Avancerade alternativ

Redigeringsalternativ

När du har tryckt på RETUR flyttar du markeringen     Gör en angränsande cell till nästa aktiva cell när du trycker på RETUR i den aktuella aktiva cellen. I rutan riktning anger du vilken angränsande cell som blir aktiv.

Direction (Riktning)     Gör en angränsande cell till nästa aktiva cell när du trycker på RETUR i den aktuella aktiva cellen. I rutan riktning anger du vilken angränsande cell som blir aktiv.

Infoga ett decimal tecken automatiskt     Markera den här kryss rutan om du vill att ett tal med decimal punkter ska visas som standard.

 • Antal_siffror     Ange antalet decimaler i rutan platser för att ange var decimal punkten automatiskt placeras i de tal som du anger som konstanter i ett kalkyl blad. Ett positivt tal flyttar decimal tecknet till vänster; ett negativt tal flyttar decimal tecknet till höger. Om rutan platser är tom eller har värdet 0 (noll) måste du ange decimal tecknet manuellt. Om du vill åsidosätta det här alternativet skriver du ett decimal tecken i cellen när du skriver talet.

Aktivera fyllnings handtaget och dra och släppa celler     Markera den här kryss rutan om du vill flytta och kopiera celler och data genom att dra. När det här alternativet är markerat kan du även dra Fyllnings handtaget för att kopiera data och fylla angränsande celler med en data serie.

 • Varning innan celler skrivs över     Visar ett meddelande om du släpper celler över andra celler som innehåller data.

Tillåt redigering direkt i celler     Markera den här kryss rutan om du vill aktivera redigering i en cell genom att dubbelklicka på cellen i stället för att ändra cell innehållet i Formel fältet.

Utöka data områdes format och formler     Välj om du automatiskt vill formatera nya objekt till slutet av en lista så att de stämmer överens med resten av listan. Formler som upprepas på varje rad kopieras också. För att få utökade namn måste format och formler visas på minst tre av de fem sista raderna före den nya raden.

Aktivera automatisk procent inmatning     Välj om du vill multiplicera med 100 med alla tal som är mindre än 1 som du anger i celler som är formaterade i procent format. Avmarkera den här kryss rutan om du vill multiplicera med 100 alla tal som du anger i celler som är formaterade i procent format, inklusive tal som är lika med eller större än 1.

Aktivera Komplettera automatiskt för cell värden     Fyller i text poster som du börjar skriva i en kolumn med data. Om de första bokstäverna som du skriver matchar en befintlig post i kolumnen fylls den återstående texten i Excel åt dig.

Zooma på rullen med IntelliMouse     Om du har Microsoft IntelliMouse-pekdon ställer du in hjul knappen för att zooma i stället för att rulla i kalkyl bladet eller diagram bladet.

Avisera användaren när en åtgärd som kan ha tidsödande inträffa     Välj om du vill få ett meddelande när en åtgärd påverkar ett stort antal celler och kan ta lång tid att bearbeta.

 • När det här antalet celler (i tusental) påverkas     Här anger du hur många celler som påverkas av en åtgärd utan att bli meddelad. Om fler celler än maximalt antal celler påverkas visas ett meddelande.

 • Använda system avgränsare     Välj om du vill använda standardvärdena för decimal tecken och tusentals avgränsare. Rensa för att ange alternativa avgränsare.

  • Decimaltecken     Om du vill ändra standard decimal avgränsare avmarkerar du Använd systemavgränsare, väljer standard avgränsare i rutan decimal avgränsare och skriver sedan den avgränsare som du vill använda.

  • Tusentals avgränsare     Om du vill ändra standard tusentals avgränsare avmarkerar du Användavgränsare, väljer standard avgränsare i rutan tusentals avgränsare och skriver sedan den avgränsare som du vill använda.

Klippa ut, kopiera och klistra in

Visa knappen Inklistringsalternativ     Välj om du vill att Excel automatiskt ska visa en dialog ruta med speciella alternativ när du klistrar in, till exempel endast formatering och Länka celler.

Visa knappar för knappen Infoga     Välj om du vill att Excel automatiskt ska visa en dialog ruta med speciella alternativ när du infogar celler, rader eller kolumner, till exempel formatering som är samma som ovan och Radera formatering.

Klippa ut, kopiera och sortera infogade objekt med deras överordnade celler     Behåller grafiska objekt, knappar, text rutor, ritade objekt och bilder med tillhör ande celler när du klipper ut, kopierar, filtrerar eller sorterar i ett kalkyl blad.

Visa

Visa detta antal dokument i listan Senast använda dokument     Visar en lista över senast använda arbets böcker under senaste dokument när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , så att du kan öppna dessa arbets böcker snabbt. Ange hur många arbets böcker som ska visas i rutan Visa detta antal senast använda dokument . Ange eller Välj ett positivt tal mellan 0 och 50.

