Beräknade kolumner i Power Pivot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med beräknade kolumner kan du lägga till nya data i en tabell i din Power Pivot datamodell. Men i stället för att klistra in eller importera värden i kolumnen kan du skapa en formel för Data Analysis Expressions (DAX)som definierar kolumnvärden. Till exempel vill du lägga till försäljning vinst värdena i varje rad i tabellen Försäljningsinfo. Genom att lägga till en ny beräknad kolumn och genom att använda formeln = [försäljningsbelopp]-[totalkostnad]-[returbelopp] beräknas värden genom att subtrahera värden från varje rad i kolumnerna totalsumma och returbelopp från värdena i varje rad i kolumnen försäljningsbelopp. Kolumnen vinst kan sedan användas i en pivottabell, pivotdiagram eller Power View-rapport som du skulle ha gjort andra kolumnen.

Beräknad kolumn i Power Pivot

Beräknad kolumn i Power Pivot

Obs!: Även om beräknade kolumner och mått påminner om att båda baseras på en formel, de skiljer sig i hur de används. Åtgärder som används oftast i området värden i en pivottabell eller ett pivotdiagram. Beräknade kolumner som används när du vill placera beräknade resultat i en annan del av en pivottabell (till exempel en kolumn eller rad i en pivottabell eller på en axel i ett pivotdiagram). Mer information om åtgärder finns i mått i Power Pivot.

Förstå beräknade kolumner

Formlerna i beräknade kolumner påminner mycket om de formler du skapar i Excel. Till skillnad från i Excel kan du emellertid inte skapa olika formler för olika rader i en tabell. I stället används DAX-formeln automatiskt för hela kolumnen.

När en kolumn innehåller en formel beräknas värdet för varje rad. Resultaten beräknas för kolumnen så fort du anger formeln. Kolumnvärden beräknas sedan om när det behövs, till exempel när bakomliggande data uppdateras.

Du kan skapa beräknade kolumner baserat på mått och andra beräknade kolumner. Du kan till exempel skapa en beräknad kolumn om du vill extrahera ett tal från en textsträng och använda det talet i en annan beräknad kolumn.

Överst på sidan

Exempel

En beräknad kolumn kan baseras på data du har lagt till i en befintlig tabell. Du kan till exempel sammanfoga värden, utföra addition, extrahera understrängar eller jämföra värden i andra fält. Om du vill lägga till en beräknad kolumn måste du redan ha lagt till minst en tabell i Power Pivot.

Låt oss titta på följande formel:

=EOMONTH([StartDate],0])

Med Contoso-exempeldata extraherar den här formeln månaden från kolumnen StartDate i tabellen Promotion. Sedan beräknas värdet för slutet av månaden för varje rad i tabellen Promotion. Den andra parametern anger antalet månader före eller efter månaden i StartDate. I det här fallet betyder 0 samma månad. Om värdet i kolumnen StartDate till exempel är 2001-06-01 blir värdet i den beräknade kolumnen 2001-06-30.

Mer information om Contoso-exempeldata finns i Hämta exempeldata för självstudiekurser om DAX och datamodeller.

Överst på sidan

Namnge beräknade kolumner

Som standard läggs nya beräknade kolumner till höger om andra kolumner och kolumnen tilldelas automatiskt standardnamnet på Beräknadkolumn1, CalculatedColumn2och så vidare. Du kan ordna om och byta namn på kolumner när de skapas. Men finns det vissa begränsningar för ändringar i beräknade kolumner:

  • Varje kolumnnamn måste var unikt i en tabell.

  • Undvik namnen som redan har använts för åtgärder inom samma arbetsbok. Det är möjligt för ett mått och en beräknad kolumn ska ha samma namn om namnen inte är unika men du kan enkelt få beräkningsfel. Undvik att starta en åtgärd av misstag när du refererar till en kolumn alltid använda en fullständigt kvalificerade kolumnreferens.

  • När du byter namn på en beräknad kolumn måste alla formler som är beroende av den befintliga kolumnen uppdateras. Om du inte använder läget för manuell uppdatering sker uppdateringen av formelresultatet automatiskt. Den här åtgärden kan emellertid ta lite tid.

  • Det finns också några tecken som inte kan användas i namn på kolumner eller i namn på andra objekt i Power Pivot. Mer information finns i Namnkonventioner i DAX-syntaxspecifikation för Power Pivot.

Så här byter du namn på eller redigerar en befintlig beräknad kolumn

  1. Högerklicka på rubriken på den beräknade kolumn som du vill byta namn på i Power Pivot-fönstret och klicka på Byt namn på kolumn.

  2. Skriv ett nytt namn och tryck sedan på RETUR när du vill godkänna det nya namnet.

Överst på sidan

Ändra datatypen

Du kan ändra datatypen för en beräknad kolumn på samma sätt som du kan ändra datatypen för icke-beräknade kolumner. Du kan inte göra följande datatypsändringar: från text till decimal, från text till heltal, från text till valuta eller från text till datum. Du kan ändra från text till boolesk.

Överst på sidan

Prestanda för beräknade kolumner

Formeln för en beräknad kolumn kan vara mer resurs aktivt än den formel som används för ett mått. En orsak är resultatet för en beräknad kolumn beräknas alltid för varje rad i en tabell, medan ett mått beräknas endast för de celler som används i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

En tabell med en miljoner rader har till exempel alltid en beräknad kolumn med en miljon resultat och en motsvarande inverkan på prestanda. Dock filtrerar en pivottabell vanligen data med hjälp av rad- och kolumnrubriker Därför beräknas åtgärden för delmängden data i varje cell i pivottabellen.

En formel har samband med objekt som refereras i formeln, till exempel andra kolumner eller uttryck som utvärderar värden. En kolumn som baseras på en annan kolumn, eller en beräkning som innehåller ett uttryck med en kolumnreferens, kan till exempel inte utvärderas förrän den andra kolumnen utvärderas. Automatiska uppdateringar är aktiverat som standard. Därför kan sådana beroenden påverka prestanda när värden och formler uppdateras.

Följ de här riktlinjerna för att undvika prestandaproblem när du skapar beräknade kolumner:

  • I stället för att skapa en enskild formel som innehåller många komplexa samband, bör du skapa formler i steg där resultaten sparas i kolumner. Då kan du kontrollera resultaten och prestanda förbättras.

  • När du ändrar data måste de beräknade kolumnerna oftast beräknas på nytt. Du kan förhindra detta genom att ange beräkningsläget till manuellt. Om värdena i den beräknade kolumnen är felaktiga är kolumnen nedtonad tills du uppdaterar och beräknar om data.

  • Om du ändrar eller tar bort relationer mellan tabeller blir de formler som använder kolumnerna i dessa tabeller ogiltiga.

  • Om du skapar en formel som innehåller en cirkelreferens eller ett samband som refererar till sig självt, inträffar ett fel.

Aktiviteter

Följande artiklar innehåller mer information om hur du arbetar med beräknade kolumner.

Skapa en beräknad kolumn

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×