Excel-ordlista

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

3D-EFFEKT

A

B

C

D

E

F

G

H

Jag

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3D

Överst på sidan

3D-referens

En referens till ett cellområde som spänner över minst två kalkylblad i en arbetsbok.

3D-väggar och golv

De ytor som omger många tredimensionella diagramtyper och som ger dimensioner och gränser till diagrammet. Två sidoytor och en basyta visas inom ritytan.

A

Överst på sidan

aktivera

Att göra diagrambladet eller kalkylbladet till det aktiva eller markerade bladet. Det blad som du aktiverar avgör vilka flikar som visas. När du vill aktivera ett blad klickar du på bladets flik i arbetsboken.

aktiv cell

Den markerade cell som informationen infogas i när du börjar skriva. Endast en cell i taget kan vara aktiv. Den aktiva cellen omges av en bred kantlinje.

aktivt blad

Det blad som du arbetar med i en arbetsbok. Namnet på fliken för det aktiva bladet är fetstilt.

adress

Sökvägen till ett objekt, ett dokument, en fil eller annat mål. En adress kan vara en URL (webbadress) eller en UNC-sökväg (nätverksadress) och kan innehålla en specifik placering i en fil, till exempel ett Word-bokmärke eller ett cellintervall i Excel.

alternativ startmapp

En tilläggsmapp till mappen XlStart som innehåller arbetsböcker eller andra filer som du vill ska öppnas automatiskt då du startar Microsoft Excel och mallar som du vill ska vara tillgängliga när du skapar nya arbetsböcker.

alternativ startmapp

En tilläggsmapp till mappen XlStart som innehåller arbetsböcker eller andra filer som du vill ska öppnas automatiskt då du startar Microsoft Excel och mallar som du vill ska vara tillgängliga när du skapar nya arbetsböcker.

argument

De värden som en funktion använder för att utföra operationer eller beräkningar. Vilken typ av argument en funktion använder beror på funktionen. Vanliga argument i funktioner innefattar siffror, text, cellreferenser och namn.

matris

Används för att skapa enstaka formler som ger flera resultat eller som påverkar en grupp argument som är ordnade i rader och kolumner. Ett matrisområde delar en gemensam formel. En matriskonstant är en grupp konstanter, som används som argument.

matrisformel

En formel som utför flera beräkningar på en eller flera värdeuppsättningar och sedan returnerar ett eller flera resultat. Matrisformler sätts automatiskt inom klammerparentes { } och anges genom att du trycker på CTRL+SKIFT+RETUR.

associerad pivottabellrapport

Den pivottabell som innehåller källinformationen som pivottabellen använder. Den skapas automatiskt när du skapar en ny pivotdiagramrapport. När du ändrar layouten i någon av rapporterna ändras den andra också.

autoformat

En inbyggd samling cellformat (till exempel teckenstorlek, mönster och justering) som du kan använda på ett dataområde. Excel avgör sammanfattnings- och detaljgraden i det markerade området och använder formaten på lämpligt sätt.

axel

En linje utmed den ena sidan av ritytan som används som referensram för mätning. Y-axeln är vanligtvis den lodräta axeln och innehåller data. X-axeln är vanligtvis den vågräta axeln och innehåller kategorier.

B

Överst på sidan

basadress

Den relativa sökväg som Excel använder för måladressen när du infogar en hyperlänk. Denna kan vara en Internetadress (URL), en sökväg till en mapp på hårddisken eller sökväg till en mapp i ett nätverk.

ram

En dekorativ linje som kan användas på kalkylbladsceller eller objekt, till exempel diagram, bilder eller textrutor. Kantlinjer skilja, framhäva eller gruppera objekt.

C

Överst på sidan

beräknad kolumn

I en Excel-tabell använder en beräknad kolumn en enkel formel som ska anpassas för varje rad. Den utökas automatiskt så att den omfattar ytterligare rader så att formeln förlängs direkt till dessa rader.

beräknade fält (databas)

Ett fält i en resultatuppsättning i en fråga som visar resultatet av ett uttryck, inte bara data från en databas.

beräknat fält (pivottabell rapport)

Ett fält i en pivottabell eller pivotdiagramrapport som använder en formel som du skapar. Beräknade fält kan utföra beräkningar genom att använda innehållet från andra fält i pivottabellrapporten eller pivotdiagramrapporten.

beräknat element

Ett element i ett pivottabellfält eller pivotdiagramfält som använder en formel som du skapar. Beräknade element kan utföra beräkningar genom att använda innehållet från andra element i samma fält i pivottabellen eller pivotdiagramrapporten.

kategoriaxel

En diagramaxel som representerar kategorin för varje datapunkt. Den visar godtyckliga textvärden som Kv1, Kv2 och Kv3. Det går inte att visa skalade numeriska värden.

kategorifält

Ett fält som visas i kategoriområdet i pivotdiagramrapporten. Objekt i ett kategorifält visas som etiketter på kategoriaxeln.

cell

En ruta som bildas av skärningspunkten mellan rad och kolumn i ett kalkylblad eller en tabell, där du anger information.

cellreferens

De koordinater som en cell motsvarar i kalkylbladet. En cell som befinner sig i skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3, har till exempel referensen B3.

certifikatutfärdare

En kommersiell organisation eller en grupp inom ett företag, som använder verktyg som Microsoft Certificate Server för att tillhandahålla digitala certifikat som programutvecklare kan använda för att signera makron och som användare kan använda för att signera dokument.

