Designa en formulärmall som baseras på en Microsoft SQL Server-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan designa en formulärmall som fungerar tillsammans med en Microsoft SQL Server-databas för såväl hämtning som sändning av data.

Artikelinnehåll

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Designa en formulärmall

Konfigurera skicka-alternativ

Översikt

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning som kallas huvuddataanslutning och en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på syftet med formuläret kan data hämtas från eller skickas till en extern datakälla, exempelvis en Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst, via dataanslutningen.

När du utformar en formulärmall som baseras på en databas, skapar Microsoft Office InfoPath huvudsakliga datakälla med grupper som innehåller frågefält och datafält och en anslutning till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen för formulärmallen. De här fälten och grupperna motsvarar hur data lagras i tabellerna i databasen. Frågefält innehåller data som anges av en användare för att begränsa frågeresultatet till poster som matchar data i fälten fråga. När ett formulär som baseras på formulärmallen använder huvudsakliga dataanslutningen, skapas en fråga med hjälp av informationen i fälten fråga. InfoPath skickar sedan frågan via dataanslutning fråga. Databasen returnerar resultatet av frågan till formuläret via dataanslutning fråga. Resultatet av frågan placeras i datafält som kan redigeras bland kontroller som är bundna till dessa fält.

Eftersom datastrukturen för fråge- och datafälten måste matcha lagringsstrukturen i den externa databasen kan du inte ändra fälten eller grupperna i huvuddatakällan. Du kan endast lägga till fält eller grupper i huvuddatakällans rotgrupp. Länkar till mer information om datakällor finns i avsnittet Se även.

Ett formulär kan skicka data till en databas via formulärets huvudsakliga dataanslutning om formulärmallen som formuläret baseras på och databasen uppfyller följande krav:

 • Formulärmallen är inte en webbläsarkompatibel formulärmall    InfoPath skapar inte en skicka-dataanslutning i den huvudsakliga dataanslutningen om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Använda en webbtjänst som fungerar med databasen om du vill tillåta användare att skicka data i ett formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall.

 • Vänster tabell i varje par av relaterade tabeller i huvudsakliga datakällan innehåller en primärnyckel    Minst en av relationerna för varje par av relaterade tabeller får innehålla en primärnyckel i den vänstra tabellen.

 • Inga av datafält i huvudsakliga datakälla för formuläret store en stor binär datatyp    InfoPath inaktiverar skicka-dataanslutning om frågan innehåller fält som innehåller en stor binär datatyp, till exempel bilder, bilder, OLE-objekt, bifogade filer, Office Access memo-datatyp eller SQL-Text-datatyp.

När dataanslutningen för sändning aktiveras i InfoPath kan användare skicka informationen i huvuddatakällans datafält till databasen. Om dataanslutningen aktiveras kan du anpassa sändningsalternativen för formulär som baseras på den här formulärmallen.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du designar en formulärmall som baseras på en databas kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. En frågedataanslutning skapas som huvuddataanslutning i InfoPath i webbläsarkompatibla formulärmallar. Sådana mallar kan dock inte konfigureras så att användare kan skicka data till en databas. Om du designar en formulärmall utifrån en SQL Server-databas och vill att användarna ska skicka sina formulärdata till databasen via huvuddataanslutningen kan du inte göra formuläret webbläsarkompatibelt.

Överst på sidan

Innan du börjar

Om du vill skapa en formulärmall som baseras på en SQL Server-databas måste du begära följande information från databasadministratören:

 • Namnet på servern där databasen som du vill ansluta formulärmallen till finns.

 • Namnet på databasen som du vill använda.

 • Den autentisering som databasen kräver. Microsoft Windows-autentisering eller SQL Server-autentisering kan användas för att ange hur användare får åtkomst till databasen.

 • Namnet på tabellen som innehåller de data du vill skicka till formuläret eller som ska ta emot data från formuläret. Detta är primärtabellen. Om du tänker använda mer än en tabell i databasen måste du även ta reda på namnen på dessa underordnade tabeller. Du behöver också veta namnen på de fält i de underordnade tabellerna som har en relation till fälten i primärtabellen.

