Arbeta med hyperlänkar i Excel

För snabb åtkomst till relaterad information i en annan fil eller på en webb sida kan du infoga en hyperlänk i en kalkyl blads cell. Du kan också infoga hyperlänkar i specifika diagram element.

Obs!: De flesta skärm dum par i den här artikeln vidtogs Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • Klicka på hyperlänk Hyperlänk-knapp i gruppen länkar på fliken Infoga .

  Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Klicka på Skapa nytt dokument under Länka till.

 3. Skriv ett namn för den nya filen i rutan Namn på nytt dokument.

  Tips: Om du vill ange en annan plats än den som visas under fullständig sökvägkan du skriva den nya platsen före namnet i rutan namn på nytt dokument , eller så kan du klicka på ändra för att välja önskad plats och sedan klicka på OK.

 4. Ange om du vill öppna den nya filen för redigering nu eller senare genom att klicka på Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under Tidpunkt för redigering.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • Klicka på hyperlänk Hyperlänk-knapp i gruppen länkar på fliken Infoga .

  Du kan också högerklicka på cellen eller objektet och sedan klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Klicka på Befintlig fil eller webbsida under Länka till.

 3. Gör något av följande:

  • Välj en fil genom att klicka på Aktuell mapp och därefter klicka på den fil du vill länka till.

   Du kan byta mapp genom att klicka på en annan mapp i listan Leta i.

  • Om du vill välja en webb sida klickar du på besökta sidor och sedan på den webb sida som du vill länka till.

  • Om du vill välja en fil som du har använt nyligen klickar du på senaste fileroch sedan på den fil som du vill länka till.

  • Om du vet var filen eller webbsidan som du vill länka till finns kan du skriva informationen direkt i rutan Adress.

  • Om du vill söka efter en webb sida klickar du på Bläddra på webb Knappen Bläddra på webben , öppnar den webb sida som du vill länka till och växlar sedan tillbaka till Excel utan att stänga webbläsaren.

 4. Om du vill skapa en hyperlänk till en viss plats i filen eller på webb sidan klickar du på bok märkeoch dubbelklickar sedan på den bokmärke du vill använda.

  Obs!: Filen eller webbsidan som du länkar till måste innehålla ett bokmärke.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Om du vill skapa en länk till en plats i den aktuella arbetsboken eller en annan arbetsbok kan du antingen definiera ett namn för mål eller använda en cellreferens.

 1. Om du vill använda ett namn måste du namnge målcellerna i målarbetsboken.

  Namnge en cell eller ett cellområde

  1. Markera cellen, cellområdet eller de icke angränsande markeringar som du vill namnge.

  2. Klicka på rutan namn längst till vänster i formelfältet Bild av knapp .

   Namnruta

   rutan Bild av knapp namn

  3. Skriv namnet på cellerna i rutan namn och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Namnet får inte innehålla blanksteg och måste börja med en bokstav.

 2. Klicka på den cell där du vill skapa en hyperlänk i ett kalkyl blad i käll arbets boken.

  Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • Klicka på hyperlänk Hyperlänk-knapp i gruppen länkar på fliken Infoga .

  Du kan också högerklicka på cellen eller objektet och sedan klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Gör något av följande under Länka till:

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella arbetsboken klickar du på Plats i det här dokumentet.

  • Om du vill länka till en plats i en annan arbetsbok klickar du på Befintlig fil eller webbsida, letar upp och väljer den arbetsbok som du vill länka till och klickar sedan på Bokmärke.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på det kalkylblad som du vill länka till i rutan Eller markera en plats i det här dokumentet under Cellreferens, skriv cellreferensen i rutan Ange cellreferens och klicka på OK.

  • Klicka på namnet för de celler som du vill länka till i listan under Definierade namn och klicka på OK.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Du kan använda funktionen hyperlänk för att skapa en hyperlänk som öppnar ett dokument som lagras på en nätverks server, en intranät eller Internet. När du klickar i cellen som innehåller funktionen HYPERLÄNK öppnas filen som lagras på sökvägen för länken.

