Distribuera ett Access-program

Access har en plattform med många funktioner för att utveckla databasprogram. Ett databasprogram är både ett program för att lagra och hantera data och ett användargränssnitt som följer logiken för affärsuppgifter (programlogik).

Du kan distribuera Access-program som kan köras utan en installation av Access på en användares dator genom att distribuera dem tillsammans med Access Runtime, som är tillgängligt utan kostnad från Microsoft.com Download Center.

I den här artikeln beskrivs grundläggande distributionsplanering, funktionerna i Access Runtime och hur du laddar ned Runtime. Den här artikeln innehåller också en översikt över distribution av databasprogram med hjälp av Access.

Vad vill du göra?

Planera för distribution

Förstå Access Runtime

Ladda ned Access Runtime

Distribuera ett Access-program

Planera för distribution

Innan du börjar bör du ställa dig själv följande frågor om hur programmet ska distribueras.

Ska data och logik vara åtskilda?

Du kan skapa ett Access-program som kombinerar datahantering och programlogik i en fil. Det här är standardstrukturen för program i Access. Att kombinera datahantering och programlogik i en fil är den enklaste distributionsmetoden, men den här metoden fungerar bäst om bara en person använder programmet i taget. Den innebär också en viss risk. Till exempel kan en användare orsaka dataförlust genom att oavsiktligt ta bort eller skada programfilen.

I de flesta fall bör du separera datahantering och programlogik. Det här bidrar till bättre:

 • Säkerhet    Genom att använda en server för datalagring kan data skyddas.

 • Prestanda    Genom att använda en uppdelad databas eller en databasserver kan nätverkstrafiken minskas.

 • Anpassningsbarhet    Nya makroåtgärder för navigeringsfönstret hjälper dig att styra vem som kan se vad. Du kan distribuera olika programlogikfiler för olika användare.

Olika sätt att separera data och logik

Ett sätt att separera data och logik är att använda kommandot Access-databas (på fliken Databasverktyg i gruppen Flytta Data). Kommandot Access-databas delar upp databasprogrammet i två Access-filer: en för data och en för logik. När du använder kommandot Access-databas skapas en fil i Access där ”_be” (för ”back-end”, serverdel) läggs till i filnamnet. Om den ursprungliga databasfilens namn till exempel är ”Database1.accdb” skapas en ny databasfil med namnet ”Database1_be.accdb”.

Ett annat sätt att separera datahantering och programlogik är att använda ett databasserverprogram (som Microsoft SQL Server) för datahantering och Access för programlogik.

Avgör om en enda Access-fil är tillräcklig för både datahantering och programlogik genom att ta följande i beaktande:

 • Dataintegritet och säkerhet    Access-användare måste ha läs-/skrivbehörighet för den fil som innehåller programlogiken. Om du kombinerar data och logik i en fil utsätts dina data för samma risker som programlogiken.

  Ett Access-program som använder separata logik- och datafiler ökar skyddet för dataintegritet och datasäkerhet med hjälp av NTFS-säkerhetsfunktioner. Eftersom användare behöver explicit läs-/skrivbehörighet till programlogikfilen kan datafilen göras säkrare.

  Programmet kan kräva ytterligare säkerhetsalternativ, till exempel möjligheten att styra vilka användare som har åtkomst till vissa data. I det här fallet kan du använda en serverprodukt som SQL Server eller ett Windows-serveroperativsystem med Windows SharePoint Services för att lagra och hantera programdata och använda Access för programlogiken.

 • Skalbarhet    En Access-fil kan ha en maximal filstorlek på 2 GB. 2 GB är en avsevärd mängd textdata, men det kan vara otillräckligt för vissa program, särskilt program som lagrar bifogade filer i databasposter. Om du separerar data och logik kan programmet innehålla mer data. Om du tror att användarna kommer att lagra stora mängder data kan du också överväga att använda mer än en Access-datafil.

  Du bör också gå igenom specifikationerna för Access-programmet för övrig skalbarhetsinformation. Mer information om specifikationerna för Access finns i artikeln Specifikationer för Access.

 • Nätverkskapacitet    Om flera användare måste använda programmet samtidigt i ett nätverk är det mer troligt att skadade data uppstår om data och logik kombineras i en fil. Om du kombinerar data och logik i en Access-fil kan du inte heller optimera nätverkstrafik som genereras av Access. Om flera användare samtidigt använder programmet i ett nätverk bör du separera data och logik, antingen genom att använda två eller flera Access-filer eller genom att använda en databasserverprodukt för data och Access för programlogik.

