Beskrivning av rutan Formatera objekt i Publisher

Använd följande alternativ i dialogrutan Formatera objekt om du vill använda formatering för textrutor, figurer, tabeller, bilder och WordArt i Publisher.

Obs!: Olika flikar i dialogrutan är tillgängliga beroende på det objekt du har markerat.

Vilken flik vill du veta mer om?

Fliken Färger och linjer

Använd fliken Färger och linjer om du vill använda fyllningsfärger, linjer eller dekorbårder och kantlinjer för ett objekt eller en tabellcell.

Fyll

Färg – välj den fyllningsfärg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

 • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

 • Standardfärger – välj från en standarduppsättning med färger.

 • Ingen fyllning – Klicka på det här alternativet om du inte vill använda någon fyllning alls för objektet. Objekt utan fyllning har en transparent bakgrund.

 • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

  Obs!: PANTONE®-färger som visas här motsvarar kanske inte PANTONE-standarderna. I de aktuella färgpublikationerna från PANTONE finns färgerna återgivna exakt. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Fyllningseffekter – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Fyllningseffekter där du kan använda fyllningseffekter som toning, strukturer, mönster, bildfyllning och nyanser.

Transparens – Ange transparens i procent i rutan Transparens eller använd skjutreglaget när du vill ange transparensen för fyllningen. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt någon sorts fyllning.

Linje

Färg –välj den fyllningsfärg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

 • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

 • Standardfärger – välj från en standarduppsättning med färger.

 • Ingen kontur – Klicka på det här alternativet om du inte vill använda någon kontur alls för objektet.

 • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

Genomskinlighet – Ange genomskinlighet i procent i rutan Genomskinlighet eller använd skjutreglaget när du vill ange genomskinligheten för fyllningen. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt en fyllning. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Bredd – Ange linjetjocklek. Det här alternativet är inte tillgängligt om Ingen färg har markerats. (I Publisher 2007 kallas det här Tjocklek.)

Sammansatt typ – Välj ett linjeformat kombinerat med tjocklek från listan med alternativ, eller klicka på Dekorbårder, så öppnas dialogrutan Dekorbårder. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt någon sorts fyllning. (I Publisher 2007 kallas det här Format.)

Strecktyp – Välj ett format för streckad linje i listan. Det här alternativet är inte tillgängligt om Ingen färg har markerats. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Sluttyp – Välj Rund, Rektangulär eller Normal i listan. Det här alternativet är inte tillgängligt om Ingen färg har markerats. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Kopplingstyp – Välj Tavelram, Fogad eller Rund i listan för olika typer av hörn för linjen. Det här alternativet är inte tillgängligt om Ingen färg har markerats. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Dekorbårder – Klicka på den här knappen, så öppnas dialogrutan Dekorbårder. Här kan du välja en grafisk kantlinje för objektet.

Förhandsgranskning – Visar den valda fyllningen och linjeformaten. Avsnittet Förhandsgranskning är endast tillgängligt för objekttyper som har rektangulära dimensioner, till exempel textrutor, tabeller, bilder och rektangulära figurer. Knapparna runt avsnittet Förhandsgranskning motsvarar objektets linjer. Du kan använda linjeformatering för enskilda linjer genom att bara välja de knappar som motsvarar de linjer du vill ändra. Knappar som motsvarar de vågräta och lodräta linjerna som delar tabellcellerna visas. Om du har använt diagonala celler visas en knapp som motsvarar den diagonala linjen. Om objekttypen är en tabell visas knappar som motsvarar de vågräta och lodräta linjerna som delar tabellcellerna. Och om du har använt diagonala celler visas en knapp som motsvarar den diagonala linjen.

Förval \endash klicka på ett av alternativen under Förval om du vill använda en uppsättning linjer för objektet. Du kan markera alternativ som motsvarar inga linjer, alla kantlinjer eller alla kantlinjer och celldelare.

Rita kantlinje i ram – Välj det här alternativet om du vill rita en kantlinje som läggs till lika mycket inuti som utanför objektets ram, i stället för att endast ritas utanför ramen.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt för vissa figurer, till exempel uttryckssymbolen, cylindern eller blixten.