ändringshistoria

I en delad arbetsbok avses information om vilka ändringar som har gjorts i boken under tidigare arbetspass. Informationen innefattar namnet på den person som har gjort ändringen, när ändringen gjordes och vilka data som har ändrats.

diagramområde

Hela diagrammet och alla dess element.

diagramblad

Ett blad i en arbetsbok som endast innehåller ett diagram. Ett diagramblad är bra när du vill visa ett diagram eller en pivotdiagramrapport separat från kalkylbladsdata eller en pivottabell.

kolumnfält

Ett fält som har tilldelats en kolumnorientering i en pivottabellrapport. Objekt som är associerade med ett kolumnfält visas som kolumnetiketter.

kolumnrubrik

Det skuggade området överst i varje kolumn i Data-fönstret som innehåller fältnamnet.

kolumnrubrik

Det grå området med bokstäver eller siffror högst upp i varje kolumn. Klicka på kolumnrubriken när du vill markera en hel kolumn. När du vill öka eller minska kolumnbredden, drar du i raden till höger om kolumnrubriken.

jämförelsevillkor

En uppsättning sökvillkor som används för att hitta data. Jämförelsevillkor kan vara en serie tecken som du vill matcha, till exempel "Northwind Traders", eller ett uttryck, till exempel "> 300."

jämförelseoperator

Ett tecken som används i jämförelsevillkor för att jämföra två värden. Operatorerna är: = Lika med, > Större än, < Mindre än, >= Större än eller lika med, <= Mindre än eller lika med och <> Inte lika med.

villkorsstyrd formatering

Ett format, till exempel cellskuggning eller teckenfärg, som används automatiskt i Excel för celler, om ett angivet villkor är sant.

konsolideringstabellen

Tabellen med kombinerade resultat som visas i målområdet. Konsolideringstabellen skapas i Excel genom att den summeringsfunktion som du har valt tillämpas på de källområdesvärden du anger.

konstant

Ett värde som inte är beräknat. Exempel på konstanter är siffran 210 och texten "kvartalsförtjänst". Ett uttryck eller ett värde som är ett resultat av ett uttryck är inte konstanter.

begränsningar

Begränsningar för ett problem i Problemlösaren. Begränsningar kan användas för justerbara celler, målcellen eller andra celler som direkt eller indirekt hör ihop med målcellen.

kopieringsområde

Cellerna som du kopierar när du vill klistra in data på en annan plats. När du kopierar celler visas en flyttningsram runt cellerna för att ange att de har kopierats.

villkor

Villkor som du anger för att begränsa vilka poster som ska inkluderas i resultatuppsättningen för en fråga. Följande villkor väljer t. ex. poster där värdet för Beställningsbelopp är högre än 30&nbsp;000: Beställningsbelopp > 30000.

villkorsfönster

Det område i fönstret som visar de villkor som använts för att begränsa vilka poster som inkluderas i en frågas resultatuppsättning.

aktuellt område

Det block med ifyllda celler som innefattar den eller de celler som är markerade för tillfället. Området utökas i alla riktningar till den första tomma raden eller kolumnen.

anpassad beräkning

En metod för att summera värdena i dataområdet i en pivottabell genom att använda värdena från andra celler i dataområdet. Använd Visa data som lista i dialogrutan pivotfält om du vill att ett datafält ska skapa anpassade beräkningar.

D

Överst på sidan

dataformulär

En dialogruta som visar en fullständig post i taget. Du kan använda dataformulär för att lägga till, ändra, söka efter och ta bort element.

dataetikett

En etikett som ger ytterligare information om en brytpunkt, som i sin tur motsvarar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde som har hämtats från en kalkylbladscell.

brytpunkt

En stapel, yta, punkt, del eller annan symbol i ett diagram som motsvarar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde som har hämtats från en kalkylbladscell. Alla relaterade brytpunkter i diagrammet utgör tillsammans en dataserie.

Data-fönstret

Den del av fönstret som visar resultatet av frågan.

datapunkter

Individuella värden, som är ritade i ett diagram. Relaterade datapunkter utgör en dataserie. Datapunkterna framställs med staplar, kolumner, linjer, sektorer, punkter och många andra figurer. Dessa figurer kallas databrytpunkter.

dataregion

Ett cellområde som innehåller data och som är avgränsat av tomma celler eller av databladets kantlinjer.

dataserie

Relaterade datapunkter som hör ihop och som är ritade i ett diagram och har sitt ursprung i databladsrader eller databladskolumner. Varje dataserie i ett diagram har sin egen färg eller sitt eget mönster. Diagrammen kan bestå av en eller flera dataserier. Cirkeldiagram innehåller emellertid bara en dataserie.

dataserie

Relaterade datapunkter som är ritade i ett diagram. Varje dataserie i ett diagram har sin egen färg eller sitt eget mönster och representeras i diagramförklaringen. Diagrammen kan bestå av en eller flera dataserier. Cirkeldiagram innehåller emellertid en enda dataserie.

datakälla

En lagrad uppsättning källinformation som används för att ansluta till en datakälla. Datakällor kan innehålla namnet och platsen på databasservern, namnet på drivrutinen som används för att ansluta till databasen, och information som databasen behöver när du loggar in.

drivrutin för datakälla

En programfil som används för anslutning till en specifik databas. Alla databasprogram och databashanteringsprogram kräver en egen drivrutin.

datatabell

Ett cellområde som visar vad resultatet blir om olika värden i en eller flera formler ersätts. Det finns två typer av datatabeller: en-indatatabeller och två-indatatabeller.

datatabell i diagram

Ett rutnät som kan läggas till i vissa diagram och som innehåller numeriska data som används för att skapa diagrammet. Datatabellen är normalt kopplad till den vågräta axeln i diagrammet och ersätter skalstrecksetiketterna på den vågräta axeln.)

dataverifiering

En Excel-funktion som du kan använda för att begränsa vilka data som kan eller bör anges i en cell. Funktionen visar även meddelanden som anger vad som bör anges och när något som är fel har angetts.

databas

En mängd data som hör till ett visst ämne eller syfte. I en databas kategoriseras informationen om en viss enhet, till exempel en anställd eller en order, i tabeller, poster och fält.

