Dela information om schema och uppgifter med hjälp av ett Gantt-schema i Visio

Dela information om schema och uppgifter med hjälp av ett Gantt-schema i Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett Gantt-schema kan du schemalägga aktiviteterna i projektet och hjälper dig att följa upp aktivitetsstatus. Om du vill kommunicera detaljerad information om uppgiften och schema för chefer eller andra gruppmedlemmar, kan du skapa ett Gantt-schema i Microsoft Visio. Du kan också använda ett Gantt-schema för att hantera projektets schema på nivån aktivitet.

Konfigurera ett Gantt-schema

 1. Klicka på kategorin schema i listan kategorier.

 2. Klicka på Gantt-schema och sedan på Skapa.

 3. Ange datum för tidsskalan i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema:

  • Klicka på fliken Datum och välj önskade alternativ.
   Huvudenheter är den längsta tidsenheten (t.ex. år eller månader) som du använder i diagrammet, och Delenheter är den minsta tidsenheten (t.ex. dagar eller timmar).

  • Gå till fliken Format, klicka på de former och etiketter som du vill använda i uppgiftsfält, milstolpar och sammanfattningsfält och klicka på OK.
   Om du inte är säker på vilken formatering du ska välja, accepterar du bara standardalternativen. Du kan ändra formateringen senare.

Lägga till data i ett Gantt-schema

Uppgifter

Varje uppgift i ett Gantt-schema upptar en rad i schemaramen. När du skriver in uppgiftsnamnen i cellerna i kolumnen Uppgiftsnamn visas uppgifternas varaktighet som uppgiftsfält i området under tidsskalan.

Mål

Åtgärd

Byta namn på en uppgift

 • Klicka i den cell i kolumnen Uppgiftsnamn där uppgiften finns och skriv ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en uppgift

 • Klicka i den cell i ramen för Gantt-schemat som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och ange sedan den nya informationen.

Så här anger du en varaktighet:

 • 1t för 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1v för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya uppgiftsrader

 • Dra en radform från fönstret Former och släpp den i det diagram som du vill lägga till den nya raden i.

Förse uppgifter med indikatorer på Procent klart

 1. Markera kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till en kolumn för procent klart.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på fliken Gantt-schema.

 3. Klicka på % klart under Kolumntyp och klicka sedan på OK.

Vartefter en uppgift går framåt anger du hur många procent av uppgiften som färdigställts i kolumnen. En procent klart-indikator visas i uppgiftsfältet.

Ta bort en uppgift

 • Markera en cell på raden som representerar den uppgift som du vill ta bort och klicka på Ta bort i gruppen Uppgifter på fliken Gantt-schema.

Milstolpar

Eftersom en milstolpe representerar en betydande händelse i ett schema snarare än en uppgift bör du ange dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd

Lägga till en ny milstolpe

 1. Dra en milstolpeform från fönstret Former och släpp den i det diagram som du vill lägga till en ny milstolperad i.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start på raden som representerar milstolpen och klicka på Redigerat på snabbmenyn.

 3. Ange datumet och klicka på OK. Datumet i kolumnen Slut ändras så att det matchar datumet i kolumnen Start, och Varaktighet tilldelas värdet noll (0).

Konvertera en befintlig uppgift till en milstolpe

 • Ange varaktigheten noll (0) i kolumnen Varaktighet på raden som representerar den uppgift som du vill konvertera till en milstolpe.

Ändra utseende på en milstolpemarkör

 • Högerklicka på milstolpemarkören och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn. Klicka på de alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en milstolpe

 • Markera en cell på raden som representerar den milstolpe som du vill ta bort och klicka på Ta bort i gruppen Uppgifter på fliken Gantt-schema.

Sammanfattande uppgifter

Du kan använda en sammanfattande uppgift om du vill slå samman flera underordnade uppgifter under en paraplyuppgift.

Mål

Åtgärd

Skapa underordnade uppgifter under en sammanfattande uppgift

En sammanfattande uppgift är en vanlig uppgiftsrad. En sammanfattande uppgift sammanfattar de underordnade uppgifter som är indragna under den. Så här skapar du underordnade uppgifter:

 1. Markera en cell som innehåller ett uppgiftsnamn. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned Skift medan du markerar.

 2. Klicka på Indrag i gruppen Uppgifter på fliken Gantt-schema.

Nu är den indragna uppgiften en underordnad uppgift till den sammanfattande uppgiften över den.

Ange varaktigheten för en sammanfattande uppgift

 1. Klicka på cellen i kolumnen Start på raden för den första underordnade uppgiften och ange startdatumet för uppgiften.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Slut för samma underordnade uppgift och ange slutdatumet för uppgiften.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för alla underordnade uppgifter.

Varaktigheten för den sammanfattande uppgiften fylls i automatiskt när du angett varaktighetsinformationen för alla underordnade uppgifter.

Höja nivån för en uppgift (dra ut)

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill höja nivån för och klicka på Dra ut på snabbmenyn.

Byta utseende på ett sammanfattande uppgiftsfält

 1. Högerklicka i tidsfältet för den sammanfattande uppgift som du vill ändra och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera de symboler som du vill använda för början och för slutet på fälten under Sammanfattningsfält, och klicka sedan på OK.

Beroenden (länkade uppgifter)

När du gör en uppgift beroende av en annan uppgift i Gantt-schemat sammanbinds de två fälten av en pil. Om du ändrar ett datum eller en varaktighet för en uppgift som en annan uppgift är beroende av ändras även den beroende uppgiftens datum.

Mål

Åtgärd

Ange beroenden mellan uppgifter

 1. Markera namncellerna för de uppgifter och milstolpar som du vill länka. Du kan markera flera uppgifter genom att hålla ned Ctrl när du markerar uppgifterna.