Använd inställningar för nya objekttyper – Välj det här alternativet om du vill behålla inställningarna för fyllning och linje som standardinställningar för alla nya objekt av samma objekttyp.

Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig om objektet som du formaterar är en textruta eller en figur.

Figureffekter – Det här öppnar dialogrutan Formatera figur där du får tillgång till effekterna Fyllning, Skuggning, Reflektion, Ljussken, Mjuka kanter, 3D-format och 3D-rotation. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Överst på sidan

Fliken Storlek

Obs!: Om du markerar en tabell och om du har aktiverat stöd för ett östasiatiskt språk eller ett höger till vänster-språk i språkinställningarna för Microsoft Office kallas den här fliken Storlek och riktning.

Storlek och rotation

Höjd – Ange den höjd du vill använda för objektet.

Bredd – Ange den bredd du vill använda för objektet.

Rotation – Ange hur mycket du vill rotera objektet medurs, från 0 till 359 grader.

Meddelanden: 

 • Dimensionerna i inställningarna Höjd och Bredd gäller alltid för ett objekt som inte har roterats.

 • När du ändrar inställningarna för Höjd och Bredd under Storlek och rotation så ändras inställningarna för Höjd och Bredd under Skala på motsvarande sätt.

Skala

Höjd – Ange den höjd du vill använda för tabellen som en procentandel av dess ursprungliga storlek.

Bredd – Ange den bredd du vill använda för tabellen som en procentandel av dess ursprungliga storlek.

Meddelanden: 

 • Dimensionerna i inställningarna Höjd och Bredd gäller alltid för ett objekt som inte har roterats.

 • När du ändrar inställningarna för Höjd och Bredd under Skala så ändras de exakta måtten för Höjd och Bredd under Storlek och rotation på motsvarande sätt.

Lås höjd-/breddförhållandet – Markera den här kryssrutan om du vill att inställningarna för Höjd och Bredd ska ha samma proportioner. Om du till exempel ändrar Höjd till 150 % så ändras Bredd automatiskt till 150 %.

Överst på sidan

Fliken Layout

Använd fliken Layout om du vill ange den exakta placeringen för objektet på sidan. Du kan också välja alternativ för hur texten ska radbrytas runt en tabell som finns ovanpå en textruta eller ovanpå en figur som innehåller text.

Objektplacering – Om objektet är placerat ovanpå en textruta eller figur kan du välja om det ska ha en Infogad eller Exakt (fast) placering.

Placering på sidan

Placera objektet exakt på en sida med de här alternativen. Alternativen är inte tillgängliga för infogade objekt.

Vågrätt – Ange det utrymme du vill ha mellan objektet och den del av sidan som visas i rutan Från.

Från – Välj den del av sidan (Öv. vänstra hörnet, Centrerad eller Öv. högra hörnet) som du vill att den vågräta placeringen av objektet ska mätas från.

Lodrätt – Ange det utrymme du vill ha mellan objektet och den del av sidan som visas i rutan Från.

Från – Välj den del av sidan (Öv. vänstra hörnet, Centrerad eller Öv. högra hörnet) som du vill att den lodräta placeringen av objektet ska mätas från.

Figursättning – Om objektet är placerat ovanpå en textruta eller en figur med text kan du välja hur du vill att texten ska radbrytas runt objektet.

 • Rektangulärt – Texten radbryts på alla sidor om objektets markeringsrektangel.

 • Tätt – Texten radbryts så nära objektet som möjligt.

 • Genom – Texten radbryts runt objektets yttre kanter och innanför öppna områden av objektet.

 • Över- och nederkant – Texten radbryts ovanför och nedanför objektet, men inte på sidorna.

 • Ingen – Tar bort alla figursättningsformatering så att texten inte radbryts runt objektet. Om objektet är genomskinligt syns texten som finns bakom det. Annars döljs texten bakom objektet.

Radbryt text – Om objektet är placerat ovanpå en textruta eller figur och du har valt Rektangulärt, Tätt eller Genom under Figursättning kan du välja hur du vill placera texten.

