Distribuera Access 2007-program

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Access 2007 är en utvecklingsplattform för databasprogram med en mängd funktioner. Ett databasprogram är ett dataprogram där du både kan lagra och hantera data, med ett användargränssnitt som följer verksamhetens logik.

När du distribuerar Office Access 2007-program som kan köras utan att Access 2007 är installerat på användarnas datorer, ska du distribuera dem tillsammans med Access 2007 Runtime, som du kan hämta kostnadsfritt på Microsoft.com Download Center.

I den här artikeln beskrivs grunderna till hur du planerar distributionen, funktionerna i Access 2007 Runtime samt hur du hämtar Runtime. Här finns också en översikt till hur du distribuerar databasprogram med hjälp av Access 2007. Om du vill ha mer information om hur du planerar, designar och distribuerar ett Access 2007-program söker du på webbplatsen MSDN eller Technet, eller följer länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Vad vill du göra?

Planera för distribution

Förstå Access 2007 Runtime

Hämta Access 2007 Runtime

Distribuera Access 2007-program

Planera distributionen

Innan du börjar bör du ställa dig själv följande frågor om hur programmet ska distribueras.

Ska data och logik avgränsas?

Du kan skapa ett Access 2007-program där datahanteringen kombineras med programlogiken i en enda fil. Detta är standardstrukturen för program i Access 2007. Att kombinera datahantering och programlogik i en fil är den enklaste distributionsmetoden, men den fungerar bäst bara om en person i taget använder programmet och innebär viss risk. En användare kan till exempel orsaka att data försvinner genom att ta bort eller skada programfilen av misstag.

I de flesta fall ska du separera data management och programmet logik. Detta hjälper till att förbättra:

 • Säkerhet    Använda en server för att lagra data kan skydda data.

 • Prestanda    Med hjälp av en delad databas eller en databasserver kan du minska nätverkstrafiken.

 • Anpassningsbarheten    Med hjälp av nya makroåtgärder för navigeringsfönstret kan du styra vem som kan se vad. Du kan fördela olika logik programfiler för olika användare.

 • Portabilitet    Arbeta Offline och synkronisera kommandon kan hjälpa användare som inte är på kontoret.

Olika sätt att skilja på data- och logikscheman

Ett sätt att separera data och logik är med hjälp av kommandot Access-databas (på fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg ). Kommandot Access-databasen delas upp så att dina databasprogrammet i två Access-filer: en för data och en för logik. När du använder kommandot Access-databas skapas en fil med ”_be” (innebörden ”back end-”) läggs till i filnamnet, till exempel om det ursprungliga filnamnet för databasen är ”Database1.accdb”, skapas en ny databasfil med namnet ”Database1_be.accdb ."

Ett annat sätt att avgränsa datahanteringen från programlogiken är att använda ett databasserverprogram (till exempel Microsoft SQL Server) för datahanteringen och Access för programlogiken.

När du bestämmer dig för om en enda Access-fil räcker för både datahantering och programlogik bör du ta hänsyn till följande:

 • Dataintegritet och -säkerhet    Access 2007-användarna måste ha läs- och skrivbehörighet till filen som innehåller programlogiken. Om du kombinerar data och logik i en enda fil, utsätts data för samma risker som programlogiken.

  Ett Access 2007-program som använder separata logik- och datafiler kan skydda dataintegriteten och säkerheten med hjälp av säkerhetsfunktionerna i NTFS. Eftersom användarna bara måste ha uttrycklig skriv- och läsbehörighet till programlogikfilen, kan datafilen göras säkrare.

  Programmet måste kanske ha fler säkerhetsalternativ, till exempel möjlighet att kontrollera vilka som har tillgång till vissa data. I så fall ska du använda en serverprodukt som SQL Server eller ett Windows-serveroperativsystem med Windows SharePoint Services för att lagra och hantera programdata, och använda Access för programlogiken.

 • Skalbarhet    En Access 2007-fil kan vara högst 2 GB stor. Även om 2 GB rymmer en hel del textdata, kanske det inte räcker till för vissa program, särskilt inte program där bilagor lagras i databasposter. Om du skiljer på data och logik får programmet plats med mer data. Om du tror att användarna kommer att lagra mängder med data, bör du fundera på att använda mer än en Access 2007-datafil.

