Designa ett formulär för koppling

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att koppla formulär kan användare konsolidera data från många olika formulär till ett enda. Det är praktiskt när data från relaterade formulär ska jämföras eller sammanfattas, t.ex. om en avdelningschef vill sammanställa personalens veckorapporter till en enda sammanfattande rapport att lämna till chefen.

Artikelinnehåll

Olika sätt att användare kan koppla formulär

Att tänka på

Kopplingsåtgärder för fält eller grupper

Definiera egna kopplingsinställningarna för kontroller

Olika sätt för användare att koppla formulär

Formulärets plats bestämmer hur användaren kan slå samman det med andra formulär. I listan nedan beskrivs de platser där Microsoft Office InfoPath-formulär kan lagras samt hur användare kan koppla formulären på dessa platser:

 • Lokala hårddisk eller en nätverksplats    En användare måste först öppna ett formulär i InfoPath. Det här formuläret kallas målformuläret eftersom det är formuläret där de andra formerna slås samman. Användaren sedan på Koppla formulärArkiv-menyn och väljer ytterligare formulär – kallas källa formulär – att sammanfoga med målformuläret.

  Obs!: Du kan också öppna ett nytt, tomt formulär och använda samma procedur för att sammanställa tomt formulär med ytterligare formulär som baseras på samma formulärmall.

 • Dokumentbibliotek på en SharePoint-webbplats    Formulär kan sparas i ett dokumentbibliotek på en webbplats för Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft Office Forms Server 2007. På Visa-menyn i formulärets dokumentbibliotek kan användaren välja vyn Sammanfoga dokument och sedan de formulär som ska slås samman. Användaren måste dock först öppna ett målformulär på det sätt som beskrivs i föregående exempel.

  Obs!: När du designar en webbläsarkompatibel formulärmall kan användare fylla i formulär baserades på denna formulärmall i en webbläsare. Formulär som har sparats i SharePoint-bibliotek och som bygger på webbläsarkompatibla formulärmallar kopplas på samma sätt som formulär som användaren öppnar och fyller i i InfoPath.

 • InfoPath-e-postformulär i Microsoft Office Outlook 2007    Användare kan koppla flera formulär från Office Outlook 2007 genom att markera dem i vyn för den mapp där formulären har sparats och sedan klicka på Koppla formulärÅtgärder-menyn.

Obs!: Originalformuläret tas inte bort vid en sammanslagning. Det som sker är att data i de kopplade formulären läggs till i målformuläret. Användaren bör spara detta målformulär, d.v.s. formuläret med kopplade data, som ett nytt formulär så att inte originalformulärets data skrivs över.

Överst på sidan

Designtips

Nu när du är bekant med de metoderna som användare kan koppla formulär baserat på ett formulär plats, är det viktigt att förstå hur du kan aktivera specifika kontroller som stöd för sammanfoga och hur data från enskilda fält kombineras när formulären kopplas. Den här informationen – tillsammans med en förklaring av hur användarna tänker använda kopplade data, är en viktig del av skapa formulärmallar som gör att användarna kan enkelt koppla formulär.

När du lägger till en kontroll i en formulärmall är den bunden till ett fält eller en grupp i en formulärmall datakälla. Om du utformar en ny, tom formulärmall datakällan skapas åt dig när du lägger till kontroller. Om du utformar en formulärmall som baseras på en extern datakälla, till exempel ett XML-Schema eller en webbtjänst binds kontroller som du lägger till formulärmallen till fält eller grupper i datakällan.

När du aktiverar kopplingsinställningarna för en kontroll kan aktivera du faktiskt kopplingsinställningarna för fält eller grupp som kontrollen är bunden till. Kopplingsinställningarna varierar beroende på fältet eller gruppen och dess datatyp. Vissa typer av fält eller grupper stöder inte sammanfoga.

