Definiera och lösa ett problem med Problemlösaren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problemlösaren är ett tilläggsprogram för Excel som du kan använda för konsekvensanalys. Med Problemlösaren kan du hitta ett optimalt (maximalt eller minimalt) värde för en formel i en cell – kallad målsättningscell – med begränsningar för värdena från andra formelceller i ett kalkylblad. Problemlösaren fungerar med en grupp celler, som kallas beslutsvariabler eller helt enkelt variabla celler, och som används vid beräkning av formlerna i målsättnings- och begränsningscellerna. Problemlösaren justerar värdena i cellerna med beslutsvariabler för att uppfylla begränsningarna för begränsningsceller och ge det önskade resultatet för målsättningscellen.

Placera helt enkelt kan använda du Problemlösaren för att bestämma högsta eller lägsta värdet i en cell genom att ändra andra celler. Du kan till exempel ändra antalet planerade reklam budget och se hur påverkar dina planerade vinstbelopp.

Obs!: Versioner av före Excel 2007 kallades målsättningscellen för ”Målcell”, och beslutsvariabelceller som ”justerbara celler” eller ”justerbara celler”. Många förbättringar har gjorts i Problemlösaren-tillägget för Excel 2010, så om du använder Excel 2007 upplevelsen är lite annorlunda.

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för Reklam (variabla celler B5:C5) upp till en total budgetgräns på 20 000 amerikanska dollar (cell F5), tills den totala vinsten (målsättningscell F7) blir så stor som möjligt. Värdena i de variabla cellerna används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är kopplade till formeln i målsättningscellen F7, =SUMMA(Q1 Vinst:Q2 Vinst).

Före problemlösning med Problemlösaren

1. Variabla celler

2. Begränsad cell

3. Målsättningscell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Efter problemlösning med Problemlösaren

 1. Klicka på Problemlösaren på fliken Data i gruppen analys.
  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om kommandot Problemlösaren eller gruppen analys inte är tillgängligt, måste du aktivera Problemlösaren tilläggsprogram. Se: hur du aktiverar Problemlösaren - tillägget

  Bild av dialogrutan Problemlösaren i Excel 2010 +
 2. Ange en cellreferens eller namn på målsättningscellen i rutan Ange målsättning. Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Max om du vill att målsättningscellen ska ha ett så stort värde som möjligt.

  • Klicka på Min om du vill att målsättningscellen ska ha ett så litet värde som möjligt.

  • Klicka på Värdet av om du vill att målsättningscellen ska ha ett visst värde. Ange därefter värdet i rutan.

  • Ange ett namn eller en referens för varje beslut variabla cellområdet i rutan Genom att ändra variabel celler. Avgränsa icke-angränsande referenser med kommatecken. Variabla celler måste vara avseende direkt eller indirekt målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 4. Ange önskade begränsningar i rutan Begränsningar genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. Klicka på relationen (<=, =, >=, int, bin eller oli) som du vill använda mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du klickar på hel visas heltal i dialogrutan Begränsning. Om du klickar på bin visas binär i dialogrutan Begränsning. Om du klickar på oli visas alla olika i dialogrutan Begränsning.

  4. Om du väljer <=, = eller >= för relationen i rutan Begränsning, ska du ange ett tal, en cellreferens/ett cellnamn eller en formel.

  5. Gör något av följande:

   • Klicka på Lägg till om du vill spara begränsningen och lägga till en annan.

   • Klicka på OK om du vill spara begränsningen och återgå till dialogrutan Parametrar för Problemlösaren s.
    Anteckning    som du kan använda relationerna int, bin och dif endast i begränsningar för beslutsvariabelceller.

    Du kan ändra eller ta bort en befintlig begränsning genom att göra följande:

  6. Klicka på den begränsning som du vill ändra eller ta bort i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  7. Klicka på Ändra och gör ändringarna eller på Ta bort.

 5. Klicka på Lös och gör något av följande:

  • Klicka på Behåll Problemlösarens lösning i dialogrutan Problemlösning om du vill behålla lösningen i kalkylbladet.

  • Klicka på Återställ startvärden om du vill återställa värdena från innan du klickade på Lös.

  • Du kan avbryta lösningsprocessen genom att trycka på ESC. Kalkylbladet beräknas om med de senaste värdena för cellerna med beslutsvariabler.

  • Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt kalkylblad i din arbetsbok. Om ingen lösning hittas av Problemlösaren är endast vissa rapporter eller inga rapporter alls tillgängliga.

  • Klicka på Spara scenario i dialogrutan Problemlösning och ange sedan ett namn på scenariot i rutan Scenarionamn om du vill spara värdena i cellerna med beslutsvariabler som ett scenario som du kan visa senare.

 1. När du har definierat ett problem klickar du på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Om du vill visa värdena för varje försökslösning markerar du kryssrutan Visa iterationsresultat i dialogrutan Alternativ och klickar på OK.

 3. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Visa provlösning:

  • Klicka på Stopp om du vill stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösning.

  • Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta lösningsprocessen och visa nästa försökslösning.

 1. Klicka på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Välj eller ange värden för önskade alternativ på flikarna Alla metoder, Icke-linjär GRG och Evolutionary i dialogrutan.

 1. Klicka på Läs in/spara i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Ange ett cellområde för modellområdet och klicka på Spara eller Läs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips: Du kan spara de senaste inställningarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett kalkylblad genom att spara arbetsboken. Varje kalkylblad i en arbetsbok kan ha en egen Problemlösaren val och samtliga sparas. Du kan även definiera mer än ett problem för ett kalkylblad genom att klicka på Läs in/spara om du vill spara problemen individuellt.

Du kan välja någon av följande tre algoritmer eller problemlösningsmetoder i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren:

 • Icke-linjär GRG (Generalized Reduced Gradient)    Används för problem som är utjämnat icke-linjära.

 • LP Simplex    Används för problem som är linjära.

 • Evolutionary    Används för problem som inte är utjämnade.

Viktigt!: Du bör aktivera tillägget Problemlösaren först. Mer information finns i läsa in tilläggsprogrammet Problemlösaren.

I exemplet nedan påverkar nivån för varje kvartal antalet sålda enheter, indirekt bestämma storleken på försäljning intäkt, associerade utgifter och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för reklam (beslut variabla celler B5:C5) upp till en total budget begränsning av 20 000 (cell D5), tills den totala vinsten (målsättningscellen D7) möjliga maximalt. Värdena i variabla celler används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är relaterade till formel målsättningscellen D7 = SUMMA (K1 vinst: Kv2 vinst).

Exempel på utvärdering av Problemlösaren

Bildtext 1 Variabla celler

Bild av knapp Begränsad cell

Bildtext 3  Målsättningscellen

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Exempel på utvärdering av Problemlösaren med nya värden

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på fliken Data under analys klickar du på Problemlösaren.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Ange ett cellreferens eller namn för målsättningscellen i Ställa målet.

  Obs!: Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Kontrollera värdet målsättningscellen så stort som möjligt

  Klicka på Max.

  Kontrollera värdet målsättningscellen så mycket som möjligt

  Klicka på Min.

  Ange målsättningscellen ett visst värde

  Klicka på Värdet av och ange sedan önskat värde i rutan.

 4. Ange ett namn eller en referens för varje beslut variabla cellområdet i rutan Genom att ändra variabel celler. Avgränsa icke-angränsande referenser med kommatecken.

  Variabla celler måste vara avseende direkt eller indirekt målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 5. Lägg till villkor som du vill använda i rutan begränsningar.

  Gör följande om du vill lägga till ett villkor:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. På den < = relation popup-menyn väljer du den relation som du vill ha mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du väljer < =, = eller > =, Skriv ett tal, en cellreferens eller namn eller en formel i rutan begränsning.

   Obs!: Du kan endast använda int, bin och dif relationerna i begränsningar för beslutsvariabelceller.

  4. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Spara begränsningen och lägga till en annan

  Klicka på Lägg till.

  Spara begränsningen och återgå till dialogrutan Parametrar för Problemlösaren

  Klicka på OK.

 6. Klicka på Lös och gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Behålla lösningen i kalkylbladet

  Klicka på Behåll Problemlösarens lösning i dialogrutan Problemlösning.

  Återställa de ursprungliga data

  Klicka på Återställ startvärden.

