Designa ett formulär för koppling

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med koppling av formulär kan användarna konsolidera data från många olika formulär till ett enda formulär. Detta är användbart när användarna vill jämföra eller sammanfatta data från flera relaterade formulär. Till exempel kan vara användbart för en chef vars team fyller veckovisa statusrapporter att sammanställa data från dessa formulär till en enda sammanfattningsrapport för sin chef.

I den här artikeln

Olika sätt att användare kan koppla formulär

Att tänka på

Kopplingsåtgärder för fält eller grupper

Definiera egna kopplingsinställningarna för kontroller

Olika sätt att användare kan koppla formulär

Platsen för ett formulär avgör hur en användare kan slå ihop dem med andra former. I följande lista beskrivs olika platser där Microsoft Office InfoPath-formulär kan lagras och hur användare kan koppla formulär som lagras på dessa platser:

 • Lokala hårddisk eller en nätverksplats    En användare måste först öppna ett formulär i InfoPath. Det här formuläret kallas målformuläret eftersom det är formuläret där de andra formerna slås samman. Användaren sedan på Koppla formulärArkiv-menyn och väljer ytterligare formulär – kallas källa formulär – att sammanfoga med målformuläret.

  Obs!: Du kan också öppna ett nytt, tomt formulär och använda samma procedur för att sammanställa tomt formulär med ytterligare formulär som baseras på samma formulärmall.

 • Dokumentbibliotek på en SharePoint-webbplats    Formulär kan lagras i ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft Office Forms Server 2007 webbplats. På Visa-menyn i dokumentbiblioteket där formulären lagras kan en användare väljer du Koppla dokumentvyn och sedan välja de formulär som hon vill sammanfoga. När du sammanfogar formulär i den här metoden är det inte behövs för en användare att först öppna ett mål som beskrivs i föregående exempel.

  Obs!: När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall kan användare fylla i formulär som baseras på mallen med hjälp av en webbläsare. Procedur för att slå ihop formulär i ett SharePoint-bibliotek som baseras på webbläsarkompatibla formulärmallar är samma som slå ihop formulär som användare öppna och Fyll i InfoPath.

 • InfoPath-e-postformulär i Microsoft Office Outlook 2007    En användare kan koppla flera formulär från inom Office Outlook 2007 genom att markera dem i vyn i mappen där formulären lagras och sedan på Koppla formuläråtgärder-menyn.

Obs!: När användare koppla formulär, tas ursprungliga formulären inte bort. Data från de sammanfogade formulär läggs till i målformuläret. Vi rekommenderar att användare sparar målformuläret med kopplade data som ett nytt formulär utan att skriva över informationen i det ursprungliga formuläret.

Överst på sidan

Designfaktorer

Nu när du är bekant med de metoderna som användare kan koppla formulär baserat på ett formulär plats, är det viktigt att förstå hur du kan aktivera specifika kontroller som stöd för sammanfoga och hur data från enskilda fält kombineras när formulären kopplas. Den här informationen – tillsammans med en förklaring av hur användarna tänker använda kopplade data, är en viktig del av skapa formulärmallar som gör att användarna kan enkelt koppla formulär.

När du lägger till en kontroll i en formulärmall är den bunden till ett fält eller en grupp i en formulärmall datakälla. Om du utformar en ny, tom formulärmall datakällan skapas åt dig när du lägger till kontroller. Om du utformar en formulärmall som baseras på en extern datakälla, till exempel ett XML-Schema eller en webbtjänst binds kontroller som du lägger till formulärmallen till fält eller grupper i datakällan.

När du aktiverar kopplingsinställningarna för en kontroll kan aktivera du faktiskt kopplingsinställningarna för fält eller grupp som kontrollen är bunden till. Kopplingsinställningarna varierar beroende på fältet eller gruppen och dess datatyp. Vissa typer av fält eller grupper stöder inte sammanfoga.

Anta att du utformat en formulärmall för utgiftsrapport-rapport som innehåller en textrutekontroll är bunden till ett icke-upprepande fält i datakällan som använder datatypen text för att bättre förstå hur koppling av formulär fungerar. Det här fältet används för att lagra varje användare företag justering för inspelade utgifter. Det här exemplet ska vi ringa fältet syftet och binda textrutekontroll med etiketten Syftet till den.

