Beskrivningar av SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lista

Layoutnamn

Beskrivning

Bild

Enkel blocklista

Kan användas för att illustrera icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna.

Bild av layouten Enkel blocklista

Böjd bildaccentlista

Kan användas för att illustrera icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små cirkulära figurerna är avsedda att innehålla bilder. Fungerar bra för att illustrera text på både Nivå 1 och Nivå 2. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna.

Bild av layouten Böjd bildaccentlista

Löpande bildlista

Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

Bild av layouten Löpande bildlista

Detaljerad process

Kan användas med stora mängder text på Nivå 2 för att illustrera förloppet mellan olika faser.

Bild av layouten Detaljerad process

Grupperad lista

Kan användas för att illustrera grupper och undergrupper med information eller steg och delsteg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Texten på Nivå 1 motsvarar de översta vågräta figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de lodräta delstegen under varje relaterad figur på den översta nivån. Fungerar bra för att framhäva undergrupper och delsteg, hierarkisk information eller flera listor med information.

Bild av layouten Grupperad lista

Hierarkisk lista

Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper. Kan även användas för att gruppera listinformation.

Bild av layouten Hierarkisk lista

Vågrät punktlista

Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade listor med information. Fungerar bäst med stora mängder text. All text har samma nivå av betoning och ingen riktning indikeras.

Bild av layouten Vågrät punktlista

Vågrät bildlista

Kan användas när du vill visa icke-sekventiell eller grupperad information med en betoning på relaterade bilder. De övre figurerna är avsedda att innehålla bilder.

Bild av layouten Vågrät bildlista

Bildaccentlista

Kan användas när du vill visa grupperad och relaterad information. De små figurerna i de övre hörnen är avsedda att innehålla bilder. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2.

Bild av layouten Bildaccentlista

Lista med bildrubriker

Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De övre figurerna är avsedda att innehålla bilder, och bilder framhävs före text. Fungerar bra för bilder med korta textbeskrivningar.

Bild av layouten Lista med bildrubriker

Pyramidlista

Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer. Text visas i de rektangulära figurerna över pyramidbakgrunden.

Layouten Pyramidlista

Segmenterad process

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Framhäver text på Nivå 2 eftersom varje rad visas i en separat figur.

Bild av layouten Segmenterad process

Staplad lista

Kan användas när du vill visa grupper med information eller steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Cirkelfigurer innehåller text på Nivå 1 och de motsvarande rektanglarna innehåller text på Nivå 2. Fungerar bra med flera olika informationstyper och liten textmängd på Nivå 1.

Bild av layouten Staplad lista

Tabellhierarki

Kan användas för att illustrera grupper med information som skapats uppifrån och ned, samt hierarkierna inom varje grupp. Den här layouten innehåller inga kopplingslinjer.

Bild av layouten Tabellhierarki

Tabellista

Kan användas för att illustrera grupperad och relaterad information med samma värde. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den översta figuren och tillhörande text på Nivå 2 används för efterföljande listor.

Bild av layouten Tabellista

Mållista

Kan användas för att illustrera relaterad eller överlappande information. Var och en av de sju första textraderna på Nivå 1 visas i den rektangulära figuren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bra med text på Nivå 1 och Nivå 2.

Bild av layouten Mållista

Parallelltrapetslista

Kan användas för att illustrera grupperad eller relaterad information med samma värde. Fungerar bra med stora mängder text.

Bild av layouten Parallelltrapetslista

Lodrät rutlista

Kan användas när du vill visa flera grupper med information, särskilt grupper med stora mängder text på Nivå 2. Ett bra val för information uppställd i en punktlista.

Bild av layouten Lodrät rutlista

Lodrät blocklista

Kan användas när du vill visa grupper med information eller steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst med stora mängder text på Nivå 2. Ett bra val för text med en huvudpunkt och flera delpunkter.

Bild av layouten Lodrät blocklista

Lodrät punktlista

Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. Fungerar bra för listor med långa rubriker och information på toppnivån.

Bild av layouten Lodrät punktlista

Lodrät sparrlista

Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, och för att markera rörelse eller riktning. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2.

Bild av layouten Lodrät sparrlista

Lodrät bildaccentlista

Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små cirkulära figurerna är avsedda att innehålla bilder.

Layouten Lodrät bildaccentlista

Lodrät bildlista

Kan användas för att illustrera en lista över icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små figurerna till vänster är avsedda att innehålla bilder.

