Använda HTML-redigeraren

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

HTML-redigeringsfunktionen i Microsoft Office SharePoint Server 2007 är en textredigerare med alla funktioner. Du kan tillämpa formatmallar på text eller innehållselement med hjälp av en meny i verktygsfältet HTML-redigeraren. Du kan infoga element, till exempel tabeller eller listor, med hjälp av knappar i verktygsfältet. Det går att söka i innehållet samt även kontrollera innehållets stavning, allt från verktygsfältet. Alla dessa funktioner går även att nå från tangentbordet.

Vad vill du göra?

Infoga och redigera text

Markera text eller HTML-element och använda formatering eller anpassade formatmallar

Infoga och redigera tabeller och andra HTML-element

Använda HTML-redigering läge

Infoga och redigera text

HTML-redigeraren kan antingen visas inbäddad eller i en dialogruta, i ett nytt fönster. Du kan skriva direkt i HTML-redigerarens fönster på samma sätt som i andra textredigerare. Texten visas i HTML-redigeraren så som den visas på den publicerade sidan. En del funktioner är inte tillgängliga när HTML-redigeraren visas infogad.

Kopiera och klistra in

Att kopiera och klistra in text fungerar på samma sätt som i andra textredigerare, förutom att HTML-redigeraren har inklistringsalternativ.

När du klistrar in text från Urklipp visas Inklistringsalternativ-menyn. På Inklistringsalternativ-menyn finns följande alternativ:

 • Ta bort infogade format      Det här alternativet tar bort infogade format från den inklistrade texten. Formatering som inte ingår i ett infogat format lämnas intakt.

 • Behåll endast text      Det här alternativet tar bort eventuella infogade format och annan formatering från den inklistrade texten.

 • Behåll infogade format      Det här alternativet behåller alla infogade format och all formatering i den inklistrade texten.

Söka efter text i innehållet

Du kan söka efter text i ditt innehåll genom att klicka på knappen Sök Bild av knapp . När du klickar på knappen Sök visas en Sök-rutan tillsammans med knappen Sök nästa. Skriv den text som du vill söka efter i rutan Sök och klicka sedan på Sök nästa. Om den text som du skrev i rutan Sök förekommer i det innehåll som du redigerar, markeras den första förekomsten av texten i innehållet. Klicka på Sök nästa igen när du vill söka efter nästa förekomst.

Obs!: Om du flyttar markören utanför rutan Sök börjar sökningen där markören står när du klickar på Sök nästa och börjar inte om från början när sökningen når textens slut. Om du vill vara säker på att hela innehållet söks igenom ska du lämna markören i rutan Sök när du klickar på Sök nästa.

Obs!: Sökfunktionen är inte tillgänglig när HTML-redigeraren visas infogad.

Kontrollera stavningen i texten

Du kan kontrollera din text stavfel genom att klicka på knappen Stavningskontroll Bild av knapp . När du klickar på knappen Stavningskontroll ett nytt fönster öppnas och visar möjliga stavfel, tillsammans med förslag för att korrigera dem.

Kortkommandot för att kontrollera stavningen, tryck på F7.

Obs!: Stavningsfunktionen är inte tillgänglig när HTML-redigeraren visas infogad.

Överst på sidan

Markera text eller HTML-element och tillämpa formatering eller anpassade formatmallar

Om du vill ändra utseendet på texten på sidan kan du använda formatering och formatmallar.

Formatmallar är fördefinierade uppsättningar av formateringsalternativ som du kan tillämpa som om de var ett formateringsalternativ. Du kan till exempel ha en fördefinierad formatmall för Artikelrubrik som anger fetstil, 14 punkters teckensnitt, teckensnittsfamiljen Arial och teckenfärgen mörkröd. När du tillämpar formatmallen Artikelrubrik på en markerad text tillämpas alla dessa formateringsalternativ på texten.

Det finns två sätt att markera innehåll: Du kan markera innehållet manuellt eller du kan markera HTML-elementen och det innehåll som finns i dessa element.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda musen eller tangentbordet för att markera text

Använd menyn Markera för att markera HTML-element

Använda formatmallar med hjälp av Format-menyn

Tillämpa formatering med hjälp av knapparna i verktygsfältet

Använda musen eller tangentbordet för att markera text

Du kan markera ett textavsnitt med musen eller tangentbordet.

Om du vill markera texten med musen gör du något av följande:

 • Dra med muspekaren och markera önskad text.