Anta att tre användare – Bob Kelly, Nate Sun och Judy Lew, fyller i formulär som baseras på din formulärmall. I fältet Företag syftet Bob skriver konferens, Nate skriver Kundbesökoch Judy skriver Affärsresa. Eftersom textrutekontroller som använder datatypen text inte stöder sammanslagning av data som standard, visas bara en chef som sammanfogar dessa utgiftsrapportformulär ett värde i fältet Företag syftet – värdet som redan finns i målformuläret. Ja, till exempel om Judy formuläret är mål, det värde som anges för Judy visas i formuläret sammanfogade för det här fältet.

Genom att anpassa kopplingsinställningarna för fält eller grupp som en kontroll är bunden till koppla användare det fältet eller gruppens data från flera formulär. Du kan anpassa kopplingsinställningarna för textrutekontroll för Business Purpose så att användare kan koppla data från de formulär som innehåller fältet i det här exemplet. Du kan anpassa kopplingsinställningarna ytterligare genom att aktivera en avgränsare som visas mellan varje sammanfogade värde. En avgränsare kan vara ett blanksteg, ett kommatecken, ett semikolon, en lodrät linje, en radbrytning, ett nytt stycke eller en understrykning. Till exempel om Bob skriver konferens i fältet Företag syftet ser kommer Nate skriver KundbesökJudy skriver Affärsresaoch aktivera koppling för det fältet och ange ett kommateckenavgränsare resulterande kopplade data Visa som affärsresa, gå till kund, konferens (om Judy formuläret är mål).

Obs!: Ett blanksteg läggs automatiskt till efter kommatecken och semikolon avgränsare.

När du lägger till en avgränsare hjälper dig att skilja mellan specifika värden, kan du anpassa hur data kopplas genom att lägga till ett unikt prefix på varje värde i ett fält eller en grupp. När du lägger till ett prefix du väljer du värdet från ett annat fält eller ange funktion som du vill använda som ett prefix. Lägga till ett prefix kan hjälpa användarna att identifiera källan till de ursprungliga data. Du kan till exempel aktivera namnet på den person som fyller i ett formulär – ett värde som anges i ett annat fält, som visas som ett prefix för ett värde i ett annat fält. Därefter när flera formulär sammanfogas värdena från formuläret källa visas sammanfogade värden och dessa värden har identifierare.

Till exempel om du identifierar ett fält som innehåller ett användarnamn som prefix och skapa en funktionen Sammanfoga som lägger till ett kolon efter varje förekomst av det värdet, kan du enkelt se vem som har angett ett värde även efter flera formulär sammanfogas. I det här exemplet om Judy Lew formulär är målformuläret resulterande prefixed data visas som Affärsresa, Nate Sun: kundbesök Bob Kelly: konferens.

Meddelanden: 

 • Prefix inte har lagt till i målformuläret – Judy Lew formulär i det här fallet – att undvika tillsammans med överflödiga prefix om kopplade data sparas i formuläret och sedan formuläret sammanfogats igen.

 • När en användare kopplar InfoPath-formulär som finns på en hårddisk eller en nätverksplats, en SharePoint-webbplats eller InfoPath-e-postformulär i Office Outlook 2007, resulterande kopplade data visas i omvänd ordning från den ordning som formulär som valdes. Till exempel om en användare väljer tre formulär, börjar med Bob, sedan väljer Judy och Nate, i formuläret som innehåller kopplade data, Nate data visas först, följt av Judy data och sedan bObs.

 • Förutom att anpassa kopplingsinställningarna för enskilda kontroller kan inaktivera du också koppling för hela formulärmallen för att hindra användare från att koppla formulär som baseras på den. När du inaktiverar koppling av formulär kan har användare som fyller i formuläret inte åtkomst till kommandot Koppla formulärArkiv-menyn.

 • För att säkerställa att formuläret mall är konfigurerad att koppla andra former, testa genom att publicera formulärmallen och skapa och spara minst fem formulär som baseras på formulärmallen med exempeldata. Öppna en formulärmall i designläge när du har sparat formulären, och klicka sedan på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard.. Slå samman dina exempelformulär i förhandsgranskningsläge. Om formulären sammanfoga korrekt du publicera en formulärmall och låta användarna skapa formulär som baseras på din formulärmall.