För att bättre förstå hur sammanslagning av formulär fungerar kan du tänka dig att du har designat en formulärmall för en utgiftsrapport med en textrutekontroll som är bunden till ett icke upprepande fält i datakällan som innehåller en textdatatyp. I det här fältet sparas respektive användares affärsskäl för den registrerade utgiften. Vi kan kalla fältet syfte i det här exemplet och etiketten Syfte binds till textrutekontrollen.

Tre användare  – Michael Lund, Glenn Sjöblom och Anna Lidman – fyller i formulär som baseras på din formulärmall. I fältet Syfte skriver MichaelKonferens, Glenn skriver Kundbesök och Anna skriver Affärsresa. Eftersom textrutekontroller med datatypen Text som standard inte stöder datasammanslagning kommer chefen som kopplar dessa utgiftsrapporter endast att se ett värde i fältet Syfte, nämligen värdet som redan finns i målformuläret. Om exempelvis Annas formulär används som målformulär kommer endast värdet som Anna angav att visas i det här fältet i det kopplade formuläret.

Genom att anpassa kopplingsinställningarna för fält eller grupp som en kontroll är bunden till koppla användare det fältet eller gruppens data från flera formulär. Du kan anpassa kopplingsinställningarna för textrutekontroll för Business Purpose så att användare kan koppla data från de formulär som innehåller fältet i det här exemplet. Du kan anpassa kopplingsinställningarna ytterligare genom att aktivera en avgränsare som visas mellan varje sammanfogade värde. En avgränsare kan vara ett blanksteg, ett kommatecken, ett semikolon, en lodrät linje, en radbrytning, ett nytt stycke eller en understrykning. Till exempel Bob skriver konferens i fältet Företag syftet , Nate typer Kundbesökoch Judy typer Affärsresaoch aktivera koppling för det fältet och ange ett kommateckenavgränsare resulterande kopplade data visas som affärsresa, gå till kund, konferens (om Judy formuläret är mål).

Obs!: Ett blanksteg läggs automatiskt till efter komma- och semikolonseparatorer.

Du kan avgränsa specifika värden med en separator, men du kan ännu bättre anpassa hur data slås samman om du lägger till ett unikt prefix för varje värde som ingår i ett fält eller en grupp. Då kan du välja värdet från ett annat fält eller ange en funktion som du vill använda som prefix. Med hjälp av prefixet kan användare exempelvis få information om vem som angav den ursprungliga informationen. Du kan exempelvis ange att namnet på den person som fyllde i formuläret – ett värde som anges i ett visst fält – ska visas som ett prefix för ett värde i ett annat fält. När flera formulär slås samman kommer sedan de kopplade värdena från källformuläret att visas med en identifierare.

Till exempel om du identifierar ett fält som innehåller ett användarnamn som prefix och skapa en funktionen Sammanfoga som lägger till ett kolon efter varje förekomst av det värdet, kan du enkelt se vem som har angett ett värde även efter flera formulär sammanfogas. I det här exemplet om Judy Lew formulär är målformuläret resulterande prefixed data visas som Affärsresa, Nate Sun: kundbesök Bob Kelly: konferens.

Meddelanden: 

 • Inget prefix läggs till på målformuläret – Anna Lidmans formulär, i det här fallet – för att undvika överflödiga prefix när sammanslagna data sparas i formuläret och formuläret sedan kopplas på nytt.

 • När en användare kopplar InfoPath-formulär som finns på en hårddisk eller en nätverksenhet, på en SharePoint-webbplats eller i InfoPath-e-postformulär i Office Outlook 2007 visas sammanslagna data i omvänd ordning mot den som formulären valdes i. Om användare exempelvis väljer tre formulär, först Michaels, sedan Annas och sist Glenns, kommer Glenns data att visas först, följda av Annas och sedan Michaels i målformuläret med den sammanslagna informationen.

 • Förutom att anpassa kopplingsinställningar för enskilda kontroller kan du inaktivera formulärsammanslagning i hela formulärmallen för att förhindra användare från att slå samman formulär som baseras på mallen. När formulärsammanslagning har inaktiveras har användare som fyller i formuläret inte tillgång till kommandot Koppla formulärArkiv-menyn.

