Egenskapssida för index/nycklar

Egenskapssidan innehåller egenskaper för index, primärnycklar och unika begränsningar för tabellerna i databasdiagrammet eller i Table Designer. Index och begränsningar representeras inte grafiskt i databasdiagram.

Tabellnamn

Visar namnet på tabellen i Table Designer eller den markerade tabellen i databasdiagrammet. Om mer än en tabell är markerad i databasdiagrammet visas bara det första namnet.

Markerat index

Visar namnet på det första indexet för tabellen i Table Designer eller den markerade tabellen i databasdiagrammet. Om mer än en tabell är markerad i databasdiagrammet visas bara namnet på det första indexet för den första tabellen. Utöka den nedrullningsbara listan om du vill visa egenskaper för ett annat index.

Typ

Visar index eller nyckelobjekttyp för markerad tabell: index, primärnyckel eller unik begränsning.

Ny

Klicka på den här knappen om du vill skapa ett nytt index, en ny nyckel eller en unik begränsning för den markerade databastabellen. Mer information finns i Skapa ett index.

Ta bort

Klicka på den här knappen om du vill ta bort markerat index, markerad nyckel eller begränsning från tabellen. Mer information finns i Ta bort ett index.

Obs!:  Om du försöker ta bort en primärnyckel som deltar i relationer visas ett meddelande där du får frågan om du också vill ta bort samtliga relationer. Du kan inte ta bort en primärnyckel utan att först ta bort de relationer som den deltar i.

Indexnamn

Visar namnet på markerat index. Du kan byta namn på indexet genom att ange ett nytt namn i den här rutan. Mer information finns i Ändra namn på ett index.

Kolumn name/sortering

(Endast Microsoft SQL Server 2000.) Visar de kolumner som bidrar till indexet, primärnyckeln eller den unika begränsningen, tillsammans med information om huruvida kolumnens värden är sorterade i fallande eller stigande ordning inom elementet. Du kan lägga till, ändra eller ta bort kolumner i den här listan. Du kan också ändra inställningen stigande/fallande för varje kolumn.

Tabellens filgrupp

Markera namnet på filgruppen där du vill spara markerat index. Det måste finnas minst en användardefinierad filgrupp för att den här inställningen ska aktiveras. Inställningen är bara tillgänglig för SQL Server-databaser 7.0 och senare. Om du skapar ett databasobjekt och inte anger dess filgrupp tilldelas det till standardfilgruppen av SQL Server. Från början fungerar filgruppen Primär som standardfilgrupp.

Mer information om hur du skapar och använder filgrupper finns i dokumentationen till SQL Server.

Skapa UNIQUE

Markera det här alternativet om du vill skapa en unik begränsning eller ett index i markerad databastabell. Ange om du skapar en begränsning eller ett index genom att antingen markera knappen Begränsning eller Index.

  • Ignorera dubblerade nycklar       Om du skapar ett unikt index kan du ange det här alternativet för att kontrollera hur SQL Server reagerar när en rad vars nyckelvärde är lika med ett befintligt nyckelvärde infogas under en massinfogning. Om du väljer Ignorera dubblerade nycklar utfärdar SQL Server ett varningsmeddelande, ignorerar den överträdande inkommande raden och försöker infoga resterande rader i massinfogningen. Om du inte väljer Ignorera dubblerade nycklar utfärdar SQL Server ett felmeddelande och drar tillbaka hela massinfogningen.

Fyllningsfaktor

Visar fyllningsfaktor som anger hur full varje indexsida får vara. Om du inte anger någon fyllningsfaktor används databasens standardvärde. Mer information hittar du på sidan Ange en fyllningsfaktor för ett index.

Fyll index

Om du har markerat alternativet för att skapa ett unikt index och angett en Fyllningsfaktor på mer än 0 procent, kan du använda samma procentsats som du angett för Fyllningsfaktor som det öppna utrymmet på varje intern nod. I SQL Server är indexstorleken två rader standard.

Skapa som CLUSTERED

Markera det här alternativet om du vill skapa ett grupperat index för den markerade databastabellen. Mer information finns i Skapa ett grupperat index.

Beräkna inte statistik automatiskt

Markera det här alternativet om du vill använda statistik som skapats tidigare. Alternativet är bara tillgängligt med SQL Server-databas 7.0 och senare och kan degradera frågeprestanda, men själva indexskapandet går snabbare.

Mer information om det här alternativet finns i dokumentationen till SQL Server.

Verifieringstext

(Endast SQL Server 2000.) Visar texten som visas för användarna när en rad som bryter mot index, nyckel eller begränsning anges.

För SQL Server 6.5 visas följande alternativ.

Alternativ för datasortering

Identifiera hur data sorteras i index när poster läggs till.

  • Sortera data       Standard. Organiserar data i stigande ordning.

  • Alla data har sorterats       Accepterar sorteringsordningen för befintliga data.

  • Organisera sorterade data       Omorganiserar data i stigande ordning. Markera det här alternativet när tabellen till exempel fragmenteras eller om du vill återskapa icke-grupperade index.

Alternativ för radduplicering

Identifiera hur index ska behandla dubblettrader.

  • Tillåt inte dubblerade rader       Standard. Förhindrar att index sparas om det finns dubblettrader. Ett felmeddelande visas om dubblettrader påträffas.

  • Ignorera dubblerade rader       Tar bort dubblettrader från index när det skapas.

  • Tillåt dubblerade rader       Skapar index trots att det finns dubblettrader.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×