Egenskaper för fält eller grupp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Dialogrutan fält eller gruppegenskaperna är där du kan visa eller ange egenskaper för ett fält eller en grupp i en formulärmall datakälla. Du kan också använda den här dialogrutan för att ange en dataverifiering, regler, eller koppla beteende och XML-schemat uppgifterna för fältet eller gruppen.

Obs!: Om du ser detta låst fält ikonen Icon image eller detta låst grupp ikonen Icon image i åtgärdsfönstret datakälla, du kan inte ändra fältet eller gruppen. Du kan ändra värdena i de här egenskaperna om du lagt till fältet eller gruppen till formulärmallens primära datakälla. Du kan inte ändra egenskaper för fält eller grupper som baseras på en databas, webbtjänst, XML-Schema, XML-dokument eller fält eller grupper i en sekundär datakälla.

Fliken data

På den här fliken visar och ändrar du egenskaper för fält och grupper i formulärmallens datakälla.

Egenskaper

Namn      I den här textrutan anger du ett namn för fältet eller gruppen. Namnet får inte innehålla blanksteg. Det måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (”_”), och får bara innehålla alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (”-”) och punkter (”.”). Ange ett namn som är beskrivande för innehållet i fältet eller gruppen. Om gruppen till exempel innehåller olika kostnadsposter kan du tilldela gruppen namnet Kostnadsposter. Fältet som innehåller totalkostnaden kan du tilldela namnet Kostnad.

Typ      Med den här inställningen anges om den valda posten i datakällan är ett fält eller en grupp. Fält har unika värden, men en grupp kan innehålla andra fält eller grupper.

Datatyp      I den här listrutan anger du vilken datatyp fältet kan innehålla. För grupper är listrutan inaktiverad. I följande tabell visas de datatyper som du kan välja för ett fält.

Data type

Använd

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller tal utan decimalvärden.

Decimal

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller valutavärden eller tal med decimalvärden.

Sant/falskt

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller data som bara kan anta två möjliga värden.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller ett kalenderdatum.

Tid

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller klockslag (24 timmar).

Datum och tid

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller både ett kalenderdatum och ett klockslag (24 timmar).

Bifogad bild eller fil

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Obs!: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Datanamnområde      Använd den här textrutan om du vill definiera den identifierare URI (Uniform Resource) för anpassad datatyp eller anpassad kontroll. Den här egenskapen är endast tillgänglig för element fält med en Anpassad (complexType) data typ av radkälla. När du lägger till en anpassad kontroll i formulärmallen innehåller den här egenskapen ett värde från den anpassade kontrollen.

Upprepande      Markera den här kryssrutan om element i fältet eller gruppen kan förekomma mer än en gång i ett formulär. Listkontroller, upprepande avsnitt, upprepande tabeller och kontroller som är en del av ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell är bundna till upprepande fält och upprepande grupper.

Kan inte vara tomt      Den här egenskapen är bara tillgänglig för fält, inte för grupper. Markera kryssrutan om fältet måste innehålla ett värde. Kontrollen som är bunden till fältet markeras med en röd asterisk, om fältet inte har ett värde. För vissa typer av kontroller används en röd streckad kantlinje i stället för en asterisk.

Standardvärde

Värde      Ange ett värde eller klicka på Infoga formel Bild av knapp om du vill lägga till en formel för generering av ett initialt fältvärde när användaren öppnar ett formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. För grupper är rutan inaktiverad. Länkar till mer information om standardvärden och formler finns i avsnittet Se även.

Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om      Markera den här kryssrutan om fältvärdet ska uppdateras automatiskt när formeln beräknas om.

Fliken Validera

Med inställningarna på den här fliken kan du lägga till, ändra och ta bort ett fält eller ändra dataverifieringsordningen för ett fält. Innehållet på fliken är inaktiverat för grupper. Länkar till mer information om dataverifiering finns i avsnittet Se även.

Villkor med dataverifiering      I den här listan visas alla dataverifieringsvillkor som har angetts för fältet. Varje villkor börjar med den Skärmtips-text som visas när dataverifieringen inom parentes utförs. Villkoren utförs i den ordning som anges i listan. Markera det dataverifieringsvillkor som du vill ändra, ta bort eller flytta.

Lägg till      Klicka på den här knappen om du vill lägga till ett nytt dataverifieringsvillkor för fältet.

Ändra      Klicka på den här knappen om du vill ändra det markerade dataverifieringsvillkoret.

Ta bort      Klicka på den här knappen om du vill ta bort det markerade dataverifieringsvillkoret.

Flytta upp      Klicka på den här knappen om det markerade dataverifieringsvillkoret ska flyttas uppåt i listan, så att det används innan de efterföljande villkoren i listan. Knappen är inaktiverad om det bara finns ett dataverifieringsvillkor i listan.

Flytta ned      Klicka på den här knappen om det markerade dataverifieringsvillkoret ska flyttas nedåt i listan, så att det används efter de föregående villkoren i listan. Knappen är inaktiverad om det bara finns ett dataverifieringsvillkor i listan.

Fliken regler och sammanfoga

Med inställningarna på den här fliken kan du lägga till, ändra och ta bort regler för fältet, eller ändra fältets regelordning. På fliken kan du också ange vad som ska inträffa när en användare kopplar andra formulär till formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Med reglerna kan du visa meddelanden, ange standardvärden och aktivera andra åtgärder som baseras på villkor som uppfylls när användaren öppnar ett formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Länkar till mer information om regler och om att koppla formulär finns i avsnittet Se även.

Regler

Regel     Den här listan innehåller alla regler som gäller för fältet eller gruppen. En regel kan utföras varje gång som ett formulär öppnas eller när ett eller flera av de villkor som anges inom parentes uppfylls. Markera den regel som ska ändras, tas bort eller flyttas.

Lägg till      Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny regel för fältet eller gruppen.

Ändra      Klicka på den här knappen om du vill ändra den markerade regeln.

Ta bort      Klicka på den här knappen om den markerade regeln ska tas bort.

Flytta upp      Klicka på den här knappen om den markerade regeln ska flyttas uppåt i listan, så att den används innan de efterföljande reglerna i listan. Knappen är inaktiverad om listan bara innehåller en regel.

Flytta ned      Klicka på den här knappen om den markerade regeln ska flyttas nedåt i listan, så att den används efter de föregående reglerna i listan. Knappen är inaktiverad om listan bara innehåller en regel.

Koppla formulär

Kopplingsinställningar     Klicka på den här knappen om du vill ange vad som ska hända när användaren kombinerar andra formulär med data i det formulär som baseras på den aktuella formulärmallen.

Fliken information

På den här fliken visas fältets eller gruppens XML-schema.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×