Hur kommer nätverksmiljön att se ut?

Om användarna alla använder samma lokala nätverk eller om programmet inte används i ett nätverk kan en enda programfil fungera bra i de flesta fall.

Nätverkets prestanda blir bättre om du separerar data och logik. Om användarna inte kommer att använda samma lokala nätverk använder du en server för att lagra och hantera data och använder Access för programlogik.

Kommer användare att ha Access?

Om alla användare har Access installerat på sina datorer kan de öppna och använda programmet på samma sätt som de skulle göra med andra Access-databasfiler.

Om vissa eller alla användare inte har Access installerat på sina datorer måste du distribuera Access Runtime-programmet för dessa användare när du distribuerar programmet.

Överst på sidan

Förstå Access Runtime

Access Runtime är ett omdistribuerbart program som gör att personer som inte har Access installerat på sina datorer kan använda Access-databasprogram. När du öppnar en Access-databas med hjälp av Access Runtime öppnas databasen i körningsläge.

Vad är körningsläge?

Körningsläge är ett Access-driftsläge där vissa Access-funktioner inte är tillgängliga som standard. Några av de otillgängliga funktionerna kan ändå göras tillgängliga i körningsläget.

Vilka funktioner är inte tillgängliga i körningsläget?

Följande Access-funktioner är inte tillgängliga i körningsläget:

 • Navigeringsfönstret    Navigeringsfönstret är inte tillgängligt i körningsläget. Det här hindrar användare från att komma åt godtyckliga objekt i databasprogrammet. Endast de objekt som du gör tillgängliga för användare, till exempel ett menyformulär, kan öppnas i körningsläget. Du kan inte göra navigeringsfönstret tillgängligt i körningsläget.

 • Menyfliksområdet    Menyfliksområdet är som standard inte tillgängligt i körningsläget. Det här hindrar användare från att skapa eller ändra databasobjekt eller att utföra andra eventuellt skadliga åtgärder, till exempel att ansluta till nya datakällor eller exportera data på ett sätt som du inte har avsett. Du kan skapa ett anpassat menyfliksområde och sedan associera det menyfliksområdet med ett formulär eller en rapport. Du kan inte göra standardmenyflikarna tillgängliga i körningsläget.

 • Designvyn och layoutvyn    Designvyn och layoutvyn är inte tillgängliga för databasobjekt i körningsläget. Det här hindrar användare från att ändra objektens design i databasprogrammet. Du kan inte aktivera designvyn eller layoutvyn i körningsläget.

 • Hjälp    Integrerad Hjälp är inte tillgängligt i körningsläget som standard. Eftersom du bestämmer vilka funktioner som är tillgängliga i programmet med körningsläge kan delar av den integrerade standardhjälpen i Access vara irrelevanta för de som använder ditt program, och hjälpen kunde förvirra eller frustrera dem. Du kan skapa egna anpassade hjälpfiler för att komplettera ditt program med körningsläge.

Kan jag öppna en Access-databas i körningsläget utan att använda Access Runtime-programmet?

Du kan köra alla Access-databaser i körningsläget på en dator som har den fullständiga versionen av Access installerat. Om du vill köra en Access-databas i körningsläget gör du något av följande:

 • Ändra filnamnstillägget för databasfilen från .accdb till .accdr.

 • Skapa en genväg till databasen och inkludera kommandoradsväxeln /Runtime i genvägen.

Gör körningsläget min databas mer säker?

Även om körningsläget begränsar tillgängligheten för navigerings- och designfunktioner bör du inte använda körningsläget som det huvudsakliga sättet för att skydda ett databasprogram. På en dator som har den fullständiga versionen av Access installerat kan det vara möjligt för en användare att öppna ett körningsdatabasprogram som ett vanligt databasprogram (det vill säga med alla funktioner tillgängliga) och sedan ändra designen eller utföra andra oönskade åtgärder.

Även om du bara har distribuerat databasprogrammet på datorer som inte har den fullständiga versionen av Access installerat är det fortfarande möjligt för en användare att överföra programmet till en dator som har den fullständiga versionen av Access installerat. Sedan kan användaren öppna körningsdatabasprogrammet som ett vanligt databasprogram.