 • Dubbelklicka på texten för att markera ett ord eller trippelklicka för att markera ett stycke, en post i en lista eller en cell i en tabell.

Om du vill markera ett textstycke med hjälp av tangentbordet håller du ned SKIFT och trycker på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL för att ändra markeringen ett tecken åt gången. Du kan även hålla ned SKIFT och trycka på UPPÅTPIL eller NEDÅTPIL för att ändra markeringen en rad åt gången. Om du håller ned CTRL och SKIFT medan du trycker på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL markeras ett ord åt gången.

Överst i avsnittet

Använd menyn Markera för att markera HTML-element

Om du vill markera all text som finns i ett HTML-element använder du Markera-menyn i verktygsfältet.

Markera-menyn är sammanhangsberoende, varför alternativen ändras beroende på vilket element markören står vid. Om du till exempel klickar på Markera-menyn när markören är vid ett listobjekt finns följande alternativ på Markera-menyn:

 • Markera det formaterade innehållet (endast texten i det aktuella objektet).

 • Markera formateringsblocket (texten och DIV-elementet som innehåller texten).

 • Markera listobjektet (listobjektelementet, inklusive texten och det formateringsblock som objektet innehåller).

 • Markera listan (alla listobjekt i den aktuella listan, inklusive text och formateringblock).

 • Markera allt innehåll (allt innehåll i det aktuella HTML-redigerarfönstret).

 • När sidinnehållet visas i HTML-redigeraren placerar du markören i texten i det HTML-element du vill markera och klickar sedan på Markera i verktygsfältet.

 • Klicka på det menyalternativ på Markera-menyn som bäst överensstämmer med den markering du vill göra. Om markören till exempel står i texten till ett listobjekt i en punktlista, och du vill markera hela listan, klickar du på Punktlista.

Använd Markera-menyn för att säkerställa att du formaterar eller tillämpar formatmallar på specifika HTML-element, och inte bara på den text som är markerad i redigeringsfönstret. Detta hjälper till att hålla formatmallarna och formateringen konsekvent.

Överst i avsnittet

Använda formatmallar med hjälp av Format-menyn

Oavsett om du markerar text med musen och tangentbordet eller markerar element med Markera-menyn kan du använda Format-menyn för att tillämpa formatmallar som har definierats för webbplatsen. Flera sådana formatmallar installeras tillsammans med Office SharePoint Server 2007, och webbplatsadministratören eller en sidlayoututvecklare kan definiera anpassade formatmallar som du kan nå via Format-menyn.

Format-menyn är sammanhangsberoende. Vilka formatmallar som visas beror på den markering du ska tillämpa en formatmall på.

Överst i avsnittet

Tillämpa formatering genom att använda knapparna i verktygsfältet

Du kan använda knapparna i verktygsfältet för att tillämpa formatering på en markering. Du kan nå dessa kommandon med musen eller med tangentbordsgenvägar.

När du tillämpar ett format på en markering läggs detta till bland de övriga format som redan tillämpas på markeringen om formaten går att kombinera. Om inte, till exempel om två olika textfärger anges, tillämpas det andra formatet på markeringen.

Överst i avsnittet

Överst på sidan

Infoga och redigera tabeller och andra HTML-element

Du kan använda knapparna i verktygsfältet för att infoga tabeller, listor, hyperlänkar, bilder och återanvändningsbart innehåll.

Återanvändningsbart innehåll består av block med text och HTML-element som kan infogas i sidans innehåll. Du kan inte ändra innehållet i eller strukturen på återanvändningsbart innehåll med HTML-redigeraren. Du kan dock använda HTML-redigeraren för att tillämpa formatmallar och formatering på återanvändningsbart innehåll.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Infoga och redigera en tabell

Infoga en lista

Infoga en hyperlänk

Infoga en bild

Infoga innehåll som kan återanvändas

Infoga och redigera en tabell

Du kan infoga en tabell genom att klicka på knappen Infoga tabell Bild av knapp . När du klickar på Infoga tabell öppnas ett nytt fönster där du kan välja följande Tabellegenskaper:

 • Storlek-egenskaper:

  • Rader      Använd den här egenskapen för att välja antal rader.

  • Kolumner      Använd den här egenskapen för att välja antal kolumner.

  • Ange dimensioner      Markera den här kryssrutan om du vill ändra tabellens bredd och höjd med hjälp av rutorna Bredd och Höjd. Avmarkera kryssrutan om du vill att tabellens mått ska hanteras av servern.

