Excel-ordlista

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

3D-EFFEKT

A

B

C

D

E

F

G

H

Jag

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3D

Överst på sidan

3D-referens

En referens till ett område som sträcker sig över två eller flera kalkylblad i en arbetsbok.

3D-sidoytor och 3D-basyta

De områden som omger många 3D-diagramtyper som ger dimensioner och gränser till diagrammet. Två sidoytor och en basyta visas inom ritytan.

A

Överst på sidan

Aktivera

Att göra ett diagramblad eller kalkylblad aktivt eller markerade bladet. Bladet som du aktiverar avgör vilka flikar visas. Om du vill aktivera ett blad klickar du på fliken blad i arbetsboken.

aktiv cell

Den markerade cellen data anges när du börjar skriva. Endast en cell är aktiv i taget. Den aktiva cellen är bundet en tung kantlinje.

aktivt blad

Det kalkylblad som du arbetar med i en arbetsbok. Namn på fliken för det aktiva bladet är fetstilt.

adress

Sökvägen till ett objekt, dokument, fil, sida eller annat mål. En adress kan vara en URL (webbadress) eller en UNC-sökväg (network adress) och kan innehålla en viss plats i en fil, till exempel ett Word-bokmärke eller ett cellintervall i Excel.

alternativ startmapp

En mapp förutom XLStart-mappen som innehåller arbetsböcker eller andra filer som du vill ska öppnas automatiskt när du startar Excel och mallar som du vill ska vara tillgängliga när du skapar nya arbetsböcker.

alternativ startmapp

En mapp förutom XLStart-mappen som innehåller arbetsböcker eller andra filer som du vill ska öppnas automatiskt när du startar Excel och mallar som du vill ska vara tillgängliga när du skapar nya arbetsböcker.

argument

Värden som en funktion som används för att utföra operationer eller beräkningar. Vilken typ av argument en funktion använder är specifik för funktionen. Vanliga argument i funktioner är tal, text, cellreferenser och namn.

matris

Används för att skapa enstaka formler som ger flera resultat eller som påverkar en grupp argument som är ordnade i rader och kolumner. En matrisområde delar en gemensam formel. en matriskonstant är en grupp konstanter som används som argument.

matrisformel

En formel som utför flera beräkningar på en eller flera uppsättningar värden och returnerar en eller flera resultat. Matrisformler omges mellan klammerparenteser {} och anges genom att trycka på CTRL + SKIFT + RETUR.

kopplad Pivottabellrapport

Pivottabellrapport som tillhandahåller källinformationen i rapporten. Det skapas automatiskt när du skapar en ny pivotdiagramrapport. När du ändrar layouten i någon av rapporterna ändras den andra också.

autoformat

En inbyggd samling cellformat (till exempel teckenstorlek, mönster och justering) som du kan använda en mängd data. Excel avgör sammanfattning och detaljer i det markerade området och använder formaten på motsvarande sätt.

axel

En linje angränsande diagrammets rityta används som en referensram för mätning. Y-axeln är vanligtvis den lodräta axeln och innehåller data. X-axeln är vanligtvis den vågräta axeln och innehåller kategorier.

B

Överst på sidan

basadressen

Den relativa sökväg som Excel använder för måladressen när du infogar en hyperlänk. Det kan vara en Internet-adress (URL), en sökväg till en mapp på din hårddisk eller en sökväg till en mapp i ett nätverk.

ram

En dekorativ linje som kan användas på kalkylbladsceller eller objekt, till exempel diagram, bilder eller textrutor. Kantlinjer skilja, framhäva eller gruppera objekt.

C

Överst på sidan

beräknad kolumn

I en Excel-tabell använder en beräknad kolumn en enkel formel som ska anpassas för varje rad. Den utökas automatiskt så att den omfattar ytterligare rader så att formeln förlängs direkt till dessa rader.

beräknade fält (databas)

Ett fält i resultatet av en fråga som visar resultatet av ett uttryck i stället för data från en databas.

beräknade fält (pivottabellrapport)

Ett fält i en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport som använder en formel som du skapar. Beräknade fält kan utföra beräkningar med hjälp av innehållet i andra fält i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

beräknat element

Ett element i ett pivottabellfält eller pivotdiagramfält som använder en formel som du skapar. Beräknade element kan utföra beräkningar med hjälp av innehållet i andra objekt i samma fält i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

kategoriaxeln

En diagramaxel som representerar kategorin för varje datapunkt. Den visar godtyckliga textvärden som Kv1, Kv2 och Kv3; Det går inte att visa skalade numeriska värden.

kategorifält

Ett fält som visas i kategoriområdet i pivotdiagramrapporten. Objekt i ett kategorifält visas som etiketter på kategoriaxeln.

cell

En ruta som bildas av skärningspunkten mellan rad och kolumn i ett kalkylblad eller en tabell, där du anger information.

cellreferens

En uppsättning koordinater som motsvarar en cell i ett kalkylblad. Till exempel är referensen till den cell som visas vid skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3 B3.

certifikatutfärdare

En kommersiell organisation eller en grupp inom ett företag som använder verktyg som Microsoft Certificate Server för att tillhandahålla digitala certifikat som programvaruutvecklare kan använda för att signera makron och användare kan använda för att signera dokument.