 • För att säkerställa att formuläret mallen är konfigurerad att koppla andra former, testa genom att publicera formulärmallen och skapa och spara minst fem formulär som baseras på formulärmallen med exempeldata. Öppna en formulärmall i designläge när du har sparat formulären, och klicka sedan på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard.. Slå samman dina exempelformulär i förhandsgranskningsläge. Om formulären sammanfoga korrekt du publicera en formulärmall och låta användarna skapa formulär som baseras på din formulärmall.

 • Ge användarna en genomgång av hur du koppla formulär. Du kan utveckla den här proceduren när du testar din formulärmall för koppling.

Överst på sidan

Kopplingsåtgärder för fält eller grupper

Följande kopplingsåtgärder varierar beroende på fältets eller gruppens datatyp.

När du konfigurerar kopplingsinställningar för fält- och grupptyper kan du antingen välja att ignorera värdena i källformulären och behålla värdena i målformuläret eller välja en anpassad kopplingsinställning. I följande tabell får du en beskrivning av de anpassade kopplingsinställningarna för de olika fält- och grupptyperna.

Fält- eller grupptyp

Tillgängliga kopplingsinställningar

Exempel på kontroller som bindas till den här fälttypen

Icke upprepande fält

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje objekt

 • Textruta

 • Nedrullningsbar listruta

 • Kombinationsruta

Upprepande fält

 • Infoga värdena från källformulären före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Flervalslistruta

Icke upprepande XHTML-fält

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje objekt och formatera prefixtexten

RTF-ruta

Upprepande XHTML-fält

 • Infoga värdena från källformulären före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Upprepande tabell

Attributfält

 • Ersätta värdet i målformuläret med värdet från källformuläret

  Om en användare väljer flera formulär, är det värdet från det sista formuläret användaren som lagras i målformuläret. Om en användare till exempel väljer tre olika formulär och börjar med Daniels, sedan väljer Veronikas och slutligen Eriks, ersätts det ursprungliga värdet i målformuläret med data från attributfältet i Eriks formulär.

  Obs!: Det lagrade värdet kan variera beroende på vilket operativsystem personen som kopplar formulären använder.

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje objekt

Alla kontroller kan ha en attributfälttyp.

Icke upprepande grupp

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären

 • Avsnitt

 • Valfritt avsnitt

Upprepande grupp

 • Infoga värdena från källformulären före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Flervalslistruta

 • Upprepande tabell

Överst på sidan

Definiera anpassade kopplingsinställningar för kontroller

Gör på följande sätt när du vill definiera anpassade kopplingsinställningar för standardkontroller och upprepande kontroller.

Obs!: När du aktiverar kopplingsinställningarna för en kontroll kan aktivera du faktiskt kopplingsinställningarna för fält eller grupp som kontrollen är bunden till. Kopplingsinställningarna varierar beroende på fältet eller gruppen och dess datatyp. Vissa typer av fält eller grupper stöder inte sammanfoga. Du kan också ändra kopplingsinställningarna genom att redigera egenskaperna för ett fält eller en grupp i datakällan. Om du vill göra detta högerklickar du på ett fält eller en grupp i åtgärdsfönstret Datakälla, klicka på Egenskaper på snabbmenyn och klicka sedan på Koppla inställningar på fliken regler.

Standardkontroller kallas de kontroller som du vanligtvis använder för insamling och visning av information, t.ex. textrutor, listrutor, kryssrutor och knappar. Upprepande och valfria kontroller är listkontroller, upprepande tabeller, upprepande avsnitt och valfria avsnitt. Med hjälp av dessa kontroller kan användare som fyller i ett formulär infoga listobjekt, rader, objektuppsättningar och valfri information. Om du till exempel använder en upprepande tabell i ett formulär för en utgiftsrapport behöver användarna bara fylla i så många rader som de behöver.