Obs!: Om du vill distribuera ett Access-program så att användare inte kan ändra designen för formulär, rapporter eller Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-moduler kan du överväga att använda en kompilerad binär fil (.accde). Mer information om hur du använder en kompilerad binär fil finns i avsnittet Avgöra vilka filformat du vill använda senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Ladda ned Access Runtime

Ladda ned Access Runtime från Microsoft Download Center genom att klicka på rätt länk för din version:

Du behöver inte köpa något för att ladda ned, använda eller distribuera om Access Runtime. Det finns inte heller någon gräns för antalet användare som du kan distribuera Runtime till.

Överst på sidan

Distribuera ett Access-program

För att distribuera ett Access-program måste du åtminstone göra följande:

 1. Skapa programmet    Programmet bör innehålla ett sätt för användare att öppna och använda databasobjekt. Om programmet inte innehåller det innebär det att användarna måste ha Access installerat på sina datorer för att använda programmet. Dessutom kommer du inte att kunna förutse hur användarna kommer att navigera i programmet, och det blir svårare för dig att göra en fullständig programdokumentation. Och om användare öppnar ditt program med hjälp av Access Runtime-programmet kommer de inbyggda Access-navigeringsfunktionerna att vara otillgängliga.

  En metod är att skapa ett formulär med kommandoknappar som öppnar databasobjekt eller utför andra åtgärder, och sedan ange formuläret som standardformuläret som öppnas när programmet startas.

  Obs!: Mer information om hur du skapar ett formulär finns i artikeln Skapa ett formulär med verktyget Formulär.

  Hur anger jag att standardformuläret ska öppnas?

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. I det vänstra fönstret i dialogrutan Access-alternativ klickar du på Aktuell databas.

  3. I det högra fönstret under Programalternativ väljer du standardformuläret som du vill använda med hjälp av kombinationsrutan Visa formulär.

  Du kan också skapa ett anpassat menyfliksområde och sedan associera menyfliksområdet med ett formulär som öppnas när programmet startas. Mer information om hur du skapar ett anpassat menyfliksområde finns i artikeln Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

 2. Installera programmet    Det finns flera alternativ och saker att tänka på när du ska installera ett program. Du kanske vill distribuera ett visst filformat för att bättre styra hur användare använder programmet. Eller så kan du paketera programmet för att göra det enklare att installera eller distribuera separata data- och logikkomponenter.

  Du hittar mer information om dessa alternativ och överväganden i avsnitten nedan.

Avgöra vilka filformat du vill använda

Det finns fyra Access-filformat som du kan använda när du distribuerar ett program:

 • .accdb    Det här är standardformatet förAccess-filer. När du distribuerar ett program i det här formatet har användarna flest alternativ för att anpassa och navigera i programmet på det sätt de vill. Om du vill se till att användare inte kan ändra programmets utformning ska du använda .accde-filformatet. Dessutom är det svårt för en användare att avgöra om en .accdb-fil har ändrats efter att du har paketerat den. Om du vill göra det uppenbart använder du .accdc-filformatet.

 • .accdc    Det här formatet kallas även för en Access-distributionsfil. En Access-distributionsfil innehåller en programfil och en digital signatur som är associerad med filen. Det här filformatet försäkrar användare om att ingen har ändrat programfilen efter att du har paketerat den. Du kan använda det här formatet för en Access-fil med standardformat (.accdb) eller för en kompilerad binär Access-fil (.accde).

  Det går bara att lägga till en enda programfil i en Access-distributionsfil. Om programmet har separata data- och logikfiler kan du paketera dem separat.

 • .accde    Det här formatet kallas även för en kompilerad binär fil. I Access är en kompilerad binär fil en databasprogramfil som har sparats med all VBA-kod kompilerad. Ingen VBA-källkod finns kvar i en kompilerad binär Access-fil.

  Du kan använda Access Runtime om du vill öppna en kompilerad binär Access-fil. Men som standard känner Runtime inte igen filnamnstillägget .accde. Öppna en kompilerad binär fil med Access Runtime genom att skapa en genväg som pekar på Runtime och inkludera sökvägen till den kompilerade binära fil som du vill att genvägen ska öppna.

  Viktigt!: Användare kan inte öppna den kompilerade binära filen om de öppnar den med hjälp av en tidigare version av Access än den version som filen kompilerades i. Lös det här problemet genom att kompilera den binära filen i den Access-version som användarna har installerad.

  Hur sparar jag en Access-fil som en kompilerad binär fil?

  1. I Access öppnar du den databas (.accdb-fil) som du vill spara som en kompilerad binär fil (.accde).

  2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

  3. Under Databasfiltyper klickar du på Skapa ACCDE och sedan på Spara som.

  4. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den mapp där du vill spara filen och anger ett namn för filen i rutan Filnamn. Klicka sedan på Spara.

