Använda en webbdatabladsvy i en Access-app

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

Om du vill se flera poster i Access-appen samtidigt kan du använda en databladsvy. När du lägger till en ny tabell i eller importerar data till Access-appen skapas automatiskt en databladsvy för varje tabell, men du kan också skapa ytterligare databladsvyer för tabellerna. Databladsvyn har inbyggd filtrering och sortering, så du kan enkelt söka fram och filtrera på specifika data. Databladsvyn är också användbar om du snabbt vill visa information om flera poster, lägga till nya poster eller ta bort poster från en tabell. Posterna i en databladsvy i en Access-app kan du också överföra till Excel. Mer information om hur du lägger till tabeller i Access-appar finns i Skapa en Access-app.

Obs!: Den här artikeln gäller inte Access-skrivbordsdatabaser. Mer information om hur du skapar formulär i skrivbordsdatabaser finns i Skapa ett Access-formulär.

Databladsvy där kundposter visas

När en databladsvy skapas, upprättas automatiskt en kontroll för varje fält i tabellen. När du lägger till ett nytt fält i tabellen läggs också en kontroll för det fältet till i databladsvyn. Men om du ändrar utformningen av databladsvyn – genom att t.ex. flytta på eller ändra storlek på kontrollerna – och sedan sparar ändringen, läggs inga nya kontroller till i databladsvyn om du sedan lägger till nya fält i tabellen. Du måste då själv lägga till nya kontroller i databladsvyn när du lägger till nya fält i tabellen.

Vad är en webbdatabladsvy?

I en webbdatabladsvy i en Access-app visas onlinedata i rader och kolumner i en webbläsare. Du bestämmer själv om innehållet ska kunna redigeras eller inte.

När du skapar en webbdatabladsvy i Access öppnas den i designvyn där du kan göra något av följande:

 • ange källa för posterna

 • ange en beskrivning för vyn

 • lägga till automatiska åtgärder som utförs när vyn öppnas och när någon flyttar mellan poster med hjälp av vyn

 • lägga till anpassade åtgärder som utförs när någon klickar på en knapp (du väljer knapp)

 • Ändra storlek på och flytta kontroller samt ange egenskaper för kontrollerna

Lägga till en ny databladsvy

Gör så här om du vill lägga till en ny databladsvy i en tabell i en Access-app:

 1. Öppna appen i Access.

 2. Klicka på tabellbeskrivningsnamnet i tabellväljaren i den vänstra rutan. Klicka på Lägg till ny vy (plustecknet bredvid vybeskrivningsnamnen).

  Dialogrutan Lägg till ny vy

 3. I dialogrutan Lägg till ny vy skriver du ett namn för vyn i Vynamn, ställer in VytypDatablad och väljer tabellnamnet i Datakälla.

Ange eller ändra vyns postkälla

Öppna rutan Data genom att klicka på Data högst upp till höger i designområdet:

Dialogrutan Data i en webbdatabladsvy

Välj Tabell namnet för att tillhandahålla data för vyn och markera eventuellt kryss rutan skrivskyddad för att förhindra att personer ändrar data i den här vyn. När du är klar med ändringarna stänger du bara dialog rutan.

Tips: Om du inte hittar dataalternativen för databladsvyn kan du klicka på en tom yta i designområdet – se bara till att inte klicka på någon kontroll.

Du kan också välja namnet på en sparad fråga i rutan Datakälla – då visas träffarna för frågan i databladsvyn.

Ange en beskrivning

Öppna rutan Formatering genom att klicka på Formatering högst upp till höger i designområdet:

Dialogrutan Formatering för en webbdatabladsvy

I Synligt åtgärdsfält väljer du huruvida du vill att åtgärdsfältet ska visas eller döljas. Så länge informationen i databladsvyn går att uppdatera kan du lägga till, redigera och ta bort poster i vyn även om åtgärdsfältet är dolt.

I rutan Titel anger du den text som ska visas när databladsvyn öppnas som popup i webbläsaren. Stäng dialogrutan när du är färdig.

När du anger beskrivningsegenskapen i dialogrutan Formatering, visas beskrivningen endast om databladsvyn öppnas som ett popup-fönster. Att ange beskrivningsegenskapen i dialogrutan Formatering påverkar inte vad som visas i vyväljaren för vyn. Information om hur du ändrar den text som visas i vyväljaren hittar du i Byta namn på beskrivningen av en databladsvy.

Lägga till automatiska åtgärder

Öppna rutan Åtgärder genom att klicka på Åtgäder högst upp till höger i designområdet:

Dialogrutan Åtgärder i webbdatabladsvy

Varje knapp öppnar ett makro i designvy. Klicka på Vid start om du vill skapa ett makro som körs när databladet öppnas, eller klicka på Vid ny post för ett makro som körs när någon markerar en annan rad i databladet. Stäng dialogrutan när du är färdig. Lär dig mer om hur du anpassar en vy genom att skapa ett gränssnittsmakro.

