Använda och ordna databasobjekt i navigeringsfönstret

I Access 2010 visas databasobjekt i navigeringsfönstret, en funktion som introducerades i Access 2007. Fönstret Databas som fanns i tidigare versioner är inte längre tillgängligt.

Du kan anpassa kategorierna och grupperna av objekt i navigeringsfönstret. Du kan även dölja objekt, grupper eller till och med hela navigeringsfönstret. I Access 2010 finns flera kategorier som du kan använda direkt, men du kan även skapa egna kategorier och grupper.

Obs!: Navigeringsfönstret är inte tillgängligt när du använder en webbdatabas i en webbläsare. Däremot kan du använda navigeringsfönstret när du öppnar en webbdatabas i Access.

Artikelinnehåll

Översikt

Välja en kategori

Visa och ordna objekt

Söka efter objekt i en databas

Skapa och ändra egna kategorier och grupper

Lägga till objekt i en egen grupp

Ta bort och återställa genvägar i egna grupper

Dölja objekt och grupper

Visa objekt och grupper

Översikt

Navigeringsfönstret är en central plats där du enkelt kan visa och få åtkomst till alla databasobjekt. När du öppnar en databas i Access 2010 visas navigeringsfönstret som standard till vänster om arbetsytan.

Justera hela navigeringsfönstret

Du kan anpassa hur navigeringsfönstret visas på följande sätt:

Om du vill

Gör så här

Ändra navigeringsfönstrets bredd

Placera pekaren över det högra hörnet på navigeringsfönstret. När pekaren förvandlas till en dubbelpil ökar eller minskar du bredden genom att dra i kanten.

Öppna och stänga navigeringsfönstret

Klicka på Öppna/stäng gränslinje Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access eller tryck på F11 för att öppna och stänga navigeringsfönstret.

Navigeringsfönstret, öppet och stängt

Använda databasobjekt

Du kan använda objekten i navigeringsfönstret genom att dubbelklicka på dem. Om du högerklickar på ett objekt visas en snabbmeny där du kan göra olika saker, till exempel öppna ett objekt i designvyn.

Kategorier och grupper

Du kan ordna objekten i en databas i kategorier och grupper. Med kategorier kan du ordna objekten i navigeringsfönstret och med grupper kan du filtrera de kategoriserade objekten.

I bilden ovan är Alla Access-objekt kategorin och Tabeller, Frågor, Formulär och Rapporter är grupperna.

När du markerar en kategori ordnas objekten i de grupper den kategorin innehåller. Om du till exempel väljer kategorin Tabeller och relaterade vyer ordnas posterna i en grupp per tabell, där varje grupp innehåller genvägar till alla de objekt som använder den tabellen – frågor, formulär, rapporter och så vidare. Om ett objekt använder fler än en tabell visas det i alla relevanta grupper.

Överst på sidan

Välja en kategori

När du skapar en ny databas visas som standard kategorin Tabeller och relaterade vyer och gruppen Alla tabeller. Alla databaser har också en kategori med namnet Anpassad som du använder om du vill skapa en egen vy över objekten. Dessutom finns det i Access ytterligare två fördefinierade kategorier som du kan välja, beroende på hur du vill visa objekten:

Kategori

Beskrivning

Objekttyp

Med den här kategorin kan du visa alla objekt i databasen ordnade efter typ.

Skapad

och

Ändrad

Med den här kategorin kan du leta reda på objekt som har skapats eller ändrats ett visst datum eller inom ett datumintervall. Du kan filtrera efter Idag eller Alla datum. I de här kategorierna visas objekt i fallande ordning från datumet de skapades eller senast ändrades.

I exempeldatabasen Northwind som installeras med Access kan du till exempel visa olika objekt som är relaterade till varje tabell om du visar gruppen Alla tabeller. Tabellen listas alltid först, följd av alla objekt som är beroende av data i den tabellen. I figuren nedan med gruppen Anställda visas tabellen Anställda följd av de objekt som är relaterade till tabellen Anställda. Tabellerna Speditörer och kunder visas på samma sätt.

Navigeringsfönstret med tabeller i grupper och objekt som är kopplade till vardera tabell

Varje gång du väljer en fördefinierad kategori skapas en global grupp som innehåller alla objekt i databasen. Du hittar enkelt den globala gruppen för en kategori genom att söka efter ordet Alla före gruppnamnet. Om du till exempel väljer kategorin Tabeller och relaterade vyer heter den globala gruppen Alla tabeller.

Överst på sidan

Visa och ordna objekt

Du kan välja hur objekten i databasen ska visas i navigeringsfönstret. Du kan till exempel visa datumen då objekten skapades eller ändrades, eller visa objekten som ikoner eller i listor. Som standard ordnas objekten i navigeringsfönstret efter objekttyp i stigande alfabetisk ordning, men du kan ordna dem som du vill ha dem. Så här anger du hur objekten ska visas och ordnas:

 • Högerklicka längst upp i navigeringsfönstret för att visa snabbmenyn, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra visningen av objekten pekar du på Visa efter och klickar på Detaljer, Ikon eller Lista.