  Obs!: Om du använder Access 2007 går du till fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg och klickar på Skapa ACCDE.

 • .accdr    Med det här formatet kan du distribuera ett program som öppnas i körningsläge. Genom att distribuera ett program med körningsläge kan du få mer kontroll över hur det används. Det är ändå inte en metod för att skydda programmet. Mer information om körningsläget finns i avsnittet Förstå Access Runtime.

Paketera och signera en Access-databas

I Access är det enklare och snabbare att signera och distribuera en databas än i tidigare versioner. Efter att du har skapat en .accdb- eller .accde-fil kan du paketera filen, använda en digital signatur på paketet och sedan distribuera det signerade paket till andra användare. Funktionen för paketering och signering placerar databasen i en Access-distributionsfil (.accdc), signerar paketet och placerar sedan det kodsignerade paketet på en plats på användarens dator som du bestämmer. Användare kan sedan extrahera databasen från paketet och arbeta direkt i databasen (inte i paketfilen).

Obs!: Funktionen som beskrivs i det här avsnittet paketerar en Access-fil och tillämpar en digital signatur på paketet som anger för användare att filen är betrodd.

Tänk på följande när du fortsätter att skapa och signera ett paket:

 • Att paketera en databas och signera paketet är ett sätt att visa förtroende. När du eller användarna får paketet bekräftar signaturen att databasen inte har manipulerats. Om du litar på författaren kan du aktivera innehållet.

 • Den nya funktionen för paketering och signering kan bara användas för databaser som har sparats i filformatet .accdb. Access innehåller verktyg från tidigare versioner av Microsoft Office som du kan använda för att signera och distribuera databaser som har skapats i ett tidigare .mdb-filformat. Du kan inte använda verktyg från tidigare versioner av Office för att signera och distribuera filer som har skapats i de nyare .accdb-filformaten.

 • Det går bara att lägga till en enda databasfil till ett paket.

 • När du paketerar och signerar en databas kodsigneras alla objekt, inte bara makron eller kodmoduler, i databasfilen. Paketerings- och signeringsprocessen komprimerar också paketfilen för att minska nedladdningstiden.

 • Du kan extrahera databaser från paketfiler som finns på SharePoint-servrar.

I de följande avsnitten finns förklaringar för hur du skapar en signerad paketfil och hur du använder databasen i en signerad paketfil.

Obs!: Du måste ha minst ett tillgängligt säkerhetscertifikat för att slutföra de här stegen. Om du inte har ett certifikat som är installerat på datorn kan du skapa ett med hjälp av SelfCert-verktyget. Mer information om hur du skapar ett privat säkerhetscertifikat finns i artikeln Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

Skapa ett signerat paket

 1. Öppna den databas som vill paketera och signera.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Under Databasfiltyper klickar du på Paketera och signera och sedan på Spara som.

  Obs!: Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen. Klicka sedan på Publicera och på Paketera och signera.

 4. I dialogrutan Välj certifikat väljer du ett digitalt certifikat och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Skapa Microsoft Office Access signerat paket visas.

 5. I listan Spara i väljer du en plats för det signerade databaspaketet.

 6. Skriv ett namn för det signerade paketet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  Access skapar .accdc-filen och placerar den på den plats som du valt.

Extrahera och använda ett signerat paket

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  Obs!: Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna väljer du Microsoft Office Access signerade paket (*.accdc) som filtyp.

 3. Hitta den mapp som innehåller din .accdc-fil i listan Leta i, markera filen och klicka sedan på Öppna.

 4. Gör något av följande:

  • Om du har valt att ange det digitala certifikat som användes för distributionspaketet som betrott visas dialogrutan Extrahera databas till. Gå till steg 5.

  • Om du ännu inte har angett att det digitala certifikatet är betrott visas följande rådgivande meddelande.

   1. Rådgivande meddelande

   2. Om du anser att databasen är betrodd, klickar du på Öppna. Om du anser att alla certifikat från den leverantören är betrodda klickar du på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott. Dialogrutan Extrahera databas till visas.

 5. Alternativt kan du i listan Spara i välja en plats för den extraherade databasen och sedan, i rutan Filnamn, ange ett annat namn för den extraherade databasen.

Om du är osäker på om ett certifikat är betrott kan du läsa artikeln Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig. Där finns allmän information om hur du kontrollerar datum och andra objekt i ett certifikat för att säkerställa att det är giltigt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×