Överst på sidan

Designa formulärmallen

Om du vill designa en formulärmall med en frågedataanslutning måste du göra följande:

 1. Skapa formulärmallen    När du skapar en formulärmall som baseras på en databas skapas en frågedataanslutning som huvuddataanslutning mellan formulärmallen och databasen i InfoPath. Formulärets huvuddatakälla skapas automatiskt.

 2. Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet    Du kan lägga till en kontroll i en formulärmall och kopplar kontrollen till ett fält i den huvudsakliga datakällan så att användare kan se och redigera data i fälten i den huvudsakliga datakällan när de öppnar formuläret.

Steg 1: Skapa formulärmallen

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ett nytt i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Databas i listan Baserat på.

 4. Om du designar en webbkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

  Obs!: I guiden Dataanslutning aktiveras inte dataanslutningen för sändning i en webbläsarkompatibel formulärmall. Om du vill att användarna ska kunna skicka data till en databas från formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall måste du lägga till en sekundär dataanslutning till en webbtjänst som kan användas tillsammans med databasen. Länkar till mer information om sekundära dataanslutningar finns i avsnittet Se även.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Välj databas i guiden Dataanslutning.

 7. Klicka på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla.

 8. Klicka på Microsoft SQL Server i listan Vilken typ av datakälla vill du ansluta till? och klicka sedan på Nästa.

 9. Skriv namnet på servern där SQL Server-databasen finns i rutan Servernamn.

 10. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om åtkomsten till databasen bestäms av inloggningsinformation som används i ett Microsoft Windows-nätverk klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om åtkomsten bestäms utifrån ett specifikt användarnamn och ett lösenord som du får från databasadministratören klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 11. Klicka på Nästa.

 12. I listan Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda klickar du på databasens namn och markerar sedan kryssrutan Anslut till en särskild tabell. Klicka därefter på namnet på primärtabellen och sedan på Nästa.

 13. I rutan Filnamn på den följande sidan i guiden anger du ett namn på filen där dataanslutningsinformationen lagras och klickar sedan på Slutför så att inställningarna sparas.

  Om du planerar att använda andra tabeller i frågedataanslutningen kan du lägga till dessa på den här sidan i guiden.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 14. Klicka på Nästa.

 15. Skriv ett namn för den huvudsakliga dataanslutningen på den sista sidan i guiden. Det här namnet visas i listan datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 16. Om formulärmallen uppfyller kraven i avsnittet Översikt , anger den här sidan i guiden att InfoPath aktiverat dataanslutningen skicka huvudsakliga dataanslutningen. Om du vill byta namn på dataanslutningen skicka skriver du ett nytt namn i lämplig ruta. Om du vill att användarna ska skicka sina formulärdata till en annan skicka dataanslutning som du ska lägga till en formulärmall senare avmarkerar du kryssrutan Aktivera skicka för den här anslutningen.

  Obs!: Om formulärmallen inte uppfyller kraven i avsnittet Översikt över InfoPath inaktiverar dataanslutning skicka och rutan anger du ett namn på anslutningen och markera kryssrutan Aktivera skicka för den här anslutningen är otillgänglig (inaktiverad). Om InfoPath inaktiverar dataanslutning skicka har huvudsakliga dataanslutningen för formulärmallen bara en fråga dataanslutning.

Steg 2: Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Markera den grupp eller ett fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Överst på sidan

Konfigurera sändningsalternativ

Om din formulärmall och de tabeller som du valde i guiden Dataanslutning uppfyller kraven i avsnittet Översikt , konfigurerar InfoPath en formulärmall så att skicka data till dess huvudsakliga dataanslutningen. Om du väljer att använda det här skicka dataanslutning klickar du konfigurerar en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata till databasen för InfoPath och lägger till båda knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret. InfoPath konfigurerar också formulärmallen så att när användare skicka sina formulär, formuläret förblir öppet och visas ett meddelande till användaren som anger om formuläret har skickats. Du kan ändra texten på knappen Skicka och beteende när användaren skickar ett formulär.

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×