Beräkningsoperatorer och prioritet i Excel

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel, t.ex. addition, subtraktion, multiplikation eller division. Beräkningarna utförs i en bestämd standardordning, men du kan ändra ordningen genom att lägga till parenteser.

Det finns fyra olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, textkombinationsoperatorer och referensoperatorer.

Aritmetiska operatorer

Om du vill utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion och multiplikation, kombinera tal eller generera numeriska resultat använder du följande aritmetiska operatorer.

Aritmetisk operator

Betydelse

Exempel

+ (plustecken)

Addition

3+3

– (minustecken)

Subtraktion
Minus

3–1
–1

* (asterisk)

Multiplikation

3*3

/ (snedstreck)

Division

3/3

% (procenttecken)

Procent

20 %

^ (cirkumflex)

Exponent

3^2

Jämförelseoperatorer

Använd följande två operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>=B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<=B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Operator för textkombination

Om du vill kombinera eller sammanfoga en eller flera textsträngar till ett sammanhängande textstycke använder du operatorn &.

Textoperator

Betydelse

Exempel

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde

("Nordan"&"vind")

Referensoperatorer

Med följande operatorer kan du kombinera cellområden för beräkningar.

Referensoperator

Betydelse

Exempel

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna

B5:B15

; (semikolon)

Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens

SUMMA(B5:B15;D5:D15)

(blanksteg)

Skärningspunktsoperator, som producerar en referens till celler som är gemensamma för två referenser

B7:D7 C6:C8

Ibland kan beräkningsordningen påverka resultatet av formeln. Därför är det viktigt att du förstår hur ordningen fastställs och hur du kan ändra ordningen för att få fram önskat resultat.

Beräkningsordning

Formler beräknar värden i en särskild ordning. En formel i Excel börjar alltid med ett likhetstecken (=). Likhetstecknet anger att efterföljande tecken utgör en formel. Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (operanderna), som skiljs åt av operatorer. Formeln beräknas från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Operator med prioritet

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator, beräknas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

(blanksteg)

; (semikolon)

Referensoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponent

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogar två textsträngar

=
< >
<=
>=
<>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom multiplicering utförs före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

=5+2*3

Om du använder parenteser för att ändra syntaxen kan du först addera 5 och 2 och sedan multiplicera resultatet med 3 och få resultatet 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan gör parenteserna runt första delen av formeln att B4+25 beräknas först, och sedan divideras resultatet med summan av värdena från D5, E5 och F5.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Om du vill lära dig mer kan du titta på videon Prioritetsordning för operatorer i Excel.

När du skriver en formel förväntar sig Excel vissa typer av värden för varje operatör. Om du anger en annan typ av värde än det förväntade kan Excel ibland omvandla värdet.

Formeln

Ger resultatet

Förklaring

= "1"+"2"

3

När du använder ett plustecken (+) förväntar sig Excel siffror i formeln. Även om citattecknen anger att "1" och "2" är textvärden, omvandlar Excel automatiskt textvärdena till siffror.

= 1+"$4.00"

5

När en formel förväntar sig en siffra, omvandlar Excel text om den är i ett format som normalt kan omvandlas till en siffra.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Excel tolkar texten som ett datum i formatet yyyy-mm-dd, omvandlar datumen till värden och beräknar skillnaden.

=ROT ("8+1")

#VÄRDEFEL!

Excel kan inte omvandla texten till ett nummer eftersom texten "8+1" inte kan omvandlas till en siffra. Du kan använda "9" eller "8"+"1" i stället för "8+1" för att konvertera texten till ett nummer och returnera resultatet 3.

= "A"&SANT

ASANT

När text förväntas omvandlar Excel siffror och logiska värden som SANT och FALSKT till text.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Mer information finns i

Grundläggande matematik i Excel

Använda Excel som miniräknare

Översikt över formler i Excel

Undvika felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×