Beräknade kolumner i Power Pivot

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En beräknad kolumn kan du lägga till nya data i en tabell i din Power Pivot datamodell. I stället för att klistra in eller importera värden i kolumnen, skapar du en formel för Data Analysis Expressions (DAX)som definierar kolumnvärden.

Om du till exempel behöver lägga till försäljning vinst värdena i varje rad i tabellen Försäljningsinfo . Genom att lägga till en ny beräknad kolumn och genom att använda formeln = [försäljningsbelopp]-[totalkostnad]-[returbelopp]beräknas nya värden sedan subtraheras värden från varje rad i kolumnerna totalsumma och returbelopp från värdena i varje rad i försäljningsbelopp kolumnen. Kolumnen vinst kan sedan användas i pivottabeller, pivotdiagram eller Power View – precis som för andra kolumner.

I den här bilden uppvisar en beräknad kolumn i en Power Pivot.

Beräknad kolumn i Power Pivot

Obs!: Om beräknade kolumner och mått påminner om eftersom var och en är beroende av en formel, är de olika. Åtgärder som används oftast i området värden i en pivottabell eller ett pivotdiagram. Använda beräknade kolumner när du vill placera beräknade resultat i en annan del av en pivottabell – till exempel en kolumn eller rad i en pivottabell eller på en axel i ett pivotdiagram. Mer information om åtgärder finns i mått i Power Pivot.

Förstå beräknade kolumner

Formler i beräknade kolumner är ungefär som formler som du skapar i Excel. Men kan inte du skapa olika formler för olika rader i en tabell. DAX-formel används i stället automatiskt till hela kolumnen.

När en kolumn innehåller en formel beräknas värdet för varje rad. Resultaten beräknas för kolumnen så fort du anger formeln. Kolumnvärden beräknas sedan om när det behövs, till exempel när bakomliggande data uppdateras.

Du kan skapa beräknade kolumner enligt mått och andra beräknade kolumner. Du kan till exempel skapa en beräknad kolumn om du vill extrahera ett tal från en textsträng och använda det talet i en annan beräknad kolumn.

Exempel

Du kan använda en beräknad kolumn med data som du har lagt till i en befintlig tabell. Du kanske vill sammanfoga värden, utföra addition, extrahera delsträngar och jämföra värden i andra fält. Om du vill lägga till en beräknad kolumn, bör du har redan ha minst en tabell i Power Pivot.

Ta en titt på den här formeln:

=EOMONTH([StartDate],0])

Med Contoso-exempeldata extraherar den här formeln månaden från kolumnen StartDate i tabellen Promotion. Sedan beräknas värdet för slutet av månaden för varje rad i tabellen Promotion. Den andra parametern anger antalet månader före eller efter månaden i StartDate. I det här fallet betyder 0 samma månad. Om värdet i kolumnen StartDate till exempel är 2001-06-01 blir värdet i den beräknade kolumnen 2001-06-30.

Mer information om Contoso-exempeldata finns i Hämta exempeldata för självstudiekurser om DAX och datamodeller.

Namnge beräknade kolumner

Som standard läggs nya beräknade kolumner till höger om andra kolumner och kolumnen tilldelas automatiskt standardnamnet på Beräknadkolumn1, CalculatedColumn2och så vidare. När du skapat kolumner kan du ordna om och byta namn på kolumner efter behov.

Det finns vissa begränsningar för ändringar i beräknade kolumner:

  • Varje kolumnnamn måste var unikt i en tabell.

  • Undvik namnen som redan har använts för åtgärder inom samma arbetsbok. Det är möjligt för ett mått och en beräknad kolumn ska ha samma namn om namnen inte är unika men du kan enkelt få beräkningsfel. Om du vill undvika av misstag anropa ett mått, Använd alltid en fullständigt kvalificerade kolumnreferens när du refererar till en kolumn.

  • När du byter namn på en beräknad kolumn, måste du också uppdatera de formler som förlitar sig på befintliga kolumn. Om du inte är i läge för manuell uppdatering, sker uppdatera resultatet från formler automatiskt. Den här åtgärden kan däremot ta ett tag.

  • Det finns vissa tecken inte kan användas i namn på kolumner eller i namn på andra objekt i Power Pivot. Mer information finns i ”namnger krav” ”i DAX-Syntaxspecifikation för PowerPivot.

Att byta namn på eller ändra en befintlig beräknad kolumn:

  1. Högerklicka på rubriken på den beräknade kolumn som du vill byta namn på i Power Pivot-fönstret och klicka på Byt namn på kolumn.

  2. Skriv ett nytt namn och tryck sedan på RETUR när du vill godkänna det nya namnet.

Ändra datatypen

Du kan ändra datatyp för en beräknad kolumn på samma sätt som du kan ändra datatyp för andra kolumner. Du kan inte göra följande ändringar i datatyp: från text till ett decimaltal, text till heltal, text till valuta och text till datum. Du kan göra en ändring i texten boolesk.

Prestanda för beräknade kolumner

Formeln för en beräknad kolumn kan vara mer resurs aktivt än den formel som används för ett mått. En orsak är resultatet för en beräknad kolumn beräknas alltid för varje rad i en tabell, medan ett mått beräknas endast för de celler som används i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

En tabell med en miljoner rader har till exempel alltid en beräknad kolumn med en miljon resultat och en motsvarande inverkan på prestanda. En pivottabell filtrerar dock vanligen data med hjälp av rad- och kolumnrubriker. Detta innebär att måttet beräknas endast för delmängden data i varje cell i pivottabellen.

En formel har samband med objektreferenser i formeln, till exempel andra kolumner eller uttryck som utvärderas värden. Till exempel en beräknad kolumn som baseras på en annan kolumn, eller en beräkning som innehåller ett uttryck med en kolumnreferens – kan inte utvärderas tills den andra kolumnen utvärderas. Automatisk uppdatering är aktiverad som standard. Ja, Kom ihåg att formeln samband kan påverka datorns prestanda.

Följ de här riktlinjerna för att undvika prestandaproblem när du skapar beräknade kolumner:

  • I stället för att skapa en enkel formel som innehåller många komplexa samband, skapa formlerna i steg, vilket innebär sparat i kolumner, så att du kan verifiera resultatet och utvärderar ändringar i prestanda.

  • Ändringar av data kommer ofta medföra uppdateringar till beräknade kolumner. Du kan undvika detta genom att ställa in beräkningsläge manuellt. Kom ihåg, men om alla värden i den beräknade kolumnen är felaktiga kolumnen är inaktiverade tills du uppdatera och beräkna om data.

  • Om du ändrar eller tar bort relationer mellan tabeller blir de formler som använder kolumnerna i dessa tabeller ogiltiga.

  • Om du skapar en formel som innehåller en cirkelreferens eller ett samband som refererar till sig självt, inträffar ett fel.

Aktiviteter

Mer information om hur du arbetar med beräknade kolumner finns i Skapa en beräknad kolumn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×