Designa layout och format för en pivottabell

När du skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill analysera kanske du vill förbättra rapportlayout och format för att göra det lättare att läsa och söka efter information i data. För att ändra layouten av en pivottabell kan du ändra pivottabellformuläret och det sätt som fält, kolumner, rader, delsummor, tomma celler och linjer visas. För att ändra pivottabellens format kan du tillämpa ett fördefinierat format, olikfärgade rader och villkorsstyrd formatering.

Viktigt!: Fliken Verktyg för pivottabell på menyfliksområdet har i sin tur två flikar – Analysera (i Excel 2013 och senare versioner) eller Alternativ (Excel 2010 och Excel 2010) och Design. Observera att anvisningarna i det här avsnittet nämner både flikarna Analysera och Alternativ tillsammans där detta är tillämpligt.

Ändra layoutformuläret för en pivottabell

För att utföra större layoutförändringar i en pivottabell eller dess olika fält, kan du använda ett av tre formulär:

 • Kompakt formulär    visar element från olika radområdesfält i en kolumn och använder indrag för att skilja på element från olika fält. Radetiketter tar mindre plats i kompakt format, vilket ger mer plats för numeriska data. Knapparna Visa och Dölj visas så att du kan visa eller dölja information i kompakt format. Kompakt format sparar utrymme och gör det enklare att läsa pivottabellen. Det är därför standardlayoutformatet för pivottabeller.

  Pivottabell i kompakt form

 • Tabellformat    visar en kolumn per fält och ger utrymme för fältrubiker.

  Pivottabell i tabellform

 • Dispositionsformat    liknar tabellformat, men kan visa delsummor ovanför varje grupp eftersom element i nästa kolumn visas en rad under det aktuella elementet.

  Pivottabell i dispositionsformat

Ändra en pivottabell till formatet kompakt, disposition eller tabell

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Rapportlayout i gruppen Layout på fliken Design och gör sedan något av följande:

  • För att hindra att relaterade data breder ut sig horisontellt utanför skärmen och för att minimera rullning, klickar du på Visa i kompakt format.

   I kompakt format visas fälten i en kolumn och indrag används för att visa kapslade kolumnrelationer.

  • För att visa data i det traditionella pivottabellformatet, klickar du på Visa i dispositionsformat .

  • För att visa alla data i ett traditionellt tabellformat och enkelt kopiera celler till ett annat kalkylblad klickar du på Visa i tabellformat.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

Ändra det sätt som elementetiketter visas i ett layoutformulär

 1. Markera ett radfält i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

  Du kan också dubbelklicka på radfältet i dispositions- eller tabellformat och fortsätta med steg 3.

 2. Klicka på Fältinställningar i gruppen Aktivt fält på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Fältinställningar klickar du på fliken Layout och utskrift och gör sedan något av följande under Layout:

  • Klicka på Visa elementetiketter i dispositionsformat om du vill visa fältelement i dispositionsformat.

  • Klicka på Visa elementetiketter i dispositionsformat om du vill visa eller dölja etiketter från nästa fält i samma kolumn i kompakt format och markera sedan Visa etiketter från nästa fält i samma kolumn (kompakt format).

  • Klicka på Visa elementetiketter i tabellformat om du vill visa fältelement i tabelliknande format.

Ändra fältens positioner i en pivottabell

För att skapa önskad layout kan du lägga till, flytta och ta bort fält genom att använda Fältlista för pivottabell.

Om du inte ser Fältlista för pivottabell kontrollerar du att pivottabellen är vald. Om du fortfarande inte ser Fältlista för pivottabell klickar du på Fältlista i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ.

Om du inte ser de fält du vill använda i rutan Fältlista för pivottabell kan du behöva uppdatera pivottabellen för att visa nya fält, beräknade fält, mått, beräknade mått eller dimensioner som du har lagt till sedan den senaste åtgärden. Klicka på Uppdatera i gruppen Data på fliken Alternativ.

Mer information om hur du arbetar med Fältlista för pivottabell finns i Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell.

Lägga till fält i en pivottabell

Gör något av följande:

 • Markera kryssrutan bredvid varje fältnamn i fältområdet. Fältet placeras i ett standardområde i layoutområdet, men du kan byta plats på fälten om du vill.

