Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kalkylbladsfunktioner kategoriseras efter deras funktion. Klicka på en kategori om du vill bläddra tilläggets funktioner. Eller tryck på Ctrl + F för att hitta en funktion genom att skriva de första bokstäverna eller ett beskrivande ord. Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på dess namn i den första kolumnen.

Här är de 10 funktioner som användarna läser mest om.

Funktion

Beskrivning

Funktionen SUM

Med den här funktionen kan du lägga till värden i celler.

Funktionen IF

Med den här funktionen kan du returnera ett värde om ett villkor är sant och ett annat värde är falskt. Här finns en video om hur du använder funktionen OM.

Funktionen LETAUPP

Använd den här funktionen när du vill titta på en enskild rad eller kolumn och hitta ett värde från samma position i en annan rad eller kolumn.

Funktionen LETARAD

Om du behöver hitta saker i en tabell eller i ett område efter rad kan du använda funktionen den här funktionen. Du kanske har en anställds anställningsnummer och behöver hitta hennes efternamn, eller du kanske har hennes efternamn och behöver hitta hennes telefonnummer (som i en telefonkatalog). Ta en titt på den här videon om hur du använder LETARAD.

Funktionen PASSA

Den här funktionen för att söka efter ett objekt i ett område med celler och returnera den relativa placeringen av objektet i området. Till exempel om intervallet a1: a3 innehåller värdena 5, 7 och 38, talet sedan formeln =MATCH(7,A1:A3,0) 2, eftersom 7 är det andra objektet i området.

Funktionen VÄLJ

Med den här funktionen kan du välja ett av upp till 254 värden baserade på indexnummer. Om t.ex. värde1 till och med värde7 är veckans dagar returnerar VÄLJ en av dagarna när ett tal mellan 1 och 7 används som index_num.

Funktionen DATUM

Med den här funktionen kan du returnera serienumret som representerar ett visst datum. Funktionen är mest användbar i situationer där år, månad och dag anges med formler eller cellreferenser. Du kan exempelvis ha ett kalkylblad som innehåller datum i ett format som Excel inte känner igen, till exempel ÅÅÅÅMMDD.

Med funktionen DATEDIF kan du beräkna antalet dagar, månader eller år mellan två datum.

Funktionen DAGAR

Med den här funktionen kan du returnera antalet dagar mellan två datum.

Funktionerna HITTA, HITTAB

HITTA och HITTAB söker efter en textsträng i en annan textsträng och returnerar numret på startpositionen för den första strängen från det första tecknet i den andra textsträngen.

Funktionen INDEX

Med den här funktionen kan du returnera ett värde eller en referens till ett värde i en tabell eller ett område.

Excel 2010 eller senare, ersätts de här funktionerna nya funktioner som ger bättre precision och har namn som bättre motsvarar deras användning. Du kan använda dem för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel, men om bakåtkompatibilitet är inte obligatoriska, bör du börja använda de nya funktionerna i stället. Mer information om de nya funktionerna finns i statistiska funktioner (referens) och matematiska och trigonometriska funktioner (referens) .

Om du använder Excel 2007 hittar du de här funktionerna i kategorierna statistik eller matematiska & Trigonometrisk på fliken formler.

Funktion

Beskrivning

Funktionen BETADIST

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETAINV

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOMDIST

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen CHIDIST

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHIINV

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHITEST

Returnerar oberoendetesten

Funktionen CONCATENATE

Sammanfogar två eller fler textsträngar till en sträng

Funktionen CONFIDENCE

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen COVAR

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen CRITBINOM

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen EXPONDIST

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen FDIST

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FINV

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FLOOR

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen FORECAST

Beräknar eller förutsäger ett framtida värde genom att använda befintliga värden.

Funktionen FTEST

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen GAMMADIST

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMAINV

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen HYPGEOMDIST

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen LOGINV

Returnerar inversen till den kumulativa lognormala distributionsfunktionen

Funktionen LOGNORMDIST

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen MODE

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOMDIST

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORMDIST

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMINV

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMSDIST

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSINV

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PERCENTILE

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PERCENTRANK

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen POISSON

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen QUARTILE

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANK

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen STDEV

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVP

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen TDIST

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TINV

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen TTEST

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen VAR

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARP

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen WEIBULL

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen ZTEST

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Funktion

Beskrivning

Funktionen CUBEKPIMEMBER

Returnerar KPI:ns egenskap och visar KPI-namnet i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått. Det kan t.ex. vara månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Funktionen CUBEMEMBER

Returnerar en medlem eller ett par från en kub. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.