Syntax

HYPERLÄNK(länk_placering,eget_namn)

Länk_placering     är sökvägen och fil namnet till dokumentet som ska öppnas som text. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, till exempel en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Microsoft Word-dokument. Sökvägen kan vara till en fil som lagras på en hård disk, eller så kan sökvägen vara en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL-sökväg (Uniform Resource Locator) på Internet eller i ett intranät.

 • Länk_placering kan vara en textsträng inom citattecken eller en cell som innehåller länken som en textsträng.

 • Om det hopp som anges i Länk_placering inte finns eller inte går att navigera visas ett fel när du klickar på cellen.

Eget_namn     är den fortsättnings text eller det numeriska värde som visas i cellen. Eget_namn visas i blått och är understruken. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

 • Eget_namn kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell som innehåller hopptexten eller värdet.

 • Om eget_namn returnerar ett felvärde (t ex #VÄRDEFEL!) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Exempel

I följande exempel öppnas ett kalkyl blad med namnet budget rapport. xls som är lagrat på Internet på den plats som heter example.microsoft.com/report och texten "Klicka för rapport":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

I följande exempel skapas en hyperlänk till cell F10 i kalkyl bladet årlig i arbets bokens budget rapport. xls, som lagras på Internet på den plats som heter example.microsoft.com/report. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken visas innehållet i cell D1 som hopptext:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

I följande exempel skapas en hyperlänk till området AvdTotal i kalkyl bladet som heter första kvartalet i arbets bokens budget rapport. xls, som lagras på Internet på den plats som heter example.microsoft.com/report. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken, visas texten "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Om du vill skapa en hyperlänk till en viss plats i ett Microsoft Word-dokument måste du använda ett bok märke för att definiera den plats som du vill hoppa till i dokumentet. I följande exempel skapas en hyperlänk till bok märket som heter KvartalRedov i dokumentet årlig rapport. doc på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Excel för Windows visas innehållet i cell D5 som fortsättnings text i cellen och en fil med namnet kvart1. xls som är lagrad på servern ekonomi i utdrags resursen. I det här exemplet används en UNC-sökväg:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

I följande exempel öppnas filen kvart1. xls i Excel för Windows som lagras i en katalog med namnet ekonomi på enhet D och det numeriska värdet i cell H10 visas:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

I Excel för Windows skapas en hyperlänk till området summa i en annan (extern) arbets bok, Minbok. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

I Microsoft Excel för Macintosh visas följande exempel "Klicka här" i cellen och öppnar filen första kvartalet som lagras i en mapp med namnet budget rapporter på hård disken med namnet Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan skapa hyperlänkar i ett kalkyl blad om du vill hoppa mellan celler och andra celler. Om det aktiva kalkylbladet i arbetsboken Budget heter Juni, skapar följande formel en hyperlänk till cell E56. Själva länktexten utgör värdet i cellen.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Om du vill komma till ett annat kalkylblad i samma arbetsbok ändrar du kalkybladsnamnet i länken. Om du t ex skulle vilja skapa en länk till cell E56 i kalkylbladet September, ändrar du ordet "Juni" till "September".

När du klickar på en hyperlänk till en e-postadress startas e-postprogrammet automatiskt och skapar ett e-postmeddelande med rätt adress i rutan till , förutsatt att du har ett e-postprogram installerat.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • Klicka på hyperlänk Hyperlänk-knapp i gruppen länkar på fliken Infoga .

  Du kan också högerklicka på cellen eller objektet och sedan klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Klicka på E-postadress under Länka till.

 3. Skriv önskad e-postadress i rutan e-postadress .

 4. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

  Obs!: Vissa webbläsare och e-postprogram kanske inte känner igen ämnes raden.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

  Du kan också skapa en hyperlänk till en e-postadress i en cell genom att skriva adressen direkt i cellen. Om du till exempel skriver en e-postadress med formatet namn@exempel.com så skapas en hyperlänk automatiskt.

Du kan infoga en eller flera externa referenser (kallas även länkar) från en arbets bok till en annan arbets bok som finns på din intranät eller på Internet. Arbetsboken behöver inte sparas som en HTML-format-fil.

 1. Öppna källarbetsboken och markera den cell eller det cellområde som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start
 3. Växla till kalkyl bladet som du vill placera informationen i och klicka sedan på den cell där du vill att informationen ska visas.

