Använda Komplettera automatiskt för formel

Genom att använda funktionen Komplettera automatiskt för formel kan du enkelt skapa och redigera formler samtidigt som risken för stav- och syntaxfel blir mindre. När du har skrivit ett likhetstecken (=) och den/de inledande bokstaven/bokstäverna i en funktion i formelfältet kan du se en lista över funktioner, namn och textsträngar. Det finns även text som hjälper dig att välja rätt funktion.

Listan Komplettera automatiskt för formel

Här är några saker du kan göra med hjälp av funktionen Komplettera automatiskt för formel.

Visa objekt på listan Komplettera automatiskt för formel

Följande tabell visar hur du styr vad som visas på listan Komplettera automatiskt för formel.

Om du vill visa

Skriv så här

Excel Online och användardefinierade funktionsnamn

En eller flera inledande bokstäver någonstans där en funktion kan infogas.

Exempel: Su

Funktionsargument

Skriv ( -- en inledande parentes

Skriv argumentet, t.ex. ett tal eller en cellreferens, eller använd en visningsutlösare, t.ex. inledande bokstäver, ett komma, en inledande parentes eller en inledande hakparentes.

Exempel: SUMMA(5; A2; [

Skriv ett semikolon följt av argumentet och en ny visningsutlösare för varje argument.

Obs!: Följande funktioner har argument med uppräknade konstanter som visas automatiskt i listrutan: CELL, SLUTVÄRDE, LETAKOLUMN, PASSA, BETALNING, NUVÄRDE, RANG.MED, RANG.EKV, DELSUMMA och LETARAD.

Definierade namn och tabellnamn

En eller flera inledande bokstäver någonstans där namnet kan anges.

Exempel: Årsförsäljning

Tabellkolumnangivare och specialobjektsangivare ([#Alla], [#Data], [#Rubriker], [#Summor], [#DennaRad])

Något av följande:

 • [ (inledande hakparentes) direkt efter tabellnamnet.

  Exempel: Årssammanfattning[

 • ; (semikolon) direkt efter ett specialobjekt.

  Exempel: =Årssammanfattning[#Alla],

 • : (kolon) direkt efter ett kolumnnamn.

  Exempel: Årssammanfattning[Försäljning:

Obs!: Om cellen finns i en tabell är tabellnamnet valfritt. Exempelvis är följande formler samma:

=[Försäljning]/[Kostnader]

=Årssammanfattning[Försäljning]/Årssammanfattning[Kostnader]

Anslutningsnamn i kubfunktioner

" (inledande citattecken) direkt efter den inledande parentesen i namnet på en kubfunktion.

Exempel: KUBMEDLEM("

Obs!: Bara OLAP-anslutningar som lagras i den aktuella arbetsboken visas.

Textsträngar för flerdimensionella uttryck (MDX-uttryck) i kubfunktioner

Något av följande:

 • " (inledande citattecken) direkt efter semikolonet för ett argument.

  Exempel: KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"

 • . (punkt) direkt efter en avslutande hakparentes.

  Exempel: KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"[Kunder].

  Exempel: KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"[Kunder].[Mexiko].

 • ( (inledande parentes) direkt efter ett inledande citattecken för en MDX-textsträng för att indikera början på ett par (en sträng med kommaseparerade värden).

  Exempel: KUBVÄRDE("FörsäljningKubdata";"(

 • ;  (semikolon) direkt efter en avslutande parentes i en MDX-textsträng för att indikera den andra delen av ett par.

  Exempel: KUBVÄRDE("FörsäljningKubdata";"([Kunder].[Mexiko];

 • { (inledande klammerparentes) direkt efter ett inledande citattecken för en MDX-textsträng för att indikera början av ett givet uttryck.

  Exempel: KUBVÄRDE("FörsäljningKubdata";"{

  Meddelanden: 

  • Du måste vara ansluten till en OLAP-datakälla för att kunna ange en MDX-textsträng med hjälp av Komplettera automatiskt för formel.

  • Om en beskrivning har angetts visas den i ett skärmtips för att göra det lättare att bekräfta alternativet.

  • Om en MDX-textsträng är tvetydig anges ändå ett unikt medlemsnamn, men du måste ange om rätt namn lagts till. Om det exempelvis finns två värden för följande MDX-textsträng:

   KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"[Kunder].[Mexiko].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Infogas något av följande värden:

   [Kunder].[Namn].&[54342]

   [Kunder].[Namn].&[34297]

   Om det värde som anges inte är rätt, tar du bort det och väljer det andra värdet.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services-funktionsnamn, t.ex. "Underordnade", "Överordnade" eller "Crossjoin", visas inte i listrutan, men du kan skriva dem manuellt.

Meddelanden: 

 • Du kan alltid skriva vad du vill för att slutföra funktionen när du använder Komplettera automatiskt för formel.

 • Du kan använda funktionen Komplettera automatiskt för formel i mitten av en befintlig kapslad funktion eller formel. Texten direkt före insättningspunkten används för att visa värden i listrutan, och texten efter insättningspunkten ändras inte.

 • Definierade namn som du skapar för uppräknade konstanter, t.ex. de som används i funktionen DELSUMMA, och anslutningar i kubfunktioner visas inte i listrutan för automatisk formelkomplettering, men du kan skriva dem manuellt.

Gå igenom listan Komplettera automatiskt för formel med hjälp av tangentbordet

Följande tabell visar de knappar som du kan använda vid användning av listan Komplettera automatiskt för formel.

Om du vill

Tryck på

Flytta insättningspunkten ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta insättningspunkten ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp markeringen en post.

Uppåtpil

Flytta ned markeringen en post.

Nedåtpil

Markera den sista posten.

End

Markera den första posten.

Home

Flytta ned en sida och markera en ny post.

Page Down

Flytta upp en sida och markera en ny post.

Page Up

Stänga listrutan.

Esc (eller klicka i en annan cell)

Infoga ett objekt från listan

Viktigt!: När du skriver en formel får du inte glömma att lägga till en avslutande parentes för en funktion, en avslutande hakparentes för en tabellreferens eller ett avslutande citattecken för en MDX-textsträng.

 • Du infogar det markerade objektet i formeln och placerar insättningspunkten direkt efter objektet genom att trycka på Tabb eller genom att dubbelklicka på objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×