Funktionen CUBEMEMBERPROPERTY

Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera angiven egenskap för medlemmen.

Funktionen CUBERANKEDMEMBER

Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Funktionen CUBESET

Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.

Funktionen CUBESETCOUNT

Returnerar antalet objekt i en uppsättning.

Funktionen CUBEVALUE

Returnerar ett mängdvärde från en kub

Funktion

Beskrivning

Funktionen DAVERAGE

Returnerar medelvärdet av databasposterna

Funktionen DCOUNT

Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas

Funktionen DCOUNTA

Räknar ifyllda celler i en databas

Funktionen DGET

Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren

Funktionen DMAX

Returnerar det största värdet från databasposterna

Funktionen DMIN

Returnerar det minsta värdet från databasposterna

Funktionen DPRODUCT

Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

Funktionen DSTDEV

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DSTDEVP

Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen DSUM

Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret

Funktionen DVAR

Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DVARP

Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktion

Beskrivning

Funktionen DATE

Returnerar ett serienummer för ett visst datum

Funktionen DATEDIF

Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Den här funktionen är användbar i formler där du behöver beräkna en ålder.

Funktionen DATEVALUE

Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer

Funktionen DAY

Konverterar ett serienummer till dag i månaden

Funktionen DAGAR
 Excel 2013

Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DAYS360

Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår

Funktionen EDATE

Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet

Funktionen EOMONTH

Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare

Funktionen HOUR

Konverterar ett serienummer till en timme

Funktionen ISOVECKONR
 Excel 2013

Returnerar numret för årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen MINUTE

Konverterar ett serienummer till en minut

Funktionen MONTH

Konverterar ett serienummer till en månad

Funktionen NETWORKDAYS

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum

Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen NOW

Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid

Funktionen SECOND

Konverterar ett serienummer till en sekund

Funktionen TIME

Returnerar serienumret för en viss tid

Funktionen TIMEVALUE

Konverterar en tid i textformat till ett serienummer

Funktionen TODAY

Returnerar serienumret för dagens datum

Funktionen WEEKDAY

Konverterar ett serienummer till en dag i veckan

Funktionen WEEKNUM

Konverterar ett serienummer till ett veckonummer

Funktionen WORKDAY

Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare

Funktionen ARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Returnerar serienumret för ett datum före eller efter ett visst antal arbetsdagar, med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen YEAR

Konverterar ett serienummer till ett år

Funktionen YEARFRAC

Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum

Funktion

Beskrivning

Funktionen BESSELI

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)

Funktionen BESSELJ

Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)

Funktionen BESSELY

Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BIN2DEC

Omvandlar ett binärt tal till decimalt

Funktionen BIN2HEX

Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt

Funktionen BIN2OCT

Omvandlar ett binärt tal till oktalt

Funktionen BITOCH
 Excel 2013

Returnerar ett bitvis OCH för två tal

Funktionen BITVSKIFT
 Excel 2013

Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster via flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER
 Excel 2013

Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT
 Excel 2013

Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger via flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER
 Excel 2013

Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen COMPLEX

Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal

Funktionen CONVERT

Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat

Funktionen DEC2BIN

Omvandlar ett decimalt tal till binärt

Funktionen DEC2HEX

Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt

Funktionen DEC2OCT

Omvandlar ett decimalt tal till oktalt

Funktionen DELTA

Testar om två värden är lika

Funktionen ERF

Returnerar felfunktionen

Funktionen FELF.EXAKT
Excel 2010

Returnerar felfunktionen

Funktionen ERFC

Returnerar den komplementära felfunktionen

Funktionen FELFK.EXAKT
Excel 2010

Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.