ändringshistorik

I en delad arbetsbok, information om ändringar som gjorts i tidigare redigering sessioner som är. Informationen innehåller namnet på den person som gjorde ändringen, när ändringen gjordes och vilka data som har ändrats.

diagramområde

Hela diagrammet och alla dess element.

diagramblad

Ett blad i en arbetsbok som innehåller ett diagram. Ett diagramblad är bra när du vill visa ett diagram eller en pivotdiagramrapport separat från kalkylbladsdata eller en pivottabellrapport.

kolumnfält

Ett fält som har tilldelats en kolumnorientering från i en pivottabellrapport. Objekt som är kopplat till ett kolumnfält visas som kolumnetiketter.

kolumnrubrik

Det skuggade området överst i varje datakolumn fönstret som innehåller fältnamnet.

kolumnrubrik

Bokstäver eller numrerade grå området överst i varje kolumn. Klicka på kolumnrubriken om du vill markera en hel kolumn. Dra linjen till höger om kolumnrubriken om du vill öka eller minska bredden för en kolumn.

jämförelsevillkor

En uppsättning sökvillkor som används för att hitta data. Jämförelsevillkor kan bestå av en serie tecken som du vill matcha, till exempel ”Northwind Traders” eller ett uttryck som ”> 300”.

jämförelseoperator

Ett tecken som används i jämförelsevillkor för att jämföra två värden. Operatorerna är = lika med, > större än < uppnått, > = större än eller lika med, < = mindre än eller lika med och <> inte lika med.

villkorsstyrd formatering

Ett format, till exempel cellskuggning eller teckenfärg cellfärg, som Excel används automatiskt på celler om ett angivet villkor är sant.

konsolideringstabell

Tabellen med kombinerade resultat som visas i målområdet. Excel skapar konsolideringstabellen genom att använda den summeringsfunktion som du väljer på området källvärdena som du anger.

konstant

Ett värde som inte beräknas. Till exempel är talet 210 och texten ”per kvartal intäkter” konstanter. Ett uttryck eller ett värde som resultat av ett uttryck är inte en konstant.

villkor

Vilka begränsningar som finns när du klickar på problem med Problemlösaren. Du kan använda begränsningar för justerbara celler, målcellen eller andra celler som direkt eller indirekt relaterade till målcellen.

kopieringsområde

De celler som du kopierar när du vill klistra in data i en annan plats. När du har kopierat celler visas en flyttningsmarkeringen runt dem som indikerar att de har kopierats.

villkor

Villkor som du anger om du vill begränsa vilka poster som tas med i resultatet som för en fråga. Till exempel följande villkor väljer poster där värdet för fältet Orderbelopp är större än 30 000: Orderbelopp > 30000.

fönsterrutan villkor

Område i fönstret som visar de villkor som används för att begränsa vilka poster som ingår i resultatet uppsättning din fråga.

aktuellt område

Block med ifyllda celler innehåller som den markerade cellen eller cellerna. Området utökas i alla riktningar till den första tomma raden eller kolumnen.

anpassad beräkning

En metod för att summera värden i dataområdet i en pivottabellrapport med hjälp av värdena i andra celler i dataområdet. Använd listan Visa data som lista i dialogrutan PivotTable Field för ett datafält ska skapa anpassade beräkningar.

D

Överst på sidan

dataformulär

En dialogruta som visar en komplett post åt gången. Du kan använda dataformulär för att lägga till, ändra, hitta och ta bort poster.

dataetikett

En etikett som ger ytterligare information om en brytpunkt, som representerar en enstaka datapunkt eller ett värde som härstammar från en cell i databladet.

databrytpunkt

En stapel, yta, punkt, sektor eller annan symbol i ett diagram som representerar en enstaka datapunkt eller ett värde som härstammar från en cell i databladet. Relaterade brytpunkter i ett diagram utgör en dataserie.

datafönstret

Området i fönstret som visar resultatet uppsättning din fråga.

datapunkter

Enskilda värden som ritas i ett diagram. Relaterade datapunkter utgör en dataserie. Datapunkter representeras av staplar, kolumner, linjer, sektorer, punkter och andra former. Dessa figurer kallas databrytpunkter.

dataområde

Ett cellområde som innehåller data och som är bundet tomma celler eller datablad kantlinjer.

dataserie

Relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och härstammar från databladsrader eller kolumner. Varje dataserie i ett diagram har en unik färg eller ett mönster. Du kan skriva ut en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram har bara en dataserie.

dataserie

Relaterade datapunkter som ritas i ett diagram. Varje dataserie i ett diagram har en unik färg eller ett mönster och representeras i diagramförklaringen. Du kan skriva ut en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram har bara en dataserie.

datakälla

En lagrad uppsättning ””-källinformation som används för att ansluta till en databas. En datakälla kan innehålla namnet och platsen på databasservern, namnet på databasdrivrutin och information som databasen behöver när du loggar in.

datakällans drivrutin

En programfil som används för att ansluta till en viss databas. Varje databas program eller management system kräver en annan drivrutin.

datatabell

Ett cellområde som visar resultatet av att ersätta olika värden i en eller flera formler. Det finns två typer av datatabeller: inmatning tabeller och två tabeller.

datatabell i diagram

Ett rutnät som kan läggas till i vissa diagram och innehåller numeriska data som används för att skapa diagrammet. Datatabellen vanligtvis är kopplad till den vågräta axeln på diagrammet och ersätter skalstrecksetiketter på den vågräta axeln.

dataverifiering

En excelfunktion som du kan använda för att begränsa vilka data kan eller bör anges i en cell och visa meddelanden som användarna för rätt poster och meddela användarna om felaktiga poster.

databas

En samling data som är relaterade till ett visst ämne eller syfte. I en databas kategoriseras information om en viss enhet, till exempel en anställd eller order, i tabeller, poster och fält.