 • Ge användarna en genomgång av hur du koppla formulär. Du kan utveckla den här proceduren när du testar din formulärmall för koppling.

Överst på sidan

Kopplingsåtgärder för fält eller grupper

Koppla följande beror på datatypen för fältet eller gruppen.

När du konfigurerar kopplingsinställningarna för någon typ av fält eller en grupp kan du antingen välja att ignorera värden i formulären källa och behålla värdena i målformuläret eller väljer en anpassad sammanfoga inställning. I följande tabell beskrivs de anpassade kopplingsinställningarna för varje typ av fält eller en grupp.

Fältet eller gruppen typ

Tillgängliga kopplingsinställningarna

Exempel på kontroller som kan vara bundet till denna typ av fält

Icke-upprepande fält

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källan formulär

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix i varje objekt

 • Textruta

 • Listruta

 • Kombinationsruta

Upprepande fält

 • Infoga värdena från källan formulär före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Listruta för flera val

Icke-upprepande XHTML-fält

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källan formulär

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix för varje post och formatera texten

RTF-ruta

Återkommande XHTML-fält

 • Infoga värdena från källan formulär före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Upprepande tabell

Attributfält

 • Ersätt värdet i målformuläret med värdet från formuläret källa

  Om en användare väljer flera formulär, blir värdet från det sista formulär som användaren väljer det värde som är kvar i målformuläret. Om en användare väljer tre formulär, börjar med Bob, sedan väljer Judy och Nate, data från Attributfältet i Nate formuläret ersätter det ursprungliga värdet i målformuläret.

  Obs!: Bevarat värdet kan variera beroende på operativsystem på den person som kopplar formulär.

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källan formulär

  • Ignorera tomma fält

  • Lägga till en avgränsare mellan objekt

  • Lägga till ett prefix i varje objekt

Alla kontroller kan ha en attributet fälttyp.

Icke-upprepande grupp

 • Kombinera värdet i målformuläret med värdena från källan formulär

 • Avsnitt

 • Valfritt avsnitt

Upprepande grupp

 • Infoga värdena från källan formulär före eller efter värdet i målformuläret

  • Ta bort tomma fält

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Listruta för flera val

 • Upprepande tabell

Överst på sidan

Definiera egna kopplingsinställningarna för kontroller

Använd procedurerna i det här avsnittet för att definiera anpassade kopplingsinställningarna för standard och upprepande kontroller.

Obs!: När du aktiverar kopplingsinställningarna för en kontroll kan aktivera du faktiskt kopplingsinställningarna för fält eller grupp som kontrollen är bunden till. Kopplingsinställningarna varierar beroende på fältet eller gruppen och dess datatyp. Vissa typer av fält eller grupper stöder inte sammanfoga. Du kan också ändra kopplingsinställningarna genom att redigera egenskaperna för ett fält eller en grupp i datakällan. Om du vill göra detta högerklickar du på ett fält eller en grupp i åtgärdsfönstret Datakälla, klicka på Egenskaper på snabbmenyn och klicka sedan på Koppla inställningar på fliken regler.

Standardkontroller inkludera kontroller som du vanligtvis associerar med samla in och visa information. Kontrollerna är bland textrutor, listrutor, kryssrutor och knappar. Upprepande och valfria kontroller inkludera listkontroller, upprepande tabeller och upprepande avsnitt och valfria avsnitt. Dessa kontroller Tillåt användare att infoga listobjekt, rader, postuppsättningar och valfri information när du fyller i ett formulär. I ett formulärmall för reseräkning, kan du använda en upprepande tabell så att användarna kan lägga till så många rader som de behöver för att ange sina angivet antal kostnadsobjekt.

Meddelanden: 

 • Vissa kontroller är bundna till fält som inte kan slås samman. Till exempel kan inte värden i kontroller för datumväljare eller kryssrutan kontroller kopplas eftersom typ av data som de innehåller inte slås samman. Kontroller som innehåller digitala signaturer kan aldrig kopplas eftersom praktiska övningar skulle göra den digitala signaturen.

 • Vissa kontroller innehåller fler alternativ. När du anpassar kopplingsinställningarna för en RTF-kontroll, kan du välja teckensnitt samt formateringsalternativ.

Definiera egna kopplingsinställningarna för vanliga kontroller

Standardkontroller innehåller textrutor, RTF-rutor och kombinationsrutor. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på kombinera värdet i målformuläret med värdena från formulären källa under åtgärd för det här fältet.

 5. Om du vill utesluta fält som inte innehåller data, under kombinera alternativ, markerar du kryssrutan Ignorera tomma fält (rekommenderas).

 6. Välj en avgränsare som visas mellan värdena i kontrollen som visas i målformuläret i listan Avgränsa varje objekt med.

  Teknisk information

  Lägga till en avgränsare kan hjälpa användarna bestämma användaren som angetts data när data från flera formulär sammanfogas. Till exempel välja kommatecken (””,) för en viss kontroll resulterar i data från den kontroll som är avgränsade med kommatecken när flera formulär som baseras på formulärmallen sammanfogas.

 7. Prefix på varje artikel med markerar du kryssrutan om du vill lägga till ett prefix före varje värde som visas i kontrollen när användare koppla formulär som baseras på formulärmallen, och sedan väljer du ett alternativ som du vill basera prefixet på.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln, klicka på Infoga fält eller en grupp, klickar du på fältet som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln, klicka på Infoga funktion och välj den funktion du vill använda i dialogrutan Infoga funktion.

    Tips: Om funktionen kräver parametrar returnerar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan i rutan formel i dialogrutan Infoga formel dubbelklickar du på den funktion som du har lagt till och klicka på ett fält eller grupp. Hitta länkar till mer information om funktionerna i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln, skriver du värdet eller symbol för matematisk operation i rutan formel.

  Åtgärd

  Symbol

  Lägg till

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dela upp

  /

  • Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka ”/” som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

  • Klicka på Kontrollera formel om du vill kontrollera formeln för korrekt syntax i dialogrutan Infoga formel.

Definiera egna kopplingsinställningarna för ett standardavsnitt

Standard avsnitt är behållare för andra kontroller. Avsnitt kan innehålla flera kontroller i åtgärdsfönstret kontroller, inklusive andra avsnitt. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på det avsnitt som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på kombinera innehållet i grupperna i käll- och formulär (standard) under åtgärd för den här gruppen.

  Obs!: Kopplingsinställningarna för varje fält och grupp i den här gruppen avgör hur data kopplas.

Definiera egna kopplingsinställningarna för upprepande kontroller och avsnitt

Kontroller för upprepande inkludera upprepande avsnitt och upprepande tabeller och punktlistor. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på Infoga grupper från formulären källa till mål-formulär (standard) under åtgärd för den här upprepande grupp.

 5. För att bestämma var grupper från källan formulär ska visas i målformuläret under Alternativ för Infoga, klickar du på efter grupper i målformuläret eller före grupper i målformuläret.

 6. Om du vill eliminera tomma värden från de sammanfogade formulär, markerar du kryssrutan Ta bort tomma grupper (rekommenderas).

 7. Om du vill kombinera grupper vars kontroller innehåller samma värden, vilket minskar skapa redundanta data, markerar du kryssrutan kombinera grupper med samma fältvärden och klicka sedan på knappen bredvid de fält där du kan jämföra att välja fälten du vill kombinera.

Definiera egna kopplingsinställningarna för valfritt avsnitt

Valfria avsnitt innehåller andra kontroller. Användare kan infoga eller ta bort valfria avsnitt när du fyller i ett formulär. I den här artikeln för mer information finns i kopplingsåtgärder för fält eller grupper .

Obs!: Kontroller som läggs till i avsnitt – med andra ord underordnade kontroller av överordnade kontroller – endast stöd för sammanfoga om den har aktiverats för den överordnade kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

 3. Klicka på Sammanfoga inställningar under Inkludera formulär.

 4. Klicka på kombinera innehållet i grupperna i käll- och formulär (standard) under åtgärd för den här gruppen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×