Meddelanden: 

 • Vissa kontroller är bundna till fält som inte kan slås samman. Till exempel kan inte värden i kontroller för datumväljare eller kryssrutan kontroller kopplas eftersom typ av data som de innehåller inte slås samman. Kontroller som innehåller digitala signaturer kan aldrig kopplas eftersom praktiska övningar skulle göra den digitala signaturen.

 • Vissa kontroller innehåller ytterligare alternativ. När du anpassar kopplingsinställningarna för en RTF-ruta kan du exempelvis även välja formateringsalternativ för teckensnitt.

Definiera anpassade kopplingsinställningar för standardkontroller

Standardkontroller innehåller textrutor, RTF-rutor och kombinationsrutor. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källformulären under Åtgärd för detta fält.

 5. Om du vill undanta fält som inte innehåller data markerar du kryssrutan Ignorera tomma fält (rekommenderas) under Alternativ för sammanslagning.

 6. I listan Avgränsa varje objekt med väljer du en separator som ska visas mellan värdena i kontrollen i målformuläret.

  Teknisk information

  Med hjälp av separatorn kan användarna lättare avgöra vem som registrerade informationen när data från flera formulär slås samman. Om du exempelvis väljer Komma ( , ) i en viss kontroll avgränsas data från denna kontroll av ett komma när flera formulär som baseras på formulärmallen slås samman.

 7. Om du vill lägga till ett prefix före varje värde som visas i kontrollen när användare kopplar formulär som baseras på formulärmallen markerar du kryssrutan Ge varje post följande prefix och väljer sedan ett objekt som du vill basera prefixet på.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i en formel klickar du på Infoga fält eller grupp, sedan på det fält som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och därefter på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion, markerar funktionen som du vill använda i dialogrutan Infoga funktion och klickar på OK.

    Tips: Om du måste välja parametrar för funktionen markerar du funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klickar på OK, dubbelklickar på funktionen som du lade till i rutan Formel i dialogrutan Infoga formel och klickar på ett fält eller en grupp. Du hittar länkar till mer information om funktioner i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

  Operation

  Symbol

  Addera

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dividera

  /

  • Obs!: Om formeln använder operatorn division (/), ser du till att det finns ett blanksteg före och efter den. Om det inte finns blanksteg före och efter divisionsoperatorn kan "/" tolkas som en avgränsare för XPath-steg i stället för en divisionsoperator.

  • Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

Definiera anpassade kopplingsinställningar för ett standardavsnitt

Standard avsnitt är behållare för andra kontroller. Avsnitt kan innehålla flera kontroller i åtgärdsfönstret kontroller, inklusive andra avsnitt. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på det avsnitt som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Avsnittsegenskaper.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på Slå ihop innehållet för grupperna i käll- och målformulären (standard) under Åtgärd för den här gruppen.

  Obs!: Kopplingsinställningarna för varje fält och grupp inom den här gruppen avgör hur data slås samman.

Definiera anpassade kopplingsinställningar för upprepande kontroller och avsnitt

Kontroller för upprepande inkludera upprepande avsnitt och upprepande tabeller och punktlistor. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på Infoga grupperna från källformulären till målformuläret (standard) under Åtgärd för den här upprepande gruppen.

 5. Om du vill ange var grupperna från källformulären ska visas i målformuläret klickar du på Efter grupper i målformuläret eller Före grupper i målformuläret under Infogningsalternativ.

 6. Om du vill ta bort tomma värden från kopplade formulär markerar du kryssrutan Ta bort tomma grupper (rekommenderas).

 7. Om du vill kombinera grupper vars kontroller innehåller samma värden och därmed minska mängden överflödig information markerar du kryssrutan Slå ihop grupper med samma fältvärden. Klicka sedan på knappen bredvid Fält som ska jämföras och markera de fält som ska kombineras.

Definiera anpassade kopplingsinställningar för valfria avsnitt

Valfria avsnitt innehåller andra kontroller. Användare kan infoga eller ta bort valfria avsnitt när du fyller i ett formulär. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på Slå ihop innehållet för grupperna i käll- och målformulären (standard) under Åtgärd för den här gruppen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×