Office
Logga in

Använda nätverket för innehållsleverans i Office 365 med SharePoint Online

Du kan ha statiska tillgångar i nätverket för innehållsleverans i Office 365 (CDN) för att få bättra prestanda för dina SharePoint Online-sidor. Statiska tillgångar är filer som inte ändras så ofta, som bilder, video och ljud, formatmallar, teckensnitt och JavaScript-filer. CDN fungerar som en geografiskt distribuerad cachelagringsproxy, genom att cachelagra statiska tillgångar närmare de webbläsare som begär dem.

Om du redan är bekant med det sätt som CDN fungerar på behöver du bara slutföra några få steg för att konfigurera det. Det här avsnittet beskriver hur du gör. Läs vidare så får du information om Office 365 CDN och hur du kommer igång med värdskap för dina statiska tillgångar.

Gå tillbaka till Nätverksplanering och prestandajustering för Office 365.   

Grunderna i Office 365 CDN

Office 365 CDN ingår som en del av din SharePoint Online-prenumeration. Du behöver inte betala extra för det. Office 365 har stöd för både privat och offentlig åtkomst och du kan lagra statiska tillgångar på flera platser, eller ursprung. Office 365 CDN är inte detsamma som Azure CDN. Om du behöver mer information om varför du ska använda ett CDN eller om allmänna CDN-begrepp läser du Nätverk för innehållsleverans.

Så tilldelar CDN åtkomst för slutanvändare

Privat åtkomst till statiska tillgångar i Office 365 CDN tilldelas med token som genereras av SharePoint Online. Användare som redan har åtkomst till mappen eller biblioteket som bestäms av ursprunget tilldelas automatiskt token. SharePoint Online stöder inte behörigheter på objektnivå för CDN.

Till exempel för en fil som finns på https://contoso.sharepoint.com/sites/webbplats1/bibliotek1/mapp1/bild1.jpg, givet följande:

 • Användare 1 har åtkomst till mapp1 och till bild1.jpg

 • Användare 2 har inte åtkomst till mapp1

 • Användare 3 har inte åtkomst till mapp1 men tilldelas uttrycklig åtkomstbehörighet för bild1.jpg via SharePoint Online

 • Användare 4 har åtkomst till mapp1 men har uttryckligen nekats åtkomst till bild1.jpg

Då är följande sant:

 • Användare 1 och Användare 4 kan komma åt bild1.jpg via CDN.

 • Användare 2 och Användare 3 kan inte komma åt bild1.jpg via CDN.

  Men Användare 3 kan fortfarande komma åt tillgången bild1.jpg direkt via SharePoint Online medan Användare 4 inte kan komma åt tillgången via SharePoint Online.

Översikt över arbete med Office 365 CDN

Konfigurera Office 365 CDN genom att följa de här grundläggande stegen:

När du är klar med konfigurationen kan du hantera Office 365 CDN över tid genom att:

 • Lägga till, uppdatera och ta bort tillgångar

 • Lägga till och ta bort ursprung

 • Konfigurera CDN-principer

 • Inaktivera Office 365 CDN om det behövs

Bestämma var du vill lagra tillgångarna

CDN hämtar dina tillgångar från en plats som kallas för ursprung. För Office 365 är ett ursprung ett bibliotek eller en mapp i SharePoint som du kan komma åt via en URL-adress. Du har stor flexibilitet när du anger ursprung för organisationen. Du kan till exempel ange flera ursprung eller ett enda ursprung där du vill placera alla CDN-tillgångar. Du kan välja att ha både offentliga och privata ursprung för organisationen. De flesta organisationer väljer att implementera en kombination av de två.

Om du definierar hundratals ursprung har det sannolikt en negativ påverkan på tiden det tar att bearbeta förfrågningar. Vi rekommenderar att om du har fler än cirka 100 ursprung kan du vilja tänka om arkitekturen.

Välja om varje ursprung ska vara offentligt eller privat

När du identifierar ett ursprung anger du om det ska göras offentligt eller hållas privat. Oavsett vilket alternativ du väljer gör Microsoft allt grovarbete åt dig när det gäller administration av själva CDN. Du kan också ändra dig senare, när du har konfigurerat CDN och identifierat dina ursprung.

Både offentliga och privata alternativ ger prestandaförbättringar men var och en har unika attribut och fördelar.

Attribut och fördelar med att lagra tillgångar i ett offentligt ursprung   

 • Tillgångar som exponeras i en offentlig tillgång är åtkomliga för alla anonymt.

  Viktigt!: Om du identifierar ett offentligt ursprung i ditt CDN ska du aldrig placera resurser som anses vara känsliga för organisationen i ett offentligt ursprung eller i ett SharePoint Online-bibliotek.

 • Om du tar bort en tillgång från ett offentligt ursprung kan tillgången fortsätta att vara tillgänglig i upp till 30 dagar från cachen. Men länkarna till tillgången blir ogiltiga i CDN inom 15 minuter.

 • När du lagrar formatmallar (CSS-filer) i ett offentligt ursprung kan du använda relativa sökvägar och URI:er i koden. Det innebär att du kan referera till platsen för bakgrundsbilder och andra objekt i förhållande till platsen för tillgången som anropar den.

