Använda ett PM-fält för att lagra stora mängder information

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

PM-fält kan användas för att lagra stora mängder alfanumerisk information. Vissa typiska användningsområden för den här typen ska vara en anteckning, kommentarer, beskrivning eller adressfältet, kan fältet PM, datatyp upp till 65 536 alfanumeriska tecken med alternativ för att ange flera egenskaper, till exempel RTF-formatering. När du använder datatypen PM i en Webbdatabas avkortas värden som innehåller fler än 8 192 tecken.

Det här avsnittet lär du dig hur du lägger till ett PM-fält till tabeller i en ny eller befintlig Microsoft Access 2010 ska klientdatabas.

Vad vill du göra?

Förstå Memo-datatyp

Olika sätt att lägga till ett PM-fält

Lägga till ett PM-fält i designvyn

Ta bort PM-fält

Egenskapsreferens för PM-fält

Förstå Memo-datatyp

Kom ihåg att lagras data i en databas i en eller flera tabeller om du är nybörjare i Access. Du kan använda olika vyer för att visa data som till exempel, Databladsvy, ett formulär eller en rapport. Varje tabell består av en uppsättning fält (kolumner) och varje fältegenskapen anges till acceptera en viss datatyp. Skriv till exempel om du vill lagra datum och tider ange egenskapen till datatypen Datum/tid. Du kan ange stora mängder text och numeriska data i PM-fält. Om Databasdesigner ställer in fältet som stöd för RTF-formatering, kan du använda vissa typer av formatering som du normalt sett i i word bearbetningsprogram, till exempel Word. Du kan till exempel använda olika teckensnitt och teckenstorlekar för specifika tecken i texten och göra dem fet eller kursiv och så vidare. Du kan också lägga till taggar för Hypertext Markup Language (HTML) data. Mer information om hur du anger en tabellegenskap finns i Introduktion till tabeller.

Specifikationer för PM-fält

PM-fält i Access 2010 kan lagra upp till 1 gigabyte tecken eller styra 2 GB lagringsutrymme (2 byte per tecken) som du kan visa 65 535 tecken i en textruta i ett formulär eller en rapport. Dessutom kan du nu använda RTF-formatering i data i ett PM-fält. Du kan till exempel ange färger, ändra teckensnitt och göra data fet eller kursiv.

Olika sätt att lägga till ett PM-fält

I Access finns flera sätt att lägga till ett PM-fält i en ny eller befintlig tabell. Du kan lägga till fältet från databladsvyn eller designvyn för en ny eller befintlig tabell i Access-databasen. När du använder designvyn för att lägga till ett PM-fält kan ange du också flera egenskaper, till exempel RTF-format, en uppslagslista värde. Mer information om egenskaper som du kan ange för ett PM-fält finns i avsnittet referens för PM-fält.

Överst på sidan

Lägga till PM-fält i databladsvyn

Följande steg förklarar hur du placera ett nytt PM-fält i en tabell i databladsvyn.

Lägga till ett PM-fält i slutet av en tabell

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Klicka på kolumnrubriken Klicka på Lägg till och välj PM.

 3. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn på det nya fältet.

infoga ett nytt fält i en tabell

Lägga till ett PM-fält mellan de två fält

 1. Högerklicka på kolumnen till höger om den plats där du vill lägga till det nya PM-fältet och väljer Infoga fält.

 2. Väljer du fältet och klicka på den (Fält) fliken.

 3. Klicka på Fler fält och välj PM .

 4. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn på det nya fältet.

leta upp Memo-fältets datatyp under fler fält

Överst på sidan

Lägga till PM-fält i designvyn

Du kan också använda designvyn för att lägga till ett PM-fält i en ny eller befintlig tabell. I motsats till databladsvyn kan du kontrollera varje fält och egenskaper i en tabell i designvyn. I det här avsnittet förklaras hur du lägger till ett PM-fält till befintliga och nya tabeller och hur du ställer in PM-fält för RTF-redigering.

Lägga till PM-fält i en befintlig tabell

 1. Högerklicka i tabellen som du vill lägga till PM-fält till och klicka på Design i navigeringsfönstret.

 2. Ange namnet på PM-fält i kolumnen Fältnamn i designern. Till exempel: ”-adress”, ”anteckningar” eller ”kommentarer”.

 3. Klicka på kolumnen Datatyp bredvid fältnamnet och välj PMi listan.

  lägg till ett nytt fält till en tabell från designvyn

 1. Spara ändringarna.

  Obs!: Använd fönstret Fältegenskaper för att ange egenskaper för enskilda fält. Du kan till exempel använda fönstret Ändra textformat till Rich Text eller ska kunna ändra värden i ett uppslagsfält.

Lägga till PM-fält i en ny tabell

 1. Dubbelklicka på Öppna i fliken Arkiv.

 2. I denÖppna dialogrutan, markera och öppna databasen.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

 4. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Design på snabbmenyn.

 5. Om dialogrutan Spara som visas, ange ett namn för den nya tabellen.

 6. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet. Vanligtvis används namn som "Kommentarer" eller "Anteckningar" på ett PM-fält.

 7. Klicka på kolumnen Datatyp bredvid fältnamnet och välj PM i listan.

 8. Spara ändringarna.

  Tips: Använd fönstret Fältegenskaper för att ange egenskaper för enskilda fält. Du kan till exempel använda fönstret Ändra textformat till Rich Text eller ska kunna ändra värden i ett uppslagsfält.

Om du binder en textruta till PM-fält måste du också ange den Textformat egenskap för textrutan för att RTF-format.

Mer information om hur du formaterar data som RTF finns i skriva eller redigera data i en kontroll eller kolumn som stöder RTF.

