Beskära en bild

Beskär en bild om du vill rensa bort yttre kanter som inte behövs.

Om du vill ta bort en bildbakgrund kan du läsa Ta bort en bilds bakgrund. Om du vill göra en bild större eller mindre kan du läsa Ändra storlek på en bild.

Förutom den vanliga bildbeskärningen kan du också beskära bilder till specifika figurer och bildformat eller beskära bilden så att den fyller en figur (Office för Mac samt Office 2010 och senare).

 1. Markera bilden som du vill beskära.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format. Gå till gruppen Storlek och klicka på Beskär.

  När du har markerat bilden klickar du på fliken Format och sedan knappen Beskär.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Knappen Beskär på fliken Format under Bildverktyg

 3. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Dra beskärningshandtaget i hörnet inåt

  Beskär lika mycket på två parallella sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget i något av hörnen inåt

  Du kan även förstora eller lägga till en marginal runt en bild genom att dra beskärningshandtagen utåt istället för inåt.

 4. Om du vill ändra beskärningsområdet drar du antingen beskärningsrektangelns kanter eller hörn, eller flyttar bilden.

 5. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen, men de är dolda. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Obs!: Beskärningsverktygen är inte tillgängliga för figurer, men i Office 2010 och senare kan du ändra storlek på en figur och använda verktyget Redigera punkter om du vill uppnå en effekt som liknar beskärning, eller om du vill anpassa en figur. Mer information finns i Beskära för att passa eller fylla en figur nedan.

Ändra snabbt formen på en bild genom att beskära den efter en specifik figur. Bilden justeras automatiskt så att den fyller den valda figuren samtidigt som den behåller sina proportioner.

 1. Markera den bild eller de bilder som du vill beskära efter en specifik figur.

  Om du beskär flera bilder måste du beskära efter samma figur. Om du vill beskära efter olika figurer beskär du bilderna individuellt.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär. En meny med beskärningsalternativ visas.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  Obs!: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Välj Beskär efter form och klicka sedan på den figur du vill beskära efter.

Tips: Om du vill beskära samma bild efter mer än en figur gör du kopior av bilden och beskär varje bild individuellt efter önskad figur.

Om du beskär en bild efter en vanlig fotostorlek eller proportioner kommer den enkelt att passa i en fotoram av standardstorlek. Du kan även använda verktyget om du vill förhandsgranska hur en bild passar in i ett visst bildformat innan du beskär den.

 1. Markera bilden som du vill beskära efter vanliga proportioner.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär. En meny med beskärningsalternativ visas.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  Obs!: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Välj Proportioner och klicka sedan på önskat bildformat. En beskärningsrektangel visar hur bilen ser ut när den beskärs efter det valda bildformatet.

 4. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 5. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Du kan lägga till en bild som fyllning för en figur och sedan redigera eller beskära figuren.

Lägga till en bild i en figur

 1. Lägg till en figur i dokumentet (instruktioner finns i Lägga till figurer) och markera figuren genom att klicka på den.

 2. Klicka på Ritverktyg > Format, gå till gruppen Figurformat och klicka på Figurfyllning > Bild.

  Lägga till en bild som en figurfyllning

  Obs!: Om du inte ser flikarna Ritverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat figuren. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Välj typ av bild du vill använda (t.ex Från en fil eller Onlinebilder) och gå till bilden du vill använda och infoga den.

Ändra storlek på figuren

Om du vill ändra måtten för en fylld figur och samtidigt bevara grundformatet markerar du den och drar något av storlekshandtagen.

Välja hur bilden ska passa i figuren

Om bilden är skev, kapad eller inte fyller ut figuren på det sätt du vill kan du använda verktygen Anpassa och Fyll på menyn Beskär för att finjustera:

 1. Klicka på en figur som skapats med Figurfyllning > Bild.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär. En meny med beskärningsalternativ visas.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  • Välj Anpassa om du vill att hela bilden ska få plats i figuren. Bildens ursprungliga proportioner bevaras, men det kan förekomma ett tomt utrymme i figuren.