 • Du kan hårdkoda URL-adressen för ett offentligt ursprung men det rekommenderas inte. Anledningen till det är att om åtkomsten till CDN blir tas bort matchas inte URL-adressen automatiskt med din organisation i SharePoint Online och kan leda till brutna länkar och andra fel.

 • Standardfiltyperna som ingår för offentliga ursprung är .css, .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js, .map, .png, .svg, .ttf och .woff. Du kan ange ytterligare filtyper.

 • Om du vill kan du konfigurera en princip så att tillgångar utesluts som har identifierats av webbplatsklassificeringarna som du anger. Du kan till exempel välja att utesluta alla tillgångar som markeras som "konfidentiell" eller "begränsad" även om filtypen är tillåten och tillgångarna finns i ett offentligt ursprung.

Attribut och fördelar med att lagra tillgångar i ett privat ursprung   

 • Användare kan bara komma åt tillgångarna från ett privat ursprung om de har behörighet att göra det. Anonym åtkomst till de här tillgångarna förhindras.

 • Om du tar bort en tillgång från ett privat ursprung kan ursprunget fortsätta att vara tillgängligt i upp till en timme från cachen. Men länkarna till tillgången blir ogiltiga i CDN inom 15 minuter.

 • Standardfiltyperna som ingår för privata ursprung är .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js och .png. Du kan ange ytterligare filtyper.

 • Precis som för offentliga ursprung kan du konfigurera en princip för att utesluta tillgångar som har identifierats av webbplatsklassificeringar som du anger även om du använder jokertecken för att inkludera alla tillgångar i en mapp eller ett webbplatsbibliotek.

Standardursprung för Office 365 CDN

Om du inte anger något annat konfigurerar Office 365 några standardursprung åt dig när du aktiverar Office 365 CDN. Om du först utesluter dem kan du lägga till de här ursprungen när du har slutfört konfigurationen.

Privata standardursprung:

 • */userphoto.aspx

 • */siteassets

Offentliga standardursprung:

 • */masterpage

 • */style library

Installera och konfigurera Office 365 CDN genom att använda SharePoint Online Management Shell

Procedurerna i det är avsnittet kräver att du använder SharePoint Online Management Shell för att ansluta till SharePoint Online. Instruktioner finns i Ansluta till SharePoint Online PowerShell.

Utför de här stegen för att installera och konfigurera Office 365 CDN som värd för dina statiska tillgångar i SharePoint Online.

Så här aktiverar du organisationen för att använda Office 365 CDN

Använd cmdleten Set-SPOTenantCdnEnabled till att aktivera organisationen för att använda Office 365 CDN. Du kan aktivera organisationen för att använda offentliga ursprung, privata ursprung eller både och med CDN. Du kan även konfigurera Office 365 CDN att hoppa över konfigurationen av standardursprung när du aktiverar det. Du kan alltid lägga till dessa ursprung senare enligt beskrivningen i det här avsnittet.

I Windows Powershell för SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Om du till exempel vill aktivera organisationen att använda både offentliga och privata ursprung med CDN anger du följande kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Om du vill aktiverar din organisation för att använda både offentliga och privata ursprung med CDN men hoppar över att konfigurera standardursprungen skriver du följande kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Om du vill aktivera din organisation för att använda offentliga ursprung med CDN skriver du följande kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Om du vill aktivera din organisation för att använda privata ursprung med CDN skriver du följande kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Mer information om den här cmdleten finns i Set-SPOTenantCdnEnabled.

(Valfritt) Om du vill ändra listan över filtyper som ska ingå i Office 365 CDN

Tips: När du definierar cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy skriver du över den aktuella definierade listan. Om du vill lägga till ytterligare filtyper i listan använder du först cmdleten för att få reda på vilka filtyper som redan tillåts och inkludera dem i listan tillsammans med dina nya.

Använd cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy till att definiera statiska filtyper som kan lagras av offentliga och privata ursprung i CDN. Som standard tillåts vanliga tillgångstyper, till exempel .css, .gif, .jpg och .js.

I Windows PowerShell för SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Om du vill se vilka filtyper som tillåts av CDN, använder du cmdleten Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Mer information om dessa cmdletar finns i Set-SPOTenantCdnPolicy och Get-SPOTenantCdnPolicies.

(Valfritt) Andra listan över webbplatsklassificeringar du vill utesluta från Office 365 CDN

Tips: När du utesluter webbplatsklassificeringar genom att använda cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy skriver du över den aktuella definierade listan. Om du vill utesluta ytterligare webbplatsklassificeringar använder du cmdleten först för att få reda på vilka klassificeringar som redan har uteslutits och sedan lägga till dem tillsammans med dina nya.

Använd cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy till att utesluta webbplatsklassificeringar som du inte vill ska vara tillgängliga via CDN. Som standard utesluts inga webbplatsklassificeringar.

I Windows PowerShell för SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Om du vill se vilka webbplatsklassificeringar som är begränsade använder du cmdleten Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Mer information om dessa cmdletar finns i Set-SPOTenantCdnPolicy och Get-SPOTenantCdnPolicies.