Lägg till anpassade åtgärder i Åtgärdsfältet

Som standard ingår åtgärdsknappen Lägg till Knappen Lägg till post i åtgärdsfältet och åtgärdsknappen Ta bort Åtgärdsknappen Ta bort post i åtgärdsfältet i nya databladsvyer. Läs mer om att arbeta med åtgärdsknappar i en Access-app. Du kan också lägga till egna åtgärdsknappar i åtgärdsfältet.

Klicka på Lägg till anpassad åtgärd (plustecknet bredvid åtgärdsfältet) överst i mitten av designområdet. Den nya åtgärden visas som en knapp med en stjärnikon:

En anpassad åtgärdsknapp på ett webbdatablad

Klicka på den anpassade åtgärdsknappen och klicka sedan på knappen Data som visas. Dialogrutan Data öppnas för den anpassade åtgärden:

Dialogrutan Data för en anpassad åtgärd på webbdatablad

Ge den anpassade åtgärdsknappen ett namn, välj en ikon, ange en knappbeskrivning (en text som visas när pekaren hålls över åtgärdsikonen) och klicka sedan på Vid klickning för att öppna makrodesignvyn och skriva ett makro som körs när den anpassade åtgärdsknappen används. Läs mer om att lägga till anpassade åtgärder i Åtgärdsfältet.

Lägga till, redigera och ta bort data

Du kan ändra i data via databladsvyn: öppna då vyn i webbläsaren. De ändringar du gör i en post sparas automatiskt när du går till en annan post i vyn.

 • Så här lägger du till en ny post: Klicka på knappen Lägg till Knappen Lägg till post i åtgärdsfältet i åtgärds fältet, Skriv in den information du vill ha i kolumnerna och sedan TABB eller klicka till en annan post för att spara den nya posten. Nya poster i databladsvyn visas alltid längst ned.

 • Så här redigerar du en post: Klicka på den rad som du vill redigera och Tabb till den kolumn som du vill ändra. Skriv in den nya informationen och sedan TABB eller klicka till en annan post för att spara ändringarna.

 • Så här tar du bort en post: Klicka på den rad som du vill ta bort och klicka sedan på knappen ta bort Åtgärdsknappen Ta bort post i åtgärdsfältet . En dialog ruta visas för att se till att du vill ta bort den posten. Klicka på Ja för att ta bort eller klicka på Nej för att avbryta borttagningen av posten.

  Du kan också ta bort en post genom att högerklicka på rad väljaren till vänster och sedan klicka på ta bort. Om du vill ta bort mer än en post i taget håller du ned CTRL-tangenten medan du klickar på andra rad väljare högerklickar på en av rad markeringarna och klickar sedan på ta bort.

Filtrera och sortera data

I databladsvyerna i Access-apparna ingår filtrering och sortering av data. Genom att filtrera och sortera olika kolumner med data kan du snabbt välja vilka poster du vill visa.

Så här filtrerar du data:

 1. Gå till databladsvyn i Access-appen i webbläsaren.

 2. Håll markören över en kolumnrubrik, klicka på pilen för listrutan och klicka sedan på det alternativ du vill använda för att filtrera kolumnen. En trattikon visas ovanför varje kolumn som har ett filter.

  Filteralternativ för Befattning-kolumnen i databladet

  Tips: Om du vill använda flera filter kan du välja ytterligare alternativ i listan.

 3. Om du vill ta bort ett filter i en kolumn klickar du på Rensa filter i listan med alternativ.

  Tips: Du kan snabbt hitta data i en databladsvy med funktionen Sök på sidan i webbläsaren. Exempelvis kan du trycka på Ctrl+F i Internet Explorer, skriva texten eller talet som du letar efter och sedan gå igenom resultatvärdena genom att klicka på Föregående och Nästa.

Så här sorterar du data:

 1. Gå till databladsvyn i Access-appen i webbläsaren.

 2. Håll markören över en kolumnrubrik, klicka på pilen för listrutan och klicka sedan på Sortera stigande eller Sortera fallande för att sortera posterna i vyn efter den kolumnen.

Så här gör du för att dölja en kolumn:

 1. Gå till databladsvyn i Access-appen i webbläsaren.

 2. Håll markören över en kolumnrubrik, klicka på pilen för listrutan och klicka på Dölj kolumn. Då döljs kolumnen i webbläsaren.

  Obs!: När du döljer en kolumn i en databladsvy i webbläsaren handlar det endast om en tillfällig effekt. Om du går till en annan vy och sedan går tillbaka, eller om du uppdaterar vyn, visas kolumnen igen.