 2. Klicka på Länk i gruppen Uppgifter på fliken Gantt-schema.

Bryta beroenden mellan uppgifter

 1. Markera de uppgifter med beroenden som du vill bryta genom att klicka i cellerna med uppgifternas namn. Du kan markera flera uppgifter genom att hålla ned Ctrl när du markerar uppgifterna.

 2. Klicka på Bryt länk i gruppen Uppgifter på fliken Gantt-schema.

Ändra beroendepilarnas format

 • Högerklicka på ritningssidan när Gantt-schemat är öppet och klicka sedan på S-kopplingar.

Lägga till kolumner

Mål

Åtgärd

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördefinierad datakolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till den nya kolumnen.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på fliken Gantt-schema.

 3. Klicka på det kolumnnamn som motsvarar den typ av data du vill lägga till i listan Kolumntyp och klicka sedan på OK.

Lägga till en ny egendefinierad datakolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till den nya kolumnen.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kolumner på fliken Gantt-schema.

 3. Klicka på en av de användardefinierade kolumner som motsvarar formatet på de data du vill lägga till i listan Kolumntyp (till exempel Användardefinierad decimal, Användardefinierad text eller Användardefinierad tid) och klicka sedan på OK.

 4. Ange ett nytt namn för kolumnen.

Obs!: Om du lägger till mer än en textkolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Välj till exempel Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, Användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (dölja) en datakolumn

 • Markera rubriken för den kolumn som du vill ta bort (dölja).

 • Klicka på Dölj i gruppen Kolumner på fliken Gantt-schema.

Obs!: När du tar bort, eller döljer, en kolumn i schemat sparas data från kolumnen i en fil. Du kan senare visa kolumnen igen genom att högerklicka på en kolumnrubrik och välja Infoga kolumn. Välj den kolumn som du vill visa igen i listan och klicka sedan på OK.

Flytta en datakolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn, placerar du mittpunkten för den kolumn som du flyttar till vänster om mittpunkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill placera en kolumn till höger om en annan kolumn, placerar du mittpunkten för den kolumn du flyttar till höger om mittpunkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill placera en kolumn till höger om ett tidsintervall, placerar du mittpunkten för den kolumn som du flyttar till höger om mittpunkten för tidsintervallet.

Tidsskala

Tidsskalan består av en skala med huvud- och deltidsenheter som sträcker sig från det datum projektet börjar till dess slutdatum. Du kan definiera enheterna i tidsskalan, dess start- och slutdatum samt de dagar som ska anses som arbetsfria.

Mål

Åtgärd

Ändra start- och/eller slutdatum

 1. Klicka på Diagramalternativ i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.

 2. Ange datumintervallet under Tidsintervall i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema.

Byta tidsenheter

 1. Klicka på Diagramalternativ i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.

 2. Välj de huvudenheter och delenheter som du vill använda under Tidsenheter i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema och klicka på OK.

Skapa arbetsfria dagar

 1. Klicka på Konfigurera arbetstid i gruppen Hantera på fliken Gantt-schema.

 2. Välj önskade alternativ för Arbetsdagar och Arbetstid i dialogrutan Konfigurera arbetstid och klicka på OK.

Bläddra till en viss uppgift eller milstolpe

 1. Markera den uppgift eller milstolpe som du vill bläddra till genom att klicka i cellen med uppgiftens namn.

 2. Klicka på Bläddra till uppgift i gruppen Navigering på fliken Gantt-schema.

Bläddra till ett visst datum

 • Klicka på Gå till Slutför om du vill bläddra till slutet av tidsskalan på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

 • Klicka på Nästa om du vill rulla en delenhet åt vänster på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

 • Klicka på föregående om du vill rulla en delenhet åt höger på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

 • Klicka på Gå till Start om du vill bläddra till början av tidsskalan på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

Ändra tidsskaleområdets bredd

 1. Markera kolumnen för tidsskalan.

 2. Dra markeringshandtaget till höger om kolumnen i önskad riktning tills området har önskad bredd.

Visa fler tidsenheter

 1. Klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemaramen så att ramen markeras.

 2. Dra markeringshandtaget i ramens högra kant åt höger.

Obs!: När du utökar tidsskalan så att fler tidsenheter visas ändrar du samtidigt projektets slutdatum.

Vad vill du göra?

Använda ett Gantt-schema som ett kommunikationsverktyg

Konfigurera ett Gantt-schema

Lägga till data i ett Gantt-schema

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Använda ett Gantt-schema som ett kommunikationsverktyg

Grafiska element, till exempel staplar och pilar representerar uppgifter och beroenden mellan dem så att du kan spåra ändringar i en aktivitet påverkar hur de andra i ett Gantt-schema.

Du kan också gruppera flera underordnade uppgifter under en sammanfattande uppgift och lägga till beskrivningar, nödvändiga resurser och procent färdigt i varje aktivitet.

Aktiviteterna visas som staplar i en tidsskala.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan snabbt skapa ett visuellt tilltalande kommenterade schema för en presentation genom att använda ett färgschema och lägga till textetiketter i ett Gantt-schema.

Om du startar ett schema för ett komplext projekt som en Visio Gantt-schema kan du enkelt exportera schemaläggningsdata till Microsoft Project 2010 och använda Project för att planera och hantera projekt i detalj.

Produkt

Använd när

Visio

 • Du vill förbereda ett visuellt tilltalande kommenterade schema för en presentation.

 • Du vill definiera de grundläggande uppgifterna i ett schema i början av ett projekt.

 • Ditt schema omfattar färre än 30 uppgifter.

Project

 • Du vill använda en komplett projekthanteringsverktyget för att planera och schemalägga ett projekt.