  Som standard läggs textfält till i området Radetiketter, numeriska fält i området Värden och datum- och tidshierarkier för Online Analytical Processing (OLAP) i området Kolumnetiketter.

 • Högerklicka på fältnamnet och klicka på lämpligt kommando – Lägg till i rapportfilter, Lägg till i kolumnetiketter, Lägg till i radetiketter eller Lägg till i värden – för att lägga till fältet i ett särskilt område i layoutområdet.

 • Klicka på och dra ett fält mellan fältområdet och ett område i layoutområdet.

Kopiera fält i en pivottabell

I en pivottabell som är baserad på data i ett Excel-kalkylblad eller externa data från andra källdata än andra källdata än OLAP, kanske du vill lägga till samma fält mer än en gång i området Värden så att du kan visa olika beräkningar med funktionen Visa värden som. Du kanske till exempel vill jämföra beräkningar sida vid sida, såsom brutto- och nettovinstmarginaler, minsta och största försäljning, eller antalet kunder och procentandelen av det totala antalet kunder. Mer information finns i Visa olika beräkningar i värdefält i en pivottabell.

 1. Klicka på ett fältnamn i fältområdet och dra fältet till området Värden i layoutområdet.

 2. Upprepa steg 1 så många gånger som du vill kopiera fältet.

 3. I varje kopierat fält ändrar du summeringsfunktionen eller den anpassade beräkningen som du vill.

  Meddelanden: 

  • När du lägger till två eller flera fält i området Värden, oavsett om de är kopior av samma fält eller olika fält, lägger fältlistan automatiskt till en etikett med Värdekolumnetikett i området Värden. Du kan använda detta fält för att flytta fältets position upp och ner inom området Värden. Du kan också flytta Värdekolumnetiketten till området Kolumnetiketter eller området Radetiketter. Du kan däremot inte flytta Värdekolumnetiketten till området Rapportfilter.

  • Du kan lägga till ett fält endast en gång i antingen området Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel till både Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – kommer fältet automatiskt att tas bort från det ursprungliga området och läggas till i det nya området.

  • Ett annat sätt att lägga till samma fält till området Värden är att använda en formel (även kallat en beräknad kolumn) som använder det fältet i sin formel.

  • Du kan inte lägga till samma fält fler än en gång i en pivottabell som baseras på en OLAP-datakälla.

Flytta om fält i en pivottabell

Du kan ordna om befintliga fält eller flytta fälten med hjälp av de fyra områdena längst ned i layoutområdet:

Pivottabellrapport

Beskrivning

Pivotdiagram

Beskrivning

Värden    

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Värden    

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Radetiketter    

Använd det här området om du vill visa fält som rader längs sidan av rapporten. En rad med lägre placering kapslas i en annan rad direkt ovanför.

Axelfält (kategorier)    

Använd det här området om du vill visa fält som en axel i diagrammet.

Kolumnetiketter    

Använd det här området om du vill visa fält som kolumner överst i rapporten. En kolumn med lägre placering kapslas i en annan kolumn direkt ovanför.

Förklaringsfält (serie)    

Använd det här området om du vill visa fält i förklaringen i diagrammet.

Rapportfilter    

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

Rapportfilter    

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

Om du vill flytta och ordna om fälten klickar du på fältnamnet i något av områdena och väljer något av följande kommandon:

Välj det här

Om du vill

Flytta upp   

Flyttar upp fältet en placering i området.

Flytta ned   

Flyttar ned fältet en placering i området.

Flytta till början   

Flytta fältet till början av området.

Flytta till slutet   

Flytta fältet till slutet av området.

Flytta till rapportfilter   

Flytta fältet till området Rapportfilter.

Flytta till radetiketter   

Flytta fältet till området Radetiketter.

Flytta till kolumnetiketter   

Flytta fältet till området Kolumnetiketter.

Flytta till värden   

Flytta fältet till området Värden.

Värdefältsinställningar, Fältinställningar   

Visar dialogrutorna Fältinställningar eller Värdefältsinställningar. Mer information om varje inställning får du om du klickar på hjälpknappen bild av knapp längst upp i dialogrutan.

Du kan också klicka på ett fältnamn och dra fältet mellan fält- och layoutområdena, och mellan de olika områdena.