  • Välj Fyll om du vill att figuren ska passa inom gränserna för bilden och kapa allt utanför figuren.

 3. Klicka på Fyll eller Anpassa.

  • Fyllning ändrar bildens storlek efter figurens höjd eller bredd, beroende på vilket som är störst. Alternativet fyller figuren med bilden och allting utanför figuren tas bort.

   Bild med Beskär för att Fylla form används

  • Anpassa ändrar bildens storlek så att bildens höjd och bredd passar figurens gränser. Med det här alternativet fylls så mycket som möjligt av figuren med bilden, men vissa områden i figuren kan vara tomma.

   Beskär för att passa formen som visas på bilden

   Du kan dra bilden om du vill ändra vilken del av den som ska visas i figuren.

 4. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 5. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Använda redigeringspunkter till att redigera och beskära figuren

Även om beskärningsverktygen inte är tillgängliga för figurer kan du använda verktyget Redigera punkter till att redigera en figur manuellt.

 1. Markera den figur du vill redigera.

 2. Klicka på Ritverktyg > Format, gå till gruppen Infoga figurer, klicka på ikonen Redigera figur Bild av knappen Redigera figur och sedan Redigera punkter.

  Obs!: Om du inte ser flikarna Ritverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Dra figurens hörnpunkter (som visas som svarta punkter runt figurens omkrets) tills figuren ser ut som du vill.

 4. Håll ned Ctrl och klicka på en hörnpunkt om du vill ta bort den. Om du vill lägga till en hörnpunkt håller du ned Ctrl och klickar någonstans på figurens omkrets där det inte redan finns en hörnpunkt.

När du beskära en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar och senare ångrar dig kan du återställa dem genom att klicka på knappen Ångra Knappbild . Men du kan inte ångra borttagningar om du har sparat filen. Spara filen först när du är säker på att du har gjort alla de beskärningar och ändringar du vill utföra.

 1. Markera bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Justera och klicka på Komprimera bilder. En dialogruta med kompressionsalternativ visas.

  Knappen Komprimera bilder på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Bildverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Om skärmstorleken är förminskad kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

  Ikonen Komprimera bilder utan etikett

 3. Under Komprimeringsalternativ försäkrar du dig om att kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder är markerad.

  Dialogrutan Komprimera bilder

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilderna i filen markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Välj en Upplösning om du vill.

 4. Klicka på OK.

Tips: Mer information om hur du minskar filstorleken för bilder och komprimerar bilder finns i Minska filstorleken på en bild.

Beskära en bild

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Format under Bildverktyg

  Obs!: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  • Om du vill beskära två angränsande sidor samtidigt drar du ett hörnhandtag mot mitten.

   Obs!: Om du vill förstora eller lägga till en marginal runt en bild drar du beskärningshandtagen bort från bildens mitt.

Beskära en bild

 1. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Beskär.

  Högerklicka på bilden och klicka sedan på Beskär

 2. Placera markören på ett av de svarta beskärningshandtagen som visas på bildens kanter.

  När du placerar markören på det svarta beskärningshandtaget ser markören ut ungefär så här:

  • Hörnbeskärningshandtag: Storlekshandtag för hörnbeskärning

  • Sidobeskärningshandtag: Storlekshandtag för sidobeskärning

 3. Dra det svarta beskärningshandtaget inåt om du vill beskära varje sida.

 4. När du är klar med beskärningen trycker du på Esc eller klickar utanför bilden.

  Eller: I OneNote Online väljer du Beskär för att slutföra beskärningsprocessen.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken öppnar du filen i skrivbordsprogrammet och läser Ta bort beskurna delar av en bild.

Se även

Infoga bilder

Lägga till ett ritobjekt i ett Word-dokument

Minska filstorleken för bilder

Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Radbryta text runt bilder i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×