DDE-dialog

Interaktionen mellan två program som kommunicerar och utbyter data med specialfunktioner och kod som kallas DDE (dynamic data exchange).

standardarbetsbok i autostart

Den nya, osparade arbetsbok som visas då du startar Excel. Denna startarbetsbok visas bara om du inte har lagt in några andra arbetsböcker i mappen XLStart.

standardmall för arbetsbok

Den Bok.xlt-mall som du skapar för att ändra standardformatet på nya arbetsböcker. Excel använder mallen för att skapa en tom arbetsbok när du startar Excel eller skapar en ny arbetsbok utan att ange någon mall.

standardmall för kalkylblad

Den mall, Kalkylblad.xlt, som du skapar då du vill ändra standardformatet på nya kalkylblad. Excel använder mallen för att skapa ett tomt kalkylblad när du lägger till ett nytt kalkylblad i en arbetsbok.

underordnade

Celler som innehåller formler som refererar till andra celler. Exempel: Om cellen D10 innehåller formeln =B5, är cellen D10 beroende av cellen B5.

målområde

Det cellområde som du väljer att placera sammanfattningsdata i vid en konsolidering. Målområdet kan finnas i samma kalkylblad som källinformationen eller i ett annat kalkylblad. Ett kalkylblad kan innehålla endast en konsolidering.

detaljerade data

För automatiska delsummor och kalkylbladsdispositioner är detta den information som visas i rader eller kolumner för delsummor, som i sin tur sammanfattas i form av sammanfattningsdata. Detaljdata visas normalt ovanför eller till vänster om sammanfattningsinformationen.

lodlinjer

I linje- och ytdiagram är detta de linjer som går från en datapunkt till kategoriaxeln (X). De är användbara i ytdiagram för att förtydliga var en brytpunkt slutar och var nästa börjar.

nedrullningsbar listruta

En kontroll på en meny, i ett verktygsfält eller i en dialogruta som visar en lista med alternativ när du klickar på den lilla pilen intill listrutan.

värdefält

Ett fält från en källista, tabell eller databas som innehåller data som summerats i en pivottabell eller i en pivotdiagramrapport. Ett värdefält innehåller normalt numeriska data som statistik eller försäljningsbelopp.)

värdeområde

Den del av en pivottabell som innehåller sammanfattningsdata. Värdena i varje cell i värdeområdet representerar en sammanfattning av data från källposterna eller källraderna.

E

Överst på sidan

inbäddat diagram

Ett diagramobjekt som har placerats i ett kalkylblad istället för i ett separat diagramblad. Inbäddade diagram är bra när du vill visa eller skriva ut ett diagram eller en pivottabell med källdata, eller med annan information i arbetsarket.

felstaplar

Används vanligtvis i statistik och vetenskapliga data. Felstaplar visar möjliga fel eller grad av osäkerhet i relation till varje brytpunkt i en serie.

Excel-tillägg

Komponenter som du kan installera i datorn för att lägga till funktioner och kommandon i Excel. Dessa tillägg är specifika för Excel. Andra tillgängliga tillägg för Excel eller Office är COM-tillägg (Component Object Model).

Excel-tabell

Kallades tidigare för Excel-lista. Du kan skapa, formatera och expandera en Excel-tabell för att ordna data i kalkylbladet.

uttryck

En kombination av operatorer, fältnamn, funktioner, faktisk text och konstanter som returnerar ett enskilt värde. Uttryck kan ange villkor (t.ex. Beställningsbelopp >10000) eller utföra en beräkning av fältvärden (t.ex. Pris*Kvantitet).

externa data

Data som sparas i en databas, till exempel Access, dBASE eller SQL Server, som ligger utanför Query och det program som du startade Query i.

externa data

Data som lagras utanför Excel. Bland exemplen finns databaser som sparats i Access, dBASE, SQL Server eller på en webbserver.

externt dataområde

Ett intervall med information som hämtas till ett kalkylblad, men som har sitt ursprung utanför Excel, till exempel i en databas eller textfil. I Excel kan du formatera informationen och använda den i beräkningar, precis som du kan med annan information.

extern referens

En referens till en cell eller ett cellområde i ett blad i en annan Excel-arbetsbok eller en referens till ett definierat namn i en annan arbetsbok.

