Definiera och lösa ett problem med Problemlösaren

Problemlösaren är ett tilläggsprogram för Excel som du kan använda för konsekvensanalys. Med Problemlösaren kan du hitta ett optimalt (maximalt eller minimalt) värde för en formel i en cell – kallad målsättningscell – med begränsningar för värdena från andra formelceller i ett kalkylblad. Problemlösaren fungerar med en grupp celler, som kallas beslutsvariabler eller helt enkelt variabla celler, och som används vid beräkning av formlerna i målsättnings- och begränsningscellerna. Problemlösaren justerar värdena i cellerna med beslutsvariabler för att uppfylla begränsningarna för begränsningsceller och ge det önskade resultatet för målsättningscellen.

Lägg bara till, du kan använda problemlösa ren för att bestämma det högsta eller minsta värdet för en cell genom att ändra andra celler. Du kan till exempel ändra beloppet för den projekterade annonserings budgeten och se effekten på det beräknade vinst beloppet.

Obs!: I versioner före Excel 2007 kallades målsättningscellen för "målcell" och cellerna med beslutsvariabler för "justerbara celler". Många förbättringar har gjorts i tillägget problemlösa ren för Excel 2010, så om du använder Excel 2007 blir upplevelsen lite annorlunda.

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för Reklam (variabla celler B5:C5) upp till en total budgetgräns på 20 000 amerikanska dollar (cell F5), tills den totala vinsten (målsättningscell F7) blir så stor som möjligt. Värdena i de variabla cellerna används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är kopplade till formeln i målsättningscellen F7, =SUMMA(Q1 Vinst:Q2 Vinst).

Före problemlösning med Problemlösaren

1. Variabla celler

2. Begränsad cell

3. Målsättningscell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Efter problemlösning med Problemlösaren

 1. Klicka på problemlösa reni gruppen analys på fliken data .
  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om kommandot problemlösa ren eller analys gruppen inte är tillgängligt måste du aktivera problemlösa ren tilläggsprogram. Läs om hur du aktiverar problemlösa ren.

  Bild av dialog rutan i Excel 2010 + problemlösa ren
 2. Ange en cellreferens eller namn på målsättningscellen i rutan Ange målsättning. Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Max om du vill att målsättningscellen ska ha ett så stort värde som möjligt.

  • Klicka på Min om du vill att målsättningscellen ska ha ett så litet värde som möjligt.

  • Klicka på Värdet av om du vill att målsättningscellen ska ha ett visst värde. Ange därefter värdet i rutan.

  • Ange ett namn eller en referens för varje cellområde med beslutsvariabler i rutan Genom att ändra variabla celler. Avgränsa icke angränsande referenser med kommatecken. De variabla cellerna måste vara kopplade direkt eller indirekt till målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 4. Ange önskade begränsningar i rutan Begränsningar genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. Klicka på den relation ( <=, =, >=, int, bineller DIF ) som du vill ha mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du klickar på heltalvisas Integer i rutan begränsning . Om du klickar på binvisas binärt i rutan begränsning . Om du klickar på DIFvisas Alldifferent i rutan begränsning .

  4. Om du väljer <=, = eller >= för relationen i rutan Begränsning, ska du ange ett tal, en cellreferens/ett cellnamn eller en formel.

  5. Gör något av följande:

   • Klicka på Lägg till om du vill spara begränsningen och lägga till en annan.

   • Godkänn begränsningarna och återgå till dialogrutan Parametrar för problemlösaren genom att klicka på OK.
    Obs!    Du kan använda relationerna int, bin och dif endast i begränsningar för beslutsvariabelceller.

    Du kan ändra eller ta bort en befintlig begränsning genom att göra följande:

  6. Klicka på den begränsning som du vill ändra eller ta bort i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  7. Klicka på Ändra och gör ändringarna eller på Ta bort.

 5. Klicka på Lös och gör något av följande:

  • Klicka på Behåll Problemlösarens lösning i dialogrutan Problemlösning om du vill behålla lösningen i kalkylbladet.

  • Klicka på Återställ startvärden om du vill återställa värdena från innan du klickade på Lös.

  • Du kan avbryta lösningsprocessen genom att trycka på ESC. Kalkylbladet beräknas om med de senaste värdena för cellerna med beslutsvariabler.

  • Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt kalkylblad i din arbetsbok. Om ingen lösning hittas av Problemlösaren är endast vissa rapporter eller inga rapporter alls tillgängliga.

