Egenskapen Properties

Gäller för

AccessObject-objekt

Control-objekt

Label-objekt

Page-objekt

SubForm-objekt

BoundObjectFrame-objekt

CurrentProject-objekt

Line-objekt

PageBreak-objekt

TabControl-samling

CheckBox-objekt

CustomControl-objekt

ListBox-objekt

Rectangle-objekt

TextBox-objekt

CodeProject-objekt

Form-objekt

ObjectFrame-objekt

Report-objekt

ToggleButton-objekt

ComboBox-objekt

GroupLevel-objekt

OptionButton-objekt

Section-objekt

CommandButton-objekt

Image-objekt

OptionGroup-objekt

SmartTag--objekt

Egenskapen Properties som den gäller för objekten AccessObject, CodeProject och CurrentProject.

Returnerar en referens till en AccessObjectProperties-samling för ett objekt av typen AccessObject, CurrentProject eller CodeProject.

uttryck.Properties

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av ovanstående objekt.

Kommentarer

Samlingsobjektet AccessObjectProperties är samlingen av alla egenskaper kopplade till ett objekt av typen AccessObject, CurrentProject eller CodeProject. Du kan referera till enskilda medlemmar i samlingen genom att använda medlemsobjektets index eller ett stränguttryck som är namnet på medlemsobjektet. Det första medlemsobjektet i samlingen har indexvärdet 0 och det totala antalet medlemsobjekt i webbplatssamlingen är värdet för egenskapen för AccessObjectProperties-samlingens Count-egenskap minus 1.

Det går inte att använda egenskapen Properties från ett AccessObject-objekt som ingår i en samling med åtkomst via ett CurrentData-objekt.

Egenskapen Egenskaper som den gäller för SmartTag-objektet.

Returnerar en SmartTagProperties-samling som representerar en uppsättning egenskaper för en viss smart etikett.

uttryck.Properties()

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett SmartTag-objekt.

Egenskapen egenskaper som den gäller för alla objekt i listan Gäller för.

Returnera en referens till en kontrolls Properties-samlingsobjekt.

uttryck.Properties

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Samlingsobjektet Egenskaper är en samling av alla egenskaper relaterade till en kontroll. Du kan referera till enskilda medlemmar i samlingen genom att använda medlemsobjektets index eller ett stränguttryck som är namnet på medlemsobjektet. Det första medlemsobjektet i samlingen har indexvärdet 0 och det totala antalet medlemsobjekt i webbplatssamlingen är värdet för egenskapen för Properties-samlingens Count-egenskap minus 1.

Exempel

I följande procedur används egenskapen Properties för att skriva alla egenskaper som är kopplade till kontrollerna i ett formulär till felsökningsfönstret. Om du vill köra den här koden placerar du en kommandoknapp med namnet cmdListProperties i ett formulär och klistrar in följande kod i formulärets deklarationsavsnitt. Klicka på kommandoknappen när du vill skriva listan med egenskaper i felsökningsfönstret.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×