  • Om du vill visa alla grupper i databasen klickar du på Visa alla grupper.

  • Om du vill ändra sorteringsordningen på objekten pekar du på Sortera efter. Välj sedan ett sorteringsalternativ.

  • Om du vill använda en egen sorteringsordning klickar du på Sortera efter och sedan på Ta bort automatiska sorteringar.

Överst på sidan

Söka efter objekt i en databas

Medan du skriver i rutan Sök görs en sökning inom kategorin efter grupper som innehåller ett objekt eller en objektgenväg som motsvarar din sökning. De grupper som inte innehåller någon matchning döljs.

Obs!: Sökningen sker endast i de kategorier och grupper som för närvarande visas i navigeringsfönstret.

Tips: Om du vill söka efter ett visst objekt i hela databasen väljer du någon av de fördefinierade kategorierna i navigeringsfönstret, till exempel Tabeller och relaterade vyer eller Objekttyp. På så sätt ser du till att alla grupper är synliga i navigeringsfönstret.

Använda sökrutan för att söka efter objekt eller genvägar i databasen

 1. Om sökrutan inte visas längst upp i navigeringsfönstret högerklickar du på menyraden högst upp i navigeringsfönstret och klickar sedan på sökfältet.

 2. I sökfältet skriver du en del av eller hela namnet på objektet eller genvägen.

  Sökfältet i Navigeringsfönstret

  Medan du skriver utförs en sökning och alla grupprubriker som inte innehåller någon matchning tas bort.

 3. Klicka på Radera söksträng Knappen Rensa söksträng om du vill göra en ny sökning. Du kan också ta bort tecknen genom att trycka på BACKSTEG. Skriv sedan in den text du vill söka efter.

  Obs!: När du raderar sökfältet visas alla tillgängliga objekt på nytt i navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Skapa och ändra egna kategorier och grupper

När du skapar en ny databas utan att använda en mall innehåller den nya databasen som standard kategorin Anpassad, som visar en grupp med alla objekt som är definierade i databasen. Du kan byta namn på den egna kategorin, skapa fler egna grupper i den och tilldela grupperna objekt. Standardalternativet för sortering av grupper är Alla tabeller.

När du visar egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret visas alltid genvägarna till objekten. Genvägarna har en liten pil vid objektikonens nedre vänstra hörn.

Genvägar i en anpassad kategorivy

När du öppnar en genväg öppnas objektet som genvägen pekar till. Om du tar bort en genväg till ett objekt i databasen tas inte själva objektet bort. Du kan också dölja och byta namn på genvägar utan att det påverkar de data genvägarna pekar till i databasen.

Ett sätt att anpassa objekten i en databas är att skapa egna kategorier. Du kan till exempel skapa en egen kategori när du vill skapa ett formulär med särskilda typer av knappar eller länkar för att navigera i databasen. När du skapar en egen kategori används den endast i den aktuella databasen. Det går inte att överföra egna kategorier och grupper till andra databaser. Du kan skapa en egen kategori genom att byta namn på standardkategorin Anpassad som ingår i Access eller genom att skapa en ny egen kategori. Det blir enklare att hitta data om du begränsar antalet egna kategorier och grupper i databasen.

Obs!:  Du kan ta bort objekt från en egen kategori eller grupp, men du kan inte ta bort dem från en fördefinierad kategori eller grupp.

Använd dialogrutan Navigeringsalternativ när du skapar och hanterar egna kategorier och grupper. I dialogrutan visas en lista med alla kategorier som har definierats i databasen och grupperna i vald kategori.

Skapa en egen kategori

När du skapar en ny egen kategori skapas grupperna Objekt som inte tilldelats och Anpassad grupp 1 för kategorin. Som standard placeras inga objekt i gruppen Objekt som inte tilldelats. Alla objekt inom en kategori som inte har tilldelats någon grupp visas i stället i gruppen Objekt som inte tilldelats i navigeringsfönstret.

 1. Om du vill skapa en ny kategori högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på Lägg till objekt under Kategorier.

  En ny kategori visas under Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

Byta namn på en egen kategori

Om du har en egen kategori som inte har använts kan du byta namn på den i stället för att lägga till en ny egen kategori.

 1. Om du vill byta namn på egen kategori högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på Anpassad under Kategorier och sedan på Byt namn på objekt.

 3. Skriv ett nytt namn på kategorin och tryck sedan på RETUR.

När du har skapat eller bytt namn på en egen kategori måste du skapa egna grupper under varje egen kategori.

Grupperna Anpassad grupp 1 och Objekt som inte tilldelats skapas automatiskt under varje ny kategori. Objekt som inte har tilldelats grupper placeras automatiskt i gruppen Objekt som inte tilldelats. Du kan antingen skapa en ny egen grupp eller byta namn på gruppen Anpassad grupp 1.

Skapa en egen grupp

 1. Om du vill skapa en ny egen grupp högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på Lägg till grupp under Grupper för kategorinamn.

