseras på en rad kommande betalningar (negativt kassaflöde), intäkt (positivt kassaflöde), förluster (negativt kassaflöde) eller "vinstlösa projekt" (noll kassaflöde).

NVLF

NPV returnerar nettovärdet av kassaflödena – som representeras i dagens penningvärde. På grund av pengars tidsvärde är det mer värt att få en dollar i dag än i morgon. NVLF beräknar det nuvarande värdet för varje kassaflödesserie och summerar dem för att få nettonuvärdet.

Formeln för NVLF är:

Ekvation

Där n är antal betalningar och i är ränta eller diskonteringsränta.

IR

IR baseras på NVLF. Du kan se det som ett specialfall av NVLF, där avkastningsgraden som beräknas är den ränta som motsvarar ett nettonuvärde på 0 (noll).

NPV(IRR(values),values) = 0

När alla negativa kassaflöden inträffar tidigare i sekvensen än alla positiva kassaflöden, eller när kassaflödessekvensen för ett projekt bara innehåller ett negativt kassaflöde returnerar IR ett unikt värde. De flesta kapitalinvesteringsprojekt börjar med ett stort negativt kassaflöde (den första stora investeringen) som följs av en rad positiva kassaflöden, och därför har de en unik IR. Ibland kan det dock finnas mer än en acceptabel IR, och ibland ingen alls.

Jämföra projekt

NVLF fastställer om ett projekt ger mer eller mindre än en önskad avkastningsgrad (vilket också kallas avkastningskrav) och är bra för att ta reda på om ett projekt kommer att löna sig. IR går ett steg längre än NVLF när det gäller att fastställa en viss avkastningsgrad för ett projekt. Både NVLF och IR ger dig siffror som du kan använda när du vill jämföra projekt och göra rätt val för företaget.

Välja rätt Excel-funktion

ilka Office Excel-funktioner kan du använda för att beräkna Netnuvärde och IR? Det finns fem: funktionen NetnuvärdeXNUVÄRDE, funktionen IR, funktionen XIRRoch funktionen MODIR. Vilka av dem som du väljer beror på ekonomisk metod som du föredrar, om kassaflöden som uppstår regelbundet, och om betalningarna periodiska.

Obs!: Betalningar har angetts som negativa, positiva eller nollvärden. När du använder dessa funktioner, särskilt noga hur du hanterar omedelbar kassaflöden som uppstår i början av den första perioden och alla andra kassaflöden som uppstår i slutet av perioder.

Syntax för funktionen

Använd den här när du vill

Kommentarer

Funktionen Netnuvärde (ränta, värde1; [värde2];...)

Fastställ nettonuvärdet genom att använda kassaflöden som uppstår regelbundet, till exempel varje månad eller år.

Varje kassaflöde, som anges som ett värde, inträffar i slutet av en period.

Om det finns ett ytterligare kassaflöde i början av den första perioden, ska läggas till i det värde som returneras av funktionen Netnuvärde. Se exempel 2 i funktionen Netnuvärde hjälpavsnittet.

Funktionen XNUVÄRDE (ränta, värden, datum)

Fastställ nettonuvärdet genom att använda kassaflöden som uppstår oregelbundet.

Varje kassaflöde, som anges som ett värde, inträffar på ett schemalagt betalningsdatum.

Funktionen IR (värden, [gissning])

Fastställ avkastningsgraden genom att använda kassaflöden som uppstår regelbundet, till exempel varje månad eller år.

Varje kassaflöde, som anges som ett värde, inträffar i slutet av en period.

IR beräknas genom en iterativ sökprocess som börjar med en uppskattning av IR – som anges som en gissning – och sedan varieras detta värde tills en korrekt IR uppnås. Det är valfritt att ange argumentet gissning: i Excel används 10 % som standardvärde.

Om det finns mer än ett acceptabelt svar returnerar funktionen IR endast det första som hittas. Om IR inte hittar några svar returneras felvärdet #OGILTIGT!. Använd ett annat värde för gissningen om du får ett felmeddelande eller om resultatet inte blev som du tänkt dig.

Anteckning    En annan gissning kan ge ett annat resultat om det finns fler än en möjlig avkastningsgrad.

Funktionen XIRR (värden, datum, [gissning])

Fastställ avkastningsgraden genom att använda kassaflöden som uppstår oregelbundet.

Varje kassaflöde, som anges som ett värde, inträffar på ett schemalagt betalningsdatum.

XIRR beräknas genom en iterativ sökprocess som börjar med en uppskattning av IR – som anges som en gissning – och sedan varieras detta värde tills en korrekt XIRR uppnås. Det är valfritt att ange argumentet gissning: i Excel används 10 % som standardvärde.

Om det finns mer än ett acceptabelt svar returnerar funktionen XIRR endast det första som hittas. Om XIRR inte hittar några svar returneras felvärdet #OGILTIGT!. Använd ett annat värde för gissningen om du får ett felmeddelande eller om resultatet inte blev som du tänkt dig.

Anteckning     En annan gissning kan ge ett annat resultat om det finns fler än en möjlig avkastningsgrad.

Funktionen MIRR (värden, kapitalränta, återinvesteringsränta)

Fastställ den modifierade avkastningsgraden genom att använda kassaflöden som uppstår regelbundet, till exempel varje månad eller år, och ta hänsyn till både investeringskostnaden och räntan du får på återinvesteringen av pengarna.

Varje kassaflöde, som anges som ett värde, uppstår i slutet av en period, förutom det första kassaflödet, vilket anger ett värde i början av perioden.

Räntan som du betalar på det kapital som används i kassaflödena anges i kapitalränta. Räntan som du får på kassaflöden när du återinvesterar kapital anges i återinvesteringsränta.

Mer information

Om du vill veta mer om hur du använder Netnuvärde och IR kan finns i kapitel 8, ”utvärderingen av investeringar med netto presentera värde villkor” och kapitel 9, ”interna ränta av returnera”, i Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling av Wayne L. Winston. Mer information om boken.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×