Funktionen GESTEP

Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde

Funktionen HEX2BIN

Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt

Funktionen HEX2DEC

Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt

Funktionen HEX2OCT

Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt

Funktionen IMABS

Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal

Funktionen IMAGINARY

Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMARGUMENT

Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer

Funktionen IMCONJUGATE

Returnerar det komplexa talets konjugat

Funktionen IMCOS

Returnerar cosinus för ett komplext tal

Funktionen IMCOSH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT
 Excel 2013

Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC
 Excel 2013

Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMDIV

Returnerar kvoten för två komplexa tal

Funktionen IMEXP

Returnerar exponenten för ett komplext tal

Funktionen IMLN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG2

Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMPOWER

Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent

Funktionen IMPRODUCT

Returnerar produkten av 2 till 255 komplexa tal

Funktionen IMREAL

Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMSEK
 Excel 2013

Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSIN

Returnerar sinus för ett komplext tal

Funktionen IMSINH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSQRT

Returnerar kvadratroten av ett komplext tal

Funktionen IMSUB

Returnerar differensen mellan två komplexa tal

Funktionen IMSUM

Returnerar summan av komplexa tal

Funktionen IMTAN
 Excel 2013

Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen OCT2BIN

Omvandlar ett oktalt tal till binärt

Funktionen OCT2DEC

Omvandlar ett oktalt tal till decimalt

Funktionen OCT2HEX

Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt

Funktion

Beskrivning

Funktionen ACCRINT

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta

Funktionen ACCRINTM

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen

Funktionen AMORDEGRC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod

Funktionen COUPDAYBS

Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen

Funktionen COUPDAYS

Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet

Funktionen COUPDAYSNC

Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum

Funktionen COUPNCD

Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen

Funktionen COUPNUM

Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen

Funktionen COUPPCD

Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen

Funktionen CUMIPMT

Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen CUMPRINC

Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen DB

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning

Funktionen DDB

Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger

Funktionen DISC

Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper

Funktionen DOLLARDE

Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal

Funktionen DOLLARFR

Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk

Funktionen DURATION

Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar

Funktionen EFFECT

Returnerar den årliga effektiva räntesatsen

Funktionen FV

Returnerar det framtida värdet på en investering

Funktionen FVSCHEDULE

Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer

Funktionen INTRATE

Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper

Funktionen IPMT

Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IRR

Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen ISPMT

Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod

Funktionen MDURATION

Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 <nbsp />kr

Funktionen MIRR

Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor

Funktionen NOMINAL

Returnerar den årliga nominella räntesatsen

Funktionen NPER

Returnerar antalet perioder för en investering

Funktionen NPV

Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta

Funktionen ODDFPRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period

Funktionen ODDFYIELD

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period

Funktionen ODDLPRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period

Funktionen ODDLYIELD

Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period

Funktionen PLÖPTID
 Excel 2013

Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PMT

Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen PPMT

Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen PRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen PRICEDISC

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper

Funktionen PRICEMAT

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen PV

Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar

Funktionen RATE

Returnerar räntesatsen per period i en annuitet

Funktionen RECEIVED

Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper

Funktionen AVKPÅINVEST
 Excel 2013

Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SLN

Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period

Funktionen SYD

Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period

Funktionen TBILLEQ

Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel

Funktionen TBILLPRICE

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel

Funktionen TBILLYIELD

Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel

Funktionen VDB

Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)

Funktionen XIRR

Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XNPV

Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen YIELD

Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen YIELDDISC

Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel

Funktionen YIELDMAT

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktion

Beskrivning

Funktionen CELL

Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

Funktionen ERROR.TYPE

Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde

Funktionen INFO

Returnerar information om operativsystemet

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig i Excel Online.

Funktionen ISBLANK

Returnerar SANT om värdet är tomt

Funktionen ISERR

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!

Funktionen ISERROR

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

Funktionen ISEVEN

Returnerar SANT om talet är jämnt

Funktionen ÄRFORMEL
 Excel 2013

Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISLOGICAL

Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde

Funktionen ISNA

Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

Funktionen ISNONTEXT

Returnerar SANT om värdet inte är text

Funktionen ISNUMBER

Returnerar SANT om värdet är ett tal

Funktionen ISODD

Returnerar SANT om talet är udda

Funktionen ISREF

Returnerar SANT om värdet är en referens

Funktionen ISTEXT

Returnerar SANT om värdet är text

Funktionen N

Returnerar ett värde omvandlat till ett tal

Funktionen NA

Returnerar felvärdet #SAKNAS!

Funktionen BLAD
 Excel 2013

Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD
 Excel 2013

Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen TYPE

Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

Funktion

Beskrivning

Funktionen AND

Returnerar SANT om alla argument är sanna

Funktionen FALSE

Returnerar det logiska värdet FALSKT

Funktionen IF

Anger vilket logiskt test som ska utföras

Funktionen IFERROR

Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln

Funktionen OMSAKNAS
 Excel 2013

Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IFS
Excel 2016

Kontrollerar om ett eller flera villkor uppfylls och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT.