 • Ditt schema innehåller mängder av uppgifter.

 • Du måste tilldela flera resurser till aktiviteter eller ansluta scheman för olika projekt.

Överst på sidan

Konfigurera ett Gantt-schema

 1. På flikenArkiv klickar du på Ny

 2. Under Välj en mall, klicka på schema och dubbelklicka på Gantt-schema.

 3. Ange datum för tidsskalan i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema. Du kan också välja hur du vill formatera aktivitetsstaplarna, milstolpar och andra diagramelement:

  • Klicka på fliken datum och väljer de alternativ som du vill använda.

   Obs!: Huvudenheter är den längsta tidsenheten (till exempel år eller månader) som du vill använda i diagrammet och delenheter är minsta (till exempel dagar eller timmar).

  • Klicka på figurer och etiketter som du vill använda på uppgiftsfält, milstolpar och sammanfattningsfält på fliken Format och klicka sedan på OK.
   Dialogrutan Alternativ för Gantt-schema

Obs!: Om du inte vet vilken formatering om du vill välja Acceptera bara standardalternativ som. Du kan ändra formatering senare.

Schemaramen i närbild

När du har konfigurerat ett Gantt-schema, visas en allmän schemaramen.

Ramen är som en tom yta där du kan ge information om ditt schema:

 • Klicka på en cell i kolumnen Aktivitetsnamn och skriv om du vill ersätta standardtexten med ett uppgiftsnamn. Du kan lägga till fler aktiviteter projektets förlopp.

 • Datum i kolumnerna Start och slut speglar först, som du angett startdatum för projektet. Att ändra datum, klicka på en cell och sedan skriva.

 • Varaktighet kolumn uppdateringar automatiskt medan du skriver nya start- och slutdatum. Du kan också ange ett av datum och varaktighet för att ange längden på en aktivitet.

 • I tidsskalan (området 2000 med etiketten månader som visas nedan), Huvudenheter överst, och delenheter längst ned. Tidsskalan börjar och slutar med start- och slutdatumen som du angett. När du lägger till uppgiften start- och slutdatum eller varaktigheter visas uppgiftsfält i området under tidsskalan och området utökas.

Tips: Om du vill spela in ytterligare information om varje aktivitet, kan du lägga till fler kolumner. Du kan till exempel lägga till en resurs kolumn så att Gantt-schemat visar vem som är ansvarig för varje aktivitet.

Överst på sidan

Lägga till data i ett Gantt-schema

Du kan fylla ramen med data som återspeglar olika detaljer i projektschemat. Du kan lägga till och förfina följande schemaelement:

Uppgifter

Milstolpar

Sammanfattningsaktiviteter

Beroenden (länkade uppgifter)

Kolumner med data

Tidsskala

Uppgifter

Gantt-schema med uppgiftsfält

Varje uppgift i ett Gantt-schema upptar en rad i schemaramen. När du skriver in uppgiftsnamnen i cellerna i kolumnen Uppgiftsnamn visas uppgifternas varaktighet som uppgiftsfält i området under tidsskalan.

Mål

Åtgärd

Byta namn på en uppgift

 • Klicka i den cell i kolumnen Uppgiftsnamn där uppgiften finns och skriv ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en uppgift

 • Klicka i den cell i ramen för Gantt-schemat som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och ange sedan den nya informationen.

Obs!: Så här anger du en varaktighet:

 • 1t för 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1v för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya uppgifter längst ned i Gantt-schemat

 • Markera Gantt-schemaramen genom att klicka på den heldragna linjen runt schemat. Klicka på Nytt om du vill skapa en ny aktivitet rad på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Lägga till en ny uppgift mellan två befintliga uppgifter

 • Markera en cell i raden som du vill använda en ny aktivitet rad ska visas ovanför och klicka sedan på Nytt på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Förse uppgifter med indikatorer på Procent klart

 1. Markera den skuggad del längst upp i kolumnen till vänster om där du vill att en kolumn för procent klart ska visas och klicka sedan på Infoga på fliken Gantt-schema i gruppen kolumner.
  Gruppkolumnen

 2. Klicka på % klart under Kolumntyp och klicka sedan på OK.

 3. Vartefter en uppgift går framåt anger du hur många procent av uppgiften som färdigställts i kolumnen. En procent klart-indikator visas i uppgiftsfältet.

Ta bort en uppgift

 • Markera en cell i raden som representerar den uppgift som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Milstolpar

Milstolpe i ett Gantt-schema

Eftersom en milstolpe representerar en betydande händelse i ett schema snarare än en uppgift bör du ange dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd

Lägga till en ny milstolpe

 1. Dra en milstolpeform från stencilen Gantt-scheman till Gantt-schemaramen och släpp den mellan de celler som innehåller aktiviteternas namn för de uppgifter som du vill använda milstolpe och följa efter milstolpen.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start på raden som representerar milstolpen och klicka på Redigerat på snabbmenyn.

 3. Skriv det datum som du vill använda och klicka sedan på OK. Datumet i kolumnen slut ändras för överensstämmelse med datumet i kolumnen Start och varaktighet anges till noll (0).

Konvertera en befintlig uppgift till en milstolpe

 • Ange varaktigheten noll (0) i kolumnen Varaktighet på raden som representerar den uppgift som du vill konvertera till en milstolpe.

Ändra utseende på en milstolpemarkör

 • Högerklicka på milstolpemarkören och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn. Klicka på de alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en milstolpe

 • Markera en cell i raden som representerar den milstolpe som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Sammanfattande uppgifter

Gantt-schema med sammanfattande och underordnade uppgifter

Du kan använda en sammanfattande uppgift om du vill slå samman flera underordnade uppgifter under en paraplyuppgift.