Lägga till ett ursprung för dina tillgångar

Definiera ett ursprung med cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin. Du kan definiera flera ursprung. Ursprunget är en URL-adress som pekar på ett bibliotek eller en mapp i SharePoint som innehåller tillgångarna du vill ska lagras av CDN.

Viktigt!: Om du identifierar ett offentligt ursprung i ditt CDN ska du aldrig placera resurser som anses vara känsliga för organisationen i det offentliga ursprunget eller i ett SharePoint Online-bibliotek.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Där sökvägen är sökvägen till mappen som innehåller tillgångarna. Du kan använda jokertecken utöver relativa sökvägar. Om du till exempel vill ta med alla tillgångar i mappen masterpages för alla dina webbplatser som ett offentlig ursprung i CDN skriver du följande kommando:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Mer information om det här kommandot och dess syntax finns i Add-SPOTenantCdnOrigin.

När du har kört kommandot synkroniserar systemet konfigurationen i datacentret. Det tar 15 minuter.

Exempel: Konfigurera ett offentligt ursprung för dina huvudsidor och för formatbiblioteket för SharePoint Online

Normalt konfigureras dessa ursprung åt dig som standard när du aktiverar offentliga ursprung för Office 365 CDN. Men om du vill aktivera dem manuellt följer du dessa steg.

 • Använd cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin för att definiera formatbiblioteket som ett offentligt ursprung i Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Använd cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin till att definiera huvudsidorna som ett offentligt ursprung i Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Mer information om det här kommandot och dess syntax finns i Add-SPOTenantCdnOrigin.

  När du har kört kommandot synkroniserar systemet konfigurationen i datacentret. Det tar 15 minuter.

Exempel: Konfigurera ett privat ursprung för dina webbplatstillgångar, webbplatssidor och publiceringsbilder för SharePoint Online

 • Använd cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin till att definiera mappen för webbplatstillgångar som ett privat ursprung i Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Använd cmdleten till att Add-SPOTenantCdnOrigin definiera mappen för webbplatssidor som ett privat ursprung i Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Använd cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin till att definiera mappen för publiceringstillgångar som ett privat ursprung i Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Mer information om det här kommandot och dess syntax finns i Add-SPOTenantCdnOrigin.

  När du har kört kommandot synkroniserar systemet konfigurationen i datacentret. Det tar 15 minuter.

Exempel: Konfigurera ett privat ursprung för en webbplatssamling för SharePoint Online

Använd cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin till att definiera en webbplatssamling som ett privat ursprung i Office 365 CDN. Exempel:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Mer information om det här kommandot och dess syntax finns i Add-SPOTenantCdnOrigin.

När du har kört kommandot synkroniserar systemet konfigurationen i datacentret. Det tar 15 minuter.

Hantera Office 365 CDN

När du har konfigurerat CDN kan du göra ändringar i konfigurationen när du uppdaterar innehåll eller när dina behov ändras, enligt beskrivningen i det här avsnittet.

Lägga till, uppdatera eller ta bort tillgångar från Office 365 CDN

När du har slutfört konfigurationsstegen kan du lägga till nya tillgångar och uppdatera eller ta bort befintliga tillgångar när du vill. Gör bara ändringar av tillgångarna i den mapp eller det SharePoint-bibliotek du har identifierat som ursprung. Om du har lagt till en ny tillgång är den tillgänglig via CDN direkt. Men om du uppdaterar tillgången tar det upp till 15 minuter för den nya kopian av spridas och bli tillgänglig i CDN.

Om du måste hämta platsen för ursprunget kan du använda cmdleten Get-SPOTenantCdnOrigins. Information om hur du använder denna cmdlet finns i Get-SPOTenantCdnOrigins.

Ta bort ett ursprung från Office 365 CDN

Om du behöver kan du ta bort åtkomst till en mapp eller ett SharePoint-bibliotek som du har identifierat som ursprung. Det kan du göra med cmdleten Remove-SPOTenantCdnOrigint. Information om hur du använder denna cmdlet finns i Remove-SPOTenantCdnOrigin.

Ändra ett ursprung i Office 365 CDN

Du kan inte ändra ett ursprung som du har skapat. Ta istället bort ursprunget och lägg sedan till ett nytt. Mer information finns i Ta bort ett ursprung från Office 365 CDN och Lägga till ett ursprung för dina tillgångar.

Inaktivera Office 365 CDN

Använd cmdleten Set-SPOTenantCdnEnabled till att inaktivera CDN för organisationen. Om du har aktiverat både offentliga och privata ursprung för CDN måste du köra cmdleten två gånger enligt följande exempel.

Inaktivera användningen av offentliga ursprung i CDN genom att ange följande kommando i Windows Powershell för SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Inaktivera användningen av privata ursprung i CDN genom att ange följande kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Mer information om den här cmdleten finns i Set-SPOTenantCdnEnabled.

Felsöka Office 365 CDN-konfigurationen

Slutpunkten blir inte tillgänglig för användning direkt, eftersom det tar tid för registreringen att spridas via CDN. Konfigurationen tar 15 minuter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×