Beräknade element i Excel och Excel Services

Beräknade element i Excel och Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Excel 2013 finns en mängd Business Intelligence-funktioner som hjälper dig att skapa kraftfulla rapporter, styrkort och instrumentpaneler. Några av de nya och förbättrade funktionerna utgörs av möjligheten att skapa element som beräknade mått, beräknade medlemmar och beräknade fält. I den här artikeln kan du läsa om beräknade element och om de stöds i Excel Services.

Beräknade objekt i Excel Services

Personer kan skapa beräknade element som innehåller Beräknade mått, Beräknade medlemmaroch Beräknade fälti Excel. Beräknade element kan du definiera och använda anpassade beräkningar och uppsättningar med objekt som inte finns med i databaser som används för att skapa pivotdiagram eller pivottabellrapporter.

När du har en arbetsbok som innehåller beräknade element, kan du dela arbetsboken med andra genom att överföra den till ett SharePoint-bibliotek. Beroende på hur SharePoint-miljön har konfigurerats kan personer vanligtvis visa och använda arbetsböcker som innehåller beräknade element i ett webbläsarfönster. Vissa miljöer kanske inte stöder den här funktionen.

Om din organisation använder Office Online Server tillsammans med SharePoint Server 2013 (lokalt), sedan används Excel Services (SharePoint Server 2013) eller Excel Web App (Office Web Apps Server)för att återge arbetsböcker i ett webbläsarfönster. Det här beslutet påverkar om arbetsböcker som innehåller beräknade fält (skapade med Power Pivot för Excel) kan visas i ett webbläsarfönster.

Följande tabell sammanfattar information om beräknade element som stöds i Excel Services (SharePoint Server 2013), ( Excel OnlineOffice Online Server), och Excel Online (i SharePoint Online).

Beräknat element

Excel Services (SharePoint Server 2013, lokalt)

Excel Online (Office Online, lokalt)

Excel Online (i SharePoint Online)

Beräknade mått

Ja

Ja

Ja, om de datakällor som används som stöds i SharePoint Online. Se använda externa data i arbetsböcker i SharePoint Online.

Beräknade medlemmar

Ja

Ja

Ja, om de datakällor som används som stöds i SharePoint Online. Se använda externa data i arbetsböcker i SharePoint Online.

Beräknade fält

Ja

Nej.

PowerPivot-funktioner, inklusive beräknade fält och datamodeller, stöds inte i Office Online Server (lokalt).

Ja, om de datakällor som används som stöds i SharePoint Online. Se använda externa data i arbetsböcker i SharePoint Online.

Mer information finns i följande resurser:

Viktigt!: Om du försöker att visa en arbetsbok som innehåller beräknade element (eller funktioner som inte stöds) i ett webbläsarfönster och du får ett felmeddelande om att arbetsboken inte stöds kan du öppna arbetsboken i Excel 2013.

Överst på sidan

Vad är Beräknade mått?

Ett beräknat mått är en anpassad beräkning som du kan skapa i Excel när du arbetar med flerdimensionella data som lagras i SQL Server Analysis Services. Beräknade mått är användbara när du vill definiera beräkningar som kanske inte redan finns i en databas. I exempel på anpassade beräkningar kan något av följande ingå:

 • En försäljningsoffert som använder en specifik formel

 • En procent av en totalsumma för objekt i en grupp

 • Ett bruttovinstmått som använder en komplex fråga

 • Ett intäktsmått som använder summan av bruttovinsten och produktkostnad

När du skapar ett beräknat mått definierar du MDX-fråga (flerdimenstionellt uttryck). Det här kan enkelt göras med dialogrutan Beräknade mått i Excel där du kan skapa en fråga med dra och släpp.

Skapa ett beräknat mått i Excel

 1. Skapa en PivotTable-rapport eller en PivotChart-rapport med data lagrat i en Analysis Services-kub.

 2. Välj OLAP-verktyg > MDX-beräknad mätenhet i gruppen Beräkningar på fliken Analysera. Dialogrutan Nytt beräknat mått öppnas.

 3. Ange ett namn på det beräknade måttet i rutan Namn.

 4. (Valfritt.) Ange var det beräknade måttet ska visas i pivottabellfältlistan (eller pivotdiagramfälten) genom att utföra ett, eller båda, av följande steg:

  • Ange var du vill att det beräknade måttet ska visas i listan Pivottabellfält (eller Pivotdiagramfält) med listan Måttgrupp. Om du inte anger en måttgrupp visas det beräknade värder i gruppen Värden.

  • Skapa en visningsmapp för det beräknade måttet genom att ange ett namn i rutan Mapp.

 5. Dra ett element (som ett mått) from fliken Fält och element till rutan MDX.

 6. Lägg till en åtgärd, till exempel +, -, / eller *, efter elementet i rutan MDX.

 7. Dra ett annat element från fliken Fält och element till rutan MDX.

 8. Upprepa steg 5–7 tills du har konfigurerat elementen och formeln.
  Om du till exempel skapar det beräknade måttet Intäkter i rutan MDX får du kanske en fråga som liknar
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Kontrollera att frågan fungerar som den ska genom att välja Testa MDX.

