Formler och funktioner

Definiera och använda namn i formler

Definiera och använda namn i formler

Genom att använda namn kan du göra dina formler lättare att förstå och hantera. Du kan definiera ett namn för ett cellområde, en funktion, en konstant eller en tabell. När du har börjat använda namn i dina arbetsböcker upptäcker du hur enkelt det är att uppdatera, granska och hantera dessa namn.

Vad vill du göra?

Lära dig mer om att använda namn

Lära dig mer om syntaxregler för namn

Definiera ett namn för en cell eller ett cellområde på ett kalkylblad

Definiera ett namn genom att använda ett cellområde på ett kalkylblad

Definiera ett namn i dialogrutan Nytt namn

Hantera namn i dialogrutan Namnhanteraren

Ändra ett namn

Ta bort ett eller flera namn

Lär dig mer om att använda namn

Namn är praktiska att använda eftersom de gör det lättare att förstå syftet med en cellreferens, konstant, formel eller tabell vilket vid första anblicken kan vara svårt att se. Nedan visas exempel på sådana namn och hur de kan öka tydligheten.

Typ av exempel

Exempel utan namn

Exempel med namn

Referens

=SUMMA(C20:C30)

=SUMMA(FörsäljningFörstaKvartalet)

Konstant

=PRODUKT(A5,8.3)

=PRODUKT(Pris,Moms)

Formel

=SUMMA(LETARAD(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUMMA(Lager_nivå,-Order_belopp)

Tabell

C4:G36

= Toppförsäljning06

Namntyper

Du kan skapa och använda flera olika typer av namn.

Definierat namn    Ett namn som representerar en cell, ett cellområde, en formel eller ett konstant värde. Du kan skapa ditt eget definierade namn, eller ett definierat namn kan skapas åt dig i Excel, till exempel när du anger ett utskriftsområde.

Tabellnamn    Ett namn på en Excel-tabell som är en samling data om ett särskilt ämne som lagras i register (rader) och fält (kolumner). Excel skapar standardtabellnamnen Tabell1, Tabell2 o.s.v., varje gång du infogar en Excel-tabell. Du kan ändra en tabells namn för att göra det mer meningsfullt. Mer information om Excel-tabeller finns i avsnittet Använda strukturerade referenser med Excel-tabeller.

Namnets omfattning

Alla namn har en omfattning, antingen ett specifikt kalkylblad (s.k. lokal kalkylbladsnivå) eller hela arbetsboken (s.k. global arbetsboksnivå). Omfattningen för ett namn är den plats inom vilken namnet känns igen utan kvalificering. Till exempel:

 • Om du har definierat ett namn, t.ex. Budget_08, och dess omfattning är Blad1, så kommer det namnet, om det inte kvalificeras, att kännas igen endast på Blad1, och inte i andra blad.

  Om du vill använda ett lokalt kalkylbladsnamn i ett annat kalkylblad, så kan du kvalificera det genom att låta det föregås av kalkylbladets namn. Till exempel:

  Blad1!Budget_08

 • Om du har definierat ett namn, till exempel försäljn_avd_mål, och omfattningen för det namnet är arbetsboken, så känns namnet igen på alla kalkylblad i arbetsboken, men inte på kalkylblad i någon annan arbetsbok.

Ett namn måste alltid vara unikt inom dess omfattning. I Excel går det inte att definiera ett namn som redan finns inom dess omfattning. Du kan dock använda samma namn i olika omfattningar. Du kan till exempel definiera ett namn, t.ex. Bruttovinst, med omfattningarna Blad1, Blad2 och Blad3 i samma arbetsbok. Även om de olika namnen är identiska, så är varje namn unikt i dess omfattning. Du kan göra detta för att säkerställa att en formel som använder namnet, Bruttovinst alltid ska hänvisa till samma celler på den lokala kalkylbladsnivån.

Du kan även definiera samma namn, Bruttovinst, på global arbetsboksnivå, men det är då återigen unikt inom sin omfattning. I det här fallet kan det dock en uppstå en namnkonflikt. För att lösa konflikten, används det namn som har definierats för kalkylbladet som standard i Excel, eftersom den lokala kalkylbladsnivån har företräde framför den globala arbetsboksnivån. Om du vill åsidosätta prioritetsordningen och använda arbetsbokens namn, så kan du skilja namnen åt genom att lägga till ett prefix till arbetsbokens namn. Till exempel:

Arbetsboksfil!Bruttovinst

Du kan åsidosätta den lokala kalkylbladsnivån för alla kalkylblad i arbetsboken. Undantaget är det första kalkylbladet där det lokala namnet alltid används om det uppstår en namnkonflikt och detta kan inte åsidosättas.

Skapa och ange namn

Du kan skapar ett namn genom att använda följande:

 • Rutan Definierade namn i formelfältet    Detta fält används bäst för att skapa ett arbetsboksnivånamn för ett markerat område.

 • Definiera namn från ett urval     Du kan på ett enkelt sätt skapa namn från befintliga rad- och kolumnetiketter genom att använda ett urval celler från kalkylbladet.

