Arbeta med datablad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du öppnar en tabell eller visa resultaten av en fråga visar Access resultatet tabell eller fråga i databladsvyn. Tabell data eller fråga resultat som visas i databladsvyn kallas ofta ett datablad. Du kan anpassa utseendet på ett datablad visar specifika data för användning med en enkel rapport.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om datablad

Organisera data genom att ändra och flytta kolumner eller rader

Ändra stödlinjer och bakgrundsfärg färg

Ändra textformat

Sammanfatta data genom att lägga till en summarad

Sortera och filtrera

Spara ändringarna layout

Lär dig mer om datablad

Ett datablad är en visuell representation av data i en tabell eller de resultat som returneras av en fråga. Fält för varje post från en tabell, ett formulär eller en frågeresultatet visas i (rad och kolumn) tabellformat, enligt följande exempel.

Tabellen Anställda i databladsvyn

Som standard öppnas tabeller och frågor i databladsvyn. Högerklicka på en tabell eller fråga i navigeringsfönstret och klicka sedan på Öppna på snabbmenyn för att öppna den tabell eller fråga som ett datablad.

När du använder specifika format till rader och kolumner eller lägga till en summarad, kan ett datablad också fungera som en enkel rapport.

Organisera data genom att ändra och flytta kolumner eller rader

Du kan ordna data så att databladet blir lättare att visa eller visa bara de nödvändiga data vid en viss tidpunkt. Det här avsnittet visas där du kan utföra detta på flera olika sätt.

Ändra storlek på kolumner eller rader

Ibland kan alla kolumner i ett datablad får plats på skärmen eller utskrift eller enskilda kolumner kan uppta mer utrymme än vad de behöver för deras innehåll. Dessutom kan du vill ändra höjden på raderna så att text som inte får plats i en kolumn kan fortsätta på en ny rad.

När du har öppnat en tabell, fråga eller formulär i databladsvyn kan du manuellt ändra storlek på de enskilda kolumnerna eller automatiskt ändra storlek på en kolumn för att anpassas till sitt innehåll.

Manuellt ändra storlek på en kolumn

 1. Placera pekaren på kanten av den kolumn som du vill ändra storlek på.

 2. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil drar du kanten av kolumnen tills den hamnar på den storlek du vill ha.

  Ändra storlek på en kolumn i ett datablad

Automatiskt ändra storlek på en kolumn

 1. Om du vill ändra storlek på en kolumn för att bäst anpassas till sitt innehåll, placerar du pekaren på kanten av den kolumn som du vill ändra storlek på.

 2. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil dubbelklickar du på kanten av kolumnen.

  Ändra storlek på en kolumn så anpassas till texten

Ändra storlek på flera kolumner

 • Om du vill ändra storlek på flera kolumner på samma gång, håller du ned SKIFT-tangenten, markera flera angränsande kolumner och sedan ändra storlek på de markerade kolumnerna. Du kan också markera hela databladet och ändra storlek på alla kolumner.

Ändra storlek på rader

 • Om du vill ändra storlek på rader, placera pekaren mellan två postväljare i databladet och dra tills raderna blir den storlek du vill ha.

Du kan inte ändra storlek på varje rad individuellt – när du ändrar storlek på en rad ändras alla rader.

Ändra storlek på en rad i ett datablad

Ändra storlek på rader till standardhöjden

 1. Om du vill ändra storlek på rader till standardhöjden, högerklicka en postväljare och klicka på Radhöjd på snabbmenyn.

  Högerklicka på en postväljare

  Klicka på Radhöjd på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Standardhöjd i rutan Radhöjd och klicka sedan på OK.

Obs!: Du kan inte ångra ändringar bredden för en kolumn eller radhöjden genom att klicka på knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst. Stäng databladet om du vill ångra ändringar och klicka sedan på Nej när du uppmanas att spara dina ändringar i layouten i databladet. Klicka på Ingen kommer också ångra andra layoutändringar som du har gjort.

Flytta en kolumn

Du kan snabbt ändra ordning på kolumner i ett datablad genom att dra kolumnerna till en annan plats i databladet. Du kan till exempel göra det om du vill se till att en viss kolumn alltid förblir i vyn.

 • Klicka på kolumnrubriken om du vill markera en kolumn eller håller du ned SKIFT och markera flera angränsande kolumner och dra sedan kolumnen eller kolumnerna till en ny plats.

  Kolumnen Förnamn flyttas till positionen längst till vänster

Byta namn på en kolumn

Det kan finnas tillfällen då du vill byta namn på en kolumn så att den bättre beskriver de data som den innehåller. Om en kolumn som innehåller e-postadresser heter EMAdd, kan du till exempel vill göra kolumnen rubrik lättare för att förstå genom att ändra till e-postadress. Om du vill göra detta högerklickar du på rubriken för kolumnen, klicka på Byt namn på kolumn på snabbmenyn och skriver sedan det nya namnet. Skriv till exempel E-postadress.

Byta namn på en kolumn

Visa eller dölja kolumner

Om du vill visa eller skriva ut endast vissa kolumner för databladet kan du dölja kolumner som du inte vill ska visas. Till exempel om du arbetar med en databas med kontaktinformation kan du kanske vill se fullständiga namn och e-postadress för varje kontakt. Du kan skapa den här vyn genom att dölja alla andra kolumner.

