Egenskapen HelpContextId

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

Image-objekt

Page-objekt

CheckBox-objekt

Label-objekt

Report-objekt

ComboBox-objekt

ListBox-objekt

TabControl-samling

CommandButton-objekt

ObjectFrame-objekt

TextBox-objekt

CustomControl-objekt

OptionButton-objekt

ToggleButton-objekt

Form-objekt

OptionGroup-objekt

Egenskapen HelpContextID anger kontext-ID för ett ämne i den anpassade hjälpfilen, som anges av egenskapsinställningen för HelpFile. Long för läsning/skrivning.

uttryck.HelpContextId

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Obs!: Om du anger ett positivt nummer för kontext-ID för hjälpavsnittet visas hjälpavsnittet i ett helt fönster. Om du lägger till ett minustecken (-) framför kontext-ID:t visas hjälpavsnittet som ett popup-fönster. Observera att kontext-ID:t inte behöver ha ett negativt nummer när avsnittet redigeras i Microsoft Help Workshop. Du måste lägga till minustecknet när du ställer in egenskapen om du vill att artikeln ska visas i ett popup-fönster.

Du kan skapa en anpassad hjälpfil för att dokumentera formulär, rapporter och program som du skapar med Microsoft Office Access 2007.

När du trycker på F1-tangenten i Formulärvyn anropar Access programmet Microsoft Help Workshop eller Microsoft HTML Help Workshop. Den anpassade hjälpfilen läses in, specificerad av inställningen för HelpFile-egenskapen eller rapporten. Hjälpavsnittet som anges av egenskapsinställningen HelpContextID visas.

Om inställningen för HelpContextID-egenskapen för en kontroll är 0 (standardinställningen) använder Access formulärets HelpContextID- och HelpFile-egenskaper för att identifiera vilken hjälpartikel som ska visas. Om du trycker på F1 i en annan vy än Formulär, eller om inställningen för egenskapen HelpContextID för både formuläret och kontrollen är 0, visas ett Access-hjälpavsnitt.

Exempel

I det här exemplet används egenskapen HelpContext i Err-objektet för att visa hjälpavsnittet för Visual Basic for Applications (VBA) för Overflow-felet.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×