 • Dialogrutan Nytt namn    Detta är det bästa alternativet när du vill ha större flexibilitet och exempelvis ange en omfattning på lokal kalkylbladsnivå eller skapa en namnkommentar.

Obs! Namn använder som standard absoluta cellreferenser.

Du kan ange ett namn genom att:

 • Skriva det    Skriv namnet, till exempel som ett argument till en formel.

 • Använda Komplettera automatiskt för formel    Använd listrutan Komplettera automatiskt för formel, där giltiga namn automatiskt finns listade.

 • Välja namn från kommandot Använd i formel    Välj ett definierat namn i en lista som är tillgänglig från kommandot Använd i formel i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Granska namn

Du kan även skapa en lista över definierade namn i en arbetsbok. Leta upp ett område med två tomma kolumner i kalkylbladet (listan kommer att innehålla två kolumner, en för namnet och en för en beskrivningen av namnet). Markera en cell som ska utgöra det övre vänstra hörnet i listan. I gruppen Definierade namn på fliken Formler klickar du på Använd i formel och klickar på Klistra in. Sedan klickar du på Klistra in lista i dialogrutan Klistra in namn.

Överst på sidan

Lär dig mer om syntaxregler för namn

Följande är en lista över syntaxregler för att skapa och redigera namn.

 • Giltiga tecken    Det första tecknet i ett namn måste vara en bokstav, ett understreck (_) eller ett omvänt snedstreck (\). Övriga tecken i namnet kan vara bokstäver, siffror, punkter och understreck.

  Tips: Du kan inte använda versalerna och gemenerna ”C”, ”c”, ”R” och ”r” som ett definierat namn eftersom de används som kortkommandon för att markera raden eller kolumnen för den markerade cellen när du matar in dem i någon av textrutorna Namn och Gå till.

 • Cellreferenser är inte tillåtna    Ett namn får inte vara detsamma som en cellreferens, t ex Z$100 eller R1C1.

 • Blanksteg får inte användas    Blanksteg får inte användas i namn. Använd understreck (_) och punkt (.) som avgränsare mellan ord, t.ex, summa_säljare eller första.kvartalet.

 • Namnets längd    Ett namn kan innehålla upp till 255 tecken.

 • Skiftlägeskänslighet    Namn kan innehålla både versaler och gemener och Excel skiljer inte på versaler och gemener i namn. Om du först skapar namnet Försäljning och sedan namnet FÖRSÄLJNING i samma arbetsbok uppmanas du välja ett unikt namn.

Överst på sidan

Definiera ett namn för en cell eller ett cellområde på ett kalkylblad

 1. Markera cellen, cellområdet eller de icke angränsande markeringar som du vill namnge.

 2. Klicka på rutan Namn längst ut till vänster i formelfältet.

  namnruta

  namnruta

 3. Skriv det namn du vill använda för att hänvisa till ditt val. Namn kan vara upp till 255 tecken långt.

 4. Tryck på RETUR.

Obs! Du kan inte namnge en cell medan du ändrar innehållet i cellen.

Överst på sidan

Definiera ett namn genom att använda ett cellområde på ett kalkylblad

Du kan omvandla befintliga rad- och kolumnetiketter till namn.

 1. Markera det område du vill namnge, inklusive rad- eller kolumnetiketterna.

 2. Klicka på Skapa från markering i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Skapa namn från markering anger du den plats där etiketterna ska finnas genom att markera någon av kryssrutorna Översta raden, Vänstra kolumnen, Nedersta raden eller Högra kolumnen. Ett namn som skapas på det här sättet hänvisar bara till de celler som innehåller värden, och tar inte med befintliga rad- och kolumnetiketter.

Överst på sidan

Definiera ett namn i dialogrutan Nytt namn

 1. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Skriv det namn du vill använda för referensen i rutan Namn i dialogrutan Nytt namn.

  Obs! Namn kan vara upp till 255 tecken långa.

 3. Om du vill ange namnets omfattning markerar du Arbetsbok eller namnet på ett kalkylblad i arbetsboken i listrutan Omfattning.

 4. Du kan, om du vill, ange en beskrivande kommentar på högst 255 tecken i rutan Kommentar.

 5. Gör något av följande i rutan Refererar till:

  • Om du vill ange en cellreferens skriver du cellreferensen.

   Tips: Den aktuella markeringen anges som standard. Om du vill ange andra cellreferenser som ett argument klickar du på Dölj dialogruta Bild av knapp (vilket tillfälligt döljer dialogrutan), markerar celler i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

  • Om du vill ange en konstant skriver du = (likhetstecken) och konstantvärdet.

  • Om du vill ange en formel skriver du = och formeln.

 6. Klicka på OK för att slutföra proceduren och gå tillbaka till kalkylbladet.

Tips: Du kan göra dialogrutan Nytt namn bredare eller längre genom att klicka och dra grepphandtaget längst ned i rutan.

Överst på sidan

Hantera namn i dialogrutan Namnhanteraren

Använd dialogrutan Namnhanteraren när du vill arbeta med alla definierade namn och tabellnamn i en arbetsbok. Du kanske t.ex. vill hitta namn med fel, bekräfta värdet och referensen för ett namn, visa eller redigera beskrivande kommentarer eller avgöra omfattningen. Du kan också sortera och filtrera listan med namn och enkelt lägga till, ändra eller ta bort namn från en plats.

Öppna dialogrutan Namnhanteraren genom att klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Visa namn

I dialogrutan Namnhanteraren visas följande information om respektive namn i en listruta:

Den här kolumnen:

Visar:

Ikon och namn

Något av följande:

 • Ett definierat namn, som anges med ikonen för definierat namn. Ikon för definierat namn

 • Ett tabellnamn, som visas med ikonen för tabellnamn. Ikon för tabellnamn

Värde

Det aktuella värdet för namnet, exempelvis resultatet av en formel, en strängkonstant, ett cellområde, ett fel, en värdematris eller en platshållare om formeln inte kan utvärderas. Nedan följer några representativa exempel:

 • "detta är min strängkonstant"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REFERENS!

 • {...}

Refererar till

Den aktuella referensen för namnet. Nedan följer några representativa exempel:

 • =Blad1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMMA(Blad1!A1,Blad2!B2)

Omfattning

 • Ett kalkylblad om namnets omfattning är lokal kalkylbladsnivå.

 • "Arbetsbok" om namnets omfattning är global kalkylbladsnivå.

Kommentar

Ytterligare information med högst 255 tecken. Nedan följer några representativa exempel:

 • Detta värde förfaller den 2 maj 2007.

 • Ta inte bort! Viktigt namn!

 • Baseras på testsiffrorna i ISO-certifieringen.

 • Du kan inte använda dialogrutan Namnhanteraren medan du ändrar innehållet i en cell.

 • I dialogrutan Namnhanteraren visas inte namn som har definierats i Visual Basic för Applications (VBA) eller dolda namn (för vilka egenskapen Synlig är inställd på ”Falskt”).

Ändra storlek på kolumner

 • Om du automatiskt vill storleksändra kolumnen så att den anpassas efter det längsta värdet dubbelklickar du på kolumnrubrikens högra sida.

Sortera namn

 • Om du vill sortera listan med namn i stigande eller fallande ordning klickar du på kolumnrubriken.

Filtrera namn

Använd kommandona i listrutan Filter om du snabbt vill visa en delmängd av namnen. När du markerar ett kommando kommer du att omväxlande aktivera och inaktivera filtret, vilket gör det enkelt att kombinera eller ta bort olika filterfunktioner för att uppnå önskat resultat.

Gör något av följande om du vill filtrera listan med namn:

Välj …

… om du vill

Namn begränsade till kalkylblad

Visa endast de lokala namnen i kalkylbladet.

Namn begränsade till arbetsbok

Visa endast de globala namnen i arbetsboken.

Namn med fel

Visa endast namn med värden som innehåller fel (till exempel #REFERENS!, #VÄRDEFEL! eller #NAMN.)

Namn utan fel

Visa endast namn med felfria värden.

Definierade namn

Visa endast namn som har definierats av dig själv eller i Excel, t.ex. ett utskriftsområde.

Tabellnamn

Visa endast tabellnamn.

Överst på sidan

Ändra ett namn

Om du ändrar ett definierat namn eller tabellnamn, så ändras dessutom alla förekomster av det namnet i arbetsboken.

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på namnet som du vill ändra i dialogrutan Namnhanteraren och sedan på Redigera.

  Tips: Du kan också dubbelklicka på namnet.

 3. Skriv det nya namnet för referensen i rutan Namn i dialogrutan Redigera namn.

 4. Ändra referensen i rutan Refererar till och klicka på OK.

 5. Ändra den cell, formel eller konstant som representeras av namnet i rutan Refererar till i dialogrutan Namnhanteraren.

  • Du kan avbryta oönskade eller oavsiktliga ändringar genom att klicka på Avbryt Knappen Avbryt eller trycka på ESC.

  • Spara ändringarna genom att klicka på Bekräfta Knappen Retur eller trycka på RETUR.

Knappen Stäng stänger endast dialogrutan Namnhanteraren. Det krävs inte för ändringar som redan har gjorts.

Överst på sidan

Ta bort ett eller flera namn

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på namnet som du vill ändra i dialogrutan Namnhanteraren.

 3. Markera ett eller flera namn genom att göra något av följande:

  • Klicka på det namn du vill markera.

  • Om du vill markera flera namn i en sammanhängande grupp ska du klicka och dra namnen, eller hålla ned Skift-tangenten och klicka på alla namn i gruppen.

  • Om du vill markera flera namn i en icke sammanhängande grupp ska du hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på alla namn i gruppen.

 4. Klicka på Ta bort. Du kan även trycka på DEL.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

Knappen Stäng stänger endast dialogrutan Namnhanteraren. Det krävs inte för ändringar som redan har gjorts.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×