 3. Skriv ett namn på den nya gruppen och tryck på RETUR.

Byta namn på en egen grupp

 1. Om du vill byta namn på en egen grupp högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på den egna gruppen under Grupper för kategorinamn och sedan på Byt namn på grupp.

 3. Skriv ett nytt namn på gruppen och tryck på RETUR.

När du har skapat en egen grupp i en egen kategori kan du lägga till eller flytta objekt, till exempel tabeller, i den egna gruppen.

Överst på sidan

Lägga till objekt i en egen grupp

Du kan lägga till objekt i en egen grupp på flera olika sätt, till exempel dra ett objekt för att skapa en genväg, kopiera och klistra in objekt eller importera objekt från externa källor. Om du väljer att klippa ut ett objekt från en grupp måste du dock vara medveten om att det kan orsaka problem. Vi avråder dig från att klippa ut objekt eftersom en databas består av en uppsättning komponenter som samverkar, och om du tar bort ett objekt från uppsättningen kan delar av eller all funktionalitet i databasen skadas.

 • Om du vill lägga till eller flytta objekt i databasen till en egen grupp, klickar du på pilen i den nedrullningsbara listrutan högst upp i navigeringsfältet och sedan på den egna grupp du har skapat.

 • Under Objekt som inte tilldelats högerklickar du på objektet du vill ta bort eller flytta.

 • Klicka på Lägg till i grupp på snabbmenyn och klicka sedan på den egna gruppen du vill lägga till objektet i.

Kopiera och klistra in objekt

 • I navigeringsfönstret högerklickar du på objektet du vill kopiera. Klicka sedan på Kopiera.

 • Högerklicka på den grupp i navigeringsfönstret som du vill klistra in objektet i och klicka sedan på Klistra in. Du kan också klistra in objektet i navigeringsfönstret för en annan databas som är öppen i Access 2010.

Du kan även lägga till objekt i databasen genom att importera tabeller från andra databaser eller data från andra program (till exempel textfiler och Microsoft Office Excel-arbetsböcker). Mer information om hur du importerar externa data får du via länkarna under avsnittet Se även i den här artikeln.

Överst på sidan

Ta bort och återställa genvägar i egna grupper

När du visar egna objekt i navigeringsfönstret ser du i själva verket genvägar till dessa objekt. En objektikon med en liten pil vid dess nedre vänstra hörn anger att det är en genväg eller en pekare till det faktiska objektet.

Genvägar i en anpassad kategorivy

Om du tar bort en genväg från navigeringsfönstret tar du bara bort pekaren till objektet, inte själva objektet, från databasen. När en genväg till ett objekt tas bort från en egen grupp i navigeringsfönstret tas referensen till objektet bort från den egna gruppen och objektet visas i gruppen Objekt som inte tilldelats i navigeringsfönstret.

 • Om du vill ta bort en genväg högerklickar du på objektet i navigeringsfönstret och klickar på Ta bort.

 • Om du vill återställa genvägen till objektet drar du objektet från gruppen Objekt som inte tilldelats i navigeringsfönstret till den egna gruppen.

Viktigt!: Du kan också ta bort fördefinierade och egna grupper permanent, men vi avråder från det eftersom det kan orsaka problem i databasen. Databaser är uppsättningar av komponenter som samverkar, och om ett objekt tas bort från en uppsättning kan delar av eller all funktionalitet i databasen skadas.

Överst på sidan

Dölja objekt och grupper

Att dölja objekt eller grupper kan vara ett bättre alternativ än att ta bort dem när objekten eller grupperna inte används eller du vill begränsa åtkomsten till dem. Om du döljer ett objekt sker inga förändringar i databasen, men om du tar bort objekt eller grupper (även om de verkar vara dubbletter) kan det skada delar av eller all funktionalitet i databasen.

Så här döljer du ett objekt eller en grupp i navigeringsfönstret:

 • Om du vill dölja ett objekt högerklickar du på objektet och klickar sedan på Dölj i den här gruppen.

 • Om du vill dölja en hel grupp högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj.

Så här döljer du ett nedtonat objekt eller en nedtonad grupp i navigeringsfönstret:

 1. Högerklicka på menyfältet högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på Navigeringsalternativ.

 2. I dialogrutan Navigeringsalternativ avmarkerar du kryssrutan Visa dolda objekt och klickar på OK.

Överst på sidan

Visa objekt och grupper

Så här visar du dolda objekt eller grupper utan att ge åtkomst till dem:

 • Högerklicka på menyfältet högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ.

 • I dialogrutan Navigeringsalternativ markerar du kryssrutan Visa dolda objekt och klickar på OK.

Om de dolda objekten och grupperna är nedtonade i navigeringsfönstret är de inte aktiverade. Så här gör du de nedtonade objekten eller grupperna tillgängliga:

 • Om du vill aktivera ett objekt högerklickar du på det och klickar sedan på Visa i den här gruppen.

 • Om du vill visa en grupp högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Ta fram.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×