Ta bort fält i en pivottabell

 1. Klicka på pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gör om nödvändigt detta för att visa Fältlista för pivottabell, klicka på Fältlista i gruppen Visa på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om du vill ta bort ett fält gör du något av följande i rutan Fältlista för pivottabell:

  • I Fältlista för pivottabell avmarkerar du kryssrutan intill fältnamnet.

   Obs!: Genom att avmarkera kryssrutan i fältlistan tas alla förekomster av fältet bort från rapporten.

  • I ett layoutområde klickar du på fältnamnet och klickar sedan på Ta bort fält.

  • Klicka på ett fältnamn i layoutområdet, dra det och släpp det utanför rutan Fältlista för pivottabell.

Ändra layout av kolumner, rader och delsummor

Om du vill anpassa layouten för en pivottabell ytterligare kan du göra ändringar som påverkar layouten för kolumner, rader och delsummor, till exempel visa delsummor ovanför rader eller dölja kolumnrubriker. Du kan också ordna om enskilda element inom en rad eller kolumn.

Visa eller dölja kolumn- eller radfältsrubriker

 1. Klicka på pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Fältrubriker i gruppen Visa på fliken Analysera eller Alternativ om du vill växla mellan att visa och dölja fältrubriker.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Visa delsummor ovanför eller nedanför raderna

 1. I pivottabellen väljer du det radfält för vilket du vill visa delsummor.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

  Tips: I dispositions- och tabellformatet kan du också dubbelklicka på radfältet och fortsätta med steg 3.

 2. Klicka på Fältinställningar i gruppen Aktivt fält på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Fältinställningar på fliken Delsummor och filter, under Delsummor, klickar du på Automatisk eller Anpassad.

  Obs!:  Om Ingen är vald är delsummor inaktiverade.

 4. På fliken Layout och utskrift, under Layout, klickar du på Visa elementetiketter i dispositionsformat, och gör sedan något av följande:

  • Markera kryssrutan Visa delsummor högst upp i varje grupp om du vill visa delsummor ovanför de delsummerade raderna. Detta alternativ är valt som standard.

  • Avmarkera kryssrutan Visa delsummor högst upp i varje grupp om du vill visa delsummor under de delsummerade raderna.

Ändra ordningen på rad- eller kolumnelement

Gör något av följande:

 • Högerklicka i pivottabellen på rad- eller kolumnetiketten eller elementet i en etikett, peka på Flytta och använd sedan något av kommandona på menyn Flytta för att flytta elementet till en annan plats.

 • Markera rad- eller kolumnetikettselementet du vill flytta och peka sedan på den nedre kantlinjen i cellen. När pekaren blir en markör med fyra pilar drar du elementet till en ny position. I bilden nedan visas hur du flyttar ett radelement genom att dra.

  Exempel på att flytta objekt i en pivottabellrapport

Justera kolumnbredd vid uppdatering

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ på fliken Layout och format, under Format, gör du något av följande:

  • För att pivottabellens kolumner automatiskt ska storleksförändras så de rymmer den bredaste texten eller det största siffervärdet markerar du kryssrutan Autopassa kolumnbredd vid uppdatering.

  • Avmarkera kryssrutan Autopassa kolumnbredd vid uppdatering om du vill behålla den aktuella kolumnbredden för pivottabellen.

Flytta en kolumn till radetikettsområdet eller en rad till kolumnetikettsområdet

Du kan flytta ett kolumnfält till radetikettsområdet eller ett radfält till kolumnetikettsområdet för att optimera pivottabellens layout och läsbarhet. När du flyttar en kolumn till en rad eller en rad till en kolumn transponerar du den lodräta och den vågräta orienteringen för fältet. Den här åtgärden kallas även för att "pivotera" en rad eller kolumn.

Gör något av följande:

 • Högerklicka på ett radfält, peka på Flytta <fältnamn> och klicka sedan på Flytta <fältnamn> till kolumner.

 • Högerklicka på ett kolumnfält och klicka sedan på Flytta <fältnamn> till rader.

 • Dra en rad eller ett kolumnfält till ett annat område. Följande bild visar hur ett kolumnfält flyttas till området för radetiketter.