Dölja kolumner

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill dölja.

  Om du vill markera flera angränsande kolumner, håller du ned SKIFT och klicka på fler kolumnrubriker.

  Obs!: Du kan inte välja icke angränsande kolumner. Markera eventuella ytterligare kolumner och dölja dem separat.

 2. Högerklicka på kolumnrubriken och klicka på Dölj fält på snabbmenyn.

Visa kolumner

 1. Högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Ta fram fält på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill visa i dialogrutan Ta fram kolumner och klicka sedan på Stäng.

Ändra stödlinjer och bakgrundsfärg färg

När du använder ett datablad, kan du förbättra utseendet på data genom att ändra format, till exempel formatet stödlinjer eller bakgrundsfärg, eller genom att skapa olika färger för alternerande rader.

Ange formatet stödlinjer

 1. Klicka på pilen bredvid knappen stödlinjer på fliken Start i gruppen Textformatering .

 2. Klicka på önskad formatmall stödlinjer.

Ange bakgrundsfärg

 1. Klicka på pilen bredvid knappen Bakgrundsfärg på fliken Start i gruppen Textformatering .

 2. Klicka på den bakgrundsfärg du vill använda.

Ändra bakgrundsfärgen för alternerande rader

Du kan ange bakgrundsfärg för alternerande rader i ett datablad oberoende av standardbakgrundsfärgen. Genom att ange en alternerande bakgrundsfärg, kan du göra det lättare att skilja mellan angränsande rader.

 1. Klicka på pilen bredvid knappen Alternativ radfärg på fliken Start i gruppen Textformatering .

 2. Klicka på den bakgrundsfärg du vill använda.

Ändra textformat

Du kan ändra utseendet på texten, inklusive formateringen när du har öppnat en tabell, fråga eller formulär i databladsvyn. Observera att ändringarna gäller för hela databladet. Om du vill att dina ändringar ska visas automatiskt nästa gång du öppnar databladet Kom ihåg att klicka på Ja när du stänger databladet och uppmanas att spara ändringarna i layouten.

Du använder ytterligare kommandon i gruppen Textformatering på fliken Start för att göra ändringar i teckenegenskaperna i databladet.

 1. Klicka på en cell i databladet.

 2. Gör något av följande på fliken Start i gruppen Textformatering :

  • Om du vill ändra teckensnitt, eller klicka på ett teckensnitt i rutan teckensnitt .

  • Om du vill ändra teckenstorleken, eller klicka på en teckenstorlek i rutan Teckenstorlek .

  • Om du vill ändra teckensnitt klickar du på knappen Fet, Kursiveller Understruken (eller en kombination av tre).

  • Om du vill ändra teckenfärg klickar du på pilen bredvid knappen Teckenfärg och väljer sedan en färg från paletten.

Sammanfatta data genom att lägga till en summarad

Du kan snabbt se beräknade totalsumman för en kolumn genom att lägga till en summarad i ett datablad. Du kan använda summaraden förutom summera en kolumn med data för andra beräkningar som hitta medelvärden, räkna antalet objekt i en kolumn och hitta det minsta eller största värdet i en kolumn med data.

Om du vill visa raden Summa, gör du följande:

 1. Klicka på Summor i gruppen Poster på fliken Start.

  En ny rad visas längst ned i datablad med det totala ord i den första kolumnen.

 2. Klicka på någon av de celler som är på samma rad som den cell som innehåller ordet Total.

 3. Klicka på pilen som visas och klicka sedan på typ av beräkning som du vill ska visas i cellen.

  Lista över funktioner eller typerna av beräkningar som är tillgängliga beror på datatyp i kolumnen. Om kolumnen innehåller valutabelopp, visas till exempel en lista över funktioner som gäller för Valutaberäkningar, till exempel minsta och största.

  En summarad i ett datablad med ett antal funktioner

Mer information om hur du använder funktionen summarad finns i artikeln visa kolumnsummor i ett datablad med summarader.

Sortera och filtrera

Det finns några ytterligare snabb ändringar som att databladet blir lättare att visa eller skriva ut. Till exempel i följande illustration sorteras företag namnen i alfabetisk ordning.

Ett datablad med en kolumn sorterad alfabetiskt

 • Om du vill använda sortering, högerklicka på kolumnen (eller klickar du på pilen i kolumnrubriken) och klicka sedan på det sorteringsalternativ du vill använda.

 • Om du vill använda ett filter klickar du på pilen i kolumnrubriken och markera kryssrutorna för de värden du vill visa. Du kan också klicka på Textfilter eller Talfilter om du vill skapa mer detaljerad filter.

Spara ändringarna layout

När du ändrar layout och utseende i ett datablad, måste du spara ändringarna om du vill behålla ändringarna nästa gång du öppnar databladet. När du stänger ett datablad när du gör ändringar i layouten uppmanas du att spara ändringarna. Om du klickar på Jasparas ändringarna och används nästa gång du öppnar databladet. Om du klickar på Nej, ändringarna ignoreras och databladet öppnas med standardinställningarna för layout (eller senast sparade inställningar) nästa gång du öppnar den.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×