Beskrivning av dialogrutan Formatera tabell i Publisher

Om du vill formatera en tabell kan du använda alternativen i dialogrutan Formatera tabell i Publisher.

Fliken Färger och linjer

Använd fliken Färger och linjer när du vill använda färgfyllning, linjer eller kantlinjer i en markerad tabell eller i markerade celler.

Fyll

Färg – välj den fyllningsfärg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

 • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

 • Standardfärger – välj från en standarduppsättning med färger.

 • Ingen fyllning – klicka på det här alternativet om du inte vill att de markerade cellerna eller den markerade tabellen ska ha någon fyllning. Celler utan fyllning är transparenta.

 • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

  Obs!: PANTONE®-färger som visas här motsvarar kanske inte PANTONE-standarderna. I de aktuella färgpublikationerna från PANTONE finns färgerna återgivna exakt. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Fyllningseffekter – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Fyllningseffekter där du kan använda fyllningseffekter som toning, strukturer, mönster, bildfyllning och nyanser.

Transparens – Ange transparens i procent i rutan Transparens eller använd skjutreglaget när du vill ange transparensen för fyllningen. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt någon sorts fyllning.

Linje

Färg –välj den fyllningsfärg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

 • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

 • Standardfärger – välj från en standarduppsättning med färger.

 • Ingen kontur – klicka på det här alternativet om du inte vill att markerade celler eller markerad tabell ska ha någon kontur alls.

 • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

Tjocklek – ange en linjetjocklek. Det här alternativet är inte tillgängligt om Ingen färg har markerats.

Förhandsgranskning – visar de fyllnings- och linjeformat som du har markerat. Knapparna runt området Förhandsgranskning motsvarar objektets olika linjer. Du kan använda linjeformatering för enskilda linjer genom att markera enbart de knappar som motsvarar de linjer som du vill ändra. I Publisher visas knapparna som motsvarar de lodräta och vågräta linjer som delar tabellens celler. Om du har angett celldiagonaler visas också en knapp som motsvarar den diagonala linjen i Publisher.

Förval \endash klicka på ett av alternativen under Förval om du vill använda en uppsättning linjer för objektet. Du kan markera alternativ som motsvarar inga linjer, alla kantlinjer eller alla kantlinjer och celldelare.

Överst på sidan

Fliken Storlek

Obs!: Om du markerar en tabell och om du har aktiverat stöd för ett östasiatiskt språk eller ett höger till vänster-språk i språkinställningarna för Microsoft Office kallas den här fliken Storlek och riktning.

Storlek och rotation

Höjd – Ange den höjd du vill använda för tabellen.

Bredd – Ange den bredd du vill använda för tabellen.

Rotation – Ange i grader från 0 till 359 hur mycket du vill att tabellen ska roteras medurs.

Meddelanden: 

 • Inställningarna för Höjd och Bredd gäller alltid måtten för en tabell som inte är roterad.

 • När du ändrar inställningarna för Höjd och Bredd under Storlek och rotation så ändras inställningarna för Höjd och Bredd under Skala på motsvarande sätt.

Skala

Höjd – Ange den höjd du vill använda för tabellen som en procentandel av dess ursprungliga storlek.

Bredd – Ange den bredd du vill använda för tabellen som en procentandel av dess ursprungliga storlek.

Meddelanden: 

 • Inställningarna för Höjd och Bredd gäller alltid måtten för en tabell som inte är roterad.

 • När du ändrar inställningarna för Höjd och Bredd under Skala så ändras de exakta måtten för Höjd och Bredd under Storlek och rotation på motsvarande sätt.

Lås höjd-/breddförhållandet – Markera den här kryssrutan om du vill att inställningarna för Höjd och Bredd ska ha samma proportioner. Om du till exempel ändrar Höjd till 150 % så ändras Bredd automatiskt till 150 %.

Överst på sidan

Fliken Layout

Använd fliken Layout om du vill bestämma en tabells exakta placering på en sida. Du kan också välja alternativ för att figursätta text runt en tabell som visas ovanför en textruta eller ovanför en figur som innehåller text.

Objektplacering – Om tabellen visas ovanför en textruta eller en figur kan du välja om den ska vara Infogad eller om placeringen ska vara Exakt (fast).