DDE-konversation

Interaktionen mellan två program som kommunicerar och utbyter data med specialfunktioner och kod som kallas dynamic data exchange (DDE).

standard startarbetsbok

Den nya, osparade arbetsbok som visas när du startar Excel. Standard startarbetsbok visas bara om du inte har med andra arbetsböcker i mappen XLStart.

standardarbetsboksmall

Mallen bok.xlt som du skapar om du vill ändra standardformat för nya arbetsböcker. Excel använder mallen för att skapa en tom arbetsbok när du startar Excel eller skapa en ny arbetsbok utan att ange en mall.

standardkalkylbladsmall

Mallen blad.xlt som du skapar om du vill ändra standardformat för nya kalkylblad. Mallen används för att skapa ett tomt kalkylblad när du lägger till ett nytt kalkylblad i en arbetsbok i Excel.

underordnade

Celler som innehåller formler som refererar till andra celler. Till exempel om cellen D10 innehåller formeln = B5, cellen D10 är beroende av cellen B5.

målområde

Cellområdet som du väljer för att placera sammanfattningsdata i en konsolidering. Målområdet kan vara i samma kalkylblad som källinformationen eller i ett annat kalkylblad. Ett kalkylblad kan innehålla endast en konsolidering.

detaljerade data

För automatiska delsummor och kalkylbladsdispositioner, delsumma rader eller kolumner som summeras genom sammanfattningsdata i detalj. Detaljdata visas normalt ovanför eller till vänster om sammanfattningsdata i detalj.

Lodlinjer

Linjer som sträcker sig från en data peka på kategoriaxeln (x) i linje-och ytdiagram. Användbara i ytdiagram för att förtydliga var en brytpunkt slutar och nästa börjar.

nedrullningsbar listruta

En kontroll i en meny, verktygsfältet eller dialogruta som visar en lista över alternativ när du klickar på den lilla pilen intill listrutan.

värdefält

Ett fält från en källista, tabell eller databas som innehåller data som summeras i en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport. Ett värdefält innehåller vanligtvis numeriska data, till exempel statistik och försäljningsbelopp.

värdeområdet

Del av en pivottabellrapport som innehåller sammanfattningsdata i detalj. Värdena i varje cell i värdeområdet representerar en sammanfattning av data från källposter eller rader.

R

Överst på sidan

inbäddat diagram

Ett diagram som är placerad i ett kalkylblad i stället för på ett separat diagramblad. Inbäddade diagram är bra när du vill visa eller skriva ut ett diagram eller en pivotdiagramrapport med källdata eller annan information i ett kalkylblad.

felstaplar

Felstaplar visa används vanligtvis i statistik och vetenskapliga data, potentiella fel eller grad osäkra relation till varje brytpunkt i en serie.

Excel-tillägg

Komponenter som kan vara installerat på datorn för att lägga till kommandon och funktioner i Excel. Dessa tilläggsprogram är specifika för Excel. Andra tilläggsprogram som är tillgängliga för Excel eller Office är COM Component Object Model ()-tillägg.

Excel-tabell

Kallades en Excel-lista, kan du skapa, formatera och expandera en Excel-tabell om du vill ordna data i kalkylbladet.

uttryck

En kombination av operatorer, fältnamn, funktioner, konstanter och konstanter som utvärderas till ett enda värde. Uttryck kan ange villkor (till exempel Orderbelopp > 10000) eller utföra beräkningar på fältvärden (till exempel pris * kvantitet).

externa data

Data som lagras i en databas, till exempel Access, dBASE eller SQL Server som är åtskild från frågan och det program som du startade Query.

externa data

Data som lagras utanför Excel. Exempel: databaser som har skapats i Access, dBASE, SQL Server eller på en webbserver.

externt dataområde

En mängd data som hämtas till ett kalkylblad, men som har sitt ursprung utanför Excel, som i en databas eller textfil. I Excel kan du formatera data eller använda den i beräkningar som du skulle ha gjort andra data.

extern referens

En referens till en cell eller ett cellområde i ett blad i en annan Excel-arbetsbok eller en referens till ett definierat namn i en annan arbetsbok.

F

Överst på sidan

fält (databas)

En kategori med information, till exempel sista namn eller ordning belopp som lagras i en tabell. När Query Visar en resultatuppsättning i dess Data-ruta, representeras ett fält som en kolumn.

fält (pivottabellrapport)

I en pivottabell eller pivotdiagram, en datakategori som härleds från ett fält i diagrammets källdata. Pivottabeller har rad, kolumn, sida och datafält. Pivotdiagramrapporter har serie, kategori, sida och datafält.

fyllningshandtag

En liten svart ruta i det nedre högra hörnet av markeringen. När du pekar på fyllningshandtaget, ändras pekaren till ett svart kors.

filter

Att visa endast raderna i en lista som uppfyller de villkor du anger. Du kan använda kommandot AutoFilter för att visa rader som uppfyller ett eller flera specifika värden, beräknade värden eller villkor.

teckensnitt

En grafisk utformning av alla siffror, symboler och bokstäver. Kallas även typsnitt. Arial och Courier New är exempel på teckensnitt. Teckensnitt finns ofta i olika storlekar, t ex 10 punkter och olika stilar, till exempel fet.