  • Klicka på Spara scenario i dialogrutan Problemlösning och ange sedan ett namn på scenariot i rutan Scenarionamn om du vill spara värdena i cellerna med beslutsvariabler som ett scenario som du kan visa senare.

 1. När du har definierat ett problem klickar du på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Om du vill visa värdena för varje försökslösning markerar du kryssrutan Visa iterationsresultat i dialogrutan Alternativ och klickar på OK.

 3. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Visa provlösning:

  • Klicka på Stopp om du vill stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösning.

  • Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta lösningsprocessen och visa nästa försökslösning.

 1. Klicka på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Välj eller ange värden för önskade alternativ på flikarna Alla metoder, Icke-linjär GRG och Evolutionary i dialogrutan.

 1. Klicka på Läs in/spara i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Ange ett cellområde för modellområdet och klicka på Spara eller Läs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips: Du kan spara de senaste markeringarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett kalkylblad genom att spara arbetsboken. Varje kalkylblad i arbetsboken kan ha egna markeringar för Problemlösaren och alla markeringarna sparas. Du kan också definiera flera problem för ett kalkylblad genom att använda Läs in/spara och spara problemen var för sig.

Du kan välja någon av följande tre algoritmer eller problemlösningsmetoder i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren:

 • Icke-linjär GRG (Generalized Reduced Gradient)    Används för problem som är utjämnat icke-linjära.

 • LP Simplex    Används för problem som är linjära.

 • Evolutionary    Används för problem som inte är utjämnade.

Viktigt!: Du bör aktivera problemlösa ren-tilläggsprogrammet först. Mer information finns i läsa in problemlösa ren.

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösa ren kan ändra kvartals budgetarna för annonsering (besluts variabel celler B5: C5), upp till en total budget begränsning på $20 000 (cell D5), fram till den totala vinsten (för cell D7). Värdena i variabla celler används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så de är relaterade till formeln mål cell D7, = Summa (Q1 vinst: K2 per månad).

Exempel på utvärdering av Problemlösaren

Bildtext 1 variabla celler

Bild av knapp begränsnings cell

Bildtext 3 mål sättnings cell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Exempel på utvärdering av Problemlösaren med nya värden

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > problemlösa ren.

  Problemlösaren

  Klicka på problemlösa reni Excel för Mac 2011: Klicka på fliken data under analys.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Ange en cellreferens eller ett namn för mål sättnings cellen i Ställ in mål.

  Obs!: Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Gör värdet i mål cellen så stort som möjligt

  Klicka på Max.

  Gör värdet i mål cellen så litet som möjligt

  Klicka på min.

  Ange ett visst värde för mål sättnings cellen

  Klicka på värde föroch skriv sedan in värdet i rutan.

 4. Ange ett namn eller en referens för varje cellområde med beslutsvariabler i rutan Genom att ändra variabla celler. Avgränsa referenser som inte ligger intill varandra med semikolon.

  De variabla cellerna måste vara kopplade direkt eller indirekt till målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 5. I rutan begränsningar , Lägg till de villkor du vill använda.

  Följ de här stegen om du vill lägga till en begränsning:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. På popup-menyn <= relation väljer du den relation du vill ha mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du väljer <=, =eller >=skriver du ett tal, en cell referens eller en formel i rutan begränsning .

   Obs!: Du kan bara använda relationerna heltal, bin och DIF i begränsningar för besluts variabla celler.

  4. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Godkänn villkoret och Lägg till ett annat

  Klicka på Lägg till.

  Acceptera begränsningen och återgå till dialog rutan Parametrar för problemlösa ren

  Klicka på OK.

 6. Klicka på Lösoch gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Behåll lösnings värden på bladet

  Klicka på Behåll problemlösning i dialog rutan problemlösning .

  Återställa den ursprungliga informationen

  Klicka på Återställ original värden.

Meddelanden: 

 1. Om du vill avbryta lösnings processen trycker du på ESC. Kalkyl bladet beräknas om med de senaste värdena för de justerbara cellerna.

 2. Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt blad i arbets boken. Om det inte finns någon lösning i problemlösa ren är alternativet för att skapa en rapport otillgängligt.

 3. Om du vill spara dina justerings cell värden som ett scenario som du kan visa senare klickar du på Spara scenario i dialog rutan problemlösnings resultat och skriver sedan ett namn för scenariot i rutan scenario namn .

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > problemlösa ren.

