Egenskapssidan Kolumner

Den här egenskapssidan innehåller egenskaper för en kolumn i en tabell eller för utdatakolumner i en vy eller infogad funktion.

Tabellnamn

Den här egenskapen visas inte om du arbetar med en vy eller infogad funktion. Tabellnamn visar namnet på tabellen som innehåller den kolumn vars egenskaper du visar. Alternativet kan bara redigeras med Database Designer, inte i Table Designer. Om fler än en tabell är markerad i diagrammet visas bara namnet på den första tabellen.

Objektnamn

Den här egenskapen visas inte om du arbetar med en tabell. Objektnamn visar namnet på den vy eller infogade funktion som innehåller den utdatakolumn vars egenskaper du visar. Alternativet kan inte redigeras.

Kolumnnamn

Visar namnet på den markerade kolumnen. Utöka listan Kolumnnamn om du vill visa egenskaper för en annan kolumn.

Om du arbetar med en tabell visas namnet på en av kolumnerna i tabellen. Om du arbetar med en vy eller infogad funktion visas namnet på en utdatakolumn.

Uttryck

Gäller bara om du arbetar med en vy eller infogad funktion. Visar databasuttrycket för utdatakolumnen, dvs den kolumn som visas i utmatningen av vyn eller den infogade funktionen. Om kolumnen svarar direkt mot en källkolumn visar uttrycket ägarens namn, tabellnamnet och kolumnnamnet. Exempel: Om vyn eller funktionen innehåller kolumnen kvant från tabellen försäljning blir uttrycket dbo.försäljning.kvant.

Om kolumnen svarar mot en kolumn som definieras i en vy eller infogad funktion visar uttrycket härledningen. Exempel: En kolumn med namnet vinst kan ha uttrycket intäkt-utgifter.

Beskrivning

(Endast Microsoft SQL Server 2000.) Visar textbeskrivningen för den markerade kolumnen. Värdet lagras som en utökad egenskap i SQL Server.

Datatyp

Visar datatypen för den markerade kolumnen.

Om du arbetar med en vy eller en infogad funktion gäller Datatyp bara de utdatakolumner som svarar direkt mot kolumner i den underliggande tabellen, vyn eller funktionen. Om utdatakolumnen är härledd blir alltså egenskapen Datatyp tom. Du kan inte redigera den här egenskapen för en vy eller inbyggd funktion.

Längd

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar längden på den markerade kolumnen.

Kan ha värdet Null

Avgör om du kan ange Null-värden i kolumnen.

 • NULL       Tillåter Null-värden.

 • NOT NULL       Tillåter inte Null-värden.

Standardvärde

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar standard för kolumnen när en rad utan värde för kolumnen infogas i tabellen. Värdet för fältet kan antingen vara värdet för en standardbegränsning i SQL Server eller namnet på en global begränsning som kolumnen är bunden till. Den nedrullningsbara listan innehåller alla globala standarder som definierats i databasen. Välj ur listan om du vill binda kolumnen till en global standard. Du kan också skapa en standardbegränsning för kolumnen genom att ange standardvärdet direkt i form av text.

Precision

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar maximala antalet siffror för värden i kolumnen.

Skala

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Anger maximala antalet siffror som kan visas till höger om decimalkommat i kolumnvärdena.

Identitet

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar om kolumnen används som en identitetskolumn av SQL Server. Möjliga värden är:

 • Nej       Kolumnen används inte som en identitetskolumn.

 • Ja       Kolumnen används som en identitetskolumn.

 • Ja (ej för replikering)       Kolumnen används som en identitetskolumn, men inte när en replikeringsagent infogar data i tabellen.

Dirigerings-ID

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar dirigeringsvärdet för en identitetskolumn. Alternativet gäller bara för kolumner där alternativet Identitet angetts som Ja eller Ja (ej för replikering).