  • Bredd och Höjd     Om du markerat kryssrutan Ange dimensioner kan du använda egenskaperna Bredd och Höjd för att styra tabellens mått. Skriv ett tal i någon av rutorna Bredd eller Höjd och klicka sedan på pilen för att välja antingen bildpunkter eller procent. Om du till exempel vill ange att tabellen ska vara hälften så bred som sidan skriver du 50 i rutan Bredd och klickar sedan på procent i listan.

 • Format-egenskaper:

  • Använd fördefinierat tabellformat      Markera den här kryssrutan om du vill välja ett tabellformat i kombinationsrutan. I Office SharePoint Server 2007 finns ett antal fördefinierade tabellformat, och webbplatsadministratören kan skapa anpassade tabellformat och lägga till dem i listan.

   Om du väljer ett tabellformat i listan visas en förhandsgranskning av formatet i rutan Exempel.

   Avmarkera kryssrutan Använd fördefinierat tabellformat om du vill stänga av alternativen i avsnittet Format. Ingen formatering tillämpas på tabellen.

  • Använd speciell formatering på      Varje fördefinierat tabellformat kan innehålla formatering som gäller rubrikraden, sista raden, första kolumnen och sista kolumnen. Använd dessa fyra rad- och kolumnalternativ om du vill ange speciell formatering för någon av dessa rader eller kolumner. Om du till exempel inte vill att rubrikraden ska formateras enligt det fördefinierade tabellformatet avmarkerar du kryssrutan Rubrikrad.

   Obs!: Dessa alternativ är endast tillgängliga om kryssrutan Använd fördefinierat tabellformat är markerad.

Du kan även ändra storlek, formatering och andra egenskaper för en tabell. Det bästa sättet att redigera en tabell är att använda Cellmenyn. Du öppnar Cellmenyn genom att klicka på pilen vid högerkanten av den cell du redigerar.

Cellmenyn finns följande kommandon:

 • Infoga rad ovanför      Det här kommandot infogar en rad ovanför den cell du redigerar.

 • Infoga rad under      Det här kommandot infogar en rad under den cell du redigerar.

 • Infoga kolumn till vänster      Det här kommandot infogar en kolumn till vänster om den cell du redigerar.

 • Infoga kolumn till höger      Det här kommandot infogar en kolumn till höger om den cell du redigerar.

 • Ta bort rad      Det här kommandot tar bort den rad som innehåller den cell du redigerar.

 • Ta bort kolumn      Det här kommandot tar bort den kolumn som innehåller den cell du redigerar.

 • Sammanfoga cell      Det här kommandot sammanfogar den cell du redigerar med cellen till höger, eller, i språk som läses från höger till vänster, cellen till vänster.

 • Dela cell      Det här kommandot delar den cell du redigerar och placerar markören i den vänstra av de resulterande cellerna.

 • Höjd och bredd      Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan ändra radhöjd och kolumnbredd för den rad och kolumn som innehåller den cell du redigerar.

 • Redigera tabell      Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan ändra alla egenskaper hos tabellen som innehåller den cell du redigerar.

Du kan även utföra åtgärderna på Cellmenyn med hjälp av knapparna i verktygsfältet.

Överst i avsnittet

Infoga en lista

Du kan infoga en lista genom att klicka på knappen Numrerad lista Bild av knapp eller Punktlista Bild av knappen Punktlista verktygsfält.

Kortkommandot för att infoga en numrerad lista trycker du på CTRL + SKIFT + E. Om du vill infoga en punktlista trycker du på CTRL + SKIFT + L.

Överst i avsnittet

Infoga en hyperlänk

Du kan infoga en hyperlänk genom att klicka på knappen Infoga hyperlänk Bild av knapp .

Kortkommandot för att infoga en hyperlänk, trycka på CTRL + K.

När du infogar en hyperlänk öppnas dialogrutan Redigera hyperlänkens egenskaper.

 • I rutan Markerad URL kan du skriva en URL-adress eller klicka på knappen Bläddra för att bläddra till ett objekt eller dokument på webbplatsen.

 • Markera kryssrutan Öppna länk i nytt fönster om du vill att länken ska öppnas i ett nytt fönster. Om kryssrutan inte är markerad öppnas hyperlänken i samma fönster.

 • Markera kryssrutan Visa länk med ikon om du vill visa en ikon framför hyperlänktexten. Det gör du genom att lägga till en bildtagg (<IMG>) i början av länken. Som standard återspeglar den ikon som visas vilken typ av dokument hyperlänken pekar på, men du kan senare ändra den bild som visas genom att redigera källattributet i bildtaggen (<IMG src=>). Om kryssrutan Visa länk med ikon inte är markerad visas hyperlänken som text.