Linjalenheter     Låter dig välja vilka enheter som ska visas på linjalen med layoutvyn.

Visa alla fönster i Aktivitetsfältet      Välj för att visa flera arbets böcker i aktivitets fältet i Windows.

Visa formel fältet     Visar formel fältet. Formel fältet visas längst upp i kalkyl bladet.

Visa skärm tips för funktioner     Visar korta beskrivningar av de funktioner som du väljer i listan med funktioner som visas när komplettera automatiskt för formel aktive ras.

Visa namn på diagram element vid hovring     Visar namnet på ett diagram element när du placerar mus pekaren över det.

Visa värden för data punkter vid hovring     Visar värdet på en data punkt när du placerar mus pekaren över den.

För celler med kommentarer, Visa     Välj ett av följande alternativ för att bestämma hur anteckningar och kommentarer ska visas i kalkyl bladet.

 • Inga kommentarer eller indikatorer     Om du har celler som innehåller anteckningar eller kommentarer döljs den lilla indikatorn i det övre högra hörnet av cellerna. 

 • Endast indikatorer och kommentarer vid hovring     Om du har celler som innehåller anteckningar eller kommentarer visar den här inställningen den låga indikatorn i det övre högra hörnet av cellerna. Den här inställningen gör det också möjligt att Visa anteckningar eller kommentarer genom att hovra över celler. 

 • Kommentarer och indikatorer     Om du har celler som innehåller anteckningar eller kommentarer visar den här inställningen den låga indikatorn i det övre högra hörnet av cellerna. Om en cell innehåller en anteckning visas den i Excel. Om en cell innehåller en kommentar är kommentaren dold tills du hovrar över cellen.

Visnings alternativ för den här arbets boken

Visnings alternativ för den här arbets boken     Välj arbets boken i den här List rutan som påverkas av följande alternativ.

Visa vågrät rullningslist     Visar den vågräta rullnings listen längst ned i kalkyl bladet.

Visa lodrät rullningslist     Visar den lodräta rullnings listen till höger om kalkyl bladet (när du använder läget vänster till höger) eller till vänster (när du använder läget höger till vänster).

Visa bladflikar     Visar kalkylbladsflikar så att du kan flytta mellan och välja enskilda kalkyl blad. Kalkylbladsflikar visas längst ned i kalkyl blads fönstret.

Gruppera datum i menyn Autofilter     Ändrar den hierarkiska gruppering av datum till en nonhierarkiskt lista med datum i listan med datum längst ned på menyn Autofilter i ett datum filter. Du kan till exempel filtrera för tvåsiffriga årtal genom att manuellt välja tvåsiffriga årtal i en icke-hierarkisk lista.

För objekt, Visa     Välj ett av följande alternativ för att visa eller dölja grafiska objekt i arbets boken.

 • Alla     Visar alla grafiska objekt, knappar, text rutor, ritade objekt och bilder.

 • Inget (dölj objekt)     Döljer alla grafiska objekt, knappar, text rutor, ritade objekt och bilder. Dolda objekt skrivs inte ut.

Visnings alternativ för det här kalkyl bladet

Visnings alternativ för det här kalkyl bladet    Markera kalkyl bladet i den här List rutan som påverkas av följande alternativ.

Visa rad-och kolumn rubriker     Visar rad nummer till vänster (när du använder läget vänster till höger) eller till höger (när du använder läget höger till vänster) för kalkyl bladet och kolumn bokstäverna överst i kalkyl bladet.

Visa formler i celler i stället för de beräknade resultaten     Visar formlerna i celler i stället för de värden som formlerna ger.

Visa sid brytningar     Visar sid brytningar som har ställts in automatiskt av Excel.

Visa en nolla i celler som har ett nollvärde     Visar 0 (noll) i celler som innehåller nollvärden.

Visa dispositions symboler om en disposition används     Visar dispositions symboler. Dispositions symboler visas inte om kalkyl bladet innehåller en disposition.

Visa stödlinjer     Visar cell stöd linjer. Om du vill skriva ut stöd linjer kontrollerar du att kryss rutan Skriv ut är markerad under stöd linjer i gruppen blad alternativ på fliken Sidlayout .

 • Rutnäts färg     Anger färg för stöd linjer. Om du klickar på Automatiskbaseras rutnäts färgen på den textfärg som definierats i kontroll panelen i Windows.

Formler

Aktivera flertrådad beräkning     Markerat som standard aktiverar det här alternativet snabb beräkning genom att använda flera processorer. Observera att Excel endast har stöd för upp till 64 processor kärnor.

Antal beräknings trådar     Här anger du antalet processorer som används för beräkning.