F

Överst på sidan

fält (databas)

En informationskategori, till exempel efternamn eller beställningsnummer, som lagras i en tabell. När Query visar en resultatuppsättning i Data-fönstret, representeras en post av en rad.

fält (pivottabellrapport)

En kategori data i en pivottabell eller pivotdiagramrapport, som hämtas från ett fält i källinformationen. Pivottabeller har rad-, kolumn-, sid- och datafält. Pivotdiagramrapporter har serie-, kategori-, sid- och datafält.

fyllningshandtag

En liten svart ruta i det nedre högra hörnet på en markering. När du pekar på fyllningshandtaget, ändras pekaren till ett svart kors.

filter

Att visa endast de rader i en lista som uppfyller de villkor du anger. Du använder kommandot Autofilter för att visa rader som motsvarar ett eller flera specifika värden, beräknade värden eller villkor.

teckensnitt

En grafisk utformning av alla siffror, symboler och bokstäver. Kallas även typsnitt. Arial och Courier New är exempel på teckensnitt. Teckensnitt finns ofta i olika storlekar, t ex 10 punkter och olika stilar, till exempel fet.

formel

En sekvens med värden, cellreferenser, namn, funktioner eller operatorer i en cell som tillsammans producerar ett nytt värde. En formel börjar alltid med ett likhetstecken (=).

formelfält

Ett fält överst i Excel-fönstret som du använder för att ange eller redigera värden eller formler i celler eller diagram. I fältet visas det konstanta värde eller den formel som lagras i den aktiva cellen.

Formelpalett

Ett verktyg som hjälper dig att skapa eller redigera en formel. Den innehåller även information om tillhörande argument.

funktion (Microsoft Query)

Ett uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning. Query antar att datakällorna stöder funktionerna Medel, Antal, Max, Min och Summa. Det kan hända att vissa datakällor inte stöder alla dessa funktioner, men det kan också vara så att de stöder fler funktioner.

funktion (Office Excel)

En färdigskriven formel som använder ett eller flera värden, utför en åtgärd och sedan returnerar ett eller flera värden. Du kan använda funktioner för att förenkla och förkorta formler i ett kalkylblad, i synnerhet de som genomför långa eller komplexa beräkningar.

G

Överst på sidan

målsökning

En metod för att hitta ett specifikt värde för en cell genom att anpassa värdet för en annan cell. Vid målsökning varieras värdet i den cell som du anger tills formeln, som är beroende av den cellen, returnerar det resultat du vill ha fram.

rutnät

En uppsättning korsar varandra linjer som används för att justera objekt.

stödlinjer i diagram

Linjer som du kan lägga till i ett diagram för att göra det enklare att visa och utvärdera data. Stödlinjer löper från skalstrecken på en axel tvärs över ritytan.

grupp

En eller flera detaljrader eller detaljkolumner som angränsar till eller är underordnade en sammanfattningsrad eller sammanfattningskolumn i en disposition eller pivottabellrapport.

H

Överst på sidan

högsta-lägsta-linjer

I 2D-linjediagram är detta de linjer som går från det högsta till det lägsta värdet i varje kategori. Högsta-lägstalinjer används ofta i börsdiagram.

Kalkylbladet Historia

Ett särskilt kalkylblad där ändringar som sparats i en delad arbetsbok visas, inklusive namnet på den person som har gjort ändringen, när och var den gjordes, vilka data som har tagits bort eller ersatts samt hur konflikter har lösts.

K

Överst på sidan

identifierare

Ett fältnamn som används i ett uttryck. Beställningsbelopp är till exempel identifierare (fältnamn) för ett fält som innehåller beställningsbelopp. Du kan använda ett uttryck (till exempel Pris*Kvantitet) istället för en identifierare.

implicit skärningspunkt

En referens till ett cellintervall, i stället för till en enda cell, som beräknas som en enda cell. Om cellen C10 innehåller formeln =B5:B15*5 multipliceras värdet i cellen B10 med 5, eftersom cellerna B10 och C10 finns i samma rad.

index

En databaskomponent som gör att det går snabbare att söka efter data. När en tabell har ett index kan du hitta data i tabellen genom att slå upp informationen i indexet.

inre koppling

I Query är detta en standardtyp av koppling mellan två tabeller där bara poster som har samma värden i de kopplade fälten markeras. De två matchande posterna från varje tabell kombineras och visas som en post i resultatuppsättningen.

indatacell

En cell där varje indatavärde från en datatabell ersätts. Vilken cell som helst i kalkylbladet kan vara indatacell. Även om indatacellen inte behöver vara en del av datatabellen, måste formlerna i datatabellerna referera till indatacellen.

Infogningsrad

I en Excel-tabell är detta en specialrad som underlättar datainmatning i en lista. Infogningsraden är markerad med en asterisk.)

Internet Explorer

En webbläsare som tolkar HTML-filer, formaterar dem som webbsidor och visar dem för användare. Du kan hämta Internet Explorer från Microsofts webbplats http://www.microsoft.com.

objekt

En delkategori för ett fält i en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport. Till exempel fältet "Månad" kan till exempel ha objekten "Januari," och "Februari,".

iteration

Upprepad beräkning av ett kalkylblad tills ett bestämt numeriskt villkor är uppfyllt.

J

Överst på sidan

koppling

En koppling mellan flera tabeller där matchande poster i relaterade fält kombineras och visas som en post. Poster som inte matchar kan inkluderas eller exkluderas, beroende på typen av koppling.

kopplingslinje

I Microsoft Query är detta en linje som sammankopplar fält mellan två tabeller och anger för Microsoft Query hur data är relaterade. Typen av koppling anger vilka poster som väljs för frågans resultatuppsättning.

kopplingslinje

I Microsoft Query är detta en linje som sammankopplar fält från två olika tabeller och visar hur data är relaterade. Typen av koppling anger vilka poster som väljs för frågans resultatuppsättning.

Marginaljustera

Justera vågrätt avstånd så att texten justeras jämnt längs både vänster och höger marginal. Justerar texten skapas en mjuk kant på båda sidor.