 4. Klicka på Klistra in special i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Klicka på Klistra in länk.

  En extern referens skapas för cellen eller för varje cell i cellområdet.

Obs!: Det kan vara enklare att skapa en extern referens länk utan att öppna arbets boken på webben. För varje cell i mål arbets boken där du vill ha den externa referens länken klickar du på cellen och skriver sedan ett likhets tecken (=), URL-adressen och en plats i arbets boken. Till exempel:

= ' http://www.Someones.homepage/[File. xls] Blad1 '! Cell

= ' FTP. Server. part/File. xls '! MyNamedCell

Om du vill välja en hyperlänk utan att aktivera länken till dess mål gör du något av följande:

 • Klicka på cellen som innehåller hyperlänken, håll ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpp musknappen.

 • Använd piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

 • Om hyperlänken är en bild håller du ned Ctrl och klickar på bilden.

Du kan ändra en befintlig hyperlänk i arbetsboken genom att ändra hyperlänkens mål, utseende, text eller bild.

Ändra hyperlänkens målfil

 1. Markera cellen eller bilden som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att gå till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen. Du kan också använda piltangenterna för att markera cellen. Om du vill markera en bild håller du ned CTRL och klickar på bilden.

  • Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga. Hyperlänk-knapp

  Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Redigera hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Gör önskade ändringar i dialog rutan Redigera hyperlänk .

  Obs!: Om hyperlänken skapades med kalkylbladsfunktionen HYPERLÄNK måste du redigera formeln om du vill ändra målfilen. Markera cellen som innehåller hyperlänken och ändra formeln i formelfältet.

Du kan ändra utseende på all hyperlänktext i den aktiva arbetsboken genom att ändra cellformatet för hyperlänkar.

 1. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

 2. Gör följande under Data och modell:

  • Om du vill ändra utseendet på hyperlänkar som inte har använts för att gå till deras destinationer högerklickar du på hyperlänkoch klickar sedan på ändra.

  • Om du vill ändra utseendet på hyperlänkar som har använts för att gå till deras destinationer högerklickar du på Använd hyperlänkoch klickar sedan på ändra.

   Obs!: Cell formatet hyperlänk är bara tillgängligt när arbets boken innehåller en hyperlänk. Cell formatet Använd hyperlänk är bara tillgängligt när arbets boken innehåller en hyperlänk som har klickats på.

 3. Klicka på Formatera i dialogrutan Formatmall.

 4. Välj de formateringsalternativ som du vill använda på fliken Tecken och fliken Fyllning och klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • De alternativ du väljer i dialogrutan Formatera celler visas som markerade under Formatmall omfattar i dialogrutan Formatmall. Du kan avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du inte vill använda.

  • Om du ändrar cellformaten Hyperlänk och Följd hyperlänk används ändringarna för alla hyperlänkar i den aktiva arbetsboken. Du kan inte ändra utseende på enskilda hyperlänkar.

 1. Markera cellen eller bilden som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att gå till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen. Du kan också använda piltangenterna för att markera cellen. Om du vill markera en bild håller du ned CTRL och klickar på bilden.

 2. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill ändra hyperlänktexten klickar du i formelfältet och redigerar sedan texten.

  • Om du vill ändra formatet på en bild högerklickar du på den och klickar sedan på det alternativ som du vill ändra dess format.

  • Om du vill ändra texten i ett bildobjekt dubbelklickar du på bildobjektet och gör önskade ändringar.

  • Om du vill ändra bilden för hyperlänken infogar du en ny bild och skapar en hyperlänk med samma målfil. Därefter tar du bort den gamla bilden och hyperlänken.

 1. Högerklicka på hyperlänk som du vill kopiera eller flytta och klicka sedan på Kopiera eller Klipp ut på snabb menyn.

 2. Högerklicka på den cell som du vill kopiera eller flytta hyperlänken till och klicka sedan på Klistra in på snabb menyn.

Som standard är ospecificerade sökvägar till hyperlänk målfiler relativa till den aktiva arbets bokens plats. Använd den här proceduren om du vill ange en annan standard Sök väg. Varje gång du skapar en hyperlänk till en fil på den platsen behöver du bara ange fil namnet, inte sökvägen, i dialog rutan Infoga hyperlänk .