Formel

En sekvens med värden, cellreferenser, namn, funktioner eller operatorer i en cell som tillsammans producerar ett nytt värde. En formel inleds alltid med ett likhetstecken (=).

formelfältet

Fältet längst upp i Excel-fönstret som du använder för att ange eller redigera värden eller formler i celler och diagram. Visar konstant värde eller formeln som lagras i den aktiva cellen.

Formel palett

Ett verktyg som hjälper dig att skapa eller redigera en formel och innehåller också information om funktionerna och deras argument.

funktionen (Microsoft Query)

Ett uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning. Query antar att datakällorna stöder funktionerna medel, antal, Max, Min och summa. Vissa datakällor stöder inte alla dessa eller kan ha stöd för fler funktioner.

funktionen (Office Excel)

En fördefinierad formel som använder ett värde eller flera värden, utför en åtgärd och returnerar ett värde eller flera värden. Använd funktioner för att förenkla och korta ned formler i ett kalkylblad, speciellt de som genomför långa eller komplexa beräkningar.

G

Överst på sidan

Målsökning

En metod för att hitta ett visst värde för en cell genom att justera värdet för en annan cell. Vid målsökning varierar värdet i en cell som du anger tills formeln som är beroende av ger cellen det resultat du vill ha.

rutnät

En uppsättning korsar varandra linjer som används för att justera objekt.

stödlinjer i diagram

Linjer som du kan lägga till ett diagram som gör det lättare att visa och utvärdera data. Stödlinjer löper från skalstrecken på en axel tvärs över ritytan.

grupp

I en disposition eller pivottabellrapport, en eller flera rader eller kolumner som angränsar eller underordnad på en sammanfattningsrad eller sammanfattningskolumn.

D

Överst på sidan

Högsta-Lägstalinjer

I 2D-linjediagram, linjer som sträcker sig från det högsta till lägsta värdet i varje kategori. Högsta-Lägstalinjer används ofta i börsdiagram.

Historikarbetsblad

Ett separat kalkylblad som ändringar som sparats i en delad arbetsbok, inklusive namnet på den person som gjorde ändringen, när och var den gjordes, vilka data har tagits bort eller ersättas och hur konflikter har lösts.

I

Överst på sidan

identifierare

Ett fältnamn som används i ett uttryck. Till exempel är Orderbelopp identifierare (fältnamn) för ett fält som innehåller Orderbelopp. Du kan använda ett uttryck (till exempel pris * kvantitet) istället för en identifierare.

implicit skärningspunkt

En referens till ett cellområde i stället för en enskild cell som beräknas som en enda cell. Om cellen C10 innehåller formeln = B5: B15 * 5, Excel multiplicerar värdet i cellen B10 med 5 eftersom cellerna B10 och C10 finns i samma rad.

index

En databaskomponent som snabbar att söka efter data. När en tabell har ett index visas hittar data i tabellen genom att slå upp informationen i indexet.

inre koppling

Standardägare typ av koppling mellan två tabeller där bara de poster som har samma värden i de kopplade fälten markeras i frågan. De två matchande posterna från varje tabell kombineras och visas som en post i resultatet.

indatacell

Den cell där varje indata-värde från en datatabell ersätts. En cell i ett kalkylblad kan vara indatacell. Även om indatacellen inte behöver vara en del av datatabellen, måste formlerna i datatabeller referera till indatacellen.

Infoga rad

I en Excel-tabell, en särskild rad som underlättar datainmatning. Infogningsrad är markerade med en asterisk.

Internet Explorer

En webbläsare som tolkar HTML-filer, formaterar dem till webbsidor och visar dem för användaren. Du kan hämta Internet Explorer från Microsofts webbplats http://www.microsoft.com.

objekt

En underkategori till ett fält i pivottabeller och pivotdiagram. Fältet ”månad” kan till exempel har objekt, till exempel ”januari”, ”februari”, och så vidare.

iteration

Upprepad beräkning av ett kalkylblad tills ett visst numeriskt villkor uppfylls.

J

Överst på sidan

anslut

En anslutning mellan flera tabeller där poster från relaterade fält som matchar kombineras och visas som en arkivhandling. Poster som inte matchar kan inkluderas eller exkluderas, beroende på vilken typ av koppling.

kopplingslinje

I frågan fråga en linje som kopplar samman fält mellan två tabeller och visar hur data är relaterade. Vilken typ av koppling anger vilka poster som väljs för frågans resultatuppsättning.

kopplingslinje

I frågan detta en linje som ansluter fält mellan två tabeller och visar hur data är relaterade. Vilken typ av koppling anger vilka poster som väljs för frågans resultatuppsättning.

Marginaljustera

Justera vågrätt avstånd så att texten justeras jämnt längs både vänster och höger marginal. Justerar texten skapas en mjuk kant på båda sidor.

L

Överst på sidan

förklaring

En ruta som identifierar de mönster och färger som har tilldelats dataserier eller kategorier i ett diagram.

seriemönster

Symboler i förklaringar som visar de mönster och färger som tilldelats dataserierna (eller kategorierna) i ett diagram. Seriemönster visas till vänster om Förklaringsposter. Ett seriemönster formateras, formateras även brytpunkten som är kopplad till den.

låsta fält eller en post

Villkor för en post, fält eller andra objekt i en databas som tillåter det kan visas men inte ändras (skrivskyddad) i frågan.

