Egenskapen Format – datatyperna Tal och Valuta

Du kan ange egenskapen Format till fördefinierade talformat eller egna talformat för datatyperna Tal och Valuta.

Inställning

Fördefinierade format

I tabellen nedan visas de fördefinierade Format-egenskapsinställningarna för tal.

Inställning

Beskrivning

Allmänt tal

(Standardvärde) Visar talet som det skrivs.

Valuta

Använder avgränsare. Följer inställningarna i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimaltecken och valutasymboler samt antal decimaler.

Euro

Använder euro-symbolen ( € ) oavsett vilken valutasymbol som anges i de nationella inställningarna i Windows.

Fast

Visar minst en siffra. Följer inställningarna i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimaltecken och valutasymboler samt antal decimaler.

Standard

Använder tusentalsavgränsaren. Följer inställningarna i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimaltecken och antal decimaler.

Procent

Multiplicerar värdet med 100 och lägger till ett procenttecken (%). Följer de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimaltecken och antal decimaler.

Vetenskapligt

Använder vanligt vetenskapligt format.


Egna format

Egna format kan innehålla ett till fyra avsnitt med semikolon (;) som listavgränsare. Varje avsnitt innehåller formatspecifikationen för olika typer av tal.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Format för positiva tal.

Andra

Format för negativa tal.

Tredje

Format för nollvärden.

Fjärde

Format för Null-värden.


Du kan till exempel använda följande egna valutaformat:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Det här talformatet innehåller fyra avsnitt som avgränsas av semikolon och använder olika format för varje avsnitt.

Om du använder flera avsnitt men inte anger ett format för varje avsnitt, visas posterna utan format antingen som tomma eller med samma formatering som det första avsnittet.

Du kan skapa egna talformat med hjälp av följande symboler.

Symbol

Beskrivning

, (komma)

Decimalavgränsare. Avgränsaren anges i de nationella inställningarna i Windows.

(blanksteg)

Tusentalsavgränsare.

0

Platshållare för siffra. Visar en siffra eller 0.

#

Platshållare för siffra. Visar en siffra eller ingenting.

kr

Visar "kr".

%

Procent. Värdet multipliceras med 100 och ett procenttecken läggs till.

E- eller e-

Matematisk notation med ett minustecken (-) bredvid negativa exponenter och ingenting bredvid positiva exponenter. Den här symbolen måste används tillsammans med andra symboler, som i 0,00E-00 eller 0,00E00.

E+ eller e+

Matematisk notation med ett minustecken (-) bredvid negativa exponenter och ett plustecken (+) bredvid positiva exponenter. Den här symbolen måste används tillsammans med andra symboler, som i 0,00E+00.


Kommentarer

Du kan använda egenskapen DecimalPlaces om du vill åsidosätta standardvärdet för antal decimaler för det fördefinierade formatet som anges för egenskapen Format.

De fördefinierade valuta- och euro-formaten följer de nationella inställningarna i Windows. Du kan åsidosätta dessa genom att ange ett eget valutaformat.

Exempel

Nedan finns exempel på fördefinierade talformat.

Inställning

Data

Visas som

Allmänt tal

3456,789
-3456,789
213,21 kr

3 456,789
-3 456,789
213,21 kr

Valuta

3456,789
-3456,789

3.456,79 kr
(3.456,79 kr)

Fast

3456,789
-3456,789
3,56645

3 456,79
-3 456,79
3,57

Standard

3456,789

3 456,79

Procent

3
0,45

300 %
45 %

Vetenskapligt

3456,789
-3456,789

3,46E+03
-3,46E+03


Nedan finns exempel på egna talformat.

Inställning

Beskrivning

0;(0);;"Null"

Visar positiva värden normalt, negativa värden visas inom parentes och ordet "Null" visas om värdet är null.

+0,0;-0,0;0,0

Visar ett plustecken (+) eller minustecken (-) med positiva eller negativa tal. Visar 0,0 om värdet är noll.


Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×