Följ något av de olika stegen, beroende på vilken Excel-version du använder:

 • Excel 2013 och Excel 2010 i Excel 2016:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Info.

  3. Klicka på Egenskaperoch välj sedan avancerade egenskaper.

   Avancerade egenskaper
  4. Skriv den sökväg du vill använda i text rutan hyperlänkbas på fliken Sammanfattning .

   Obs!: Du kan åsidosätta basadressen för hyperlänkar genom att ange den fullständiga, eller absoluta, adressen för hyperlänken i dialogrutan Hyperlänk.

 • I Excel 2007:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på förberedaoch klicka sedan på Egenskaper.

  2. I dokument informations panelen klickar du på Egenskaperoch sedan på avancerade egenskaper.

   Avancerade egenskaper
  3. Klicka på fliken Sammanfattning.

  4. Skriv den sökväg som du vill använda i rutan Basadress för hyperlänk.

  Obs!: Du kan åsidosätta basadressen för hyperlänkar genom att ange den fullständiga, eller absoluta, adressen för hyperlänken i dialogrutan Hyperlänk.

Gör något av följande om du vill ta bort en hyperlänk:

 • Om du vill ta bort en hyperlänk och texten som representerar den högerklickar du på cellen som innehåller hyperlänken och klickar sedan på Radera innehåll på snabb menyn.

 • Om du vill ta bort en hyperlänk och bilden som representerar den håller du ned CTRL och klickar på bilden och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill inaktivera en enskild hyperlänk högerklickar du på hyperlänken och klickar sedan på ta bort hyperlänk på snabb menyn.

 • Så här inaktiverar du flera hyperlänkar samtidigt:

  1. Skriv siffran 1i en tom cell.

  2. Högerklicka på cellen och klicka sedan på Kopiera på snabb menyn.

  3. Håll ned CTRL och markera alla hyperlänkar som du vill inaktivera.

   Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till länken klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen.

  4. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

   Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start
  5. Klicka på multipliceraunder åtgärdoch klicka sedan på OK.

  6. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

  7. Under bra, dåligt och neutralväljer du Normal.

En hyperlänk är en länk från ett dokument som öppnar en annan sida eller fil när du klickar på den. Målet är ofta en annan webb sida, men det kan även vara en bild, en e-postadress eller ett program. Själva hyperlänken kan bestå av text eller en bild.

När en webbplats användare klickar på hyperlänken visas målet i en Webbläsare, öppnas eller körs, beroende på typen av destination. En hyperlänk till en sida visar exempelvis sidan i en webbläsare, medan en hyperlänk till en AVI-fil öppnar filen i en mediespelare.

Så här används hyperlänkar

Du kan använda hyperlänkar för att göra följande:

 • Navigera till en fil eller webb sida i ett nätverk, en intranät eller på Internet

 • Navigera till en fil eller webbsida som du planerar att skapa

 • skicka ett e-postmeddelande

 • starta en filöverföring, t.ex. en filhämtning eller en FTP-process.

När du pekar på text eller på en bild som innehåller en hyperlänk förvandlas pekaren till en hand Pekare som ser ut som en hand , vilket betyder att texten eller bilden är klickbar.

Vad en URL är och hur den fungerar

När du skapar en hyperlänk kodas dess mål som en URL (Uniform Resource Locator), till exempel:

http://exempel.microsoft.com/nyheter.htm

file://Datornamn/DeladMapp/Filnamn.htm

En URL-adress innehåller en protokoll, till exempel HTTP, FTP eller fil, en Webbserver eller en nätverks plats samt en sökväg och ett fil namn. Följande bild illustrerar delarna i en webbadress:

URL-adressens fyra beståndsdelar

1. Det protokoll som används (http, ftp, file)

2. webb server eller nätverks plats

3. Sökväg

4. Filnamn

Absoluta och relativa hyperlänkar

En absolut URL innehåller en fullständig adress, inklusive protokoll, Webbserver och sökvägen och fil namnet.

En relativ URL-adress innehåller en eller flera delar. Den saknade informationen hämtas från sidan som innehåller URL-adressen. Om till exempel protokollet och webb servern saknas använder webbläsaren protokollet och domänen, som. com,. org eller. edu, på den aktuella sidan.