Funktionen NOT

Inverterar logiken för argumenten

Funktionen OR

Returnerar SANT om något argument är SANT

Funktionen VÄXLA
Excel 2016

Utvärderar ett uttryck mot en lista med värden och returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet. Om det inte finns någon matchning kan ett valfritt standardvärde returneras.

Funktionen TRUE

Returnerar det logiska värdet SANT

Funktionen XELLER
 Excel 2013

Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Funktion

Beskrivning

Funktionen ADDRESS

Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen AREAS

Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen CHOOSE

Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen COLUMN

Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen COLUMNS

Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen FILTER

Knappen för Office 365

Filtrerar ett intervall med data baserat på villkor som du definierar

Funktionen FORMELTEXT
 Excel 2013

Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen GETPIVOTDATA

Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen HLOOKUP

Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen HYPERLINK

Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen INDEX

Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIRECT

Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen LOOKUP

Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen MATCH

Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen OFFSET

Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen ROW

Returnerar radnumret för en referens

Funktionen ROWS

Returnerar antalet rader i en referens

Funktionen RTD

Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionen ENKEL

Knappen för Office 365

Returnerar ett värde med hjälp av logik kallas även implicit skärningspunkt. ENKEL kan returnera ett värde, enstaka cellområde eller ett fel.

Funktionen SORTERA

Knappen för Office 365

Sorterar innehållet i ett område eller en matris

Funktionen SORTERAEFTER

Knappen för Office 365

Sorterar innehållet i ett område eller en matris baserat på värden i en motsvarande område eller matris

Funktionen TRANSPOSE

Transponerar en matris

Funktionen UNIK

Knappen för Office 365

Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område

Funktionen VLOOKUP

Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

Funktion

Beskrivning

Funktionen ABS

Returnerar absolutvärdet av ett tal

Funktionen ACOS

Returnerar arcus cosinus för ett tal

Funktionen ACOSH

Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen AGGREGATE

Returnerar en mängd i en lista eller databas

Funktionen ARABIC

Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen ASIN

Returnerar arcus cosinus för ett tal

Funktionen ASINH

Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal

Funktionen ATAN

Returnerar arcus tangens för ett tal

Funktionen ATAN2

Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat

Funktionen ATANH

Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal

Funktionen BAS
 Excel 2013

Konverterar ett tal till text med den givna talbasen (basen)

Funktionen CEILING

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT
 Excel 2013

Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen CEILING.PRECISE

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen COMBIN

Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen COS

Returnerar cosinus för ett tal

Funktionen COSH

Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen COTH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cotangensvärdet för ett tal

Funktionen CSC
 Excel 2013

Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSCH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen DEGREES

Omvandlar radianer till grader

Funktionen EVEN

Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal

Funktionen EXP

Returnerar e upphöjt till ett givet tal

Funktionen FACT

Returnerar fakulteten för ett tal

Funktionen FACTDOUBLE

Returnerar dubbelfakulteten för ett tal

Funktionen FLOOR

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT
 Excel 2013

Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen FLOOR.PRECISE

Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Talet avrundas nedåt, oavsett tecknet för talet

Funktionen GCD

Returnerar den största gemensamma nämnaren

Funktionen INT

Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal

Funktionen ISO.RUNDA.UPP
 Excel 2013

Returnerar ett tal som är avrundat till det närmaste heltalet eller till närmaste signifikanta multipel

Funktionen LCM

Returnerar den minsta gemensamma multipeln

Funktionen LN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

Funktionen LOG

Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas

Funktionen LOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett tal

Funktionen MDETERM

Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris

Funktionen MINVERSE

Returnerar matrisinversen av en matris

Funktionen MMULT

Returnerar matrisprodukten av två matriser

Funktionen MOD

Returnerar resten vid en division

Funktionen MROUND

Returnerar ett tal avrundat till en given multipel

Funktionen MULTINOMIAL

Returnerar multinomialen för en uppsättning tal

Funktionen MENHET
 Excel 2013

Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen ODD

Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal

Funktionen PI

Returnerar värdet pi

Funktionen POWER

Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

Funktionen PRODUCT

Multiplicerar argumenten

Funktionen QUOTIENT

Returnerar heltalsdelen av en division

Funktionen RADIANS

Omvandlar grader till radianer

Funktionen RAND

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

Funktionen SLUMPMATRIS

Knappen för Office 365

Returnerar en matris med slumptal mellan 0 och 1

Funktionen RANDBETWEEN

Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger

Funktionen ROMAN

Konverterar arabiska siffror till romerska, i form av text

Funktionen ROUND

Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

Funktionen ROUNDDOWN

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen ROUNDUP

Avrundar ett tal uppåt, från noll

Funktionen SEK
 Excel 2013

Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SEKH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SERIESSUM

Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln

Funktionen SEKVENS

Knappen för Office 365

Genererar en lista över löpnummer i en matris, till exempel 1, 2, 3, 4

Funktionen SIGN

Returnerar tecknet för ett tal

Funktionen SIN

Returnerar sinus för en given vinkel

Funktionen SINH

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal

Funktionen SQRT

Returnerar den positiva kvadratroten

Funktionen SQRTPI

Returnerar kvadratroten för (tal * pi)

Funktionen SUBTOTAL

Returnerar en delsumma i en lista eller databas

Funktionen SUM

Summerar argumenten

Funktionen SUMIF

Summerar celler enligt ett angivet villkor

Funktionen SUMIFS

Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier

Funktionen SUMPRODUCT

Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter

Funktionen SUMSQ

Returnerar summan av argumentens kvadrater

Funktionen SUMX2MY2

Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMX2PY2

Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMXMY2

Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser

Funktionen TAN

Returnerar tangens för ett tal

Funktionen TANH

Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal

Funktionen TRUNC

Avkortar ett tal till ett heltal

Funktion

Beskrivning

Funktionen AVEDEV

Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde

Funktionen AVERAGE

Returnerar medelvärdet av argumenten

Funktionen AVERAGEA

Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen AVERAGEIF

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium

Funktionen AVERAGEIFS

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.

Funktionen BETA.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL
 Excel 2013

Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BINOM.INV
Excel 2010

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen CHI2.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Returnerar oberoendetesten

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KONFIDENS.T
Excel 2010

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen CORREL

Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder

Funktionen COUNT

Räknar hur många tal som finns bland argumenten

Funktionen COUNTA

Räknar hur många värden som finns bland argumenten

Funktionen COUNTBLANK

Räknar antalet tomma celler i ett område

Funktionen COUNTIF

Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.

Funktionen COUNTIFS

Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen DEVSQ

Returnerar summan av kvadrater på avvikelser

Funktionen EXPON.FÖRD
Excel 2010

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen F.FÖRD
Excel 2010

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen FISHER

Returnerar Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Returnerar inversen till Fisher-transformationen

Funktionen FORECAST

Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje

Obs: I Excel 2016 i den här funktionen ersatts med PROGNOSEN. LINJÄR som en del av de nya prognosfunktionerna, men det är fortfarande tillgängligt för kompatibilitet med tidigare versioner.

Funktionen PROGNOS.ETS
Excel 2016

Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing)

Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT
Excel 2016

Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet

Funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE
Excel 2016

Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien

Funktionen PROGNOS.ETS.STAT
Excel 2016

Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering

Funktionen PROGNOS.LINJÄR
Excel 2016

Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga värden

Funktionen FREQUENCY

Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

Funktionen GAMMA
 Excel 2013

Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAMMA.FÖRD
Excel 2010

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMALN

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAMMALN.EXAKT
Excel 2010

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAUSS
 Excel 2013

Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen GEOMEAN

Returnerar det geometriska medelvärdet

Funktionen GROWTH

Returnerar värden längs en exponentiell trend

Funktionen HARMEAN

Returnerar det harmoniska medelvärdet

Funktionen HYPGEOM.DIST

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen INTERCEPT

Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje

Funktionen KURT

Returnerar toppigheten av en mängd data

Funktionen LARGE

Returnerar det n:te största värdet i en mängd data

Funktionen LINEST

Returnerar parametrar till en linjär trendlinje

Funktionen LOGEST

Returnerar parametrarna i en exponentiell trend

Funktionen LOGNORM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen MAX

Returnerar det största värdet i en lista av argument

Funktionen MAXA

Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MAXIFS
Excel 2016

Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MEDIAN

Returnerar medianen för angivna tal

Funktionen MIN

Returnerar det minsta värdet i en lista med argument

Funktionen MINA

Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MINIFS
Excel 2016

Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen TYPVÄRDE.FLERA
Excel 2010

Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen TYPVÄRDE.ETT
Excel 2010

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.S.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORM.S.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PEARSON

Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt

Funktionen PERCENTIL.EXK
Excel 2010

Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt

Funktionen PERCENTIL.INK
Excel 2010

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PROCENTRANG.EXK
Excel 2010

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen PROCENTRANG.INK
Excel 2010

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen PERMUT

Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt

Funktionen PERMUTATIONA
 Excel 2013

Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI
 Excel 2013

Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen POISSON.FÖRD
Excel 2010

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen PROB

Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser

Funktionen QUARTILE.EXC
Excel 2010

Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen KVARTIL.INK
Excel 2010

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANK.AVG
Excel 2010

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANG.MED
Excel 2010

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RSQ

Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient

Funktionen SKEW

Returnerar snedheten för en fördelning

Funktionen SNEDHET.P
 Excel 2013

Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen SLOPE

Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje

Funktionen SMALL

Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data

Funktionen STANDARDIZE

Returnerar ett normaliserat värde

Funktionen STDAV.P
Excel 2010

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen STDAV.S
Excel 2010

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVA

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDEVPA

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STEYX

Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen

Funktionen T.FÖRD
Excel 2010

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.FÖRD.2T
Excel 2010

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen T.INV
Excel 2010

Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen TREND

Returnerar värden längs en linjär trend

Funktionen TRIMMEAN

Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

Funktionen VARIANS.P
Excel 2010

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen VARIANS.S
Excel 2010

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARA

Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VARPA

Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen WEIBULL.FÖRD
Excel 2010

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Funktion

Beskrivning

Funktionen ASC

Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)

Funktionen BAHTTEXT

Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)

Funktionen CHAR

Returnerar tecknet som anges av kod

Funktionen CLEAN

Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

Funktionen CODE

Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng

Funktionen SAMMAN
Excel 2016

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den tillämpar inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument.

Funktionen CONCATENATE

Sammanfogar flera textdelar till en textsträng

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)

Funktionen DOLLAR

Omvandlar ett tal till text med valutaformat

Funktionen EXACT

Kontrollerar om två textvärden är identiska

Funktionerna FIND, FINDB

Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

Funktionen FIXED

Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

Funktionerna LEFT, LEFTB

Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

Funktionerna LEN, LENB

Returnerar antalet tecken i en textsträng

Funktionen LOWER

Omvandlar text till gemener

Funktionerna MID, MIDB

Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

Funktionen TALVÄRDE
 Excel 2013

Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PHONETIC

Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng

Funktionen PROPER

Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal

Funktionerna REPLACE, REPLACEB

Ersätter tecken i text

Funktionen REPT

Upprepar en text ett bestämt antal gånger

Funktionerna RIGHT, RIGHTB

Returnerar tecken längst till höger i en sträng

Funktionerna SEARCH, SEARCHB

Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

Funktionen SUBSTITUTE

Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

Funktionen T

Omvandlar argumenten till text

Funktionen TEXT

Formaterar ett tal och omvandlar det till text

Funktionen TEXTJOIN
Excel 2016

Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare som du anger mellan varje textvärde som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom textsträng, sammanfogas i själva verket områdena med den här funktionen.

Funktionen TRIM

Tar bort blanksteg från text

Funktionen UNITECKENKOD
 Excel 2013

Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen UPPER

Omvandlar text till versaler

Funktionen VALUE

Omvandlar ett textargument till ett tal

Om tilläggen som du har installerat innehåller funktioner är dessa tillägg och automationsfunktioner tillgängliga i kategorin Anpassade i dialogrutan Infoga funktion .

Användardefinierade funktioner är inte tillgängliga i Excel Online.

Funktion

Beskrivning

Funktionen CALL

Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs

Funktionen EUROCONVERT

Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron eller konverterar ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan valuta genom att använda euron som mellanled (triangulering)

Funktionen REGISTER.ID

Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare

Webbfunktioner är inte tillgängliga i Excel Online.

Funktion

Beskrivning

Funktionen KODAWEBBADRESS
 Excel 2013

Returnerar en URL-kodad frågesträng.

Funktionen FILTRERAXML
 Excel 2013

Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Funktionen WEBBTJÄNST
 Excel 2013

Returnerar data från webbtjänst

Versionsmarkeringar anger versionen för Excel när en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner.

Överst på sidan

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Se även

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×