M

Överst på sidan

mappat område

Ett område i en XML-lista som har kopplats till ett element i en XML-mappning.

matris

En rektangulär matris med värden eller ett cellområde som kombineras med andra matriser eller områden för att framställa flera summor eller produkter. Excel ingår fördefinierade matrisfunktioner som kan ge summor eller produkter.

sammanfogad cell

En enskild cell som skapas genom att kombinera två eller flera markerade celler. Cellreferensen för en sammanfogad cell är den övre vänstra cellen i det ursprungliga markerade området.

Microsoft Excel-kontroll

Ursprunglig Excel-kontroll än en ActiveX-kontroll.

Hjälp för Microsoft Visual Basic

För att få hjälp för Visual Basic i Excel klickar du på fliken utvecklare i gruppen kod, klicka på Visual Basic och klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic under Hjälp-menyn.

glidande medelvärde

En sekvens av medelvärden beräknade från delar av en dataserie. Ett glidande medelvärde i ett diagram jämnar ut variationer i och visar mönstret eller trenden mer tydligt.

flyttningsmarkeringen

En animerad kantlinje som visas runt ett kalkylbladsområde som har klippts ut eller kopierats. Om du vill avbryta en flyttningsmarkeringen trycker du på ESC.

kategorietiketter med flera nivåer

Kategorietiketter i ett diagram som baseras på kalkylbladsdata, visas automatiskt på mer än en rad i en hierarki. Rubriken produkten kan till exempel visas ovanför en rad med rubrikerna Tofu, äpplen och päron.

N

Överst på sidan

namn

Ett ord eller en teckensträng som representerar en cell, ett cellområde, en formel eller ett konstant värde. Använda lätt att förstå namn, till exempel produkter, för att referera till svårt att förstå områden, till exempel försäljning! C20: C30.

namnruta

Rutan längst vänster om formelfältet som anger markerad cell, diagramelement eller ritobjekt. Om du vill namnge en cell eller ett område, skriver du namnet i rutan namn och tryck på RETUR. Om du vill flytta och markera en namngiven cell, klickar du på dess namn i rutan namn.

diskontinuerlig markering

Ett urval av två eller flera celler eller områden som inte rör varandra. När du gör diskontinuerliga markeringar i ett diagram, se till att markeringen en rektangulär form.

andra källdata än OLAP

Underliggande data för en pivottabell eller pivotdiagram som kommer från en källa än en OLAP-databas. Dessa källor är relationsdatabaser, tabeller i Excel-kalkylblad och text filen databaser.

O

Överst på sidan

ObjectLink

Ett OLE-dataformat som beskriver ett länkat objekt, identifierar klass, dokumentnamnet och namnet på ett objekt. Var och en av dessa dataobjekt är en nollavslutad sträng.

offlinekubfil

En fil som du skapar på hårddisken eller en nätverksresurs att lagra OLAP-källdata för en pivottabell eller pivotdiagram. Offlinekubfil filer kan du fortsätta att arbeta när du inte är ansluten till OLAP-servern.

OLAP

En databasteknik som optimerats för frågor och rapporter, i stället för att bearbeta transaktioner. OLAP-data hierarkiskt och lagras i kuber i stället för tabeller.

OLAP-provider

En uppsättning programvara som ger tillgång till en viss typ av OLAP-databas. Dessa program kan innehålla en drivrutin för källdata och annan klientprogramvara som krävs för att ansluta till en databas.

operand

Objekt på vardera sidan av en operator i en formel. I Excel kan vara operander värden, cellreferenser, namn, etiketter och funktioner.

operator

Ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och Referensoperatorer.

yttre koppling

I frågan en koppling där alla poster från en tabell är markerade, även om det finns några matchande poster i en annan tabell. Poster som matchar kombineras och visas som en. Poster som inte har några matchningar i andra tabeller visas tomma.

yttre koppling

Delta i vilken alla poster från en tabell är markerade, även om det finns inga matchande poster i en annan tabell. Poster som matchar kombineras och visas som en. Poster som inte har några matchningar i andra tabeller visas tomma.

disposition

Kalkylbladsdata där rader eller kolumner med detaljdata är grupperade så att du kan skapa sammanfattande rapporter. Dispositionen kan sammanfatta ett helt kalkylblad eller en del av kalkylbladet.

Skapa en disposition

Data som ingår i ett kalkylbladsdisposition. Skapa en disposition innehåller sammanfattning och detaljerade rader eller kolumner i en disposition.

dispositionssymboler

Symboler som du använder för att ändra vyn för ett kalkylblad med disposition. Du kan visa eller dölja detaljdata genom att trycka på plustecknet, minustecken och talen 1, 2, 3 eller 4, som anger dispositionsnivån.

OwnerLink

Ett OLE-dataformat som beskriver ett inbäddat objekt, identifierar klass, dokumentnamnet och namnet på ett objekt. Var och en av dessa dataobjekt är en nollavslutad sträng.

P

Överst på sidan

sidbrytning

Delningslisten som delar upp ett kalkylblad i flera sidor för utskrift. Excel infogas automatiska sidbrytningar baserat på pappersstorleken marginalinställningarna, skalning alternativ och placeringarna av alla manuella sidbrytningar som du har infogat.