Hämta poster från databladsvyer till Excel

Du kan överföra poster från databladsvyerna i Access-appen till Excel.

Så här laddar du ned poster till Excel:

 1. Klicka på vyn Datablad när du har öppnat appen i webbläsaren.

 2. Klicka på Hämta i Excel Excel-åtgärdsknappen Hämta till i åtgärdsfältet i åtgärdsfältet.

  Åtgärdsknappen Hämta i databladsvyn i Excel
 3. Klicka på Öppna om du vill öppna Excel-kalkylbladet. Klicka på Spara om du vill spara kalkylbladet i en mapp. Klicka på Avbryt om du vill avbryta hämtningen av posterna i Excel.

 4. Posterna från databladsvyn visas nu i Excel.

  Excel-kalkylblad med tre dataposter i tre kolumner

Tips: Alla poster från vyns datakälla överförs till Excel, även om du använder filteralternativ i databladsvyn för att visa endast ett mindre antal poster innan du klickar på knappen Hämta i Excel. Om du vill ladda ned ett mindre antal poster kan du öppna en databladsvy i en annan vy med hjälp av ÖppnaFönster-makroinstruktionen, och sedan filtrera posterna till en mindre delmängd med Where-argumentet (Där). Om du då klickar på Ladda ned i Excel i databladsvyn laddas endast delmängden poster ned i Excel.

Obs!: Du kan inte ta bort åtgärdsknappen Ladda ned i Excel från en databladsvy. Om du inte vill att knappen ska visas måste du dölja åtgärdsfältet i databladsvyn.

Ta bort en databladsvy

Så här tar du bort en befintlig databladsvy:

 1. Öppna appen i Access.

 2. Klicka på tabellbeskrivningsnamnet i tabellväljaren i den vänstra rutan. Klicka på den databladsvy du vill ta bort.

 3. Klicka på egenskapsknappen. Klicka på Ta bort.

Byta namn på en databladsvy-beskrivning i vyväljaren

Längst upp i Access-appen, i vyväljaren, visas en lista över namnen på vybeskrivningarna. Så här byter du namn på en databladsvy-beskrivning som visas i vyväljaren:

 1. Öppna appen i Access.

 2. Klicka på tabellbeskrivningsnamnet i tabellväljaren i den vänstra rutan. Klicka på den databladsvy du vill ta bort.

 3. Klicka på egenskapsknappen. Klicka på Byt namn.

  Menyn Inställningar med Öppna i webbläsare, Redigera, Byt namn, Kopiera och Ta bort

 4. Skriv det nya namnet på beskrivningen av databladsvyn. Tryck på Retur.

  Databladsvyns beskrivning ändrades till Kunder

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Om du vill ändra databladsvyns position upptill på skärmen: Klicka och håll på beskrivningen. Dra den åt höger eller vänster, till önskat läge.

Så här gör du en kopia av en databladsvy

Om du vill göra en identisk kopia av en databladsvy kan du använda dubblettfunktionen i Access-apparna.

Så här gör du en kopia av en databladsvy:

 1. Öppna appen i Access.

 2. Klicka på tabellbeskrivningsnamnet i tabellväljaren i den vänstra rutan. Klicka på den databladsvy du vill ta bort.

 3. Klicka på egenskapsknappen. Klicka på Dubblett.

  Menyn Inställningar med Öppna i webbläsare, Redigera, Byt namn, Kopiera och Ta bort

 4. Skriv namnet på den nya kopian av databladsvyn i Namn på dubblett. Tänk på att varje enskilt vy-objekt i navigeringsfönstret måste vara unikt.

 5. Välj en tabell som du vill tilldela detta till i rutan Plats för dubblett. Om du kopplar en kopia av en vy till en tabell visas namnet på beskrivningen av vyn när du klickar på namnet på tabellens beskrivning i den vänstra rutan.

  Dialogrutan Kopieringsvy med namnet på kopieringsrutan och platsen för kopieringsrutan.

  Tips: Om du inte vill koppla kopian av vyn till någon tabell kan du välja [Fristående/popup] i Plats för dubblett. När du gör en kopia av vyn som en fristående vy visas objektet i navigeringsfönstret men inte i listan med vyer som tilldelats tabeller. Om du vill öppna fristående vyer i webbläsaren måste du använda makroinstruktionen ÖppnaFönster.

 6. Klicka på OK för att skapa en kopia av databladsvyn. Klicka på Avbryt för att avbryta.

 7. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst för att spara ändringarna i listan med vyer.

Mer information om Access-appar

Webbdatabladsvyer är en funktion i Access-appar – databaser som körs i en webblåsare som andra kan använda online – men det är bara en funktion. Mer information om Access-apparna finns i artikeln Skapa en Access-app.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×