 • I rutan Knappbeskrivning kan du skriva den text som visas när muspekaren förs över hyperlänken. Denna text sparas som rubrikattribut i hyperlänkens anchor-tagg (<A title=>).

 • Du kan skriva ett namn på hyperlänken i rutan Namn i avsnittet Bokmärke. Namnet sparas som ID-attribut i hyperlänkens anchor-tagg (<A id=>). Det kan du använda för att skapa ett bokmärke på sidan som du kan länka till, från andra sidor eller från någon annanstans på samma sida.

Du kan redigera en befintlig hyperlänk med samma knappar i verktygsfältet eller genom att trycka på CTRL+K när den önskade hyperlänken är markerad.

Ta bort en hyperlänk

Gör så här om du vill ta bort en hyperlänk:

 1. Markera den länk som du vill ta bort med hjälp av Markera-menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på DELETE eller BACKSTEG.

  • Klicka på knappen Ta bort hyperlänk Bild av knapp .

Överst i avsnittet

Infoga en bild

Du kan infoga en bild genom att klicka på knappen Infoga bild Bild av knapp .

Kortkommandot för att infoga en bild, tryck på CTRL + SKIFT + G.

När du klickar på knappen Infoga bild eller trycker på CTRL+SKIFT+G visas dialogrutan Redigera bildens egenskaper.

 • Klicka på knappen Bläddra om du vill bläddra bland de tillgängliga bilderna. När du klickar på Bläddra öppnas dialogrutan Välj en bild och de bilder som finns lagrade i biblioteket för publiceringsbilder för den webbplats där den sida vars innehåll du redigerar ingår. Infoga bilden genom att klicka på den och sedan klicka på OK.

 • Du kan skriva alternativ text för bilden i rutan Alternativ text. Alternativ text läses upp av skärmläsare i stället för att bilden visas och visas i webbläsaren om bilden inte kan återges av besökarens webbläsare.

 • Ange bildens justering, tjocklek på kantlinjer och avstånd genom att välja alternativ i avsnittet Layout.

 • Ange bildens storlek genom att välja alternativ i avsnittet Storlek. Du kan välja om bilden ska visas i sin standardstorlek eller ange visningsstorleken i bildpunkter. Om du anger visningsstorleken kan du välja både bildens höjd och bredd eller välja att bibehålla bildens proportioner (bevara förhållandet mellan bildens höjd och bredd).

 • När du är klar med redigeringen av bildens egenskaper klickar du på OK.

Du kan redigera en befintlig bild genom att använda samma knapp i verktygsfältet eller genom att trycka på CTRL+SKIFT+G när den bild du vill redigera är markerad.

Överst i avsnittet

Infoga återanvändningsbart innehåll

Du kan infoga innehåll som kan återanvändas genom att klicka på knappen Infoga innehåll som kan återanvändas Bild av knapp .

När du infogat återanvändningsbart innehåll kan du ändra dess placering på sidan och dess storlek, samt tillämpa formatmallar och formateringsalternativ.

Om du vill ändra innehållets placering eller storlek klickar du på innehållet och använder dess ram för att justera platsen eller storleken.

Om du vill tillämpa formatmallar eller formateringsalternativ klickar du på det återanvändningsbara innehållet, klickar på Markera-menyn och klickar sedan på Punktlista. Sedan kan du tillämpa formatmallar genom att använda Format-menyn samt tillämpa formateringsalternativ med hjälp av knapparna i verktygsfältet eller tangentbordsgenvägar.

Mer information om innehåll som kan återanvändas finns i artikeln Använda innehåll som kan återanvändas.

Överst i avsnittet

Överst på sidan

Använd redigeringsläge för HTML-källa

Du kan växla från textredigeringsläge till redigering av HTML-källkod när du vill genom att klicka på knappen Redigera HTML-källa i verktygsfältet. Du kan använda redigeringsläget för HTML-källkod när du vill ändra HTML-elementens attribut i innehållet.

I redigeringsläget för HTML-källkod visas i redigeringsfönstret innehållet i HTML-kod, och de flesta knapparna i verktygsfältet är inaktiverade. Du kan redigera HTML-källan genom att använda standard-HTML-taggar och -syntax. HTML-redigeraren stöder övergångsstandarden HTML version 4.01.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×