Förhandsgranska sidbrytningar

Kalkylbladsvy som visar områdena som ska skrivas ut samt placeringen av sidbrytningar. Området som ska skrivas ut visas i vitt, automatiska sidbrytningar visas som streckade linjer och manuella sidbrytningar visas som heldragna linjer.

parameter

I Excel kan du lägga till, ändra eller ta bort parametrar för att ange celler som kan redigeras i visningsbar kalkylbladsinformationen i Excel Services. När du sparar arbetsboken återspeglas ändringarna automatiskt på servern.

parameterfråga

Anger en typ av fråga som när du kör den, uppmanar dig att värden (villkor) du använder för att välja posterna för resultatuppsättningen så att samma fråga kan användas för att hämta olika resultat.

lösenord

Ett sätt att skydda dina kalkylblad eller en arbetsbok. När du skydda element i kalkylblad eller en arbetsbok med ett lösenord, är det viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Utan att det finns inget sätt att ta bort skyddet från arbetsboken eller bladet. Du bör alltid använda starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Starkt lösenord: Y6dh! et5. Svagt lösenord: Hus27. Använd ett starkt lösenord som du kommer ihåg så att du inte behöver skriva ned.

inklistringsområde

Target mål för data som har klippts ut eller kopierats med hjälp av Urklipp i Office.

Pivot område

Det kalkylbladsområde som du drar pivottabell- eller pivotdiagramrapport fält om du vill ändra layouten för rapporten. Streckade blå konturer var pivot område i kalkylbladet i en ny rapport.

Kategorifält för pivotdiagram

Ett fält som har tilldelats en kategoriorientering i en pivotdiagramrapport. I ett diagram visas kategorier oftast på x-axeln eller vågräta axel i diagrammet.

Pivotdiagramrapport

Ett diagram som tillhandahåller interaktiv analys av data som en pivottabellrapport. Du kan ändra datavyer, se olika informationsnivåer eller ändra diagrammets layout genom att dra fält och genom att visa eller dölja objekt i fält.

Serie pivotdiagramfält

Ett fält som har tilldelats en serieorientering i en pivotdiagramrapport. I ett diagram representeras serier i förklaringen.

Data i en pivottabell

I en pivottabellrapport, sammanfattningsdata som beräknas från datafälten i en källista eller tabell.

Totalsumma i pivottabell

Summera värden för alla celler i en rad eller alla celler i en kolumn i en pivottabellrapport. Värden i en totalsumma total rad eller kolumn beräknas genom att använda samma summeringsfunktion som används i dataområdet i pivottabellrapporten.

Pivottabellista

En Microsoft Office Web Component som gör att du kan skapa en struktur som liknar en pivottabellrapport i Excel. Användare kan visa listan pivottabell i en webbläsare och ändra dess layout på ett sätt som liknar en pivottabellrapport i Excel.

Pivottabellrapport

En interaktiv, korstabulerad Excel-rapport som sammanfattar och analyserar data, till exempel databasposter, från olika källor, inklusive sådana som finns i Excel.

Pivottabellrapport

En interaktiv, korstabulerad Excel-rapport som sammanfattar och analyserar data, till exempel databasposter, från olika källor, bland annat externa.

Delsumma för pivottabell

En rad eller kolumn som använder en summeringsfunktion för att visa summan av detalj objekt i ett pivottabellfält.

rityta

I ett 2D-diagram det område som begränsas av axlarna, inklusive alla dataserier. I ett 3D-diagram det område som begränsas av axlarna, inklusive dataserier, kategorinamn, skalstrecksetiketter och axelrubriker.

punkt

En måttenhet lika med 1/72 tum.

överordnade

Celler som refereras av en formel i en annan cell. Till exempel om cellen D10 innehåller formeln = B5, cell B5 är en underordnad cellen D10.

primärnyckel

Ett eller flera fält som unikt identifierar varje post i en tabell. På samma sätt som nummerskyltar identifierar bilar identifierar primärnyckeln en post.

utskriftsområde

Ett eller flera områden med celler som du anger ska skrivas ut när du inte vill skriva ut hela kalkylbladet. Om ett kalkylblad innehåller ett utskriftsområde, skrivs det angivna utskriftsområdet.

utskriftsrubriker

Rad- eller kolumnetiketterna som skrivs ut längst upp eller på vänster sida av varje sida i ett utskrivet kalkylblad.

egenskapsfält

Oberoende attribut som är associerad med objekt eller medlemmar i en OLAP-kub. Till exempel om ort objekt har egenskaperna storlek och befolkning lagrat i serverkub, kan en pivottabellrapport Visa storlek och populationen av varje stad.

skydda

Göra inställningar för ett kalkylblad eller en arbetsbok som förhindrar att användare visar eller får åtkomst till angivna kalkylblad eller en arbetsbok.

rapportfilter

Ett fält som används för att filtrera en delmängd av data i pivottabeller och pivotdiagram rapportera till en sida för ytterligare layout och analys. Du kan antingen visa en sammanfattning av alla objekt i ett rapportfilter eller visa ett objekt i taget, som filtrerar ut data för alla andra objekt.

Q

Överst på sidan

fråga

I Query eller Access är ett sätt att hitta de poster som svar på en viss fråga du fråga om de data som lagras i en databas.

fråga kanal

Du använder en fråga kanal i en DDE-konversation mellan målprogrammet och en specifik fråga (till exempel Fråga1) i frågan. Om du vill använda en fråga kanal måste du har öppnat frågefönstret med en systemkanal.

