Digitala signaturer i InfoPath 2010

En digital signatur är ofta samma som en skriftlig signatur som används för pappersdokument. En digital signatur används för att autentisera undertecknaren och den signerade digitala informationen (till exempel formulärmallar, e-postmeddelanden och dokument) genom att använda dator kryptering.

Artikelinnehåll

Vad är en digital signatur?

Digitala signaturer för InfoPath-formulär

Använda en digital signatur i ett formulär

Avsnitts kontroll

Kontroll för signaturrad

Backstage-vyn

Lägga till flera signaturer i ett formulär

Avsnitts kontroll

Kontroll för signaturrad

Ange ett bekräftelse meddelande som ska visas när en signatur används

Avsnitts kontroll

Kontroll för signaturrad

Inaktivera digitala signaturer

Digitala signaturer för InfoPath-formulärmallar

Att tänka på

Vad är en digital signatur?

Hjälp för digitala signaturer gör följande:

 • Äkthet    Den digitala signaturen garanterar att den som har signerat innehållet är den som han eller hon utger sig för att vara.

 • Integritet    Den digitala signaturen garanterar att signerat innehåll inte har ändrats eller ändrats sedan dess digitala signatur användes.

 • Oavvislig het    Den digitala signaturen visar ursprunget för det signerade innehållet till alla parter. Motsatsen är att den som ska signera innehållet förnekar all anknytning till det signerade innehållet.

Ett digitalt certifikat krävs för att använda en digital signatur i ett Microsoft InfoPath-formulär eller en InfoPath-formulärmall. Du kan få ett digitalt certifikat via en kommersiell certifikat utfärdare eller från din interna säkerhets administratör.

Digitala signaturer kan användas i InfoPath-formulär och i de InfoPath-formulärmallar som de baseras på.

Överst på sidan

Digitala signaturer för InfoPath-formulär

Digitala signaturer kan användas för formulär som är ifyllda i Internet Explorer och i InfoPath. Som formulärdesigner anger du vilka data som ska signeras och hur du konfigurerar de metoder och kontroller genom vilka användare lägger till sina signaturer. När ett formulär har signerats kan antingen formuläret eller den del av formuläret som har signerats inte ändras utan att signaturen är ogiltig.

Använda en digital signatur i ett formulär

I InfoPath kan formulärdesignern ange om alla eller bara delar av formuläret ska signeras digitalt när signaturer tillämpas. Det finns några olika sätt att göra detta och valet som en designer bör baseras på både användar gränssnittet som fungerar bäst för användarna och vilken upplevelse som är tillgänglig för användarna när de använder signaturen. Det finns tre gränssnitt som användarna kan använda för att installera en digital signatur, och vart och ett av dessa gränssnitt kan konfigureras för att tillämpa en del-eller full Forms digitala signatur.

Avsnitts kontroll

Med avsnitts kontrollen kan du använda digitala signaturer i Internet Explorer och InfoPath Filler. Det enklaste sättet att konfigurera en avsnitts kontroll för att använda en digital signatur är via dialog rutan Egenskaper för avsnitt .

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Klicka på avsnitts kontroll i gruppen kontroller på fliken Start .

 3. Upprepa de föregående två stegen om du vill lägga till ytterligare kontroller som du vill att användarna ska signera i avsnitts kontroll området.

Obs!:  När en digital signatur används, signerar användarna data som sparats i dessa kontroller.

 1. Markera avsnitts kontrollen.

 2. Klicka på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 3. Markera kryss rutan Tillåt användare att signera det här avsnittet digitalt .

 4. Välj Lägg till data som kan signeras från listan.

 5. Vanligt vis är standardvärdena i dialog rutan för att skapa positiva data korrekta. Endast avancerade användare bör ändra dessa värden.

 6. Klicka på OK för att stänga dialog rutan för att skapa data .

 7. Klicka på OK igen för att stänga dialog rutan Egenskaper för avsnitt .

Kontrollen avsnitt används ofta för att tillämpa digitala signaturer på delar av ett formulär. Den kan också användas för att tillämpa signaturer på ett helt formulär. När du använder en avsnitts kontroll för att använda en digital signatur i ett helt formulär är det bäst att lägga till alla kontroller i formuläret i avsnittet.

Obs!:  Avsnitts signering stöds i Internet Explorer och i InfoPath Filler.