  Du bör också gå igenom programspecifikationerna för Access 2007 där det finns mer information om skalbarhet. Mer information om Access 2007-specifikationer finns i avsnittet Se även.

 • Nätverkets kapacitet    Om flera användare måste du använda programmet samtidigt i ett nätverk, är datafel troligare att inträffa om data och logik kombineras i en fil. Om du kombinerar data och logik i en Access-fil kan du dessutom optimera nätverkstrafiken som genereras i Access. Om flera användare samtidigt använder ditt program via ett nätverk, bör du separata data och logik, med hjälp av två eller flera öppna filer eller genom att använda en databasserverprodukt för data och åtkomst för programmet logik.

Hur ska nätverksmiljön se ut?

Om användarna är alla på samma lokala nätverk eller om programmet inte används i ett nätverk, ett enda program-fil kan utföra bra i de flesta fall.

Nätverkets prestanda blir bättre om du separera data och logiken. Om användarna är inte på samma lokala nätverk kan du använda en server för att lagra och hantera data och använda Access för programmet logik.

Användare kommer att ha Access 2007 ?

Om alla användare har Access 2007 installerat på sina datorer kan de öppna och använda programmet på samma sätt som en Access 2007-databasfil.

Om några eller alla användare inte har Access 2007 installerat på datorerna, måste du distribuera programmet Access 2007 Runtime till dessa användare när du distribuerar programmet.

Överst på sidan

Förstå Access 2007 Runtime

Access 2007 Runtime är ett distribuerbart program som gör att de personer som inte har Access 2007 installerat på sina dator ändå kan använda Access 2007-databasprogram. När de öppnar en Access 2007-databas med hjälp av Access 2007 Runtime öppnas databasen i körningsläge.

Vad är körningsläge?

Körningsläge är ett driftläge i Access 2007 där vissa Access 2007-funktioner inte kan användas som standard. En del av dessa funktioner kan emellertid göras tillgängliga i körningsläge.

Vilka funktioner är inte tillgängliga i körningsläget?

Följande Access 2007-funktioner är inte tillgängliga i körningsläge:

 • Navigeringsfönstret    Navigeringsfönstret är inte tillgängligt i körningsläget. Då kan inte användarna få tillgång till godtyckliga objekt i databasprogrammet. Det är bara de objekt som du exponerar för användarna – till exempel via ett menyformulär – som kan öppnas under körningsläge. Du kan inte göra navigeringsfönstret tillgängligt i körningsläge.

 • Menyfliksområdet    Menyfliksområdet är som standard inte tillgängligt i körningsläge. Då kan inte användarna skapa eller ändra databasobjekt, eller utföra andra eventuellt skadliga åtgärder som att ansluta till nya data eller exportera data på ett sätt som inte är meningen. Du kan skapa ett eget menyfliksområde och associera det till ett formulär eller en rapport. Du kan inte exponera standardflikarna i menyfliksområdet i körningsläge.

 • Designvyn och layoutvyn    Design- och layoutvyn är inte tillgängliga för databasobjekt i körningsläge. Då kan inte användarna ändra design på objekten i databasprogrammet. Du kan inte aktivera design- eller layoutvyn i körningsläge.

 • Hjälp    Hjälpsystemet är som standard inte tillgängligt i körningsläge. Eftersom du styr vilken funktionalitet som är tillgänglig i körningsprogrammet, kanske vissa standardavsnitt i Access 2007-hjälpen inte är relevanta för dem som använder programmet, och blir därför bara förvirrande och frustrerande. Om du paketerar och distribuerar databasprogrammet med Access 2007 Developer Extensions kan du leverera en anpassad hjälpfil tillsammans med programmet.

Kan jag öppna en Access 2007-databas i körningsläge utan att använda programmet Access 2007 Runtime?

Du kan köra alla Access 2007-databaser i körningsläge på en dator som har den kompletta versionen av Access 2007 installerat. Du kör en Access 2007-databas i körningsläge genom att göra något av följande:

 • Byt filnamnstillägget på databasfilen från .accdb till .accdr.