  Exempel på ändring av layouten för en pivottabellrapport

  1. Klicka på ett kolumnfält

  2. Dra det till radområdet

  3. Sport blir ett radfält som Region

Sammanfoga eller separera celler för yttre rad- och kolumnelement

Du kan sammanfoga celler för rad- och kolumnelement om du vill centrera elementen vågrät och lodrät, eller separera celler om du vill vänsterjustera element i de yttre rad- och kolumnfälten överst i elementgruppen.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Layout och format och sedan markerar eller avmarkerar du kryssrutan Sammanfoga och centrera celler med etiketter under Layout.

Obs!:  Du kan inte använda kryssrutan Sammanfoga celler under fliken Justering i en pivottabell.

Ändra visningen av tomma celler, tomma rader och fel

Det kan ibland hända att pivottabelldata innehåller tomma celler, tomma rader eller fel och att du vill ändra hur de visas.

Ändra hur fel och tomma celler visas

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Layout och format och gör sedan något av följande under Format:

  • Ändra hur fel visas genom att markera kryssrutan Visa för felvärden. Skriv det värde som du vill visa i stället för felet i rutan. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  • För att ändra visningen av tomma celler markerar du kryssrutan Visa för tomma celler och skriver sedan värdet du vill visa i tomma celler i textrutan.

   Tips:  Vill du visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. För att visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Visa eller dölj tomma rader efter rader eller element

Gör så här för rader:

 • Markera ett radfält i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

  Tips: I dispositions- och tabellformatet kan du också dubbelklicka på radfältet och fortsätta med steg 3.

 • Klicka på Fältinställningar i gruppen Aktivt fält på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 • I dialogrutan Fältinställningar på fliken Layout och utskrift, under Layout, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Infoga en tom rad efter varje elementetikett.

Gör så här för element:

 • Markera önskat element i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 • Klicka på Tomma rader i gruppen Layout på fliken Design och markera sedan kryssrutan Infoga en tom rad efter varje elementetikett eller Ta bort en tom rad efter varje elementetikett.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Du kan tillämpa tecken- och cellformatering på de tomma raderna, men du kan inte skriva in data på dessa.

Ändra hur element och etiketter utan data visas

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Visa, under Visa:

  • För att visa element utan data på rader, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa element som saknar data på rader för att visa eller dölja radelement som inte har något värde.

   Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för Online Analytical Processing-datakällor (OLAP).

  • För att visa element utan data på kolumner, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa element som saknar data på kolumner för att visa eller dölja kolumnelement som inte har något värde.

   Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för OLAP-datakällor.

  • För att visa elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet för att visa eller dölja elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet.

   Obs!: Den här kryssrutan gäller bara pivottabeller som har skapats med hjälp av tidigare versioner av Excel än Office Excel 2007.

Ändra eller ta bort formatering

Det finns många olika pivottabellformat i galleriet. Du kan dessutom styra hur ränder fungerar för en rapport. Att ändra nummerformatet för ett fält är ett snabbt sätt att tillämpa ett konsekvent format genomgående. Du kan även lägga till eller ta bort ränder (växla mellan en mörkare och en ljusare bakgrund) för rader och kolumner. Genom att använda ränder blir det enklare att läsa och gå igenom data.

Tillämpa ett format för att formatera en pivottabell

Du kan snabbt ändra utseende och format på en pivottabell genom att använda ett av de många fördefinierade pivottabellformaten (eller snabbformat).

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande i gruppen Pivottabellformatpå fliken Design:

  • Klicka på ett av de pivottabellformat som visas eller bläddra i galleriet för att se fler format.

  • Klicka på knappen Fler längst ned i rullningslisten om du vill se alla tillgängliga formatmallar.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Om du vill skapa en egen anpassad formatmall för pivottabellen, klickar du på Nytt pivottabellformat längst ned i galleriet för att visa dialogrutan Nytt pivottabellformat.

Använda ränder för att ändra format för en pivottabell

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande i gruppen Alternativ för pivottabellformat på fliken Design:

  • Klicka på Olikfärgade rader om du vill växla mellan ett ljusare och mörkare färgformat på varje rad.

  • Klicka på Olikfärgade kolumner om du vill växla mellan ett ljusare och mörkare färgformat på varje rad.