 10. Skapa det beräknade måttet genom att välja OK.

 11. Använd det beräknade måttet i rapporten genom att markera det i listan Pivottabellfält (eller Pivotdiagramfält). Du hittar det på den plats som angavs i steg 4.

Obs!: Eftersom Excel MDX beräknat mått används för att skapa en särskild beräkning session för en SQL Server Analysis Services-datakälla, begränsas beräknade måttet till sessionen och datakällaanslutning du använder. Mer information om hur du skapar session-begränsade beräknade medlemmar.

Överst på sidan

Vad är Beräknade medlemmar?

Beräknade medlemmar är en uppsättning medlemmar du kan definiera i Excel om du arbetar med flerdimensionella data som är lagrade i Server Analysis Services. Funktionen beräknade medlemmar är användbar när du vill definiera uppsättningar av element som kanske inte redan finns i en databas. I exempel på anpassade uppsättningar kan något av följande ingå:

 • Ett område består av vissa geografiska områden som länder, regioner eller stater

 • En grupp produkter som räknas mot en försäljares säljmål

 • En uppsättning kampanjaktiviteter som har att göra med en specifik marknadsföringskampanj

Ungefär som med beräknade mått definierar du en MDX-fråga när du skapar beräknade medlemmar. Det här kan enkelt göras med dialogrutan Beräknad medlem i Excel där du kan konfigurera din fråga med dra och släpp.

Obs!: När du arbetar med en pivottabell i Excel och du använder OLAP-verktyg för att lägga till en beräknad medlem, du kan inte avmarkera den i fältlistan är listrutan om datakällan är ansluten till en server som kör SQL Server 2008 eller tidigare. Om datakällan är ansluten till en server som kör SQL Server 2008 R2 eller senare, kan du markera och avmarkera den beräknade medlemmen i filtrera listan.

Skapa beräknade medlemmar i Excel

 1. Skapa en PivotTable-rapport eller en PivotChart-rapport med data lagrat i en Analysis Services-kub.

 2. Klicka på OLAP-verktyg > MDX-beräknad medlem i gruppen Beräkningar på fliken Analysera. Dialogrutan Ny beräknad medlem öppnas.

 3. Skriv ett namn på den beräknade medlemmen i rutan Namn.

 4. I listan Överordnad hierarki kan du ange var du vill att den beräknade medlemmen ska visas i listan Pivottabellfält (eller Pivotdiagramfält).
  Var uppmärksam på vad du väljer. Du måste veta var du angav den beräknade medlemmen om du vill kunna använda den i pivottabellrapporten (eller pivotdiagramrapporten).

 5. Dra ett element (som en dimensionshierarki) från fliken Fält och element till rutan MDX.

 6. Lägg till en åtgärd, till exempel +, -, / eller *, efter elementet i rutan MDX.

 7. Dra ett annat element från fliken Fält och element till rutan MDX.

 8. Upprepa steg 5-7 tills du har konfigurerat elementen och formeln.
  Om du till exempel skapar en beräknad medlem med namnet Basprodukter där alla förutom två kategorier ingår, kan frågan i MDX-rutan likna
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Kontrollera att frågan fungerar som den ska genom att välja Testa MDX.

 10. Skapa den beräknade medlemmen genom att klicka på OK.

 11. Lägg till den beräknade medlemmen i pivottabellrapporten (eller pivotdiagramrapporten) genom att utföra följande steg:

  1. Kontrollera att minst en dimension är vald för rapporten.

  2. Expandera den överordnade dimensionen som du angav i steg 4 i listan Pivottabellfält (eller Pivotdiagramfält).

  3. Markera kryssrutan bredvid dimensionshierarkin som motsvarar hierarkin du använde till att skapa den beräknade medlemmen. Rapporten visar information för alla dimensionsmedlemmar i gruppen, inklusive den beräknade medlemmen du skapade.

 12. (Det här är valfritt.) Utför följande steg om du endast vill visa information för den beräknade medlemmen i rapporten:

  1. Håll muspekaren över den hierarki som innehåller den beräknade medlemmen i listan Pivottabellfält (eller Pivotdiagramfält).

  2. När nedåtpilen visas klickar du (eller trycker) på den så öppnas dialogrutan Markera fält.

  3. Avmarkera kryssrutorna för alla element, förutom för den beräknade medlemmen du skapade.

Överst på sidan

Vad är Beräknade fält?

Beräknade fält är användbara när du vill skapa ett beräknat element i en pivottabell eller en rapport som inte använder flerdimensionella data som lagras i Analysis Services, men i stället använder data i en i arbetsbokens datamodell som skapats med Power Pivot i Excel. Värdena i beräknade fält kan ändras utifrån kontexten. Kontexten avgörs av val på rader, kolumner, filter eller i en anpassad formel med hjälp av Data Analysis Expressions (DAX) i PowerPivot.

Ungefär som med beräknade mått och beräknade medlemmar finns de beräknade fälten i listan Pivottabellfält (eller Pivotdiagramfält), vanligtvis i gruppen Värden. Det finns flera alternativ för att skapa ett beräknat fält.

Skapa ett beräknat fält i Excel

Få reda på mer om hur du skapar och använder beräknade fält via de här resurserna:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×