Överst på sidan

Ta bort PM-fält

Du kan använda databladsvyn eller designvyn för att ta bort ett PM-fält från en tabell.

När du tar bort ett PM-fält som innehåller data du att förlora data permanent och du kan inte ångra borttagningen. Du bör säkerhetskopiera databasen innan du tar bort alla tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort PM-fält i databladsvyn

 1. Öppna databasen och dubbelklicka på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret.

 2. Leta reda på PM-fältet, högerklicka på rubrikraden (namn) och klicka på Ta bort fält.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort PM-fält i designvyn

 1. Öppna databasen och högerklicka i tabellen som du vill ändra och klicka på Design i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på radväljaren (tom ruta) bredvid PM-fält och klicka på Ta bort rader.

 3. Bekräfta att du vill ta bort dem genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskapsreferens för PM-fält

När du lägger till ett PM-fält i en tabell via designvyn kan du ange och ändra ett antal egenskaper för fältet. I den här tabellen beskrivs egenskaperna för PM-fält och vad de utför, bland annat vad som händer när du anger eller ändrar dem.

Egenskap

Används så här

Format

Ange anpassade formateringstecken om du vill definiera visningsformat. Format som anges här visas i datablad, formulär och rapporter.

Titel

Anger namnet på textfältet. Det går att använda högst 2 048 tecken. Om du inte anger någon beskrivning används ett standardnamn för fältet.

Standardvärde

Tilldelas automatiskt i det angivna värdet till det här fältet när du har lagt till en ny post. Till exempel om du anger ett värde som till exempel ”ange upp till 65 KB text”. Om du gör det skulle påminna användare som de anger 255 tecken.

Verifieringsuttryck

Anger krav för vilka data som kan registreras i en post, ett fält eller en kontroll. Om användarna registrerar data som bryter mot den angivna regeln kan du se till att egenskapen Verifieringstext visar ett felmeddelande. Maxlängd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du använder regler för dataverifiering finns i artikeln som verifierar data i ett fält genom att använda ett verifieringsuttryck.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användare bryter mot ett verifieringsuttryck. Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln som verifierar data i ett fält genom att använda ett verifieringsuttryck.

Obligatoriskt

När denna egenskap anges till Ja måste du ange ett värde i fältet, eller i de kontroller som är bundna till fältet. Värdet får inte vara Null.

Tillåt nollängd

När denna egenskap anges till Ja kan du ange strängar med nollängd i ett fält. Dessa strängar innehåller inte några tecken, och du använder dem för att ange att du vet att det inte finns något värde för ett fält. Du anger en nollängdssträng genom att skriva in två dubbla citattecken utan något blanksteg ("").

Indexerad

Med ett index går det snabbare att ställa frågor till, sortera och gruppera en större mängd data. Du kan också använda index om du vill hindra användarna från att registrera dubblettinformation. Alternativ:

 • Ingen: inaktiveras indexering (standard)

 • Ja (dubbletter tillåtna): Indexeras fältet och kan dubblettvärden. Du kan till exempel ha dubbletter och efternamnen.

 • Ja (inga dubbletter):  Indexeras fältet och tillåter inte dubblettvärden.

Unicode-komprimering

I Access används Unicode för att representera data i fält av typen Text, PM och Hyperlänk. Unicode tar upp mer lagringsutrymme eftersom det använder 2 byte per tecken i stället för ett. För att minska filstorleken är standardvärdet på egenskapen Unicode-komprimering för ett text-, PM- eller hyperlänkfält Ja. När egenskapen anges till Ja komprimeras alla tecken vars första byte är 0 när de lagras och packas upp när de hämtas.

Data i ett PM-fält komprimeras inte om det inte kräver 4 096 byte eller mindre i lagringsutrymme efter komprimeringen. Det innebär att innehållet i ett PM-fält kan komprimeras i en post men kanske inte i en annan.

IME-läge

Anger en Input Method Editor, ett verktyg som gör det möjligt att använda engelska versioner av Access tillsammans med filer som har skapats på japanska eller koreanska. Standardvärde: Ingen kontroll. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Konverteringsläge för IME

Anger vilken typ av data som du kan ange med en Input Method Editor. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet eller de kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen typerna av data i ett fält så att du kan vidta åtgärder utifrån typen. I till exempel fältet E-postadress kan en smart etikett starta ett nytt e-postmeddelande eller lägga till adressen i en lista med kontakter.

Klicka på Knappen Verktyg om du vill se en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textformat

Aktiverar eller inaktiverar RTF-redigering. Välj RTF om du vill aktivera RTF-redigering.

Obs!: Om du aktiverar RTF-redigering för fältet och sedan binder en textrutekontroll till det, måste du aktivera RTF-redigering även för kontrollen.

Textjustering

Anger justering av data i ett PM-fält. Det finns flera alternativ att välja mellan:

 • Allmänt: Justerar text till vänster, tal och datum till höger

 • Vänster: justerar text, datum och siffror till vänster

 • Center: Centers alla text, datum och siffror

 • Höger: justerar text, datum och siffror till höger

 • Fördela: justerar text, datum och siffror jämnt mot båda sidor av rutan fält eller en textruta

Lägg endast till

Avgör om du vill spåra ändringar i fältet värde.

Det finns två inställningar:

 • Ja: spårar ändringar. Om du vill visa historik för fältet värde, högerklicka på fältet och klicka sedan på Visa kolumnhistorik.

 • Ingen: inte spåra ändringar.

Varning!: Om du anger den här egenskapen till Nej tas all befintlig fältvärdeshistorik bort.


Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×