Mål

Åtgärd

Skapa en sammanfattande uppgift med underordnade uppgifter

 1. Lägga till en sammanfattande uppgift med underordnade uppgifter eller milstolpar i Gantt-schemat.

 2. Markera en cell som innehåller aktivitetens namn om du vill markera en underordnad uppgift. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned SKIFT medan du klickar på.

 3. Klicka på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifterindrag.
  Uppgiftsgruppen

Ange varaktigheten för en sammanfattande uppgift

 1. Klicka på cellen i kolumnen Start på raden för den första underordnade uppgiften och ange startdatumet för uppgiften.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Slut för samma underordnade uppgift och ange slutdatumet för uppgiften.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för alla underordnade uppgifter.

Obs!: Varaktigheten för den sammanfattande uppgiften fylls i automatiskt när du angett varaktighetsinformationen för alla underordnade uppgifter.

Sänka (indrag) en aktivitet

 • Markera namnet på den uppgift som du vill sänka och klickar på indrag på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Höja nivån för en uppgift (dra ut)

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill höja och klicka sedan på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifterOudent.
  Uppgiftsgruppen

Byta utseende på ett sammanfattande uppgiftsfält

 1. Högerklicka på Aktivitetsfältet för en sammanfattande uppgift som du vill ändra och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera de symboler som du vill använda för början och för slutet på fälten under Sammanfattningsfält, och klicka sedan på OK.

Beroenden (länkade uppgifter)

Milstolpe i ett Gantt-schema

När du gör en uppgift beroende av en annan uppgift i Gantt-schemat sammanbinds de två fälten av en pil. Om du ändrar ett datum eller en varaktighet för en uppgift som en annan uppgift är beroende av ändras även den beroende uppgiftens datum.

Mål

Åtgärd

Ange beroenden mellan uppgifter

 1. Välj aktiviteter och milstolpar mellan vilka du vill ange beroenden genom att klicka på de celler som innehåller aktiviteternas namn. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Klicka på länk på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Bryta beroenden mellan uppgifter

 1. Markera önskade aktiviteter med beroenden som du vill ta bort genom att klicka på de celler som innehåller aktiviteternas namn. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Klicka på Bryt länk på fliken Gantt-schema i gruppen uppgifter.
  Uppgiftsgruppen

Ändra beroendepilarnas format

 • Högerklicka på ritningssidan när Gantt-schemat är öppet och klicka sedan på S-kopplingar.

Kolumner med data

Ett projektschema skapas från aktivitet-specifika data. Tillsammans med aktivitetens startdatum och varaktigheter bestämmer slutdatum för projektet. I ett Visio Gantt-schema lagra du aktivitetsdata i kolumner med data.

Om du vill spela in och visa ytterligare uppgiftsdata i ett Gantt-schema kan du lägga till nya kolumner. Du kanske vill lägga till en kolumn för Aktivitetsanteckningar där du kan beskriva komplexa eller unika uppgifter, en kolumn för resurser som visar vilka personer som ansvarar för varje uppgift eller en kolumn för procent färdigt att spåra hur stor procentandel av varje aktivitet har slutförts.


Gantt-schema med uppgiftsfält

Som standard innehåller diagrammet aktivitetens namn, Start, slut och varaktighet kolumner när du skapar ett nytt Gantt-schema. Du kan ordna om befintliga kolumnerna, lägga till nya kolumner och ta bort kolumner som du inte längre behöver.

Mål

Åtgärd

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördefinierad datakolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till den nya kolumnen.

 2. Klicka på Infoga på fliken Gantt-schema i gruppen kolumner.
  Gruppkolumnen

 3. Klicka på det kolumnnamn som motsvarar den typ av data du vill lägga till i listan Kolumntyp och klicka sedan på OK.

Lägga till en ny egendefinierad datakolumn

 1. Markera rubriken för kolumnen till vänster om den kolumn där du vill lägga till den nya kolumnen.

 2. Klicka på Infoga på fliken Gantt-schema i gruppen kolumner.
  Gruppkolumnen

 3. Klicka på en av de användardefinierade kolumner som motsvarar formatet på de data du vill lägga till i listan Kolumntyp (till exempel Användardefinierad decimal, Användardefinierad text eller Användardefinierad tid) och klicka sedan på OK.

 4. Ange ett nytt namn för kolumnen.

Obs!: Om du lägger till mer än en textkolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Välj till exempel Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, Användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (dölja) en datakolumn

 • Markera rubriken för den kolumn som du vill ta bort (dölja).

 • Klicka på Dölj på fliken Gantt-schema i gruppen kolumner.
  Gruppkolumnen

Obs!: När du tar bort, eller döljer, en kolumn i schemat sparas data från kolumnen i en fil. Du kan senare visa kolumnen igen genom att högerklicka på en kolumnrubrik och välja Infoga kolumn. Välj den kolumn som du vill visa igen i listan och klicka sedan på OK.

Flytta en datakolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn, placerar du mittpunkten för den kolumn som du flyttar till vänster om mittpunkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill placera en kolumn till höger om en annan kolumn, placerar du mittpunkten för den kolumn du flyttar till höger om mittpunkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill placera en kolumn till höger om ett tidsintervall, placerar du mittpunkten för den kolumn som du flyttar till höger om mittpunkten för tidsintervallet.

Obs!: Om regionen tidsskalan är lång kan behöva du zooma ut för att flytta kolumnen förbi områdets mittpunkt. Om du vill zooma ut på menyn Visa pekar du på Zooma och klicka sedan på zoomningsnivån som du vill använda.