 • Båda sidor – Placerar texten på båda sidor om objektet.

 • Endast vänster – Placerar texten på objektets vänstra sida.

 • Endast höger – Placerar texten på objektets högra sida.

 • I största möjliga utrymme – Placerar texten på den sida av objektet som har mest utrymme.

Avstånd från text – Om objektet är placerat ovanpå en textruta eller figur, och det är ett infogat objekt eller du har valt Rektangulärt under Figursättning, kan du välja avståndet mellan objektets markeringsrektangel och texten som radbryts runt den.

 • Automatiskt – När du markerar den här kryssrutan placerar Publisher automatiskt texten på standardavståndet (0,1 cm) från objektet. Om du vill ändra inställningarna avmarkerar du kryssrutan Automatiskt och anger de mått som du vill använda i rutorna Överkant, Nederkant, Vänsterkant och Högerkant.

Vågrät justering – Om objektet har en Infogad placering kan du välja om du vill att det ska stanna kvar på ena sidan av textrutan eller figuren, eller om det ska flyttas från den ena sidan till den andra när text läggs till eller tas bort.

 • Vänsterkant – Klicka på det här alternativet om du vill behålla det infogade objektet nära den vänstra sidan av textrutan eller figuren när text läggs till eller tas bort.

 • Högerkant – Klicka på det här alternativet om du vill behålla det infogade objektet nära den högra sidan av textrutan eller figuren när text läggs till eller tas bort.

 • Flytta objekt med text – Klicka på det här alternativet om du vill behålla det infogade objektet på en specifik plats i en textrad, så att det flyttas från den ena sidan av textrutan eller figuren till den andra sidan när text läggs till eller tas bort.

Överst på sidan

Fliken textruta

Om du vill välja inställningar för att placera och passa in text i en textruta eller i en figur med text kan du använda fliken Textruta.

Obs!: Fliken Textruta är endast tillgänglig när det markerade objektet är en textruta eller en figur med text.

Lodrät justering

Välj om du vill justera texten högst upp, i mitten eller längst ned i textrutan eller figuren.

Marginaler för textruta

Vänster Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens vänstra kant och texten i rutan.

Höger Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens högra kant och texten i rutan.

Överkant Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens överkant och texten i rutan.

Nederkant Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens nederkant och texten i rutan.

Autopassning av text

Använd inte Autopassa Det här alternativet behåller textstorleken exakt som du anger för textrutan eller figuren.

Förminska text i spillområde Det här alternativet minskar teckenstorleken för texten i textrutan eller figuren så att ingen text spiller.

Bästa bredd Det här alternativet krymper eller utökar texten så att den passar i textrutan eller figuren när du ändrar storlek på den.

Utöka textrutan till anpassad Det här alternativet utökar textrutan eller figuren då texten skulle spilla ut. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Obs!: Textrutan eller figuren kan utökas till en annan sida eller in i ett annat objekt när det här alternativt väljs.

Rotera text i figur 90º Med kryssrutan markerad vänds texten i en textruta eller en figur ett kvarts varv (90 grader) åt höger.

Ta med "Forts. på sidan..." Med kryssrutan markerad tas meddelandet Forts. på sidan [sidnummer] med i textrutan eller figuren.

Ta med "Forts. från sidan..." Med kryssrutan markerad tas meddelandet Forts. från sidan [sidnummer] med i textrutan eller figuren.

Kolumner Den här knappen visar dialogrutan Kolumner där du kan välja antalet kolumner och utrymmet mellan dem.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt för andra figurer än rektanglar eller om du har markerat alternativet Förminska text i spillområde eller Bästa bredd.

Överst på sidan

Fliken Bildobjekt

Om du vill komprimera bilderna i en publikation, återställa originalfärgerna i en bild eller ange alternativ för att beskära och hantera färgen, ljusstyrkan och kontrasten i en bild kan du gå till dialogrutan Formatera bild och fliken Bildobjekt.