Kontroll för signaturrad

Kontrollen signaturrad används för att tillämpa digitala signaturer på formulär som fylls i i InfoPath Filler och som standard för att logga hela formuläret. Vanligt vis kan du helt enkelt lägga till kontrollen signaturrad på en lämplig plats i formuläret (vanligt vis längst ned) och det finns inga ytterligare inställningar att konfigurera. Det går att konfigurera signaturen så att användare kan signera ett formulär med hjälp av en bild eller bara signera delar av ett formulär.

Att ange att en bildsignatur ska användas i en signaturverifiering används oftast med Hanko-stämplar som ofta används i Japan. Så här konfigurerar du kontroll av signaturrad för att använda en bild för digitala signaturer:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Klicka på kontrollen signaturrad i gruppen kontroller på fliken Start .

 3. Markera kontrollen signaturrad .

 4. Klicka på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 5. Klicka på fliken Avancerat i dialog rutan Egenskaper för signaturrad .

 6. Klicka på Visa stämpeli avsnittet utseende .

 7. Klicka på OK.

Så här konfigurerar du kontrollen för signaturrad för att bara signera en del av formuläret:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Klicka på kontrollen signaturrad i gruppen kontroller på fliken Start .

 3. Markera kontrollen signaturrad .

 4. Klicka på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 5. Klicka på fliken Avancerat i dialog rutan Egenskaper för signaturrad .

 6. Klicka på knappen ändra i avsnittet ange vilka delar av formuläret som ska signeras .

 7. Ange en uppsättning med filtyper som ska signeras med Välj ett fält eller en grupp.

 8. Klicka på OK för att stänga dialog rutan för att skapa data .

 9. Klicka på OK igen för att stänga dialog rutan Egenskaper för avsnitt .

Obs!:  Kontrollen signaturrad är bara tillgänglig när du utformar en InfoPath 2010 filler-formulär och inte stöds i webb läsar formulär. Dessutom kan du använda funktionen för signaturverifiering för att stödja insamling av signaturer – SharePoint 2010-arbetsflöde. Insamling av signaturer – SharePoint 2010-arbetsflöde skickar ett Microsoft Office-dokument som sparas till en lista eller ett bibliotek till en grupp med personer för att samla in sina digitala signaturer.

Backstage-vyn

Microsoft Office Backstage-vyn används för att använda digitala signaturer både parallellt för att använda kontroller för avsnitt och signaturrader och i avsaknad av eventuella signaturverifiering. Det är emellertid oftast vanligt att en kontroll för en Signaturrad visas om du inte vill ha en text på ytan i formuläret.

För att använda Backstage-vyn för att samla in en digital signatur i avsaknad av några signaturverifiering måste du först aktivera digitala signaturer för formuläret och ange den uppsättning data som användarna signerar.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på formulär alternativ.

 3. Klicka på digitala signaturerunder kategorioch välj Tillåt signerings delar av formuläret.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange namnet på de data som ska signeras utan blank steg i den första text rutan.

 6. Till höger om rutan fält och grupper att signera text klickar du på ikonen Välj XPath .

 7. I dialog rutan Markera ett fält eller en grupp klickar du på det fält eller den grupp som du vill aktivera digitala signaturer för.

 8. Klicka på OK.

Obs!:  Backstage-vyn är bara en klient funktion. Detta innebär att det endast kan användas för att använda digitala signaturer i formulär som fylls i med InfoPath Filler.

Lägga till flera signaturer i ett formulär

När du designar en formulärmall kan du också ange om användare får lägga till flera digitala signaturer i ett formulär och om de ska vara samundertecknade (varje signatur är oberoende av de andra signaturerna) eller vara signerad (varje signatur signerar formuläret samt signaturerna som föregår det. Du kan konfigurera flera signaturer genom att använda en kontroll för avsnitts kontroll eller en Signaturrad enligt följande:

Avsnitts kontroll

 1. Markera avsnitts kontrollen och klicka sedan på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 2. Klicka på fliken digitala signaturer .

 3. Markera kryss rutan Tillåt användare att signera det här avsnittet digitalt .

 4. Klicka på knappen ändra .

 5. Välj lämpligt alternativ i avsnittet alternativ för under skrifter .

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på OK för att stänga dialog rutan Egenskaper för avsnitt .

Kontroll för signaturrad

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Klicka på kontrollen signaturrad i gruppen kontroller på fliken Start .

 3. Markera kontrollen signaturrad .

 4. Klicka på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 5. Klicka på fliken Avancerat.

 6. Klicka på knappen ändra .

 7. Välj lämpligt alternativ i avsnittet alternativ för under skrifter .

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på OK för att stänga dialog rutan Egenskaper för avsnitt .