Meddelanden: 

 1. Tryck på ESC om du vill avbryta processen. Blad med de senaste värdena som hittas för justerbara celler räknas.

 2. Om du vill skapa en rapport som baseras på din lösning efter en lösning på vilket Problemlösaren finner du klicka på en rapporttyp i rutan rapporter och klicka sedan på OK. Rapporten skapas på ett nytt blad i arbetsboken. Om Problemlösaren inte hitta en lösning, är alternativet för att skapa en rapport inte tillgänglig.

 3. Klicka på Spara Scenario i dialogrutan Problemlösning om du vill spara din justera cellvärden som ett scenario där du kan visa senare, och Skriv ett namn på scenariot i rutan Scenario.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på fliken Data under analys klickar du på Problemlösaren.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka på Alternativ när du har definierat ett problem i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 3. Markera kryssrutan Visa iterationsresultat du vill visa värdena för varje försökslösning och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Visa provlösning:

  Om du vill

  Gör följande

  Stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösning

  Klicka på Stoppa.

  Fortsätta lösningsprocessen och visa nästa försökslösning

  Klicka på Fortsätt.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på fliken Data under analys klickar du på Problemlösaren.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka på Alternativ och välj sedan en eller flera av följande alternativ i dialogrutan Alternativ eller Alternativ för Problemlösaren:

  Om du vill

  Gör följande

  Ställa in tid och antal iterationer

  Ange antal sekunder som du vill tillåta för lösning tid på fliken Alla metoder under Lösa begränsningar i rutan Max tid (sekunder). Skriv det maximala antalet iterationer som du vill tillåta i rutan antal iterationer.

  Obs!: Om lösningsprocessen når den maximala tiden eller antalet iterationer innan en lösning på vilket Problemlösaren finner, visas Problemlösaren dialogrutan Visa provlösning.

  Ange graden av precision

  Ange graden av precision som du vill använda i rutan Begränsningsprecision på fliken Alla metoder. Ju mindre tal, desto större precision.

  Ange graden av konvergens

  Ange mängden relativ ändring som du vill tillåta i de fem sista iterationer innan Problemlösaren ger en lösning på fliken Icke-linjär GRG och Evolutionary i rutan Konvergera. Ju mindre talet, relativ ändring är tillåtet.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Lös eller på Stäng i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på fliken Data under analys klickar du på Problemlösaren.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka på Läs in/spara, anger ett cellintervall för modellområdet och klicka sedan på Spara eller läsa in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips: Du kan spara de senaste inställningarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett blad genom att spara arbetsboken. Varje blad i en arbetsbok kan ha en egen Problemlösaren val och samtliga sparas. Du kan även definiera mer än ett problem för ett kalkylblad genom att klicka på Läs in/spara om du vill spara problemen individuellt.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Problemlösaren.

  Problemlösaren

  I Excel för Mac 2011: Klicka på fliken Data under analys klickar du på Problemlösaren.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Välj något av följande på popup-menyn Välj en metod för hur du löser:

Lösa metod

Beskrivning

(Generalized Reduced Gradient) icke-linjär GRG

Standardalternativet för modeller med de flesta Excel-funktioner än om, Välj, leta upp och andra ”steg” funktioner.

LP simplex

Använd denna metod för linjär programming problem. Modellen ska använda summa, PRODUKTSUMMA, + - och * i formler som hör ihop med variabla celler.

Evolutionary

Den här metoden baserat på genetiska algoritmer passar bäst om modellen använder mer information om Välj eller UPPSLAGSTABELLEN med argument som är beroende av variabla celler.

Obs!: Delar av programkoden i Problemlösaren är copyright 1990-2010 av Frontline Systems, Inc. delar ägs copyright 1989 av Optimal metoder, Inc.

Mer hjälp om hur du använder Problemlösaren

Mer detaljerad hjälp om Problemlösaren kontakt:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Lutning Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Webbplats: http://www.solver.com
E-post: info@solver.com
hjälpen om Problemlösaren på www.solver.com.

För delar av programkoden i Problemlösaren ägs copyright 1990–2009 av Frontline Systems, Inc. För andra delar ägs copyright 1989 av Optimal Methods, Inc.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Hur du använder Problemlösaren för versalt budgetering

Hur du använder Problemlösaren för att fastställa optimal produkt mix

Introduktion till konsekvensanalys

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Kortkommandon i Excel 2016 för Windows

Kortkommandon i Excel 2016 för Mac

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×