L

Överst på sidan

legend

En ruta som anger vilka mönster och färger som har tilldelats de olika dataserierna eller kategorierna i ett diagram.

seriemönster

Symboler i förklaringar som visar de mönster eller färger som dataserierna (eller kategorierna) har blivit tilldelade i ett diagram. Seriemönster visas till vänster om textförklaringarna. Om ett seriemönster formateras, formateras även brytpunkten som hör ihop med mönstret.

låst fält eller post

Villkoret för en post, ett fält eller ett annat objekt i en databas som kan visas men inte ändras (skrivskyddat) i Query.

M

Överst på sidan

mappat område

Ett område i en XML-lista som är länkat till ett element i en XML-mappning.

matris

En rektangulär matris med värden eller cellområden som kombineras med andra matriser eller områden för att framställa flera summor eller produkter. I Excel ingår fördefinierade matrisfunktioner som kan ge summor eller produkter.

sammanfogad cell

En enskild cell som har skapats genom att två eller flera markerade celler har kombinerats. Cellreferensen för den sammanfogade cellen motsvarar cellen överst till vänster i det ursprungliga markerade intervallet.

Microsoft Excel-kontroll

En annan ursprunglig Excel-kontroll än en ActiveX-kontroll.

Hjälp om Microsoft Visual Basic

Om du vill ha hjälp med Visual Basic i Excel klickar du på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare, och klickar sedan på Hjälp om Microsoft Visual Basic under Hjälp-menyn.

glidande medelvärde

En sekvens medelvärden som har beräknats utifrån olika delar i en dataserie. I ett diagram jämnar ett flytande medelvärde ut variationerna och visar på så sätt mönstret eller trenden tydligare.

aktiv markering

En streckad, rörlig kantlinje som visas runt ett kalkylbladsområde som har klippts ut eller kopierats. Om du vill ta bort en aktiv markering trycker du på ESC.

kategorietiketter med flera nivåer

Kategorietiketter i ett diagram som, baserat på kalkylbladsdata, automatiskt visas på mer än en rad i hierarkin. Rubriken Produkter kan till exempel visas ovanför en rad med rubrikerna Tofu, Äpplen och Päron.

N

Överst på sidan

namn

Ett ord eller en teckensträng som representerar en cell, ett cellområde, en formel eller ett konstant värde. Använd namn som är lätta att förstå, till exempel Produkter, när du refererar till intervall som är svåra att förstå, till exempel Försäljning!C20:C30.

Namnruta

Rutan till vänster på formelfältet som identifierar den markerade cellen, det markerade diagramelementet eller det markerade ritobjektet. Skriv in namnet i rutan Namn, och tryck sedan på RETUR när du vill namnge en cell eller ett område. När du vill flytta och markera en namngiven cell, klickar du på dess namn i rutan Namn.

diskontinuerlig markering

En markering som innefattar minst två celler eller områden som inte gränsar till varandra. När du gör diskontinuerliga markeringar i ett diagram bör du se till att markeringen får en rektangulär form.

andra källdata än OLAP

Underliggande data för en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport som kommer från någon annan källa än en OLAP-databas. Källorna kan till exempel vara relationsdatabaser, tabeller över kalkylblad i Excel och textfildatabaser.)

O

Överst på sidan

ObjectLink

Ett OLE-dataformat som beskriver ett länkat objekt, identifierar klass, dokumentformat, dokumentnamn och objektnamn. Vart och ett av dessa dataobjekt är en null-avslutad sträng.

offlinekubfil

En fil som du skapar på hårddisken eller i en nätverkskatalog som lagrar OLAP-källdata för en pivottabell eller en pivotdiagramrapport. Med offlinekubfiler kan du fortsätta att arbeta när du inte är ansluten till OLAP-servern.

OLAP

En databasteknik som har optimerats för frågor och rapporter, i stället för hantering av transaktioner. OLAP-information ordnas hierarkiskt och sparas i kuber i stället för i tabeller.

OLAP-provider

En uppsättning program som ger tillgång till en viss typ av OLAP-databas. Dessa program kan innehålla en drivrutin för källdata och annan klientprogramvara som krävs för att ansluta till en databas.

operand

Element som kan förekomma på vardera sidan om en operator i en formel. I Excel kan operander vara värden, cellreferenser, namn, etiketter och funktioner.

operatör

Ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och referensoperatorer.

yttre koppling

I Query är detta en koppling där alla poster från en tabell markeras, även om det inte finns några matchande poster i någon annan tabell. Poster som matchar kombineras och visas som en. Poster som inte har några matchningar i andra tabeller visas tomma.

yttre koppling

En koppling som alla poster från en tabell markeras i, även om det inte finns några matchande poster i någon annan tabell. Poster som matchar kombineras och visas som en. Poster som inte har några matchningar i andra tabeller visas tomma.

sammandrag

Kalkylbladsdata där rader eller kolumner med detaljdata är grupperade så att du kan skapa sammanfattningsrapporter. Dispositionen kan sammanfatta ett helt kalkylblad eller en del av kalkylbladet.

dispositionsdata

De data som ingår i en kalkylbladsdisposition. Dispositionsdata innefattar både sammanfattnings- och detaljrader samt sammanfattnings- och detaljkolumner i en disposition.

dispositionssymboler

En symbol som du använder för att ändra hur en kalkylbladsdisposition visas. Du kan visa eller dölja detaljdata genom att klicka på plustecknet, minustecknet och siffrorna 1, 2, 3 och 4 som anger dispositionsnivån.

Ägarlänk

Ett OLE-dataformat som beskriver ett inbäddat objekt, identifierar klass, dokumentformat, dokumentnamn och objektnamn. Vart och ett av dessa dataobjekt är en null-avslutad sträng.