Bild av layouten Lodrät bildlista

Lodrät pillista

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde som rör sig mot ett gemensamt mål. Fungerar bra för information i punktlistor.

Bild av layouten Lodrät pillista

Överst på sidan

Process

Layoutnamn

Beskrivning

Bild

Accentprocess

Kan användas när du vill visa status, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bra för att illustrera text på både Nivå 1 och Nivå 2.

Bild av layouten Accentprocess

Växlande flöde

Kan användas för att illustrera grupper med information eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Framhäver samspelet och relationerna mellan grupperna med information.

Bild av layouten Växlande flöde

Pilband

Kan användas för att illustrera närliggande eller motsatta begrepp med någon koppling, t.ex. motsatsförhållanden. De två första textraderna på Nivå 1 används för text i pilar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Pilband

Enkel böjd process

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna.

Bild av layouten Enkel böjd process

Enkelt sparrprocessdiagram

Kan användas för att illustrera status, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att framhäva rörelse eller riktning. Text på Nivå 1 visas i en pilfigur och text på Nivå 2 visas under pilfigurerna.

Bild av layouten Enkelt sparrprocessdiagram

Enkel process

Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde.

Layouten Enkel process

Enkel tidslinje

Kan användas för att illustrera sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att visa tidslinjeinformation. Fungerar bäst med text på både Nivå 1 och Nivå 2.

Layouten Enkel tidslinje

Sparrlista

Kan användas för att illustrera förloppet i flera processer som tillsammans bildar ett arbetsflöde. Kan också användas för att illustrera motsatta processer. Texten på Nivå 1 motsvarar den första pilfiguren till vänster och texten på Nivå 2 motsvarar de vågräta delstegen för varje figur med text på Nivå 1.

Bild av layouten Sparrlista

Cirkelformad böjd process

Kan användas för att illustrera en lång eller icke-linjär sekvens eller steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna.

Bild av layouten Cirkelformad böjd process

Stängt sparrprocessdiagram

Kan användas för att illustrera ett förlopp, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att framhäva rörelse eller riktning. Kan användas för att framhäva information i startfiguren. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Stängt sparrprocessdiagram

Löpande pilprocess

Kan användas för att illustrera en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst med text på Nivå 1 eftersom varje textrad på Nivå 1 visas inuti pilfiguren. Text på Nivå 2 visas utanför pilfiguren.

Bild av layouten Löpande pilprocess

Löpande blockprocess

Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst när minimal text på Nivå 1 och text på Nivå 2 används.

Bild av layouten Löpande blockprocess

Löpande bildlista

Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

Bild av layouten Löpande bildlista

Konvergenspilar

Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sammanfaller i en central punkt. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Konvergenspilar

Detaljerad process

Kan användas med stora mängder text på Nivå 2 för att illustrera förloppet mellan olika faser.

Bild av layouten Detaljerad process

Delningspilar

Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sträcker sig utåt från en central källa. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Delningspilar

Ekvation

Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter likhetstecknet (=). Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Ekvation

Tratt

Kan användas för att illustrera filtrering av information eller hur olika delar sammanfogas till en helhet. Framhäver slutresultatet. Kan innehålla upp till fyra textrader på Nivå 1. Den sista av dessa fyra textrader på Nivå 1 visas under tratten och de övriga linjerna motsvarar en cirkulär figur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Tratt

Kugg

Kan användas för att illustrera sammanhängande idéer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kuggfigur och tillhörande text på Nivå 2 visas i rektanglar bredvid kuggfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Kugg

Motsatspilar

Kan användas för att illustrera två motstående idéer eller idéer som sträcker sig utåt från en central punkt. Var och en av de två första textraderna på Nivå 1 motsvarar en pil. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Motsatspilar

Bildaccentprocess

Kan användas när du vill visa sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. De rektangulära figurerna i bakgrunden har utformats för att innehålla bilder.

Bild av layouten Bildaccentprocess

Processpilar

Kan användas för att illustrera information som beskriver en process eller ett arbetsflöde. Text på Nivå 1 visas i de cirkulära figurerna och text på Nivå 2 visas i pilfigurerna. Fungerar bäst med minimal mängd text och för att framhäva rörelse eller riktning.

Layouten Processpilar

Processlista

Kan användas för att illustrera flera grupper med information och steg och delsteg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Texten på Nivå 1 motsvarar de översta vågräta figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de lodräta delstegen under varje relaterad figur på den översta nivån.

Bild av layouten Processlista

Upprepande böjd process

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna.