 • Använda alla processorer på den här datorn     Markerat som standard använder det här alternativet alla processorer som är tillgängliga på datorn.

 • Manuellt     Här anger du hur många processorer du vill använda. I rutan manuell anger du ett positivt tal mellan 1 och 1024.

När du beräknar den här arbets boken

När du beräknar den här arbets boken    Välj arbets boken i den här List rutan som påverkas av följande alternativ.

Uppdatera länkar till andra dokument     Beräknar och uppdaterar formler som innehåller referenser till andra program.

Ange precision som visas     Ändrar permanent lagrade värden i celler från full precision (15 siffror) till det format som visas, inklusive decimaler.

Använd 1904 datum system     Ändrar det start datum från vilket alla datum beräknas från den 1 januari 1900 till den 2 januari 1904.

Spara externa länk värden     Sparar kopior av de värden som finns i ett externt dokument som är länkat till ett Excel-kalkylblad. Om ett kalkyl blad med länkar till stora områden i ett externt dokument kräver en ovanligt stor mängd disk utrymme eller tar väldigt lång tid att öppna, kan du minska det disk utrymme och den tid som krävs för att öppna arbetet genom att avmarkera kryss rutan Spara externa länk värden . formulär.

Allmänt

Ge feedback med ljud     Spelar upp tillgängliga ljud som är associerade med Microsoft Office-program, till exempel att öppna, Spara och skriva ut filer, samt att visa fel meddelanden. Ljud som är tilldelade till olika händelser kan ändras i kontroll panelen. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen. I Windows Vista klickar du på maskin vara och ljudoch sedan på ljud. Klicka på fliken ljud . Om du vill ändra ljudet som är kopplat till en händelse klickar du på program händelsen i listan och väljer ett ljud som du vill använda. I Windows XP klickar du på ljud, tal och ljud enheter. Klicka på ändra ljudschemat och sedan på fliken ljud . Om du markerar eller avmarkerar kryss rutan ge feedback med ljud i ett Office-program är det också aktiverat eller inaktiverat för alla andra Office-program. Datorn måste ha ett ljudkort för att kunna spela upp de flesta ljud.

Ge feedback med animering     Visar hur kalkyl bladet flyttas och ändras när du infogar eller tar bort celler, rader eller kolumner. Animering kan påverka video prestanda på vissa datorer.

Ignorera andra program som använder DDE (Dynamic Data Exchange)     Hindrar data utbyte med andra program som använder DDE (Dynamic Data Exchange).

Fråga om automatiska länkar ska uppdateras     Visar ett meddelande som du kan använda för att bekräfta att länkade objekt har uppdaterats.

Visa användargränssnittsfel i tillägget     Visar fel i användar gränssnittet för tillägg som du installerar och använder.

Skala innehållet för pappersstorlekarna A4 och 8,5 x 11 tum     För vissa länder eller regioner är standard pappers storleken Letter; för andra är standard storleken A4. Markera den här kryss rutan om du vill att Excel automatiskt ska justera dokument som formaterats för standard pappers storleken för ett land eller en region (till exempel A4) så att de skrivs ut korrekt på standard pappers storleken för ditt land eller din region (till exempel Letter). Det här alternativet påverkar bara utskriften. Det påverkar inte formateringen i dokumentet.

Vid start öppnas alla filer i     Vid start öppnas filer automatiskt från den mapp du skriver i den här text rutan. Skriv den fullständiga sökvägen till mappen i text rutan för att ange sökvägen till filerna.

Webbalternativ      Anger alternativ för hur Excel-data ser ut och svarar när data visas i en webbläsare.

Tjänstalternativ     Här kan du ange alternativ för kundfeedback och dokument hantering.

Kompatibilitet med Lotus

Microsoft Office Excel-menyrad     Anger den tangent som du kan använda för att komma åt kommandona i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Alternativa styr tangenter     Aktiverar en alternativ uppsättning tangenter för navigering i kalkyl blad, formel inmatning, etikett inmatning och andra åtgärder.

Kompatibilitetsinställningar för kompatibilitet för

Kompatibilitetsinställningar för kompatibilitet för     Markera kalkyl bladet i den här List rutan som påverkas av följande alternativ.

Genom gång av formel utvärdering     Öppnar och utvärderar Lotus 1-2-3-filer utan att förlora eller ändra information. Om du väljer det här alternativet utvärderas text strängar som 0 (noll), booleska uttryck som 0 eller 1 och databas villkor enligt reglerna som används i Lotus 1-2-3.

Alternativ formel inmatning     Konverterar formler som anges i Lotus 1-2-3-version 2,2-syntax till Excel-syntax och gör att namn som är definierade i Excel fungerar som namn som är definierade i Lotus 1-2-3.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders