Arbeta med webbplatsinnehåll och struktur

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du använder sidan Webbplatsinnehåll och struktur för att hantera både innehåll och struktur för en SharePoint-webbplatssamling. I Microsoft Office SharePoint Server 2007 skapas navigering dynamiskt från webbplatssamlingens hierarki. Det innebär att om du ändrar webbplatsens struktur (till exempel flyttar en underwebbplats) överförs ändringen till webbplatsnavigeringen. Objektets plats i webbplatsnavigeringen återspeglar den motsvarande underwebbplatsens nya placering. De åtgärder du kan utföra på den här sidan omfattar mer än att bara ändra webbplatsens struktur. Du kan hantera innehåll genom att utföra andra åtgärder på listor och listobjekt. Du kan till exempel checka ut och checka in, publicera eller kopiera objekt.

Viktigt!: 

 • Flytta till början i oktober 2018 webbplatsinnehåll och struktur används längre i SharePoint Online. Inställningar-länk till sidan SiteManager.aspx tas bort från SharePoint Online och direktåtkomst kommer att vara begränsad till webbplatssamlingsadministratörer tills mars 2019.

 • Vi rekommenderar att du använder filen flytta och kopiera för att hantera webbplatsinnehåll och struktur. Mer information finns i Kopiera filer och mappar mellan OneDrive och SharePoint-webbplatser.

Gränssnittet för sidan Webbplatsinnehåll och struktur är utformat för att likna Utforskaren i Windows, så att det ska kännas välbekant. Till vänster finns webbplatssamlingens hierarki som en trädvy i navigeringsrutan, och till höger finns de olika objekten i listrutan.

Obs!: För att få tillgång till sidan Webbplatsinnehåll och struktur måste du minst ha behörigheten Delta.

Vad vill du göra?

Gå till sidan Webbplatsinnehåll och struktur

Om åtgärder

Markera flera element

Kopiera objekt

Flytta objekt

Ta bort objekt

Visa eller dölja relaterade resurser

Om webbplatsinnehålls- och strukturrapporter

Visa rapporter

Gå till sidan Webbplatsinnehåll och struktur

Du kan gå till sidan Webbplatsinnehåll och struktur via Webbplatsåtgärder-menyn. Om du är på webbplatsens översta nivå finns menyalternativet på Webbplatsåtgärder-menyn. Om du är på en underwebbplats kan du gå till sidan Webbplatsinställningar och sedan gå till sidan Webbplatsinnehåll och struktur.

Obs!: Övriga åtgärder i detta avsnitt förutsätter att du vet hur du tar dig till sidan Webbplatsåtgärder och struktur enligt följande anvisningar.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder och klicka sedan på Hantera innehåll och struktur.

 2. Om Hantera innehåll och struktur inte finns på menyn gör du så här:

  1. Peka på Webbplatsinställningar, klicka på Ändra alla webbplatsinställningar och klicka sedan på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån under Administration av webbplatssamling.

  2. Klicka på Innehåll och struktur under Webbplatsadministration.

 3. Sidan Webbplatsinnehåll och struktur visas.

 4. När du vill återgå till sidan Webbplatsinställningar Klicka på Inställningar i verktygsfältet lista och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

Överst på sidan

Om åtgärder

Det finns en snabbmeny som du kan använda för vanliga åtgärder för varje objekt på sidan, både i navigerings- och listrutan. Med hjälp av snabbmenyn kan du utföra vanliga Windows SharePoint Services 3.0-åtgärder som du kan utföra på andra platser i användargränssnittet. Du kan använda publiceringsfunktioner som till exempel utcheckning, ignorera utcheckning, skicka för godkännande eller publicera objekt. Dessutom kan du strukturera om webbplatssamlingen genom att flytta, kopiera eller rekursivt ta bort underwebbplatser. När du kopierar, flyttar eller tar bort innehåll uppdateras även tillhörande länkar.

De åtgärder som är aktiverade för ett objekt på sidan Webbplatsinnehåll och struktur är sammanhangsberoende och beror på objektets status. Om ett objekt till exempel är utcheckat är åtgärden utcheckning inte aktiverad. De åtgärder som är aktiverade är beroende av den aktuella användarens säkerhetskontext. Förutom detta beror om åtgärden är aktiverad eller ens visas även på andra faktorer, som till exempel vilken listtyp objektet ingår i, eller om vissa funktioner, som till exempel publicering, är aktiverade i webbplatssamlingen.

Åtgärden Ignorera utcheckning, som gör att du kan ångra en utcheckningsåtgärd för ett eller flera objekt för en annan användare, återställer objekten till det tillstånd de var i innan den senaste utcheckningen. Ett typiskt fall är om en anställd glömmer att checka in filer innan han går på semester. Hans överordnade kan då använda åtgärden Ignorera utcheckning för att släppa filerna igen.

Obs!: Denna åtgärd finns endast tillgänglig på sidan Hantera innehåll och struktur, och endast om du har lämplig behörighet.

Överst på sidan

Välj flera element

Alla åtgärder på sidan Webbplatsinnehåll och struktur som du kan utföra på ett enstaka objekt kan även utföras på flera objekt om du först väljer objekten och sedan väljer en åtgärd.

 1. Klicka på knappen Markera alla objekt intill Typ på sidan Webbplatsinnehåll och struktur.

  • Avmarkera de objekt du inte vill ta med.

  • Om du vill välja ett enstaka objekt markerar du kryssrutan intill objektet.

 2. Klicka på Åtgärder och klicka sedan på den åtgärd du vill utföra.

Överst på sidan

Kopiera objekt

Du kan kopiera hela underwebbplatser eller listor till en annan underwebbplats i webbplatssamlingens hierarki eller kopiera enskilda listobjekt till en annan kompatibel lista. Du kan dock inte använda kopiering för att duplicera ett listobjekt inom samma lista.

När du utfört en kopiering uppdateras webbplatsnavigeringen för alla navigeringskomponenter så att underwebbplatserna, listorna eller listobjekten visas på båda platserna.

 1. Markera det eller de objekt på sidan Webbplatsinnehåll och struktur som du vill kopiera.

 2. Klicka på Åtgärder och klicka sedan på Kopiera.

 3. Välj en målplats i dialogrutan Kopiera och klicka sedan på OK.

 4. Objekt i datakällans valideras så att den är kompatibel med behållaren mål. Om verifiering avgör:

  • Objektet är kompatibelt, kopieras objektet och sidan Webbplatsinnehåll och struktur visas.

  • Objektet inte är kompatibelt, visas ett felmeddelande och objektet kopieras inte.

Överst på sidan

Flytta objekt

Du kan flytta enskilda listobjekt eller hela underwebbplatser till en annan underwebbplats inom webbplatssamlingen. En underwebbplats kan flyttas direkt under den översta nivån i webbplatssamlingens hierarki eller under en annan underwebbplats i hierarkin. När du flyttar en underwebbplats flyttas allt innehåll i denna. Du kan dock inte flytta enbart en lista (till exempel endast dokumentbiblioteket) till en annan underwebbplats.

Eftersom navigeringen genereras dynamiskt från webbplatssamlingens hierarki uppdateras navigeringskomponenterna automatiskt när du flyttar en underwebbplats eller ett objekt, så att objektets eller underwebbplatsens nya placering framgår av navigeringen.

Du kan använda åtgärden flytta för att effektivt bygga om webbplatsen. Du behöver kanske bygga om navigeringen för webbplatsen eller flytta en avdelnings underwebbplats på grund av att de har organiserats om och ligger under en annan grupp.

 1. På sidan Webbplatsinnehåll och struktur väljer du det eller de objekt som ska flyttas.

 2. Klicka på Åtgärder och sedan på Flytta.

 3. Välj ett mål i dialogrutan Flytta och klicka sedan på OK.

 4. Källobjekten valideras för att säkerställa att de är kompatibla med målbehållaren. Om valideringen avgör att:

  • Objektet är kompatibelt, flyttas objektet och sidan Webbplatsinnehåll och struktur visas.

  • Objektet inte är kompatibelt, visas ett felmeddelande och objektet flyttas inte.