Frågedesign

Alla element som finns i fönstret Query, till exempel tabeller, kriterier, den ordning som fält arrangeras och så vidare. Designen anger också om fråga automatiskt är aktiverat och om du kan redigera källdata.

H

Överst på sidan

område

Två eller fler celler i ett blad. Celler i ett område kan ligga intill varandra.

skrivskyddat läge

En inställning som gör att filen kan läsas eller kopieras men inte ändras eller sparas.

post

En samling med information om en viss person, plats, händelse eller sak. När Query Visar en resultatuppsättning i rutan Data, representeras en post som en rad.

Uppdatera (externa dataområden)

Uppdatera data från en extern datakälla. Varje gång du uppdaterar data visas den senaste versionen av informationen i databasen, inklusive de ändringar som gjorts av data.

Uppdatera (pivottabellrapport)

Uppdatera innehållet i en pivottabell eller en pivottabellrapport ska återspegla ändringar i den underliggande källdata. Om rapporten baseras på körs externa data den underliggande frågan om du vill hämta nya eller ändrade data.

regressionsanalys

Ett slags statistisk analys som används för prognoser. Regressionsanalys uppskattar förhållandet mellan variabler så att en viss variabel kan beräknas sedan värdena från en eller flera variabler.

relativ referens

I en formel, adressen för en cell baserat på den relativa positionen för den cell som innehåller formeln och cellen som anges. Om du kopierar formeln anpassas referensen automatiskt. En relativ referens får formatet A1.

Remote referens

En referens till data som lagras i ett dokument från ett annat program.

rapportmall

En Excel-mall (.xlt-fil) som innehåller en eller flera frågor eller pivottabellrapporter som baseras på externa data. När du sparar en rapportmall Excel sparar frågedefinitionen men lagrar inte frågans data i mallen.

resultatuppsättning

En uppsättning poster som returneras när du kör en fråga. Du kan se resultatet av en fråga i frågan eller kan returnera resultatet skall vara ett Excel-kalkylblad för vidare analys.

radrubrik

Numrerade grå området till vänster om varje rad. Klicka på radrubriken om du vill markera en hel rad. Om du vill öka eller minska höjden på en rad, drar du i raden under radrubriken.

radetiketter

Ett fält som har tilldelats en radorientering från i en pivottabellrapport.

R-kvadratvärde

Ett tal från 0 till 1 som visar hur väl de uppskattade värdena för trendlinjen motsvarar verkliga data. En trendlinje är mest tillförlitlig när dess R-kvadratvärde är lika med eller nära 1. Kallas även determinationskoefficienten.

S

Överst på sidan

scenario

En namngiven uppsättning indatavärden som du kan ersätta i en kalkylbladsmodell.

ScrollLock

Med ScrollLock aktiverat, piltangenterna bläddra det aktiva bladet i stället för aktivera en annan cell. Tryck på tangenten SCROLL LOCK om du vill inaktivera ScrollLock och aktivera.

avsnitt

Valfri kombination av ett kalkylblad, visa och scenario som du väljer när du skapar en rapport. En rapport kan innehålla flera avsnitt.

väljer du

Markera en cell eller ett cellområde på ett kalkylblad. De markerade cellerna påverkas av nästa kommando eller åtgärd.

Knappen Markera allt

Den grå rektangeln i det övre vänstra hörnet i ett datablad där rad- och kolumnrubriker möts. Klicka på den här knappen om du vill markera alla celler i ett datablad.

serieaxel

En diagramaxel som representerar djupdimensionen i ett riktigt 3D-diagram. Serienamn visas som godtyckliga textvärden; Det går inte att visa skalade numeriska värden.

seriefält

Ett fält som visas i serieområdet i en pivotdiagramrapport. Element i en seriefält visas i förklaringen och tillhandahåller namnen på de enskilda dataserierna.

serielinjer

I 2D-Staplad liggande och stående stapeldiagram, linjer som brytpunkterna i varje dataserie som används för att framhäva skillnaden i mått mellan varje serie.

delad arbetsbok

En arbetsbok ställa in så att flera användare i ett nätverk som du vill visa och göra ändringar samtidigt. Varje användare som sparar arbetsboken ser de ändringar som gjorts av andra användare.

enkelmappad cell

En cell som har länkats till ett icke upprepande element i en XML-mappning.

sorteringsordning

Ett sätt att ordna data baserat på värde eller datatyp. Du kan sortera data alfabetiskt, numeriskt eller efter datum. Sorteringsordningar använder en stigande (1 till 9, A till Ö) eller fallande (9 till 1, Ö till A) ordning.

källområdena

Cellområden som du konsoliderar i målområdet du anger. Källområdena kan vara i ett kalkylblad i en arbetsbok i andra öppna eller stängda arbetsböcker eller i Lotus 1-2-3-kalkylblad.

källdata

Listan eller tabellen som används för att skapa en pivottabellrapport. Källdata kan hämtas från en Excel-tabell eller intervall, en extern databas eller kub eller en annan pivottabellrapport.