Obs!: Fliken Bild är endast tillgänglig när det markerade objektet är en bild eller en figur med en bild som fyllning. Om objektet är en figur inaktiveras beskärningsverktygen, men Bildkontroll och Komprimering är aktiverade.

Beskär från

Ange hur mycket du vill beskära bilden i rutorna Vänster, Höger, Överkant och Nederkant. Om du anger ett negativt beskärningsvärde utökas bilden i Publisher vilket innebär att marginaler läggs till så att ramen skjuter ut bakom bilden. Om du använt fyllning på bilden visas fyllningen i den utökade delen av ramen. Annars är det utökade området transparent.

Genomskinlighet

Genomskinlighet – Ange genomskinlighet i procent i rutan Genomskinlighet eller använd skjutreglaget när du vill ange bildens genomskinlighet. Det här alternativet är inte tillgängligt i Publisher 2007.

Ljusstyrka och kontrast

 • Ljusstyrka Ange ett procentvärde i rutan Ljusstyrka eller använd skjutreglaget om du vill ange bildens ljusstyrka. Standardinställningen är 50 %. Om du ökar ljusstyrkan blir bilden ljusare. Om du minskar ljusstyrkan blir bilden mörkare.

 • Kontrast Ange ett procentvärde i rutan Kontrast eller använd skjutreglaget om du vill ange bildens kontrast. Om du minskar kontrasten blir skillnaden mellan skuggor och ljusa toner mindre. Det gör att bilden ser blek ut. Om du ökar kontrasten blir skillnaden mellan skuggor och ljusa toner större och kontrasten därför högre.

Ändra färg

 • Färg – välj den fyllningsfärg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

  • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

  • Standardfärger – välj från en standarduppsättning färger från rött till blått.

  • Ingen fyllning – de markerade cellerna eller den markerade tabellen får ingen fyllning. Celler utan fyllning har en transparent bakgrund.

  • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

  • Nyanser – klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan Fyllningseffekter, där du kan använda nyanser av den färg du har valt.

 • Komprimera – klicka på det här alternativet om du vill visa dialogrutan Komprimera bilder och ange hur bilderna ska komprimeras.

 • Återställ färg – Med det här alternativet återställs de ursprungliga färgerna. (I Publisher 2007 kallas det här Återställ.)

 • Återställ allt – Klicka på det här alternativet om du vill återställa den beskärning och bildkontroll som du har använt för bilden. Om du klickar på Återställ påverkas alla formateringsändringar som du har använt för den markerade bilden via fliken Bildobjekt i dialogrutan Formatera bild. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

 • Figureffekter – Det här öppnar dialogrutan Formatera figur där du får tillgång till effekterna Fyllning, Skuggning, Reflektion, Ljussken, Mjuka kanter, 3D-format och 3D-rotation. (Inte tillgängligt i Publisher 2007.)

Överst på sidan

Fliken Cellegenskaper

Använd fliken Cellegenskaper om du vill ange alternativ för hur data placeras i en cell i en tabell.

Obs!: Fliken Cellegenskaper är endast tillgänglig när det markerade objektet är en tabell.

Lodrät justering

Ange om du vill justera texten i Överkant, Mitten eller Nederkant av tabellcellen.

Marginaler för textruta

Du kan använda de här inställningarna om du vill kontrollera utrymmet mellan raderna och kolumnerna i en tabell.

Vänster – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens vänstra kant och texten i rutan.

Höger – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens högra kant och texten i rutan.

Överkant – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens överkant och texten i rutan.

Nederkant – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens nederkant och texten i rutan.

Rotera text i figur 90º – Markera den här kryssrutan om du vill vända texten i en tabellcell eller en figur ett kvarts varv (90 grader) åt höger.

Överst på sidan

Fliken Alternativtext

Använd den här fliken om du vill ange alternativtext för objekten så att personer med nedsatt syn eller funktionsnedsättningar kan förstå objektet.

Obs!: I Publisher 2007 kallas den här fliken Webb.

Tillämpa ändringarna

När du har justerat inställningarna på alla flikar klickar du på OK, så tillämpas alla ändringarna för objektet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×