E

Överst på sidan

sidbrytning

En avgränsare som delar upp ett kalkylblad i flera sidor för utskrift. I Excel infogas automatiska sidbrytningar beroende på vilka alternativ för pappersstorlek, marginaler och skala som ställts in samt placering av manuella sidbrytningar som infogats.

förhandsgranska sidbrytning

En kalkylbladsvy som visar vilka områden som ska skrivas ut samt placeringen av sidbrytningar. Området som ska skrivas ut visas i vitt, automatiska sidbrytningar visas med streckade linjer, medan manuella sidbrytningar visas med heldragna linjer.

parameter

I Excel kan du lägga till, ändra eller ta bort parametrar för att ange celler som kan redigeras i den visningsbara kalkylbladsinformationen i Excel Services. När du sparar arbetsboken återspeglas automatiskt på servern.

parameterfråga

En typ av fråga som när den körs efterfrågar värden (villkor) som ska användas för att välja posterna för resultatuppsättningen, så att samma fråga kan användas för att hämta olika resultatuppsättningar.

lösenord

Ett sätt att skydda kalkylbladet eller arbetsboken. Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet när du skyddar kalkylblads- eller arbetsbokselement med ett lösenord. Utan det kan du inte ta bort arbetsboks- eller kalkylbladsskyddet. Du bör alltid använda starka lösenord som innehåller både versaler, gemener, siffror och symboler.) Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Använd ett starkt lösenord som du kommer ihåg så att du inte behöver anteckna det. .

inklistringsområde

Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.

pivotområde

Det kalkylbladsområde som du drar pivottabellfält eller pivotdiagramfält till för att ändra rapportens layout. I en ny rapport visar streckade blå konturer var i arbetsarket pivotområdet finns.

Kategorifält för pivotdiagram

Ett fält som är tilldelat en kategoriorientering i en pivotdiagramrapport. I ett diagram visas kategorier oftast på x-axeln, den vågräta axeln, i diagrammet.

Pivotdiagramrapport

Ett diagram som tillhandahåller interaktiv analys av data, som en pivottabell. Du kan ändra datavyer, se olika informationsnivåer eller ändra diagrammets layout genom att dra fält och visa eller dölja objekt i fält.

Seriefält för pivotdiagramseriefält

Ett fält som är tilldelat en serieorientering i en pivotdiagramrapport. I ett diagram representeras serier i förklaringen.

Pivottabelldata

I en pivottabell är detta de sammanfattningsdata som har beräknats från datafälten i en källista eller tabell.

Totalsumma i pivottabell

Totalvärde för alla celler i en rad eller alla celler i en kolumn i en pivottabell. Totalsumman för värden i en rad eller i en kolumn beräknas genom att använda samma summeringsfunktion som används i pivottabellens dataområde.

Pivottabellista

En Microsoft Office Web Component som gör att du kan skapa en struktur som är lik en Excel-pivottabell. Användare kan visa pivottabellistan i en webbläsare och ändra dess layout på ett sätt som liknar en Excel- pivottabell.

Pivottabellrapport

En interaktiv, korstabulerad Excel-rapport som summerar och analyserar data, till exempel databasposter, från olika källor, inklusive externa källor.

Pivottabellrapport

En interaktiv, korstabulerad Excel-rapport som summerar och analyserar data, till exempel databasposter, från olika källor, inklusive externa källor.

Delsumma för pivottabell

En rad eller kolumn som använder summan av detaljelementen i ett pivottabellfält.

rityta

I ett 2D-diagram är detta området innanför axlarna inklusive dataserier, i ett 3D-diagram avses ytan innanför axlarna och som omfattar alla dataserier, kategorinamn, skalstrecksetiketter och axelnamn.

peka

En måttenhet som motsvarar 1/72 tum.

överordnade

Celler som en formel i en annan cell refererar till. Exempel: Om cellen D10 innehåller formeln =B5, är cellen B5 underordnad cellen D10.

primärnyckel

Ett eller flera fält som fungerar som en unik identifierare för varje post i en tabell. Den kan liknas vid registreringsskylten på en bil.

utskriftsområde

Ett eller flera cellområden som du kan markera för utskrift när du inte vill skriva ut ett helt kalkylblad. Om ett kalkylblad innehåller ett utskriftsområde, kommer endast utskriftsområdet att skrivas ut.

utskriftsrubriker

Rad- eller kolumnetiketter som skrivs ut upptill och längs den vänstra kanten av varje sida i ett utskrivet kalkylblad.

egenskapsfält

Oberoende attribut associerade med objekt eller medlemmar i en OLAP-kub. Om stadsobjekt till exempel har egenskaperna storlek och befolkning lagrad i serverkuben visar en pivottabell varje stads storlek och befolkningsmängd.

skydda

Att välja inställningar för ett kalkylblad eller en arbetsbok som förhindrar att användare visar eller får åtkomst till angivna kalkylblads- eller arbetsbokselement.

rapportfilter

Ett fält som används för att filtrera en delmängd av data i pivottabeller och pivotdiagram rapportera till en sida för ytterligare layout och analys. Du kan antingen visa en sammanfattning av alla objekt i ett rapportfilter eller visa ett objekt i taget, som filtrerar ut data för alla andra objekt.