SQL

Ett språk som används för att hämta, uppdatera och hantera data. När du skapar en fråga använder Query SQL för att bygga motsvarande SQL SELECT-uttryck. Om du vet SQL kan du visa eller ändra SQL SELECT-uttryck.

standardteckensnitt

Standardteckensnittet för kalkylblad. Standardteckensnittet avgör standardteckensnitt för formatmallen Normal.

sammanfattningsdata i detalj

För automatiska delsummor och kalkylbladsdispositioner alla rader eller kolumner som sammanfattar detaljdata. Sammanfattningsdata i detalj är vanligtvis intill och nedanför detaljdata.

sammanfattningsfunktion

En typ av beräkning som kombinerar källdata i en pivottabellrapport eller en konsolideringstabellen, eller när du infogar automatiska delsummor i en lista eller databas. Exempel på summeringsfunktioner är Summa, antal och medel.

systemkanal

Används i en DDE-konversation mellan program för att få information om systemet, till exempel aktuella anslutningar, öppna frågor och status för målprogrammet.

T

Överst på sidan

tabellfönstret

Området i fönstret fråga som visar tabellerna i en fråga. Varje tabell visar de fält som du kan hämta data.

mall

En arbetsbok som du skapar och använder som grund för andra liknande arbetsböcker. Du kan skapa mallar för kalkylblad och arbetsböcker. Standardmallen för arbetsböcker kallas bok.xlt. Standardmallen för kalkylblad kallas kalkylblad.xlt.

textruta

Ett rektangulärt objekt i ett kalkylblad eller diagram, där du kan ange text.

skalstreck och skalstrecksetiketter

Skalstreck är små vid mätning liknar strecken på en linjal som skär en axel. Skalstrecksetiketter identifiera kategorier, värden eller serier i diagrammet.

rubriker i diagram

Beskrivande text som automatiskt justeras mot en axel eller centreras högst upp i ett diagram.

Summarad

En särskild rad i en Excel-tabell som innehåller ett urval av mängdfunktioner som är användbara när du arbetar med numeriska data.

summor

Något av de fem beräkning typerna Query definierar åt dig: Summa, medel, antal, Min och Max.

spårningspilar

Pilar som visar relationen mellan den aktiva cellen och relaterade celler. Spårningspil är blå när den pekar från en cell som innehåller data till en annan cell och röd om en cell innehåller ett felvärde, t ex #Division/0!.

trendlinje

En grafisk representation av trender i dataserier, till exempel en rad uppåt sluttande som representerar ökad försäljning över månader. Trendlinjer används för att studera problem relaterade till prognoser, även kallat regressionsanalys.

trendlinjeetikett

Valfri text till en trendlinje regressionsekvationen eller R-kvadratvärde eller båda. En trendlinjeetikett kan formateras och flyttas; Det kan inte ändras.

U

Överst på sidan

upp-/nedstaplar

I linjediagram med flera dataserier, staplar som visar skillnaden mellan datapunkterna i den första och sista serien.

V

Överst på sidan

värde

Text, datum, tal eller logiska indata i villkoret som ett fält måste uppfylla vid sökning eller filtrering. Exempelvis måste fältet Författare med villkoret < b > lika med < /b > innehålla ett värde, till exempel < b > Johan < /b > ska vara slutförd.

värdeaxel

En diagramaxel som visar skalade numeriska värden.

figurhörn

Svarta, fyrkantiga punkter som visas i slutet av och på skärningspunkter i linjer eller kurvor i vissa figurer (till exempel figuren, kommentarer och kurvor) när du redigerar punkter i figur.

figurhörn

Svarta, fyrkantiga punkter som visas i slutet av och på skärningspunkter i linjer eller kurvor i vissa figurer, till exempel figuren, kommentarer och kurvor.

vy

En uppsättning gränssnitt och utskriftsinställningar som du kan namnge och Använd i en arbetsbok. Du kan skapa mer än en vy av samma arbetsbok utan att spara separata kopior av arbetsboken.

W

Överst på sidan

webbfråga

En fråga som hämtar data som lagras i ett intranät eller på Internet.

konsekvensanalys

En process för att ändra värden i celler för att se hur dessa ändringar påverkar formelresultatet i kalkylbladet. Till exempel varierande räntesats som används i en amorteringstabell för att fastställa antalet betalningar.

arbetsbok

En programfil för kalkylblad som du skapar i Excel. En arbetsbok innehåller kalkylblad rader och kolumner som du kan ange och beräkna data.

kalkylblad

Det primära dokumentet som du använder i Excel för att lagra och arbeta med data. En förkortning av ett kalkylblad. Ett kalkylblad består av celler som är ordnade i kolumner och rader. ett kalkylblad är alltid lagras i en arbetsbok.

arbetsytefil

En fil som sparar visar information om öppna arbetsböcker, så att du senare kan fortsätta att arbeta med samma storlek på fönster, utskriftsområden, skärmförstoring och bildskärmsinställningar. En arbetsytefil innehåller inte själva arbetsböckerna.

World Wide Web

Ett system för att navigera på Internet eller via en samling arbetsböcker och andra Office-dokument anslutna med hyperlänkar och finns på en nätverksresurs, företagets intranät eller på Internet. När du använder en webbläsare, visas webben som en samling text, bilder, ljud och digitala filmer.

radbyte

I text, ta bort en rad med text automatiskt på att nå en marginal eller ett objekt och fortsätta texten på en ny rad.

X

Överst på sidan

XML

Extensible Markup Language (XML): En komprimerad form av SGML Standard Generalized Markup Language () som gör att utvecklare kan skapa anpassade taggar som erbjuder flexibilitet ordna och presentera information.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders