Designa en formulärmall som baseras på en Microsoft SQL Server-databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan designa en formulärmall som kan arbeta med en Microsoft SQL Server-databas till frågedata eller fråga och skicka data.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Designa en formulärmall

Konfigurera skicka-alternativ

Översikt

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning, kallas huvudsakliga dataanslutningen och om du vill ha en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på dina mål för formuläret, kan anslutningen till en fråga eller skicka formulärdata till en extern datakälla, till exempel Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst.

När du utformar en formulärmall som baseras på en databas, skapar Microsoft Office InfoPath huvudsakliga datakälla med grupper som innehåller frågefält och datafält och en anslutning till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen för formulärmallen. De här fälten och grupperna motsvarar hur data lagras i tabellerna i databasen. Frågefält innehåller data som anges av en användare för att begränsa frågeresultatet till poster som matchar data i fälten fråga. När ett formulär som baseras på formulärmallen använder huvudsakliga dataanslutningen, skapas en fråga med hjälp av informationen i fälten fråga. InfoPath skickar sedan frågan via dataanslutning fråga. Databasen returnerar resultatet av frågan till formuläret via dataanslutning fråga. Resultatet av frågan placeras i datafält som kan redigeras bland kontroller som är bundna till dessa fält.

Eftersom frågan och datafälten datastruktur måste matcha hur data lagras i databasen, kan inte du ändra dessa fält eller grupper i den huvudsakliga datakällan. Du kan bara lägga till fält eller grupper i rotgruppen i huvudsakliga datakällan. Länkar till mer information om datakällor i avsnittet Se även.

Ett formulär kan skicka data till en databas via formulärets huvudsakliga dataanslutning om formulärmallen som formuläret baseras på och databasen uppfyller följande krav:

 • Formulärmallen är inte en webbläsarkompatibel formulärmall    InfoPath skapar inte en skicka-dataanslutning i den huvudsakliga dataanslutningen om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Använda en webbtjänst som fungerar med databasen om du vill tillåta användare att skicka data i ett formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall.

 • Vänster tabell i varje par av relaterade tabeller i huvudsakliga datakällan innehåller en primärnyckel    Minst en av relationerna för varje par av relaterade tabeller får innehålla en primärnyckel i den vänstra tabellen.

 • Inga av datafält i huvudsakliga datakälla för formuläret store en stor binär datatyp    InfoPath inaktiverar skicka-dataanslutning om frågan innehåller fält som innehåller en stor binär datatyp, till exempel bilder, bilder, OLE-objekt, bifogade filer, Office Access memo-datatyp eller SQL-Text-datatyp.

När InfoPath kan skicka dataanslutning tillåts användare att skicka data i datafälten i huvudsakliga datakällan till databasen. Om InfoPath kan skicka-dataanslutning, kan du anpassa skicka alternativ för formulär som baseras på formulärmallen.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall som baseras på en databas har möjlighet att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. InfoPath skapar anslutningen till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen i en webbläsarkompatibel formulärmall. Webbläsarkompatibla formulärmallar kan inte konfigureras för att tillåta användare att skicka data till en databas. Därför om du utformar en formulärmall som baseras på en SQL Server-databas och du vill att användarna ska skicka sina formulärdata till en databas genom den huvudsakliga dataanslutningen kan göra du inte formulärmallen webbläsarkompatibla.

Överst på sidan

Innan du börjar

För att designa en formulärmall utifrån en SQL Server-databas, behöver du följande information från din databasadministratör:

 • Namnet på den server som innehåller den databas som du ansluter din formulärmall till.

 • Namnet på den databas som du vill använda med den här formulärmallen.

 • Autentisering krävs av databasen. Databasen kan använda Microsoft Windows-autentisering eller SQL Server-autentisering att ta reda på hur användare kan komma åt databasen.

 • Namnet på den tabell som innehåller de data som du vill ska skickas till i formuläret eller som får data från formuläret. Det här är den primära tabellen. Om du ska använda mer än en tabell i databasen måste du namnen på de andra, underordnade tabeller. Du behöver också namnen på fälten i de underordnade tabeller som har relationer med fälten i den primära tabellen.

Överst på sidan

Designa en formulärmall

Om du vill designa en formulärmall med anslutningen till en fråga, måste du göra följande:

 1. Skapa en formulärmall    När du skapar en formulärmall som baseras på en databas, skapas en anslutning till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen mellan en formulärmall och databasen. Den här processen skapas automatiskt en formulärmall huvudsakliga datakälla.

 2. Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet    Du kan lägga till en kontroll i en formulärmall och kopplar kontrollen till ett fält i den huvudsakliga datakällan så att användare kan se och redigera data i fälten i den huvudsakliga datakällan när de öppnar formuläret.

Steg 1: Skapa en formulärmall

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på formulärmallen under Skapa en ny, i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på databasen i listan baserat på.

 4. Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

  Obs!: Guiden Dataanslutning kan inte skicka dataanslutning i en webbläsarkompatibel formulärmall. Tillåt användare att skicka data till en databas från formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall genom att lägga till en sekundär dataanslutning till en webbtjänst som fungerar med databasen. Länkar till mer information om sekundära dataanslutningar i avsnittet Se även.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Välj databas i guiden Dataanslutning.

 7. Klicka på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla.

 8. Klicka på Microsoft SQL Server i listan vilken typ av datakälla vill du ansluta till och klicka sedan på Nästa.

 9. Skriv namnet på servern med SQL Server-databas i rutan servernamn.

 10. Gör något av följande under inloggningsinformation:

  • Om databasen avgör vilka som har tillträde utifrån de autentiseringsuppgifter som används i ett Microsoft Windows-nätverk, klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om databasen avgör vilka som har tillträde utifrån en angiven användarnamn och lösenord som du får från databasadministratören, klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och Skriv ditt användarnamn och lösenord i Användarnamn och Lösenord rutorna.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Klicka på namnet på den databas som du vill använda, markera kryssrutan Anslut till en särskild tabell, klicka på namnet på den primära tabellen och klicka sedan på Nästa i listan Välj databas som innehåller de data du vill använda.

 13. Skriv ett namn för filen som lagrar dataanslutningsinformationen i rutan Filnamn på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför om du vill spara inställningarna.

  Om du planerar att använda andra tabeller i dataanslutning fråga kan du lägga till de andra tabellerna i den här sidan i guiden.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa dessa steg om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 14. Klicka på Nästa.

 15. Skriv ett namn för den huvudsakliga dataanslutningen på den sista sidan i guiden. Det här namnet visas i listan datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 16. Om formulärmallen uppfyller kraven i avsnittet Översikt , anger den här sidan i guiden att InfoPath aktiverat dataanslutningen skicka huvudsakliga dataanslutningen. Om du vill byta namn på dataanslutningen skicka skriver du ett nytt namn i lämplig ruta. Om du vill att användarna ska skicka sina formulärdata till en annan skicka dataanslutning som du ska lägga till en formulärmall senare avmarkerar du kryssrutan Aktivera skicka för den här anslutningen.

  Obs!: Om formulärmallen inte uppfyller kraven i avsnittet Översikt över InfoPath inaktiverar dataanslutning skicka och ange ett namn på anslutningen och markera kryssrutan Aktivera skicka för den här anslutningen är inte tillgänglig (inaktiverad). Om InfoPath inaktiverar dataanslutning skicka har huvudsakliga dataanslutningen för formulärmallen bara en fråga dataanslutning.

Steg 2: Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till din formulärmall.

 3. Markera den grupp eller ett fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Överst på sidan

Konfigurera skicka-alternativ

Om din formulärmall och de tabeller som du valde i guiden Dataanslutning uppfyller kraven i avsnittet Översikt , konfigurerar InfoPath en formulärmall så att skicka data till dess huvudsakliga dataanslutningen. Om du väljer att använda det här skicka dataanslutning klickar du konfigurerar en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata till databasen för InfoPath och lägger till båda knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till fil menyn när användare fyller i formuläret. InfoPath konfigurerar också formulärmallen så att när användare skicka sina formulär, formuläret förblir öppet och visas ett meddelande till användaren som anger om formuläret har skickats. Du kan ändra texten på knappen Skicka och beteende när användaren skickar ett formulär.

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×