 • Skapa en genväg till databasen och infoga kommandoradsväxeln /Runtime i genvägen.

Gör körningsläget databasen säkrare?

Även om körningsläge begränsar tillgängligheten för navigering och designfunktioner, bör du inte använda körningsläge som huvudsakliga medel för att skydda ett databasprogram. På en dator som har den fullständiga versionen av Access 2007 installerat kan det vara möjligt för användare att öppna ett runtime databasprogram som en vanlig databasprogrammet (det vill säga med alla funktioner som finns) och sedan till ändra design eller utföra andra oönskade åtgärder.

Även om du distribuerar databasprogrammet till enbart datorer som inte har den kompletta versionen av Access 2007, kan en användare ändå överföra programmet till en dator som har den kompletta versionen av Access 2007, och sedan öppna körningsdatabasprogrammet som ett vanligt databasprogram.

Obs!: Om du vill distribuera ett Access 2007 program så att användarna inte kan ändra design på formulär, rapporter eller Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) moduler överväga att använda en kompilerad binär fil (.accde). Mer information om hur du använder en kompilerad binär fil finns i avsnittet bestämma vilket filformat du använderlängre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Hämta Access 2007 Runtime

Du hämtar Access 2007 Runtime från Microsoft Download Center genom att klicka på länken i avsnittet Se även.

Det kostar inget att hämta, använda eller distribuera Access 2007 Runtime, och du kan distribuera Runtime till valfritt antal användare.

Överst på sidan

Distribuera ett Access 2007-program

När du distribuerar ett Access 2007-program måste du åtminstone utföra följande:

 1. Skapa programmet    Programmet måste innehålla en metod för användarna att öppna och använda databasobjekt. Om det inte gör det, måste användarna ha Access 2007 installerat på sina datorer för att kunna använda programmet. Du kan heller inte förutse hur användarna navigerar i programmet och det blir svårt att tillhandahålla komplett programdokumentation. Om användarna öppnar programmet med hjälp av Access 2007 Runtime, kan de inbyggda navigeringsfunktionerna i Access 2007 inte användas.

  Ett sätt är att skapa ett formulär som innehåller kommandoknappar som öppnar databasobjekt eller utföra andra åtgärder och sedan ange det format som standardformuläret som öppnas när programmet startar.

  Obs!: Hjälp om hur du skapar ett formulär finns i avsnittet Skapa ett formulär med formulärverktyget.

  Hur jag för att ange ett standardformulär att öppna?

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

  3. Välj vilket formulär som du vill använda med hjälp av kombinationsruta Visa formulär i den högra rutan under Programalternativ.

  Du kan också skapa ett anpassat menyfliksområde och koppla det menyfliksområdet med ett formulär som öppnas när programmet startar. Mer information om hur du skapar ett anpassat menyfliksområde finns i länkarna i avsnittet Se även.

 2. Installera programmet    Det finns flera alternativ och att tänka på för att installera ett program. Du kanske vill distribuera ett visst filformat för att bättre styra hur användare använder programmet. Alternativt kan du paketera programmet så att det blir lättare att installera eller distribuera separata data och logik komponenter.

  Mer information om dessa alternativ och överväganden finns i avsnitten nedan.

Bestämma filformat

Det finns fyra Access 2007-filformat som du kan använda när du distribuerar ett program:

 • ACCDB    Det här är standardfilformatet för Access 2007. När du distribuerar ett program i det här formatet blir de flesta alternativen för att anpassa och navigera i programmet tillgängliga för användarna. Om du vill vara säker på att användarna inte ändrar programmets design ska du använda ACCDE-formatet. Användarna kan heller inte på något enkelt sätt ta reda på om en ACCDB-fil har ändrats efter att den har paketerats. Om du vill att det ska märkas bör du använda ACCDC-formatet.