Öknings-ID

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar ökningsvärdet för en identitetskolumn. Alternativet gäller bara för kolumner där alternativet Identitet angetts som Ja eller Ja (ej för replikering).

Is RowGuid

Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar om kolumnen används som en ROWGUID av SQL Server. Värdet Ja kan bara anges för en kolumn som är en identitetskolumn.

Formel

(Endast SQL Server 7.0 eller senare.) Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar formeln för en beräknad kolumn.

Sortering

(Endast SQL Server 2000.) Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar sorteringsordningen som SQL Server anger som standard för kolumnen när kolumnvärdena används för att sortera rader i ett frågeresultat. Välj <databasstandard> om du vill använda standardsorteringsordningen för databasen.

Format

(Endast SQL Server 2000.) Visar visningsformatet för kolumnen. Markera ett format i listan om du vill ändra format.

Decimaler

Visar antalet decimaler som ska användas vid visning av värden i kolumnen. Om du väljer Auto avgörs antalet decimaler av det värde du anger i Format.

Indatamask

(Endast SQL Server 2000.) Klicka på textrutan och sedan på knappen bredvid om du vill ändra indatamasken.

Titel

(Endast SQL Server 2000.) Visar textetiketten som visas som standard i formulär som använder den här kolumnen.

Indexerad

(Endast SQL Server 2000.) Gäller bara om du arbetar med en tabell. Visar om det finns ett index för kolumnen. Möjliga värden är:

 • Nej       Det finns inget index för kolumnen.

 • Ja (dubbletter OK)       Det finns ett icke-unikt index för en enstaka kolumn.

 • Ja (inga dubbletter)       Det finns ett unikt index för en enstaka kolumn.

Hyperlänk

(Endast SQL Server 2000.) Anger om värdena i kolumnen kan tolkas som hyperlänkar.

IME Mode

(Endast SQL Server 2000.) Avgör IME-status (Input Method Editor) för kolumnen när användare anger värden i kolumnen. Valmöjligheter:

 • Ingen kontroll       Ingen kontroll är standard.

 •        Anger att IME är påkopplad och att specifika tecken för kinesiska, japanska eller koreanska kan anges som värden för kolumnen.

 • Av    Anger att IME är frånkopplad. När användare anger värden i kolumnen fungerar tangentbordet likadant som vid inmatning på svenska.

 • Inaktivera       Liknar "Av", förutom att "Inaktivera" förhindrar användare att koppla på IME.

 • Hiragana       Endast giltigt för japansk IME.

 • Katakana       Endast giltigt för japansk IME.

 • Katakana med halvt breddsteg    Endast giltigt för japansk IME.

 • Alfa-numeriskt med helt breddsteg       Endast giltigt för japansk och koreansk IME.

 • Alfa-numeriskt    Endast giltigt för japansk och koreansk IME.

 • Hangul i full storlek       Endast giltigt för koreansk IME.

 • Hangul       Endast giltigt för koreansk IME.

IME Sentence Mode

(Endast SQL Server 2000.) Avgör vilken ytterligare IME-konvertering som ska gälla som standard när användare anger värden i kolumnen. Valmöjligheter:

 • Frasförutsägelse       Anger en basnivå för konvertering. Detta är standardvärdet.

 • Plural       Stöder konvertering med ytterligare ordlistor med namn, geografiska och postala data.

 • Samtal       Stöder konvertering som känner igen dialogspråk.

 • Inget       Inaktiverar teckenkonvertering.

Furigana

(Endast SQL Server 2000.) Anger en kolumn där Furigana-motsvarigheten för den text som matats in av användaren lagras. När användaren anger ett värde i kolumnen lagras värdet och Furigana-motsvarigheten för inmatad text lagras i kolumnen som namngetts i den här kontrollen.

Postadress

(Endast SQL Server 2000.) Anger en kontroll eller ett fält som visar antingen en adress som motsvarar inmatad postadress eller kundens streckkodsdata som motsvarar en inmatad adress.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×