  Problemlösaren

  Klicka på problemlösa reni Excel för Mac 2011: Klicka på fliken data under analys.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. När du har angett ett problem klickar du på alternativi dialog rutan Parametrar för problemlösa ren .

 3. Markera kryss rutan Visa upprepnings resultat om du vill se värdena för varje försöks lösning och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 5. Gör något av följande i dialog rutan Visa test lösning :

  Om du vill

  Gör du så här

  Stoppa lösnings processen och Visa dialog rutan problemlösning

  Klicka på stopp.

  Fortsätt lösnings processen och Visa nästa prov lösning

  Klicka på Fortsätt.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > problemlösa ren.

  Problemlösaren

  Klicka på problemlösa reni Excel för Mac 2011: Klicka på fliken data under analys.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka på alternativoch välj ett eller flera av följande alternativ i dialog rutan alternativ eller alternativ för problemlösa ren :

  Om du vill

  Gör du så här

  Ange tid och iterationer för lösningen

  Ange hur många sekunder du vill tillåta för lösnings tiden under problemlösnings gränseri rutan Max tid (sekunder) på fliken alla metoder . I rutan iterationer anger du sedan maximalt antal iterationer som du vill tillåta.

  Obs!: Om lösnings processen når Max tiden eller antalet iterationer innan problemlösa ren hittar en lösning visas dialog rutan Visa test lösning .

  Ange precisions graden

  Ange önskad precisions grad i rutan begränsnings precision på fliken alla metoder . Ju mindre siffran desto högre precision.

  Ange graden av konvergens

  Ange hur många relativa ändringar du vill tillåta i de senaste fem iterationerna innan problemlösa ren slutar med en lösning i rutan konvergens på fliken GRG icke- linjäraeller- linjer. Ju mindre tal, den mindre relativa ändringen tillåts.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Lös eller Stängi dialog rutan Parametrar för problemlösa ren .

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > problemlösa ren.

  Problemlösaren

  Klicka på problemlösa reni Excel för Mac 2011: Klicka på fliken data under analys.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Klicka på Läs in/spara, ange ett cell område för modell området och klicka sedan på Spara eller Läs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips: Du kan spara de senaste valen i dialog rutan Parametrar för problemlösa ren med ett blad genom att spara arbets boken. Varje blad i en arbets bok kan ha egna val av problemlösa ren och alla har sparats. Du kan också definiera mer än ett problem för ett blad genom att klicka på Läs in/spara för att spara problem individuellt.

 1. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > problemlösa ren.

  Problemlösaren

  Klicka på problemlösa reni Excel för Mac 2011: Klicka på fliken data under analys.

  Fliken Data, gruppen Analys, tillägget Problemlösaren

 2. Välj något av följande på popup-menyn Välj en lösnings metod :

Lösnings metod

Beskrivning

GRG (generaliserad reducerad toning) inte linjärt

Standard alternativet för modeller som använder de flesta Excel-funktioner förutom om, väljer, LETAUPP och andra "steg"-funktioner.

Simplex LP

Använd den här metoden för linjära programmerings problem. Modellen bör använda summa, produkt summa, + och * i formler som är beroende av variabla celler.

Evolutionary

Den här metoden, baserad på genetiska algoritmer, är bäst när din modell använder om, Välj eller uppslag med argument som är beroende av variabla celler.

Obs!: Delar av program koden problemlösa ren är Copyright 1990-2010 av Frontline Systems, Inc. delar är Copyright 1989 efter optimala metoder, Inc.

Eftersom tilläggsprogram inte stöds i Excel på webben kan du inte använda problemlösa ren för att köra konsekvens analyser på dina data för att hitta optimala lösningar.

Om du har Excel-programmet kan du använda knappen Öppna i Excel för att öppna arbets boken och använda problemlösa ren.

Mer hjälp om hur du använder Problemlösaren

Mer detaljerad hjälp om problemlösa ren-kontakt:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Lutande by, NV
89450-4288 (775) 831-0300
Webbplats: http://www.solver.com
E-post
: info@solver.comproblemlösa ren hjälp på www.Solver.com.

För delar av programkoden i Problemlösaren ägs copyright 1990–2009 av Frontline Systems, Inc. För andra delar ägs copyright 1989 av Optimal Methods, Inc.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Använda problemlösa ren för kapitalbudgetering

Använda problemlösa ren för att ta reda på optimal produkt kombination

Introduktion till konsekvensanalys

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Kortkommandon i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×