 • ACCDC    Det här formatet kallas också för en Access Deployment-fil. En Access Deployment-fil består av en programfil och en digital signatur som hör till filen. Det här formatet försäkrar användarna om att ingen har ändrat programfilen efter att du har paketerat den. Du kan använda det här formatet på en vanlig Access 2007-fil (ACCDB) eller kompilerad binär Access 2007-fil (ACCDE).

  Du kan bara placera en programfil i en Access Deployment-fil. Om programmet har avgränsade data- och logikfiler kan du paketera dem separat.

  Mer information om hur du använder en Access-distribution datafil finns i avsnittet Paketera och signera en Access 2007-databas.

 • ACCDE    Det här formatet kallas också för kompilerad binärfil. I Access 2007 är en kompilerad binärfil en databasprogramfil som har sparats med all VBA-kod kompilerad. Ingen VBA-källkod finns kvar i en kompilerad binär Access-fil.

  Du kan använda Access 2007 Runtime för att öppna en kompilerad binär Access 2007-fil. Runtime kan emellertid inte som standard identifiera filnamnstillägget ACCDE. Om du vill öppna en kompilerad binärfil i Access 2007 Runtime skapar du en genväg som pekar på Runtime och infogar en sökväg till den kompilerade binärfilen som du vill öppna.

  Viktigt!: Om du skapar en kompilerad binär fil genom att använda Access 2007 med Service Pack 1 installerat kan inte användare öppna kompilerad binär fil med hjälp av den fullständiga versionen av Access 2007 utan Service Pack 1 installerat. För att lösa det här problemet kan installera användarna Service Pack 1.

  Hur sparar jag en Access 2007-fil som en kompilerad binär fil?

  1. Öppna i Access 2007 den databas (ACCDB-filen) som du vill spara som en kompilerad binärfil (ACCDE).

  2. Klicka på Skapa ACCDE på fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg. Bild av knapp

  3. Bläddra i dialogrutan Spara som till mappen där du vill spara filen, skriv namnet på filen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

 • ACCDR    Det här formatet kan du distribuera ett program som öppnas i körningsläge. Med hjälp av distribuera en runtime-programmet kan du styra hur att det ska användas, även om det inte är ett sätt att skydda ett program. Mer information om körningsläge finns i avsnittet Förstå Access 2007 Runtime.

Paketera och installera ett program

Det enklaste sättet att installera ett program är att tillhandahålla databasprogramfilen för dem som ska använda programmet. Om du planerar att distribuera programmet till en större målgrupp, eller distribuera det flera gånger, bör du emellertid överväga att använda ett programpaketeringsverktyg, till exempel Access 2007 Developer Extensions-guiden Package Solution, och paketera programmet till ett Windows Installer-paket (MSI-fil). Programmet kan sedan installeras med hjälp av paketet.

Med guiden Package Solution kan du:

 • Skapa en anpassad genväg till programmet. Med den här funktionen i guiden kan du göra det så enkelt som möjligt för användarna som kör programmet att öppna den kompilerade binärfilen i Access 2007 Runtime.

 • Lägga till installationsmappar på en betrodd plats.

 • Installera Access 2007 Runtime automatiskt på en användares dator, om det inte redan är installerat.

 • Ta med andra filer, till exempel en egen hjälpfil, i programmet.

 • Skapa eller ändra registernycklar.

 • Distribuera ett licensavtal (EULA).

 • Lägga till information om programmet i listan Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar och använder Access 2007 Developer Extensions följer du länkarna i avsnittet Se även.

Paketera en delad databas

Det går inte att använda flera installationssökvägar med Access 2007 Developer Extensions-guiden Package Solution. Om programmet har separata data- och logikkomponenter, och du använder Access 2007 Developer Extensions för att paketera programmet, kanske du manuellt vill installera Access 2007-datafilerna på rätt plats, till exempel en filserver.

I ett program med separata data- och logikkomponenter används länkade tabeller för att ansluta till de två komponenterna. Eftersom alla nätverk är olika, kan det vara opraktiskt att ange installationssökvägen till båda komponenterna. Om du använder guiden Package Solution ska du i de flesta fall bara paketera logikkomponenten med guiden.

Om du har tillräckligt med information om installationssökvägarna för de två komponenterna kanske du vill skapa två installationspaket med guiden, så att du kan ange installationssökväg för båda komponenterna.