Tidsskala

Tidsskalan består av en skala med huvud- och deltidsenheter som sträcker sig från det datum projektet börjar till dess slutdatum. Du kan definiera enheterna i tidsskalan, dess start- och slutdatum samt de dagar som ska anses som arbetsfria.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan bläddra till ett visst datum eller en uppgift i tidsskalan och du kan ändra tidsskaleområdets bredd och visa fler datum.

Mål

Åtgärd

Ändra start- och/eller slutdatum

 1. Klicka på Alternativ på fliken Gantt-schema i gruppen Hantera.
  Gruppen Hantera

 2. Ändra Klicka på det datum som du vill ändra i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema under tidsintervall.

Byta tidsenheter

 1. Klicka på Alternativ på fliken Gantt-schema i gruppen Hantera.
  Gruppen Hantera

 2. Välj de huvudenheter och delenheter som du vill använda under Tidsenheter i dialogrutan Alternativ för Gantt-schema och klicka på OK.

Skapa arbetsfria dagar

 1. Klicka på Konfigurera arbetstid på fliken Gantt-schema i gruppen Hantera.
  Gruppen Hantera

 2. Välj önskade alternativ för Arbetsdagar och Arbetstid i dialogrutan Konfigurera arbetstid och klicka på OK.

Bläddra till en viss uppgift eller milstolpe

 1. Markera den uppgift eller milstolpe som du vill bläddra till genom att klicka i cellen med uppgiftens namn.

 2. Klicka på Bläddra till uppgift på fliken Gantt-schema i gruppen navigering.
  Gruppen Navigering

Bläddra till ett visst datum

 • Klicka på Gå till Slutför om du vill bläddra till slutet av tidsskalan på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

 • Klicka på Nästa om du vill rulla en delenhet åt vänster på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

 • Klicka på föregående om du vill rulla en delenhet åt höger på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.

 • Klicka på Gå till Start om du vill bläddra till början av tidsskalan på fliken Gantt-schema i gruppen Navigering.
  Gruppen Navigering

Ändra tidsskaleområdets bredd

 1. Klicka en gång i det grå området överst i regionen tidsskalan och klicka sedan igen för att markera kolumnen för tidsskalan.

 2. Dra blå markeringshandtaget på höger sida av kolumnen i båda riktningarna tills regionen har rätt bredd som du vill använda.

Visa fler tidsenheter

 1. Klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemaramen så att ramen markeras.

 2. Dra blå markeringshandtaget på höger-center ramens åt höger.

Obs!: När du utökar tidsskalan så att fler tidsenheter visas ändrar du samtidigt projektets slutdatum.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Om du skapar ett schema för ett litet projekt är Gantt-schemat intresserade sträcker sig utanför gränserna för en vanlig skrivare sida. I följande tabell beskrivs några utskriftsproblem som du kan stöta på och vad du ska göra innan du skriver ut som gör att du får de resultat du förväntar dig.

Problemet

Lösning

Åtgärd

Endast en del av Gantt-schemat skrivs ut.

Kontrollera att hela schemat får plats på en ritningssida.

 1. Klicka på dialogruteikonen för Utskriftsformat på fliken Design i gruppen Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek under Förstoring vid utskrift, Välj Passa i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Skriv ”1” i rutan ark vågrätt bredvid Anpassa till och Skriv ”1” i rutan antal sidor lodrätt.

 4. Klicka på Använd och sedan på OK.

Den utskrivna sidan och rita sidorientering är inte samma.

Ändra sidorienteringen skrivare.

 • Klicka på orientering på fliken Design i gruppen Utskriftsformat och klicka sedan på önskad orientering som du vill använda.

Du vet inte hur många sidor som diagrammet kan skrivas över.

Förhandsgranska hur ritningen kommer att skrivas ut innan du skriver ut den.

 • Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv och klickar sedan på Förhandsgranska.

Du vet inte var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Aktivera sidbrytningar att se hur många sidor diagrammet löper över.

 • Välj Sidbrytningar i gruppen Visa på fliken Visa. Grå linjerna i diagrammet anger var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Sidbrytningar mellan de utskrivna sidorna uppstå vid olämpliga platser.

Ändra marginalinställningarna för att styra överlappning mellan sidor. Ju större marginaler, desto större överlappning mellan sidor.

 1. Klicka på dialogruteikonen för Utskriftsformat på fliken Design i gruppen Utskriftsformat.

 2. Klicka på Inställningar på fliken Skrivarinställning under Pappersformat.

 3. Skriv marginalinställningarna som du vill använda och klicka sedan på OK två gånger.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda ett Gantt-schema som ett kommunikationsverktyg

Konfigurera ett Gantt-schema

Lägga till data i ett Gantt-schema

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Använda ett Gantt-schema som ett kommunikationsverktyg

Grafiska element, till exempel staplar och pilar representerar uppgifter och beroenden mellan dem så att du kan spåra ändringar i en aktivitet påverkar hur de andra i ett Gantt-schema.

Du kan också gruppera flera underordnade uppgifter under en sammanfattande uppgift och lägga till beskrivningar, nödvändiga resurser och procent färdigt i varje aktivitet.

Aktiviteterna visas som staplar i en tidsskala.

Gantt-schema – exempel

Du kan snabbt skapa ett visuellt tilltalande kommenterade schema för en presentation genom att använda ett färgschema och lägga till textetiketter i ett Gantt-schema.

Om du startar ett schema för ett komplext projekt som en Visio Gantt-schema kan du enkelt exportera schemaläggningsdata till Microsoft Office Project och använda Office Project för att planera och hantera projekt i detalj. Mer information om hur du exporterar Gantt-diagram från Office Visio finns i Hjälp i Microsoft Office Visio.