Ange ett bekräftelse meddelande som ska visas när en signatur används

Du kan också ange ett bekräftelse meddelande för att Visa användaren när en digital signatur används. Så här anger du ett bekräftelse meddelande:

Avsnitts kontroll

 1. Markera avsnitts kontrollen.

 2. Klicka på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 3. Klicka på fliken digitala signaturer .

 4. Markera kryss rutan Tillåt användare att signera det här avsnittet digitalt .

 5. Klicka på knappen ändra .

 6. Välj lämpligt alternativ i avsnittet alternativ för under skrifter .

 7. Ange önskat meddelande i rutan bekräftelse meddelande.

 8. Klicka på OK för att stänga dialog rutan för att skapa data .

 9. Klicka på OK för att stänga dialog rutan Egenskaper för avsnitt .

Kontroll för signaturrad

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Klicka på kontrollen signaturrad i gruppen kontroller på fliken Start .

 3. Välj kontrollen signaturrad och klicka sedan på knappen kontroll egenskaper i gruppen Egenskaper på fliken Egenskaper .

 4. På fliken Allmänt ställer du in meddelandet i meddelandet som undertecknaren ser innan den signeras .

 5. Klicka på OK.

Inaktivera digitala signaturer

Gör följande om du vill inaktivera digitala signaturer för ett formulär:

 1. Klicka på Arkiv och sedan på formulär alternativ.

 2. Klicka på digitala signaturerunder kategori.

 3. Klicka på Tillåt inte signering av formuläret.

Överst på sidan

Digitala signaturer för InfoPath-formulärmallar

Förutom att aktivera digitala signaturer så att användare kan signera formulär som baseras på din formulärmall kan du också signera formulär mal len som du designar digitalt. När du signerar en formulärmall digitalt verifieras du som designer för formulär mal len på samma sätt som en digital signatur i ett formulär verifierar dig som den användare som fyllt i formuläret.

Att lägga till en digital signatur i en formulärmall gör det också möjligt för formulär mal len att fungera med fullständigt förtroende nivå. En formulärmall som innehåller hanterad kod som använder säkerhets nivån fullständigt måste antingen installeras på en användares dator eller signeras digitalt av formulärdesignern så att den kan användas på ett fjärran slutet sätt.

Obs!:  Om en formulärmall har utformats baserat på ett XML-schema kan du aktivera digitala signaturer för formulär mal len endast om XML-schemat har en nod i W3C-namnområdet (World Wide Web Consortium).

Om du vill signera en formulärmall digitalt gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på formulär alternativ.

 3. Klicka på säkerhet och förtroende.

 4. Markera kryss rutan signera den här formulär mal len .

 5. Klicka på Välj certifikat.

 6. I dialog rutan Välj certifikat klickar du på det certifikat som du vill signera formulär mal len digitalt med.

 7. Klicka på OK.

Obs!:  Om ett certifikat inte är betrott på en användares dator visas ett säkerhets meddelande och användaren måste aktivera förtroendet för att certifikat utgivaren ska kunna öppna ett formulär som baseras på formulär mal len.

Överst på sidan

Att tänka på

 • Livstid för en digital signatur i InfoPath-formulär

Det digitala certifikatet som används för att använda en digital signatur har ett förfallo datum. När certifikatet går ut behandlas alla digitala signaturer som tillämpas med det certifikatet som ogiltiga. InfoPath 2010 stöder Office 2010 XAdES-T-implementationen för att åtgärda det här problemet för InfoPath-formulärets signaturer. Mer information om livs längd för digitala signaturer och användning av XAdES finns i avsnittet digitala signaturer i Office 2010.

 • Signaturer i InfoPath-formulärmallar

Precis som med signaturer för formulär får det digitala certifikatet som används för att signera en formulärmall också ett förfallo datum. InfoPath 2010 tillhandahåller inte en mekanism för att tillämpa XAdES-metadata i en formulärmall. När en digital signatur används i en formulärmall bör utgivaren planera för att förnya den digitala signaturen med SignTool innan det digitala certifikatet upphör att gälla.

 • Säkerhet

Digitala signaturer är bara säkra som de krypteringsalgoritmer som de använder för att säkerställa att signerade data inte har ändrats. En introduktion till säkerhet för digitala signaturer i InfoPath 2010 finns i stöd för digitala signaturer i infopath 2010.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×