Överst på sidan

Paketera och signera en Access 2007-databas

Obs!: Även om den här funktionen också kallas för "paketering", utför den inte samma sak som guiden Package Solution i Access 2007 Developer Extensions. Funktionen som beskrivs i det här avsnittet paketerar en Access 2007-fil och använder en digital signatur på paketet som anger för användarna att filen är betrodd.

Med Access 2007 går det enklare och snabbare att signera och distribuera en databas än i tidigare versioner av Access. Om du har skapat en ACCDB-fil eller en ACCDE-fil kan du paketera filen, signera paketet digitalt och sedan distribuera det signerade paketet till andra användare. Paketerings- och signeringsfunktionen lägger databasen i ett distributionspaket (en ACCDC-fil), signerar paketet och placerar sedan det kodsignerade paketet på den plats på användarens dator som du anger. Användarna kan sedan packa upp databasen från paketet och börja arbeta direkt i databasen (inte i paketfilen).

Ha dessa fakta i åtanke när du skapar och signerar ett paket:

 • Att paketera en databas och signera paketet är ett sätt att skapa förtroende. När du eller användarna tar emot paketet bekräftar signaturen att ingen har manipulerat databasen. Om du litar på den som har skapat paketet kan du aktivera innehållet.

 • Den nya funktionen Paketera och signera kan bara användas på databaser som har sparats i Access 2007-format. Access 2007 innehåller verktyg från tidigare versioner av Microsoft Office som du kan använda för att signera och distribuera databaser som har skapats i ett tidigare filformat. Du kan inte använda verktygen från tidigare versioner av Office för att signera och distribuera filer som har skapats i nya Access 2007-format.

 • Varje filpaket kan endast innehålla en databas.

 • När du paketerar och signerar en databas kodsigneras alla objekt i databasfilen, inte bara makron och kodmoduler. Paketfilen komprimeras också för att minska hämtningstiden.

 • Du kan packa upp databaser från paketfiler som finns på Windows SharePoint Services 3.0-servrar.

De följande avsnitten innehåller information om hur du skapar en signerad paketfil och använder en databas från en sådan fil.

Obs!: Om du vill utföra de här stegen, måste du ha minst en säkerhetscertifikat. Om du inte har ett certifikat installerat på datorn kan skapa du en med hjälp av verktyget SelfCert. Information om hur du skapar ett privat säkerhetscertifikat finns i artikeln skydda en Access 2007-databas.

Skapa ett signerat paket

 1. Öppna databasen som du vill paketera och signera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Publicera och klicka sedan på Paketera och signera.

 3. Markera ett digitalt certifikat i dialogrutan Välj certifikat och klicka på OK.

  Dialogrutan Skapa Microsoft Office Access signerat paket visas.

 4. Välj en plats i listan Spara i för det signerade databaspaketet.

 5. Ange ett namn för paketet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  ACCDC-filen skapas och placeras på den plats som du har angett.

Packa upp och använda ett signerat paket

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Markera Signerade Microsoft Office Access-paket (*.accdc) som filtyp i dialogrutan Öppna.

 3. Leta reda på mappen som innehåller ACCDC-filen i listan Leta i, markera filen och klicka på Öppna.

 4. Gör något av följande:

  • Om du har angett att det distribuerade paketets digitala signatur är betrodd visas dialogrutan Extrahera databas till. Gå till steg 5.

  • Om du inte har angett att det digitala certifikatet är betrott visas ett rekommendationsmeddelande.

   1. Informationsmeddelande

   2. Om du anser att databasen är betrodd klickar du på Öppna. Om du litar på alla certifikat från den aktuella utgivaren klickar du på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott. Dialogrutan Extrahera databas till öppnas.

 5. Välj eventuellt en plats för den extraherade databasen i listan Spara i och skriv sedan ett annat namn på den i rutan Filnamn .

Om du är osäker på om ett certifikat är betrott kan du läsa artikeln Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig. Där finns allmän information om hur du kontrollerar datum och andra objekt i ett certifikat för att säkerställa att det är giltigt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×