Produkt

Använd när

Office Visio

 • Du vill förbereda ett visuellt tilltalande kommenterade schema för en presentation.

 • Du vill definiera de grundläggande uppgifterna i ett schema i början av ett projekt.

 • Ditt schema omfattar färre än 30 uppgifter.

Office Project

 • Du vill använda en komplett projekthanteringsverktyget för att planera och schemalägga ett projekt.

 • Ditt schema innehåller mängder av uppgifter.

 • Du måste tilldela flera resurser till aktiviteter eller ansluta scheman för olika projekt.

Överst på sidan

Konfigurera ett Gantt-schema

Först ställa in grundläggande schemaramen och datum för tidsskalan. Du kan också välja hur du vill formatera aktivitetsstaplarna, milstolpar och andra diagramelement.

Senare kan du ändra datum, lägga till eller ta bort aktiviteter och milstolpar och skapa beroenden mellan uppgifter. Du kan också använda ett färgschema och lägga till en rubrik och en förklaring.

 1. Peka på Nytt i Visio på Arkiv-menyn, pekar du på schema och klicka sedan på Gantt-schema.

 2. Klicka på fliken datum och väljer de alternativ som du vill använda.

  Huvudenheter är den längsta tidsenheten (till exempel år eller månader) som du vill använda i diagrammet och delenheter är minsta (till exempel dagar eller timmar).

 3. Klicka på figurer och etiketter som du vill använda på uppgiftsfält, milstolpar och sammanfattningsfält på fliken Format och klicka sedan på OK.

Om du inte vet vilken formatering om du vill välja Acceptera bara standardalternativ som. Du kan ändra formatering senare.

Schemaramen i närbild

När du har konfigurerat ett Gantt-schema, visas en allmän schemaramen.

Ramen är som en tom yta där du kan ge information om ditt schema:

 • Klicka på en cell i kolumnen Aktivitetsnamn och skriv om du vill ersätta standardtexten med ett uppgiftsnamn. Du kan lägga till fler aktiviteter projektets förlopp.

 • Datum i kolumnerna Start och slut speglar först, som du angett startdatum för projektet. Att ändra datum, klicka på en cell och sedan skriva.

 • Varaktighet kolumn uppdateringar automatiskt medan du skriver nya start- och slutdatum. Du kan också ange ett av datum och varaktighet för att ange längden på en aktivitet.

 • I tidsskalan (området 2000 med etiketten månader som visas nedan), Huvudenheter överst, och delenheter längst ned. Tidsskalan börjar och slutar med start- och slutdatumen som du angett. När du lägger till uppgiften start- och slutdatum eller varaktigheter visas uppgiftsfält i området under tidsskalan och området utökas.

Om du vill spela in ytterligare information om varje aktivitet, kan du lägga till fler kolumner. Du kan till exempel lägga till en resurs kolumn så att Gantt-schemat visar vem som är ansvarig för varje aktivitet.

Överst på sidan

Lägga till data i ett Gantt-schema

Du kan fylla ramen med data som återspeglar olika detaljer i projektschemat. Du kan lägga till och förfina följande schemaelement:

Uppgifter

Milstolpar

Sammanfattningsaktiviteter

Beroenden (länkade uppgifter)

Kolumner med data

Tidsskala

Uppgifter

Gantt-schema med uppgiftsfält

Varje uppgift i ett Gantt-schema upptar en rad i schemaramen. När du skriver in uppgiftsnamnen i cellerna i kolumnen Uppgiftsnamn visas uppgifternas varaktighet som uppgiftsfält i området under tidsskalan.

Mål

Åtgärd

Byta namn på en uppgift

 • Klicka i den cell i kolumnen Uppgiftsnamn där uppgiften finns och skriv ett nytt namn.

Ange eller ändra varaktighet för en uppgift

 • Klicka i den cell i ramen för Gantt-schemat som innehåller det datum eller den varaktighet som du vill ändra och ange sedan den nya informationen.

Så här anger du en varaktighet:

 • 1t för 1 timme

 • 1d för 1 dag

 • 1v för 1 vecka

 • 1m för 1 månad

Lägga till nya uppgifter längst ned i Gantt-schemat

 • Markera Gantt-schemaramen genom att klicka på den heldragna linjen runt schemat. Skapa nya uppgiftsrader, dra det gröna markeringshandtaget längst ned i mitten av ramen.

Lägga till en ny uppgift mellan två befintliga uppgifter

 • Högerklicka i en cell i raden som du vill använda en ny aktivitet rad ska visas ovanför och klicka sedan på Ny uppgift på snabbmenyn.

Förse uppgifter med indikatorer på Procent klart

 1. Högerklicka på den skuggade delen högst upp i kolumnen till vänster om där du vill att en kolumn för procent klart ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn.

 2. Klicka på % klart under Kolumntyp och klicka sedan på OK.

 3. Vartefter en uppgift går framåt anger du hur många procent av uppgiften som färdigställts i kolumnen. En procent klart-indikator visas i uppgiftsfältet.

Ta bort en uppgift

 • Högerklicka i en cell i raden som representerar den uppgift som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort aktivitet.

Ändra hur ett uppgiftsfält

 • Högerklicka på Aktivitetsfältet och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn. Klicka på de alternativ du vill använda i listan och klicka sedan på OK.

Milstolpar

Milstolpe i ett Gantt-schema

Eftersom en milstolpe representerar en betydande händelse i ett schema snarare än en uppgift bör du ange dess varaktighet till noll.

Mål

Åtgärd

Lägga till en ny milstolpe

 1. Dra en milstolpeform från stencilen Gantt-scheman till Gantt-schemaramen och släpp den mellan de celler som innehåller aktiviteternas namn för de uppgifter som du vill använda milstolpe och följa efter milstolpen.