Q

Överst på sidan

fråga

I Query eller Access är detta ett sätt att hitta de poster som svarar på en bestämd fråga som du ställer om informationen i en databas.

frågekanal

Du använder en frågekanal i en DDE-dialog mellan målprogrammet och en specifik fråga (till exempel, Fråga1) i Fråga. Om du vill använda en frågekanal måste du först öppna frågefönstret med en systemkanal.

frågedesign

Alla element som finns i Query-fönstret, till exempel tabeller, kriterier, den ordning som fält arrangeras, och så vidare. Designen anger också om Fråga automatiskt är aktiverat och om du kan redigera källdata.

S

Överst på sidan

spis

Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.

skrivskydd

En inställning som gör att filen kan läsas och kopieras, men inte ändras eller sparas.

skiva

Information om en bestämd person, plats, händelse eller sak. När Query visar en resultatuppsättning i rutan Data, representeras en post av en rad.

uppdatera (externt dataområde)

Att uppdatera data från en extern datakälla. Varje gång du uppdaterar data visas den senaste versionen av informationen från databasen och de ändringar som har gjorts i informationen.

uppdatera (pivottabellrapport)

Om du vill uppdatera innehållet i en pivottabell eller pivotdiagramrapport så att ändringar som har gjorts i underliggande källdata framgår, körs den underliggande frågan så att nya eller ändrade data hämtas.

regressionsanalys

Ett slags statistisk analys som används vid prognoser. Regressionsanalysen uppskattar förhållandet mellan variabler, så att en given variabel kan förutsägas utifrån en eller flera andra variabler.

relativ referens

I en formel avses adressen till en cell baserat på den relativa positionen för den cell som innehåller formeln och den cell som det refereras till. Om du kopierar formeln anpassas referensen automatiskt. En relativ referens får formatet A1.

fjärreferens

En referens till data som finns lagrade i ett dokument från ett annat program.

rapportmall

En Excel-mall (XLT-fil) som innehåller en eller flera frågor eller pivotrapporter som bygger på externa data. När du sparar en rapportmall sparar Excel frågedefinitionen men lagrar inte frågans data i mallen.

resultatuppsättning

Den uppsättning med poster som blir resultatet när du kör en fråga. Du kan visa resultatuppsättningen för en fråga i Query eller returnera resultatuppsättningen till ett Excel-kalkylblad för vidare analys.

radrubrik

Det grå området med siffror till vänster om varje rad. Klicka på radrubriken när du vill markera en hel rad. När du vill öka eller minska radhöjden, drar du i raden under radrubriken.

radetikett

Ett fält som har tilldelats en radorientering i en pivottabellrapport.

Glidande medelvärde

En indikator från 0 till 1 som visar hur väl de uppskattade värdena för trendlinjen motsvarar de verkliga värdena. En trendlinje är mest tillförlitlig när R-kvadratvärdet är 1 eller nära 1. Kallas också determinantens koefficient.

L

Överst på sidan

scenario

En namngiven uppsättning indatavärden som du kan ersätta i en kalkylbladsmodell.

scroll lock

När Scroll Lock är påkopplat, rullas det aktiva bladet med hjälp av piltangenterna, i stället för att en annan cell aktiveras. När du vill koppla på eller av scroll lock, trycker du på SCROLL LOCK-tangenten.

avsnitt

Valfri kombination av ett kalkylblad, en vy och ett scenario som du väljer när du skapar en rapport. En rapport kan innehålla flera avsnitt.

markera

Att markera en cell eller ett cellområde i ett kalkylblad. De markerade cellerna påverkas av nästa kommando eller åtgärd.

Knappen Markera alla

Den grå rektangeln i det övre vänstra hörnet av kalkylbladet där raden och kolumnrubriken möts. Klicka på knappen om du vill markera alla celler på ett datablad.

serieaxel

En diagramaxel som representerar djupdimensionen i ett äkta 3D-diagram. Den visar serienamnen som godtyckliga textvärden, men kan inte visa skalade numeriska värden.

seriefält

Ett fält som visas i serieområdet i pivotdiagramrapporten. Objekt i ett seriefält visas i förklaringen och tillhandahåller namnen på enskilda dataserier.

serielinjer

I staplade tvådimensionella kolumn- och liggande diagram är dessa de linjer som sammankopplar brytpunkterna i varje dataserie som används för att betona måttskillnaden mellan varje serie.

delad arbetsbok

En arbetsbok som har ställts in så att flera användare i nätverket kan visa och göra ändringar i den samtidigt. Varje användare som sparar arbetsboken ser de ändringar som andra användare har gjort.

enkelmappad cell

En cell som har länkats till ett icke-upprepat element i en XML-mappning)

sorteringsordning

Ett sätt att ordna data baserat på värde eller datatyp. Du kan sortera data alfabetiskt, numeriskt eller efter datum. Du kan sortera i stigande (1 till 9, A till Ö) eller fallande (9 till 1, Ö till A) ordning.

källområden

Cellområden som du konsoliderar i målområdet som du anger. Källområden kan finnas i valfritt kalkylblad i en arbetsbok, i stängda arbetsböcker eller i Lotus 1-2-3-kalkylblad.

källdata

Listan eller tabellen som används för att skapa en pivottabell eller pivotdiagramrapport. Källdata kan hämtas från en Excel-tabell eller ett Excel-intervall, en extern databas eller kub, eller en annan pivottabell.

