Beräkningsoperatorer och prioritet i Excel

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på element i en formel – till exempel addition, subtraktion, multiplikation eller division. I den här artikeln får du lära dig den standard ordning som operatorerna utför på elementen i en beräkning. Du får också lära dig hur du ändrar ordningen genom att använda parenteser.

Typer av operatorer

Det finns fyra olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, textkombinationsoperatorer och referensoperatorer.

Använd de aritmetiska operatorerna i den här tabellen om du vill utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion eller multiplikation – eller för att kombinera tal-och generera numeriska resultat.

Aritmetisk operator

Betydelse

Exempel

+ (plustecken)

Addition

= 3 + 3

– (minustecken)

Subtraktion
Negation

= 3 – 1
= – 1

* (asterisk)

Multiplikation

= 3 * 3

/ (snedstreck)

Division

= 3/3

% (procenttecken)

Procent

= 20%

^ (cirkumflex)

Exponentiering

=

Med operatorerna i tabellen nedan kan du jämföra två värden. När två värden jämförs med de här operatorerna blir resultatet ett logiskt värde antingen sant eller falskt.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

= A1 = B1

> (större än-tecken)

Större än

= A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

= A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

= A1>= B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

= A1<= B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

= A1<>B1

Använd et-tecknet (&) om du vill sammanfoga en eller flera text strängar för att skapa ett enda texts tycke.

Textoperator

Betydelse

Exempel

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att skapa ett sammanhängande text värde.

= "Nord" & "bakåt"

Kombinera cell områden för beräkningar med dessa operatorer.

Referensoperator

Betydelse

Exempel

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna.

= SUMMA (B5: B15)

, (komma)

Union-operator som kombinerar flera referenser till en referens.

= SUMMA (B5: B15; D5: D15)

(blanksteg)

Skärnings operator som skapar en referens till gemensamma celler för de två referenserna.

= SUMMA (B7: D7 C6: C8)

# (pund)

Symbolen # används i flera sammanhang:

  • Används som en del av ett fel namn.

  • Används för att ange otillräckligt med utrymme för åter givningen. I de flesta fall kan du bredda kolumnen tills innehållet visas korrekt.

  • Spill områdes Operator, som används för att referera till ett helt område i en dynamisk mat ris formel.

  • #VÄRDEFEL!

  • #####

  • = SUMMA (A2 #)

@ (at)

Reference operator som används för att indikera implicit skärnings punkt i en formel. 

= @A1: A10

= SUM (Tabell1 [@ [januari]: [december]])

Prioritetsordningen för operationer i Excel

I vissa fall kan det påverka formelns retur värde i den ordning som beräkningen utförs, så det är viktigt att förstå ordningen – och hur du kan ändra ordningen för att få de resultat du förväntar dig.

Formler beräknar värden i en särskild ordning. En formel i Excel börjar alltid med ett likhetstecken (=). Likhets tecknet anger att de tecken som följer utgör en formel. Efter detta likhets tecken kan en serie element beräknas (operanderna), som åtskiljs av beräknings operatorer. Formeln beräknas från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet ,det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator,  beräknas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

(enkelt blanksteg)

, (komma)

Referensoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponentiering

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogar två textsträngar

=
< >
<=
>=
<>

Jämförelse

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel resulterar till exempel i värdet 11, eftersom multiplicering beräknas före addition. Formeln multiplicerar först 2 med 3 och adderar sedan 5 till resultatet.

=5+2*3

Om du använder parenteser för att ändra syntaxen adderas 5 och 2 tillsammans och multiplicerar sedan resultatet med 3 för att producera 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan tvingar parenteserna som omger den första delen av formeln att beräkna B4 + 25 först och dividera resultatet med summan av värdena i cellerna D5, E5 och F5.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

I den här videon kan du läsa mer om operatorer i Excel .

Hur Excel konverterar värden i formler

När du anger en formel förväntas specifika typer av värden för varje operator. Om du anger ett annat värde än förväntat konverteras värdet av Excel.

Formeln

Ger

Förklaring

= "1" + "2"

3

När du använder ett plus tecken (+) förväntas talen i formeln. Även om citat tecken betyder att "1" och "2" är text värden konverteras text värden automatiskt till tal i Excel.

= 1 + "$ 4.00"

5

När en formel förväntar sig ett tal konverteras text om den är i ett format som vanligt vis accepteras för ett tal.

= "6-01-2001"-"5-01"

31

Excel tolkar texten som ett datum i formatet mm/dd/åååå, konverterar datumen till serie nummer och beräknar sedan skillnaden mellan dem.

= ROT ("8 + 1")

#VÄRDEFEL!

Det går inte att konvertera texten till ett tal eftersom texten "8 + 1" inte kan konverteras till ett tal. Du kan använda "9" eller "8" + "1" i stället för "8 + 1" för att konvertera texten till ett tal och returnera resultatet 3.

= "A" &SANT

ATRUE

När text förväntas konverteras tal och logiska värden, till exempel sant och falskt, till text.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×