 2. Högerklicka på cellen i kolumnen Start på raden som representerar milstolpen och klicka på Redigerat på snabbmenyn.

 3. Skriv det datum som du vill använda och klicka sedan på OK. Datumet i kolumnen slut ändras för överensstämmelse med datumet i kolumnen Start och varaktighet anges till noll (0).

Konvertera en befintlig uppgift till en milstolpe

 • Ange varaktigheten noll (0) i kolumnen Varaktighet på raden som representerar den uppgift som du vill konvertera till en milstolpe.

Ändra utseende på en milstolpemarkör

 • Högerklicka på milstolpemarkören och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn. Klicka på de alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK.

Ta bort en milstolpe

 • Högerklicka i en cell i raden som representerar den milstolpe som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort aktivitet.

Sammanfattande uppgifter

Gantt-schema med sammanfattande och underordnade uppgifter

Du kan använda en sammanfattande uppgift om du vill slå samman flera underordnade uppgifter under en paraplyuppgift.

Mål

Åtgärd

Skapa en sammanfattande uppgift med underordnade uppgifter

 1. Lägga till en sammanfattande uppgift med underordnade uppgifter eller milstolpar i Gantt-schemat.

 2. Om du vill markera en underordnad uppgift klickar du på en cell som innehåller aktivitetens namn. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned SKIFT medan du klickar på.

 3. Högerklicka på en av de markerade aktiviteterna och klickar på indrag på snabbmenyn.

Ange varaktigheten för en sammanfattande uppgift

 1. Klicka på cellen i kolumnen Start på raden för den första underordnade uppgiften och ange startdatumet för uppgiften.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Slut för samma underordnade uppgift och ange slutdatumet för uppgiften.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för alla underordnade uppgifter.

Varaktigheten för den sammanfattande uppgiften fylls i automatiskt när du angett varaktighetsinformationen för alla underordnade uppgifter.

Sänka (indrag) en aktivitet

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill sänka och klickar på indrag på snabbmenyn.

Höja nivån för en uppgift (dra ut)

 • Högerklicka på namnet på den uppgift som du vill höja och klicka sedan på Minska indrag.

Byta utseende på ett sammanfattande uppgiftsfält

 1. Högerklicka på Aktivitetsfältet för en sammanfattande uppgift som du vill ändra och klicka sedan på Uppgiftsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera de symboler som du vill använda för början och för slutet på fälten under Sammanfattningsfält, och klicka sedan på OK.

Beroenden (länkade uppgifter)

Milstolpe i ett Gantt-schema

När du gör en uppgift beroende av en annan uppgift i Gantt-schemat sammanbinds de två fälten av en pil. Om du ändrar ett datum eller en varaktighet för en uppgift som en annan uppgift är beroende av ändras även den beroende uppgiftens datum.

Mål

Åtgärd

Ange beroenden mellan uppgifter

 1. Välj aktiviteter och milstolpar mellan vilka du vill ange beroenden genom att klicka på de celler som innehåller aktiviteternas namn. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Högerklicka på en av de markerade aktiviteterna och klicka sedan på Länka aktiviteter på snabbmenyn.

Bryta beroenden mellan uppgifter

 1. Markera önskade aktiviteter med beroenden som du vill ta bort genom att klicka på de celler som innehåller aktiviteternas namn. Om du vill markera flera uppgifter håller du ned SKIFT medan du markerar.

 2. Högerklicka på en av de markerade aktiviteterna och klicka sedan på Koppla isär aktiviteter på snabbmenyn.

Ändra beroendepilarnas format

 • Gantt-schemat är öppen, högerklicka på ritningssidan och klicka sedan på S-kopplingar.

Kolumner med data

Ett projektschema skapas från aktivitet-specifika data. Tillsammans med aktivitetens startdatum och varaktigheter bestämmer slutdatum för projektet. I ett Visio Gantt-schema lagra du aktivitetsdata i kolumner med data.

Om du vill spela in och visa ytterligare uppgiftsdata i ett Gantt-schema kan du lägga till nya kolumner. Till exempel kanske du vill lägga till en kolumn för Aktivitetsanteckningar där du kan beskriva komplexa eller unika uppgifter, en kolumn för resurser som visar vilka personer som ansvarar för varje uppgift eller en kolumn för procent färdigt att spåra hur stor procentandel av varje aktivitet har mplicerade TED.


Gantt-schema med uppgiftsfält

Som standard innehåller diagrammet aktivitetens namn, Start, slut och varaktighet kolumner när du skapar ett nytt Gantt-schema. Du kan ordna om befintliga kolumnerna, lägga till nya och ta bort kolumner som du inte längre behöver.

Mål

Åtgärd

Byta namn på en befintlig kolumn

 • Klicka på rubriken för den kolumn du vill byta namn på och skriv sedan ett nytt namn.

Lägga till en ny fördefinierad datakolumn

 1. Högerklicka på rubriken för kolumnen till vänster om där du vill att den nya kolumnen ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn.

 2. Klicka på det kolumnnamn som motsvarar den typ av data du vill lägga till i listan Kolumntyp och klicka sedan på OK.

Lägga till en ny egendefinierad datakolumn

 1. Högerklicka på rubriken för kolumnen till vänster om där du vill att den nya kolumnen ska visas och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn.

 2. Klicka på en av de användardefinierade kolumner som motsvarar formatet på de data du vill lägga till i listan Kolumntyp (till exempel Användardefinierad decimal, Användardefinierad text eller Användardefinierad tid) och klicka sedan på OK.

 3. Ange ett nytt namn för kolumnen.

Obs!: Om du lägger till mer än en textkolumn klickar du på ett annat användardefinierat textalternativ varje gång. Välj till exempel Användardefinierad text 1 för den första kolumnen, Användardefinierad text 2 för den andra kolumnen och så vidare.