Bild av layouten Upprepande böjd process

Segmenterad process

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Framhäver text på Nivå 2 eftersom varje rad visas i en separat figur.

Bild av layouten Segmenterad process

Spridd process

Kan användas för att illustrera ett nedåtgående förlopp i olika faser. Var och en av de första fem textraderna på Nivå 1 motsvarar en rektangel. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Spridd process

Uppåtpil

Kan användas för att illustrera status eller steg med en uppåtgående trend i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Var och en av de fem första textraderna på Nivå 1 motsvarar en punkt på pilen. Fungerar bäst med minimal text. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Uppåtpil

Lodrät pillista

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde som rör sig mot ett gemensamt mål. Fungerar bra för information i punktlistor.

Bild av layouten Lodrät pillista

Lodrät böjd process

Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Framhäver de inbördes relationerna mellan figurerna snarare än riktning eller rörelse.

Layouten Lodrät böjd process

Lodrät sparrlista

Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, och för att markera rörelse eller riktning. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2.

Bild av layouten Lodrät sparrlista

Lodrät ekvation

Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter pilen. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Lodrät ekvation

Lodrät process

Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde uppifrån och ned. Fungerar bäst med text på Nivå 1 eftersom det lodräta utrymmet är begränsat.

Layouten Lodrät process

Överst på sidan

Cykliskt diagram

La Diagramlayout namn

Beskrivning

Bild

Enkelt cykliskt

Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver stadier och steg i stället för kopplingspilar och flöde. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Layouten Enkelt cykliskt

Enkelt cirkeldiagram

Kan användas för att illustrera hur enskilda delar bildar en helhet. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar de jämnt fördelade kilfigurerna. Den översta figuren med text på Nivå 1 framhävs och visas utanför resten av cirkeln. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Enkelt cirkeldiagram

Enkelt radiellt

Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Layouten Enkelt radiellt

Block cykliskt

Kan användas för att illustrera en kontinuerlig sekvens av faser, uppgifter eller händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver faserna eller stegen i stället för kopplingspilarna eller flödet.

Bild av layouten Block cykliskt

Löpande cykliskt

Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver kopplingar mellan alla komponenter. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Löpande cykliskt

Matris cykliskt

Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i ett cykliskt förlopp. Var och en av de fyra första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kilfigur och texten på Nivå 2 visas i en rektangulär figur vid sidan om kilfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Matris cykliskt

Divergerande radiellt

Kan användas för att illustrera relationer till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den cirkulära figuren i mitten. Framhäver de omgivande cirklarna i stället för den centrala idén. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Divergerande radiellt

Kugg

Kan användas för att illustrera sammanhängande idéer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kuggfigur och tillhörande text på Nivå 2 visas i rektanglar bredvid kuggfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Kugg

Flerriktat cykliskt

Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser som kan inträffa i valfri riktning.

Bild av layouten Flerriktat cykliskt

Riktningslöst cykliskt

Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Alla figurer har samma prioritetsnivå. Fungerar bra när ingen riktning behöver indikeras.

Bild av layouten Riktningslöst cykliskt

Radiellt cykliskt

Kan användas för att illustrera relationen till en central idé. Framhäver både information i mittcirkeln och hur information i den yttre ringen med cirklar bidrar till den centrala idén. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar cirkeln i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar den yttre ringen med cirklar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Radiellt cykliskt

Radiellt Venndiagram

Kan användas för att illustrera både överlappande relationer och relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och textraderna på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Radiellt Venndiagram

Segmenterat cykliskt

Kan användas för att illustrera status eller en sekvens av faser, uppgifter eller händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver de sammankopplade delarna. Var och en av de första sju textraderna på Nivå 1 motsvarar en kilfigur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Segmenterat cykliskt

Text cykliskt

Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver pilar och flöden i stället för stadier och steg. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Text cykliskt

Överst på sidan

Hierarki

Layout namn

Beskrivning

Bild

Hierarki

Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer uppifrån och ned.

Bild av layouten Hierarki

Hierarkisk lista

Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper. Kan även användas för att gruppera listinformation.

Bild av layouten Hierarkisk lista

Vågrät hierarki

Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer vågrätt. Fungerar bra för beslutsträd.

Bild av layouten Vågrät hierarki

Vågrät hierarki med etiketter

Kan användas för att illustrera relationer som löper vågrätt och som är grupperade hierarkiskt. Framhäver rubriktext eller text på Nivå 1. Den första textraden på Nivå 1 visas i figuren i början av hierarkin och den andra och alla efterföljande textrader på Nivå 1 visas överst i de höga rektanglarna.