  • Klicka på Radrubriker om du vill inkludera radrubriker i formatmallen med ränder.

  • Klicka på Kolumnrubriker om du vill inkludera radrubriker i formatmallen med ränder.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

Ta bort ett format eller ett randformat från en pivottabell

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på knappen Mer i gruppen Pivottabellformat på fliken Design längst ned i rullningslisten om du vill se alla tillgängliga stilar och klicka sedan på Radera längst ned i galleriet.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Använda villkorsstyrd formatering av data i en pivottabell

Använd villkorsstyrd formatering om du vill ha hjälp med att visuellt utforska och analysera data, upptäcka kritiska problem samt identifiera mönster och trender. Villkorsstyrd formatering hjälper dig besvara specifika frågor om dina data. Det finns viktiga skillnader du måste förstå vid användning av villkorsstyrd formatering för en pivottabell:

 • Om du ändrar layouten i pivottabellen genom att använda filter, dölja nivåer, komprimera och expanderande nivåer eller flytta ett fält kommer det villkorade formatet att bibehållas så länge som fälten med underliggande data inte tas bort.

 • Omfattningen av det villkorade formatet för fält i området Värden kan baseras på datahierarkin och bestäms av alla synliga underordnade (närmast lägre nivå i en hierarki) för en överordnad (närmast högre nivå i en hierarki) på rader för en eller flera kolumner, eller kolumner för en eller flera rader.

  Obs!: I datahierarkin ärver underordnade fält inte villkorlig formatering från överordnade fält och överordnade fält inte ärver villkorlig formatering från underordnade fält.

 • Det finns tre metoder för begränsning av omfattningen för villkorsstyrd formatering av fält i området Värden: baserat på val, baserat på motsvarande fält och baserat på värdefält.

Mer information finns i artikeln om att använda villkorsstyrd formatering.

Ändra talformatet för ett fält

 1. Markera önskat fält i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Fältinställningar i gruppen Aktivt fält på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  I dialogrutan Fältinställningar visas etiketter och rapportfilter. I dialogrutan Värdefältsinställningar visas värden.

 3. Klicka på Talformat längst ned i dialogrutan.

 4. Klicka på det nummerformat du vill använda i dialogrutan Formatera celler i listan Kategori.

 5. Välj de alternativ du föredrar och klicka sedan på OK två gånger.

  Du kan också högerklicka på ett värdefält och sedan klicka på Talformat.

Inkludera formatering av OLAP-server

Om du är ansluten till en Online Analytical Processing-databas av typen Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP) kan du ange vilka OLAP-serverformat som du vill hämta och visa med dessa data.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Ändra datakälla i gruppen Data på fliken Analysera eller Alternativ och sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande i dialogrutan Anslutningsegenskaper på fliken Användning och sedan under avsnittet Formatering av OLAP-server:

  • För att aktivera eller inaktivera talformatering som valuta, datum och tider, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Talformat.

  • För att aktivera eller inaktivera teckensnittsformatering som fetstil, kursivering, understrykning och genomstrykning, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Stil.

  • För att aktivera eller inaktivera fyllningsfärg markerar eller avmarkerar du kryssrutan Fyllningsfärg.

  • För att aktivera eller inaktivera textfärg markerar eller avmarkerar du kryssrutan Textfärg.

Behålla eller ta bort formatering

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera eller Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Layout och format , under Format:

  • Markera kryssrutan Bevara cellformatering vid uppdatering om du vill spara layout och format för pivottabellen så att den används varje gång som du utför en åtgärd på pivottabellen.

  • Avmarkera kryssrutan Bevara cellformatering vid uppdatering om du vill ta bort layout och format för pivottabellen och återgå till standardlayout och standardformat varje gång som du utför en åtgärd på pivottabellen.

  Obs!: Även om alternativet också påverkar formateringen av pivotdiagram, bevaras inte trendlinjer, dataetiketter, felstaplar och andra ändringar av specifika data.

I Excel Online kan du ordna och filtrera en pivottabell, flytta fälten och ändra värdefältsinställningarna i fältlistan, men du kan inte ändra datalayouten. Du måste använda skrivbordsversionen om du vill ändra layout. Lär mer på Designa layout och format för en pivottabell

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×