SQL

Ett språk som används för att hämta, uppdatera och hantera data. När du skapar en fråga använder Query SQL för att bygga motsvarande SQL SELECT-uttryck. Om du kan SQL, kan du visa eller ändra SQL SELECT-uttrycket.

standardteckensnitt

Standardteckensnittet för kalkylblad. Standardteckensnittet avgör vilket teckensnitt som är standard i formatmallen Normal.

sammanfattningsdata

För automatiska delsummor och kalkylbladsdispositioner är detta alla rader eller kolumner som sammanfattar detaljdata. Sammanfattningsdata visas normalt intill och nedanför detaljdata.

summeringsfunktion

En typ av beräkning som du använder när du kombinerar källdata i en pivottabell eller en konsolideringstabell eller när du infogar automatiska delsummor i en lista eller databas. Exempel på summeringsfunktioner är Summa, Antal och Medel.

systemkanal

Används i en DDE-dialog mellan program för att hämta information om systemet, till exempel aktuella anslutningar, öppna frågor och statusen på målprogrammet.

N

Överst på sidan

fönsterrutan Tabell

Området i Query-fönstret som visar tabellerna i en fråga. Varje tabell visar de fält som du kan hämta data ifrån.

mall

En arbetsbok som du skapar och sedan använder som bas för andra, liknande arbetsböcker. Du kan skapa mallar till arbetsböcker och till kalkylblad. Standardmallen för arbetsböcker kallas Bok.xlt. Standardmallen för kalkylblad kallas Kalkylblad.xlt.

textruta

Ett rektangulärt objekt, som du kan skriva text i, i ett kalkylblad eller diagram.

skalstreck och skalstrecksetikett

Skalstreck är små måttstreck som liknar strecken på en linjal som skär en axel. Skalstrecksetiketterna identifierar de olika kategorierna, värdena eller serierna i diagrammet.

rubriker i diagram

Beskrivande text som automatiskt justeras mot en axel eller centreras högst upp i diagrammet.

summarad

En specialrad i en Excel-tabell som innehåller ett antal mängdfunktioner som är användbara när du arbetar med numeriska data.

summor

En av de fem beräkningstyper som Microsoft Query definierar åt dig: Summa, Medel, Antal, Min och Max.

spårningspilar

Pilar som visar relationen mellan den aktiva cellen och relaterade celler. En spårningspil är blå när den pekar från en cell som förser en annan cell med data. Om en cell innehåller ett felvärde, t&nbsp;ex #Division/0!, är spårningspilen röd.

trendlinje

En grafisk framställning av en dataseries trend, till exempel en uppåtgående linje som representerar ökad försäljning över en period på några månader. Trendlinjer används för att studera uppskattningsproblem, vilket också kallas regressionsanalys.

trendlinjeetikett

Valfri text till en trendlinje. Innehåller antingen regressionsekvationen eller R-kvadratvärdet, eller båda dessa. En trendlinjeetikett kan formateras och flyttas, däremot kan du inte ändra storlek på den.

S

Överst på sidan

upp-/nedstaplar

I linjediagram med flera dataserier är detta staplar som visar skillnaden mellan datapunkterna i den första och den sista serien.

V

Överst på sidan

värde

Text, datum, tal eller logiska indata i villkoret som ett fält måste uppfylla vid sökning eller filtrering. Exempelvis måste fältet Författare med villkoret < b > lika med < /b > innehålla ett värde, till exempel < b > Johan < /b > ska vara slutförd.

värdeaxel

En diagramaxel som visar skalade numeriska värden.

brytpunkter

Svarta, fyrkantiga dragbara punkter som visas i slutet av och på skärningspunkter i linjer eller kurvor i vissa former (t ex frihandsformer, kommentarer och kurvor) när du redigerar punkter i Figur.

brytpunkter

Svarta, fyrkantiga dragbara punkter som visas i slutet av och på skärningspunkter i linjer eller kurvor i vissa figurer, exempelvis frihandsfigurer, kommentarer och kurvor.

utsikt

En uppsättning visnings- och utskriftsinställningar som du kan ge ett namn och använda till en arbetsbok. Du kan spara mer än en vy av samma arbetsbok, utan att spara separata kopior av arbetsboken.

O

Överst på sidan

Webbfråga

En fråga som hämtar data som finns lagrade på intranätet eller på Internet.

vad händer om-analys

En process då du ändrar värdena i celler för att se hur dessa ändrade värden påverkar formelresultatet i kalkylbladet. Att variera räntesatsen som används i en amorteringstabell för att bestämma avbetalningssummor är en typ av vad händer om-analys.

arbetsbok

En programfil för kalkylblad som du skapar i Excel. En arbetsbok innehåller kalkylblad rader och kolumner som du kan ange och beräkna data.

kalkylblad

Det grundläggande dokument som du använder i Excel för att lagra och arbeta med data. Ett kalkylblad består av celler som har ordnats i kolumner och rader. Ett kalkylblad är alltid lagrat i en arbetsbok.

arbetsytefil

En fil där information om de arbetsböcker som är öppna sparas, så att du senare kan fortsätta att arbeta med samma fönsterstorlekar, utskriftsområden, skärmförstoring och bildskärmsinställningar. En arbetsytefil innehåller inte själva arbetsböckerna.

World Wide Web

Ett system för att navigera på Internet eller i en samling arbetsböcker eller andra Office-dokument som är sammankopplade via hyperlänkar och som finns på en nätverksresurs, i ett företagsintranät eller på Internet. När du använder en webbläsare ser webben ut som en samling texter, bilder, ljud och digitala filmer.

radbyte

I text, ta bort en rad med text automatiskt på att nå en marginal eller ett objekt och fortsätta texten på en ny rad.

X

Överst på sidan

XML

Extensible Markup Language (XML): En komprimerad form av SGML Standard Generalized Markup Language () som gör att utvecklare kan skapa anpassade taggar som erbjuder flexibilitet ordna och presentera information.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×