Överst på sidan

Ta bort objekt

Den här funktionen gör att en webbplatsadministratör kan organisera om en webbplats utan att behöva ta bort varje objekt var för sig. Hela underwebbplatser eller enskilda objekt kan tas bort från webbplatssamlingens hierarki.

Om papperskorgen är aktiverad för webbplatsen kan listobjekt återställas sedan de tagits bort. Att ta bort en underwebbplats är dock en drastisk åtgärd. Hela grenen tas bort permanent även om papperskorgen är aktiverad.

Obs!: Om avsikten är att en webbplats eller en sida inte ska visas i webbplatsnavigeringen, ska du inte ta bort webbplatsen. I stället ska du gå till sidan Navigeringsalternativ och använda funktionen Dölj.

 1. Peka på den underwebbplats du vill ta bort i trädvyn på sidan Webbplatsinnehåll och struktur, och klicka sedan på den pil som visas.

 2. Klicka på Ta bort på den meny som visas.

 3. En varningsdialogruta med texten Om du tar bort de markerade webbplatserna kommer allt innehåll och all användarinformation att raderas. Alla underwebbplatser kommer också att raderas permanent visas.

 4. Klicka på Ja i dialogrutan.

 5. Eftersom detta kan ta lite tid, visas webbsidan Utför åtgärden Ta bort.

 6. När åtgärden är klar visas automatiskt sidan Hantera innehåll och struktur i webbläsaren.

Överst på sidan

Visa eller dölja relaterade resurser

Använd den här funktionen för att avgöra vilka resurser som anropas av ett objekt. Resurser är alla element som används av sidan, till exempel sidlayouter, bilder, CSS (Cascading Style Sheets), länkar från sidan till andra sidor, länkar till sidan inifrån webbplatssamlingen samt länkar till eller från sidan. Att identifiera de relaterade resurserna för ett objekt är särskilt användbart om du till exempel behöver ta bort en bild. Genom att ta reda på bildens beroenden kan du vid behov uppdatera länkarna eller resurserna.

Den här funktionen visar endast relaterade resurser för ett objekt åt gången. Om inget objekt är markerat när du klickar på Visa relaterade resurser markeras det första objektet i listrutan. När du väljer ett annat objekt i listan visas resurserna för det objektet.

Visa relaterade resurser så här   

 1. Klicka på Visa relaterade resurser i verktygsfältet Lista på sidan Webbplatsinnehåll och struktur.

 2. Rutan Resurser relaterade till visas.

 3. Om du inte markerat något objekt körs rapporten för det objekt som skulle vara först om listan sorterades alfabetiskt.

Dölj relaterade resurser så här   

 1. Klicka på Dölj relaterade resurser i verktygsfältet Lista på sidan Webbplatsinnehåll och struktur.

 2. Rutan Resurser relaterade till visas inte.

Överst på sidan

Om webbplatsinnehålls- och strukturrapporter

När du installerat Office SharePoint Server 2007 finns sju rapporter tillgängliga. När du väljer en rapport visas alla objekt inom den aktuella webbplatsen och eventuella underwebbplatser under denna som överensstämmer med filtret.

Obs!: Om du vill kontrollera behållaren för ett objekt i rapporten kan du peka på namnkolumnen, så visas sökvägen i webbläsarens statusfält.

Om du har tillräcklig behörighet på webbplatsen kan du skapa eller redigera rapporter så att de blir specifika för situationen eller miljön. En författare kan till exempel ha problem att hitta alla sidor han arbetar med inom hela webbplatssamlingen. Genom att köra en rapport går det att hitta alla objekt och sedan från rapportvyn utföra åtgärder på objekten på samma sätt som i vyn Alla dokument.

Eftersom rapporter är objekt i en lista, distribueras en ny rapport automatiskt när du skapat den. Och, även det tack vare att rapporterna är listobjekt, kan de versionskontrolleras så att de måste checkas ut innan de kan ändras.

Visa rapporter

 1. Välj en av följande metoder för att visa rapporter:

  • Välj en rapport på Visa-menyn på sidan Webbplatsinnehåll och struktur.

  • Klicka på Webbplatsåtgärder, peka på Visa rapporter och välj sedan en rapport.

 2. Rapporten öppnas på sidan Webbplatsinnehåll och struktur.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×