Layouten Vågrät hierarki med etiketter

Hierarki med etiketter

Kan användas för att illustrera relationer som löper uppifrån och ned och som är grupperade hierarkiskt. Framhäver rubriktext eller text på Nivå 1. Den första textraden på Nivå 1 visas i figuren i början av hierarkin och alla efterföljande textrader på Nivå 1 visas till vänster om de höga rektanglarna.

Bild av layouten Hierarki med etiketter

Organisationsschema

Kan användas för att illustrera hierarkisk information och rapporteringsrelationer i en organisation. Du kan använda assistentfiguren och de hängande layouterna för organisationsscheman med den här layouten.

Layouten Organisationsschema

Tabellhierarki

Kan användas för att illustrera grupper med information som skapats uppifrån och ned, samt hierarkierna inom varje grupp. Den här layouten innehåller inga kopplingslinjer.

Bild av layouten Tabellhierarki

Överst på sidan

Relation

Layoutnamn

Beskrivning

Bild

Pilband

Kan användas för att illustrera närliggande eller motsatta begrepp med någon koppling, t.ex. motsatsförhållanden. De två första textraderna på Nivå 1 används för text i pilar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Pilband

Balans

Kan användas för att jämföra eller illustrera relationen mellan två idéer. Var och en av de första två textraderna på Nivå 1 motsvarar text som visas på ena sidan av mittpunkten längst upp. Framhäver text på Nivå 2, som är begränsad till fyra figurer på vardera sida om mittpunkten. Vågen lutar åt sidan med flest figurer med text på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Balans

Enkelt cirkeldiagram

Kan användas för att illustrera hur enskilda delar bildar en helhet. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar de jämnt fördelade kilfigurerna. Den översta figuren med text på Nivå 1 framhävs och visas utanför resten av cirkeln. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Enkelt cirkeldiagram

Enkelt radiellt

Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Layouten Enkelt radiellt

Enkelt måldiagram

Kan användas för att illustrera inneslutning, graderingar och hierarkiska relationer. De fem första textraderna på Nivå 1 associeras med en cirkel. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Layouten Enkelt måldiagram

Enkelt Venndiagram

Kan användas för att illustrera överlappande eller sammankopplade relationer. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar en cirkel. Om det finns fyra eller färre textrader på Nivå 1, visas texten i cirklarna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Layouten Enkelt Venndiagram

Löpande bildlista

Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

Bild av layouten Löpande bildlista

Konvergenspilar

Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sammanfaller i en central punkt. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Konvergenspilar

Konvergerande radiellt

Kan användas för att illustrera relationer mellan begrepp eller komponenter och en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den cirkulära figuren i mitten och textraderna på Nivå 2 motsvarar de omgivande rektangulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Layouten Konvergerande radiellt

Motviktspilar

Kan användas för att illustrera två motstående idéer eller begrepp. Var och en av de två första textraderna på Nivå 1 motsvarar en pil och fungerar bra med text på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Motviktspilar

Matris cykliskt

Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i ett cykliskt förlopp. Var och en av de fyra första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kilfigur och texten på Nivå 2 visas i en rektangulär figur vid sidan om kilfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Matris cykliskt

Delningspilar

Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sträcker sig utåt från en central källa. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Delningspilar

Divergerande radiellt

Kan användas för att illustrera relationer till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den cirkulära figuren i mitten. Framhäver de omgivande cirklarna i stället för den centrala idén. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Divergerande radiellt

Ekvation

Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter likhetstecknet (=). Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Ekvation

Tratt

Kan användas för att illustrera filtrering av information eller hur olika delar sammanfogas till en helhet. Framhäver slutresultatet. Kan innehålla upp till fyra textrader på Nivå 1. Den sista av dessa fyra textrader på Nivå 1 visas under tratten och de övriga linjerna motsvarar en cirkulär figur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Tratt

Kugg

Kan användas för att illustrera sammanhängande idéer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kuggfigur och tillhörande text på Nivå 2 visas i rektanglar bredvid kuggfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Kugg

Grupperad lista

Kan användas för att illustrera grupper och undergrupper med information eller steg och delsteg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Texten på Nivå 1 motsvarar de översta vågräta figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de lodräta delstegen under varje relaterad figur på den översta nivån. Fungerar bra för att framhäva undergrupper och delsteg, hierarkisk information eller flera listor med information.

Bild av layouten Grupperad lista

Hierarkisk lista

Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper. Kan även användas för att gruppera listinformation.

Bild av layouten Hierarkisk lista

Linjärt Venndiagram

Kan användas för att illustrera överlappande relationer i en sekvens. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Linjärt Venndiagram

Kapslat måldiagram

Kan användas för att illustrera inneslutningsrelationer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar den övre vänstra texten i figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de mindre figurerna. Fungerar bäst med minimalt antal textrader på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Kapslat måldiagram

Riktningslöst cykliskt

Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Alla figurer har samma prioritetsnivå. Fungerar bra när ingen riktning behöver indikeras.

Bild av layouten Riktningslöst cykliskt

Motsatspilar

Kan användas för att illustrera två motstående idéer eller idéer som sträcker sig utåt från en central punkt. Var och en av de två första textraderna på Nivå 1 motsvarar en pil. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Motsatspilar

Bildaccentlista

Kan användas när du vill visa grupperad och relaterad information. De små figurerna i de övre hörnen är avsedda att innehålla bilder. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2.

Bild av layouten Bildaccentlista

Radiellt cykliskt

Kan användas för att illustrera relationen till en central idé. Framhäver både information i mittcirkeln och hur information i den yttre ringen med cirklar bidrar till den centrala idén. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar cirkeln i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar den yttre ringen med cirklar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Radiellt cykliskt

Radiell lista

Kan användas för att illustrera relationer till en central idé i en cykel. Figuren i mitten kan innehålla en bild. Texten på Nivå 1 visas i de mindre cirklarna. Eventuell relaterad text på Nivå 2 visas vid sidan av de mindre cirklarna.

Bild av layouten Radiell lista

Radiellt Venndiagram

Kan användas för att illustrera både överlappande relationer och relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och textraderna på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Radiellt Venndiagram

Segmenterad pyramid

Kan användas för att illustrera inneslutande, proportionella eller sammankopplade relationer. De nio första textraderna på Nivå 1 visas i de trekantiga figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Segmenterad pyramid

Staplat Venndiagram

Kan användas för att illustrera överlappande relationer. Ett bra val för att framhäva tillväxt eller gradering. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar en cirkulär figur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Staplat Venndiagram

Tabellhierarki

Kan användas för att illustrera grupper med information som skapats uppifrån och ned, samt hierarkierna inom varje grupp. Den här layouten innehåller inga kopplingslinjer.

Bild av layouten Tabellhierarki

Mållista

Kan användas för att illustrera relaterad eller överlappande information. Var och en av de sju första textraderna på Nivå 1 visas i den rektangulära figuren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bra med text på Nivå 1 och Nivå 2.

Bild av layouten Mållista

Lodrät ekvation

Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter pilen. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Lodrät ekvation

Överst på sidan

Matris

Layoutnamn

Beskrivning

Bild

Enkel matris

Kan användas för att illustrera relationen mellan komponenter och en helhet i kvadranter. De fyra första textraderna på Nivå 1 visas i kvadranterna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Layouten Enkel matris

Matris med rutnät

Kan användas för att illustrera relationerna mellan begrepp längs två axlar. Framhäver de enskilda komponenterna snarare än helheten. De fyra första textraderna på Nivå 1 visas i kvadranterna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Matris med rutnät

Matris med rubriker

Kan användas för att illustrera relationerna mellan fyra kvadranter och helheten. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och de fyra första textraderna på Nivå 2 visas i kvadranterna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout.

Bild av layouten Matris med rubriker

Överst på sidan

Pyramid

Layoutnamn

Beskrivning

Bild

Enkel pyramid

Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer i en avsmalnande, uppåtgående struktur med den största komponenten längst ned. Texten på Nivå 1 visas i pyramidsegmenten och texten på Nivå 2 visas i figurer jämte respektive segment.

Layouten Enkel pyramid

Inverterad pyramid

Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer i en avsmalnande, nedåtgående struktur med den största komponenten längst upp. Texten på Nivå 1 visas i pyramidsegmenten och texten på Nivå 2 visas i figurer jämte respektive segment.

Bild av layouten Inverterad pyramid

Pyramidlista

Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer. Text visas i de rektangulära figurerna över pyramidbakgrunden.

Layouten Pyramidlista

Segmenterad pyramid

Kan användas för att illustrera inneslutande, proportionella eller sammankopplade relationer. De nio första textraderna på Nivå 1 visas i de trekantiga figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används.

Bild av layouten Segmenterad pyramid

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×