Ta bort (dölja) en datakolumn

 • Högerklicka på rubriken för den kolumn som du vill ta bort (dölja) och klicka sedan på Dölj kolumn på snabbmenyn.

Obs!: När du tar bort eller dölja en kolumn i schemat sparas data från kolumnen i en fil. Om du vill visa kolumnen igen senare, högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Infoga kolumn på snabbmenyn. Markera den kolumn som du vill visa igen i listan och klicka sedan på OK.

Flytta en datakolumn

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill flytta.

 2. Dra kolumnen till en ny plats.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en kolumn till vänster om en annan kolumn, placerar du mittpunkten för den kolumn som du flyttar till vänster om mittpunkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill placera en kolumn till höger om en annan kolumn, placerar du mittpunkten för den kolumn du flyttar till höger om mittpunkten för den andra kolumnen.

  • Om du vill placera en kolumn till höger om ett tidsintervall, placerar du mittpunkten för den kolumn som du flyttar till höger om mittpunkten för tidsintervallet.

Obs!: Om regionen tidsskalan är lång kan behöva du zooma ut för att flytta kolumnen förbi områdets mittpunkt. Om du vill zooma ut på menyn Visa pekar du på Zooma och klicka sedan på zoomningsnivån som du vill använda.

Tidsskala

Tidsskalan består av en skala med huvud- och deltidsenheter som sträcker sig från det datum projektet börjar till dess slutdatum. Du kan definiera enheterna i tidsskalan, dess start- och slutdatum samt de dagar som ska anses som arbetsfria.

Gantt-schema med uppgiftsfält

Du kan bläddra till ett visst datum eller en uppgift i tidsskalan och du kan ändra tidsskaleområdets bredd och visa fler datum.

Mål

Åtgärd hinner

Ändra start- och/eller slutdatum

 1. Högerklicka någonstans i tidsskalan i Gantt-schemat, och klicka sedan på Datumalternativ.

 2. Välj nya start- eller slutdatum eller tid under tidsintervall, och klicka sedan på OK.

Byta tidsenheter

 1. Högerklicka någonstans i tidsskalan i Gantt-schemat, och klicka sedan på Datumalternativ.

 2. Välj de Huvudenheter och delenheter som du vill använda under tidsenheter, och klicka sedan på OK.

Skapa arbetsfria dagar

 1. Högerklicka någonstans i tidsskalan i Gantt-schemat, och klicka sedan på Konfigurera arbetstid.

 2. Markera de alternativ du vill använda för arbetsdagarna och arbetstiden och klicka sedan på OK.

Bläddra till en viss uppgift eller milstolpe

 1. Markera den uppgift eller milstolpe som du vill bläddra till genom att klicka i den cell som innehåller aktivitetens namn.

 2. Klicka på knappen Bläddra till uppgift i verktygsfältet Gantt-schema.

Obs!: Om du inte ser verktygsfältet Gantt-schemaVisa-menyn, peka på verktygsfält och klicka sedan på Gantt-schema.

Bläddra till ett visst datum

Högerklicka någonstans i tidsskalan i Gantt-schemat, och klicka sedan på något av följande på snabbmenyn:

 • Bläddra till slutdatum, att bläddra till slutet av tidsskalan.

 • Bläddra en enhet åt vänster för att rulla en delenhet åt vänster.

 • Bläddra en enhet åt höger, rulla en delenhet åt höger.

 • Bläddra till startdatum, bläddra till början av tidsskalan.

Ändra tidsskaleområdets bredd

 1. Klicka en gång i det grå området överst i regionen tidsskalan och klicka sedan igen för att markera kolumnen för tidsskalan.

 2. Dra det gröna markeringshandtaget på höger sida av kolumnen i båda riktningarna tills regionen har rätt bredd som du vill använda.

Visa fler tidsenheter

 1. Klicka på den heldragna linjen runt Gantt-schemaramen så att ramen markeras.

 2. Dra det gröna markeringshandtaget på höger-center ramens åt höger.

Obs!: När du utökar tidsskalan så att fler tidsenheter visas ändrar du samtidigt projektets slutdatum.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort Gantt-schema

Om du skapar ett schema för ett litet projekt är Gantt-schemat intresserade sträcker sig utanför gränserna för en vanlig skrivare sida. I följande tabell beskrivs några tryckning problem som kan uppstå och åtgärder du kan vidta innan du skriver ut som hjälper dig att få de resultat du förväntar dig.

Problemet

Sol ution

Åtgärd

Endast en del av Gantt-schemat skrivs ut.

Kontrollera att hela diagrammet får plats på en ritningssida.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek och klicka på storlek så att den passar innehållet.

Den utskrivna sidan och rita sidorientering är inte samma.

Ändra sidorienteringen skrivare.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Skrivarinställning och klicka på önskad orientering.

Du vet inte hur många sidor som diagrammet kan skrivas över.

Förhandsgranska hur ritningen kommer att skrivas ut innan du skriver ut den.

 • Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn.

Du vet inte var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Aktivera sidbrytningar att se hur många sidor diagrammet löper över.

 • Klicka på SidbrytningarVisa-menyn. Grå linjerna i diagrammet anger var sidbrytningarna kommer att inträffa.

Sidbrytningar mellan de utskrivna sidorna hamnar på olämpliga ställen.

Ändra marginalinställningarna för att styra överlappning mellan sidor. Ju större marginaler, desto större överlappning mellan sidor.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på Inställningar på fliken Skrivarinställning.

 3. Skriv marginalinställningarna som du vill använda och klicka sedan på OK två gånger.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×