Det är vanligt att sidorna på webben använder relativa webbadresser som bara innehåller en del av sökvägen och filnamnet. Om filerna flyttas till en annan server fungerar alla hyperlänkar som vanligt förutsatt att sidornas inbördes placeringar inte ändras. En hyperlänk på Products. htm pekar till exempel på en sida med namnet Apple. htm i en mapp med namnet mat; om båda sidorna flyttas till en mapp med namnet mat på en annan server är URL-adressen i hyperlänken fortfarande korrekt.

I en Excel-arbetsbok är ospecificerade sökvägar till målfiler som standard relativa till den aktiva arbets bokens plats. Du kan ange en annan bas adress som standard, så att varje gång du skapar en hyperlänk till en fil på den platsen behöver du bara ange fil namnet, inte sökvägen i dialog rutan Infoga hyperlänk .

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka i cellen och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Skriv den text du vill använda för hyperlänken under Visa text ruta.

 4. Skriv den fullständiga URL: en för den webb sida som du vill länka till under URL-adress.

 5. Klicka på OK.

Om du vill länka till en plats i den aktuella arbets boken kan du antingen ange ett namn för mål cellerna eller använda en cell referens.

 1. Om du vill använda ett namn måste du namnge mål cellerna i arbets boken.

  Definiera ett namn för en cell eller ett cell område

  1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill namnge.

  2. Skriv namnet på cellerna i rutan namn längst till vänster i formelfältet Bild av knapp och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Namnet får inte innehålla blanksteg och måste börja med en bokstav.

 2. Klicka på den cell i kalkyl bladet där du vill skapa en hyperlänk.

 3. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka i cellen och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 4. Skriv den text du vill använda för hyperlänken under Visa text ruta.

 5. Ange det definierade namnet eller cell referensen under Placera i det här dokumentet .

 6. Klicka på OK.

När du klickar på en hyperlänk till en e-postadress startas e-postprogrammet automatiskt och skapar ett e-postmeddelande med rätt adress i rutan till , förutsatt att du har ett e-postprogram installerat.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka i cellen och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Skriv den text du vill använda för hyperlänken under Visa text ruta.

 4. Under e-postadressanger du den e-postadress som du vill använda.

 5. Klicka på OK.

Du kan också skapa en hyperlänk till en e-postadress i en cell genom att skriva adressen direkt i cellen. Om du till exempel skriver en e-postadress med formatet namn@exempel.com så skapas en hyperlänk automatiskt.

Du kan använda funktionen hyperlänk för att skapa en hyperlänk till en webb adress.

Obs!: Länk_placering kan vara en text sträng inom citat tecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en text sträng.

Om du vill välja en hyperlänk utan att aktivera länken till dess mål gör du något av följande:

 • Markera en cell genom att klicka på den när pekaren är en pil.

 • Använd piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

Du kan ändra en befintlig hyperlänk i arbets boken genom att ändra dess mål, dess utseende eller texten som används för att representera den.

 1. Markera den cell som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill välja en hyperlänk utan att aktivera länken till dess mål använder du piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Redigera hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Gör önskade ändringar i dialog rutan Redigera hyperlänk .

  Obs!: Om hyperlänken skapades med kalkylbladsfunktionen HYPERLÄNK måste du redigera formeln om du vill ändra målfilen. Markera cellen som innehåller hyperlänken och ändra formeln i formelfältet.

 1. Högerklicka på hyperlänk som du vill kopiera eller flytta och klicka sedan på Kopiera eller Klipp ut på snabb menyn.

 2. Högerklicka på den cell som du vill kopiera eller flytta hyperlänken till och klicka sedan på Klistra in på snabb menyn.

Gör något av följande om du vill ta bort en hyperlänk:

 • Om du vill ta bort en hyperlänk markerar du cellen och trycker på Delete.

 • Om du vill inaktivera en hyperlänk (ta bort hyperlänken men behålla texten som representerar den) högerklickar du på cellen och klickar sedan på ta bort hyperlänk.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Ta bort eller inaktivera hyperlänkar

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×