Placering på sidan

Markera de här alternativen om du vill ha en exakt placering av en tabell på en sida. De här alternativen kan du inte använda för infogade tabeller.

Vågrät – Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan tabellen och den del av sidan som visas i rutan Från.

Från – Välj den del av sidan (Övre vänstra hörnet, Centrerad eller Övre högra hörnet) som du vill att tabellens vågräta placering ska mätas från.

Lodrät – Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan tabellen och den del av sidan som visas i rutan Från.

Från – Välj den del av sidan (Övre vänstra hörnet, Centrerad eller Övre högra hörnet) som du vill att tabellens lodräta placering ska mätas från.

Figursättning – Om tabellen visas ovanför en textruta eller en figur med text kan du välja hur du vill att texten ska figursättas runt tabellen.

 • Rektangulärt – Figursätter text runt alla sidor i tabellens markeringsrektangel.

 • Tätt – Figursätter text så nära tabellen som möjligt.

 • Genom – Figursätter text runt tabellens perimeter och inuti eventuella öppna delar av tabellen.

 • Över- och nederkant – Figursätter text över och under tabellen, men inte på sidorna.

 • Ingen – Tar bort all figursättningsformatering så att texten inte figursätts runt tabellen. Om tabellen är transparent blir texten bakom tabellen synlig. Annars döljs texten bakom tabellen.

Radbryt text – Om tabellen visas ovanför en textruta eller en figur och du har valt Rektangulärt, Tätt eller Genom under Figursättning kan du välja hur du vill placera texten.

 • Båda sidor – Placerar text på båda sidor om tabellen.

 • Endast vänster – Placerar text till vänster om tabellen.

 • Endast höger – Placerar text till höger om tabellen.

 • I största möjliga utrymme – Placerar text på den sida av tabellen där det finns störst utrymme.

Avstånd från text – Om tabellen visas ovanför en textruta eller figur och det är ett infogat objekt eller om du har valt Rektangulärt under Figursättning kan du bestämma avståndet mellan tabellens markeringsrektangel och den text som figursätts runt den.

 • Automatiskt – När du markerar den här kryssrutan placerar Publisher automatiskt texten på standardavståndet (0,1 cm) från tabellen. Om du vill ändra inställningarna avmarkerar du kryssrutan Automatiskt och anger sedan de mått som du vill använda i rutorna Överkant, Nederkant, Vänsterkant och Högerkant.

Vågrät justering – Om tabellens placering är Infogad så kan du välja om du vill att den ska stanna på ena sidan av en textruta eller en figur, eller om den ska flyttas från en sida till en annan när text läggs till eller tas bort.

 • Vänster – Klicka på det här alternativet om du vill att den infogade tabellen ska stanna nära textrutans eller figurens vänstra sida när text läggs till eller tas bort.

 • Höger – Klicka på det här alternativet om du vill att den infogade tabellen ska stanna nära textrutans eller figurens högra sida när text läggs till eller tas bort.

 • Flytta objekt med text – Klicka på det här alternativet om du vill att den infogade tabellen ska stanna på ett visst ställe på en textrad, så att den flyttas från en sida av textrutan eller figuren till den andra sidan när text läggs till eller tas bort.

Överst på sidan

Fliken Cellegenskaper

Använd fliken Cellegenskaper om du vill ange alternativ för hur data placeras i en cell i en tabell.

Obs!: Fliken Cellegenskaper är endast tillgänglig när det markerade objektet är en tabell.

Lodrät justering

Ange om du vill justera texten i Överkant, Mitten eller Nederkant av tabellcellen.

Marginaler för textruta

Du kan använda de här inställningarna för att kontrollera avståndet mellan rader och kolumner i en tabell.

Vänster – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens vänstra kant och texten i rutan.

Höger – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens högra kant och texten i rutan.

Överkant – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens överkant och texten i rutan.

Nederkant – Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan tabellcellens eller figurens nederkant och texten i rutan.

Rotera text i figur 90º – Markera den här kryssrutan om du vill vända texten i en tabellcell eller en figur ett kvarts varv (90 grader) åt höger.

Överst på sidan

Använda ändringarna

När du har gjort inställningarna på alla flikar klickar du på OK för att använda ändringarna i tabellen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×